Indokolás
A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

35/2002. (VI. 21.) Főv. Kgy. rendelet

a sportról

Budapest Főváros Közgyűlése - az egyetemes emberi kultúra részeként elismerve a sport kiemelkedő szerepét Budapest lakosságának testi-lelki egészségmegőrzésében, személyiség formálásában, az egészséges életmódra nevelésben, a közösségi magatartás kialakításában, valamint különleges szerepét az ifjúság fizikai és erkölcsi nevelésében - a sportról szóló 2004. évi I. törvény 55. § (6) bekezdésének felhatalmazása alapján, az Alkotmány 70/D. §-a, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. §-a és 63/A. § n) pontjának rendelkezéseivel összhangban, Budapest Fővárosnak az ország sportjában betöltött kiemelkedő szerepére figyelemmel, a fővárosi lakosok életminősége javítása érdekében a következő rendeletet alkotja. * 

Általános rendelkezések

Alapelvek

1. § A testnevelés és a sport, mint közhasznú társadalmi tevékenység a Fővárosi Önkormányzat által közszolgáltatásként működtetett humán-szolgáltatási rendszer részét képezi és annak többi elemével (oktatás, közművelődés stb.), egyenrangú része. A sport fejlesztése érdekében a Fővárosi Önkormányzat az alábbi fontossági sorrend szerint támogatja:

a) a testnevelés és a sport átfogó rendszerét úgy, hogy értékei a lakosság valamennyi korosztályánál minél szélesebb körben érvényesüljenek, hozzájárulva a főváros lakossága fizikai és szellemi, egészségi állapotának javításához, a szabadidő hasznos eltöltéséhez, jól működő kisközösségek kialakulásához,

b) a sport erkölcsi és etikai alapjainak megóvását,

c) a sport helyének és szerepének megerősödését más rendszerekkel összhangban, figyelembe véve az oktatási, a szociális, az egészségügyi, a városfejlesztési, a környezetvédelmi, a közművelődési ágazatokat,

d) a sport és a testnevelés részterületeit a tevékenység alapján, a gyermek- és ifjúsági sportot, a szabadidősportot, a fogyatékosok sportját, az utánpótlás-nevelést és a versenysportot.

2. § *  A Fővárosi Önkormányzat által alapított vagy fenntartott, sportfeladatot ellátó gazdasági, vagy egyéb szervezet, sportlétesítmény működése nem lehet elkötelezett egyetlen vallás, világnézet vagy politikai irányzat mellett sem. A rendeletben rögzített jogok nemre, korra, vallásra, politikai, nemzeti, állampolgársági, etnikai, vagyoni hovatartozásra vonatkozó különbségtétel nélkül illetik meg a fővárosi lakosokat és szervezeteket, illetve a sportszolgáltatások igénybe vevőit.

A rendelet hatálya

3. § A főváros testnevelési és sportfeladatainak megvalósítása keretében a rendelet hatálya a Budapest közigazgatási területén belül kiterjed:

a) a helyi testnevelés és sporttevékenység megvalósításában résztvevőkre, illetve sportolókra,

b) a Képviselő-testületre és szerveire, a Főpolgármesteri Hivatalra és a Fővárosi Önkormányzat sportfeladatot ellátó szerveire, illetve szervezeteire,

c) * 

d) a budapesti területi sportszövetségekre és szakszövetségekre, sportszervezetekre, valamint a sporttevékenységet főtevékenységként végző, támogatott szervezetekre,

e) a rendelet által szabályozott mindazon sportlétesítményekre, továbbá azokra a társadalmi- és civil szervezetekre, társulásokra, valamint vállalkozásokra és magánszemélyekre, amelyekkel, illetve akikkel a sportfeladatok ellátásáról, vagy támogatásról az önkormányzat megállapodást köt.

A Fővárosi Önkormányzat sportfeladatai

4. § A Fővárosi Önkormányzat a törvények rendelkezéseivel összhangban a főváros területén belül a sporttevékenység működése érdekében hangsúlyos feladatának tekinti:

a) az egészséges, mozgásgazdag életmód iránti igény felkeltését, az azzal kapcsolatos felvilágosító tevékenységet,

b) a fővárosi lakosság ösztönzését a sportolásra, a rekreáció és az egészségmegőrzés céljából,

c) a szabadidősport, a gyermek- és ifjúsági sport helyi feltételeinek kialakítását és fejlesztését, valamint a tömeges részvétellel zajló sportrendezvények lebonyolításának támogatását,

d) a fejlett sportélet alapját képező óvodai, iskolai testnevelés és sport személyi, tárgyi, létesítmény feltételeinek fejlesztését,

e) az utánpótlás-nevelés támogatását, fejlesztését,

f) a verseny- és élsport támogatását, a hagyományoknak megfelelő eredményesség érdekében, figyelemmel az amatőr és hivatásos sport közötti különbségekre,

g) a fogyatékosok sportjának támogatását és feltételeinek fejlesztését,

h) a tulajdonát képező sportlétesítmények, sportcélú ingatlanok működtetését, fenntartását, fejlesztését, továbbá sportlétesítmények építését,

i) a hátrányos helyzetűek, továbbá a nők, illetve családok sportolási lehetőségeinek segítését,

j) a célkitűzéseivel összhangban a területi sportszövetségek és szakszövetségek, sportszervezetek, illetve sporttal főtevékenységként foglalkozó szervezetek, továbbá a sportorvosi tevékenység támogatását,

k) a területi sportszövetségekkel és szakszövetségekkel való együttműködés során az éves verseny-, illetve szabadidősport eseménynaptár összeállítását, a sportévkönyv megjelentetését,

l) a fővárosi kerületekkel történő együttműködést és a több kerületet érintő sportfeladatok koordinálását,

m) a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő iskolák számára a sporttevékenység feltételeinek megteremtését, javítását,

n) budapesti helyszínnel megrendezésre kerülő jelentős nemzetközi sportesemények megrendezését, nemzetközi sportkapcsolatok működtetését,

o) sportvállalkozások ösztönzését, működési feltételeinek javítását,

p) sportszövetségekkel, szakszövetségekkel együttműködve a sport-szakemberképzés és továbbképzés szakmai támogatását,

q) a számára meghatározott állami sportstatisztikai adatszolgáltatással kapcsolatos budapesti szintű feladatok ellátását.

A Fővárosi Önkormányzat sportfeladat-ellátásának elemei és intézményei

5. § (1) * 

(2) *  A Fővárosi Önkormányzat sportfeladatai ellátása és a tulajdonában lévő sportlétesítmények és sportcélú ingatlanok működtetése és fejlesztése érdekében:

a) Biztosítja a sportfeladatok ellátásához szükséges személyi és tárgyi feltételeket.

b) Együttműködik a sporttevékenységet végző sportszövetségekkel és szakszövetségekkel, sportszervezetekkel, valamint a főtevékenységként sporttal foglalkozó szervezetekkel.

c) * 

6. § (1) *  A Fővárosi Önkormányzat egyes sportfeladatainak ellátásában az 5. §-ban foglaltakon kívül egyéb más intézmények, létesítmények és szervezetek mellett kiemelt feladata együttműködni:

a) a budapesti székhelyű és helyben működő sportcélú társadalmi szervezetekkel és ezek közös képviseleti szervezeteivel,

b) a területén működő, de nem önkormányzati fenntartású sportlétesítmények tulajdonosaival, illetve fenntartóival, a létesítmények működtetésében és fejlesztésében,

c) a területén működő nem önkormányzati és nem sport alapfeladattal, de sporttevékenységi körrel rendelkező intézményekkel, létesítményekkel, szervezetekkel.

(2) A Fővárosi Önkormányzat sportfeladatainak ellátásába bevonhatja a sportot főtevékenységként végző vállalkozásokat és gazdasági társaságokat is.

A sporttevékenység irányítása és ellenőrzése

7. § *  (1) *  A Fővárosi Önkormányzat a kötelezően és önként vállalt sportfeladatokkal kapcsolatos tevékenységét közvetlenül, továbbá

- az Egészségpolitikai és Szociális Bizottságon, mint szakbizottságon,

- a főpolgármesteren,

- a Főpolgármesteri Hivatalon

keresztül látja el.

(2) *  Az Egészségpolitikai és Szociális Bizottság feladat- és hatáskörét a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata tartalmazza.

8. § * 

9. § A Fővárosi Önkormányzat Budapest sporthagyományaira figyelemmel, civil szervezeteket, sportszakembereket és sportolókat is bevonhat sportfeladatai ellátásába.

A kerületi önkormányzatokkal és sportigazgatási szervekkel való együttműködés

10. § *  A Fővárosi Önkormányzat sporttal kapcsolatos segítő és koordináló feladatát a kerületi önkormányzatokkal, illetve a sport közfeladatok ellátására a kerületi önkormányzatok által alapított gazdasági társaságokkal történő együttműködésben különösen:

- a sportigazgatás,

- a lakossági, a gyermek- és ifjúsági, a versenysport és eseményeik,

- a sportingatlanok, sportintézmények működtetése,

- az ágazati szabályozás érvényesítése és korszerűsítése

területén valósítja meg.

A sporttevékenység finanszírozása

11. § (1) * 

(2) *  A Fővárosi Önkormányzat a mindenkori költségvetési lehetőségeinek függvényében vesz részt a saját fenntartású iskolák testnevelési, mindennapi testedzési lehetőségeinek, az iskolai diáksportkörök támogatásában.

(3) * 

(4) A Budapest Főváros Önkormányzat Közgyűlése e rendeletben foglalt sportfeladatai biztonságos ellátása érdekében a mindenkori költségvetési lehetőségeinek függvényében meghatározott pénzeszközök segítségével vesz részt a sportfeladatok támogatásában.

Záró rendelkezések

12. § (1) A rendelet a kihirdetést követő hónap 1. napján lép hatályba.

(2) *  A Fővárosi Önkormányzat a költségvetési helyzetének figyelembevételével gondoskodik a BFS Budapest Főváros Sport Kht. megalapításáról.

13. § *  E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja.


  Vissza az oldal tetejére