A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

Pályázati felhívás

Budapest főváros kerületi önkormányzatai részére felhalmozási célú decentralizált támogatásra, 2002. * 

Budapest Főváros Közgyűlése a helyi önkormányzatok címzett és céltámogatási rendszeréről szóló - többször módosított - 1992. évi LXXXIX. törvény (a továbbiakban: Cct.) 1/A. §-ában biztosított hatáskörében eljárva pályázatot hirdet a kerületi önkormányzatok részére felhalmozási célú decentralizált támogatásra.

Pályázati feltételek

I. A pályázathoz rendelkezésre álló keret

A 2002. évi decentralizált támogatási keretből felhalmozási célra fordítható

242 900,732 ezer Ft;

A további évekre kötelezettségvállalással leköthető keret 133 383 ezer Ft, ebből

a 2003. évi maximum 89 183 ezer Ft,

a 2004. évi maximum 44 200 ezer Ft.

II. A támogatott felhalmozási célok: A kerületi önkormányzatok részéről 2002. évre központi céltámogatásra Budapest Főváros Önkormányzatával közösen pályázó, de fedezethiány miatt elutasításra kerülő szennyvízcsatorna-beruházások.

A központi céltámogatást elnyert pályázatok automatikusan kikerülnek a decentralizált támogatásra pályázók köréből. A decentralizált támogatásban részesülő szennyvízcsatorna-hálózat építési beruházások tervezett befejezési határideje az eredetileg leadott pályázatban lévőhöz képest 1 évvel későbbre módosul.

III. A támogatás nagysága: A beruházásnak a megkötött kiviteli szerződés alapján várható bekerülési költségéből a központi céltámogatás szabályai szerint igényelhető támogatásnak megfelelő százalékos arány (50%). Ez az összeg azonban nem haladhatja meg a pályázat szerinti tervezett költség alapján a Fővárosi Közgyűlés által előzetesen megítélt támogatás összegét.

IV. A pályázatok sorolása: Ha a rendelkezésre álló keret nem ad fedezetet valamennyi érvényes pályázatra, akkor az igények kielégítése

- a kerületek között a csatornázottság arányának növekvő sorrendjében történik, de az első helyre sorolt kerület maximum a 30%-át kaphatja a keretnek, a többi kerület pedig a csatornázottság növekvő arányának megfelelően egyre kevesebbet, ugyanakkor a keretet úgy kell felosztani, hogy a lehető legtöbb pályázó kerület részesülhessen a támogatásban,

- a kerületen belül a pályázó kerületi önkormányzat képviselő-testülete által javasolt prioritási sorrend szerint történik.

V. A pályázatok tartalmi és formai követelményei: A pályázatok tartalmilag megegyeznek a központi céltámogatásra beadott pályázatokkal, és azokkal lehetőleg egyszerre, de legkésőbb 2002. május 15-éig kell megküldeni a Fővárosi Területi Államháztartási Hivatalnak. A kísérő levélben jelezni kell, hogy a beruházások egyszerre pályáznak központi céltámogatásra és decentralizált támogatásra, ezért a felülvizsgálatot követően a pályázatokból egy-egy példányt a Főpolgármesteri Hivatalba kell továbbküldeni. A pályázó kerületi önkormányzatnak 2002. június 30-ig pótlólag meg kell küldenie a Főpolgármesteri Hivatalba a következőket:

- nyilatkozatot (minta mellékelve) arról, hogy hozzájárul a beruházás szükség szerinti átütemezéséhez,

- a képviselő-testület által javasolt prioritási sorrendet,

- beruházásonként a 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 8/b. számú mellékletének I. része szerinti kitöltött adatlapokat (minta mellékelve).

VI. A pályázatok elbírálása: A pályázatokról a koordinációs tanácsnokok előterjesztésében a Fővárosi Közgyűlés, mint Fővárosi Területfejlesztési Tanács, legkorábban az augusztusi ülésén dönt. A támogatásból automatikusan kiesnek azok az önkormányzatok, amelyek a korábban elnyert decentralizált támogatással - a támogatási szerződés szerint 2001. december 31-ig befejeződő beruházás esetén - legkésőbb 2002. június 30-ig nem számolnak el, és a fel nem használt támogatásról nem mondanak le a jogszabályban előírt módon. A Közgyűlés döntése a támogatások nagyságáról előzetes. Véglegesnek akkor tekinthető, amikor a kiviteli szerződés megkötésével a kiviteli költség, s ezáltal a támogatás pontos összege ismertté válik. (A Fővárosi Közgyűlés döntéséről a pályázó önkormányzatok közvetlenül is tájékoztatást kapnak a támogatási szerződés mihamarabbi megkötése érdekében.)

VII. Az elnyert támogatás felhasználásának szabályai: A támogatás - a módosított 9/1998. (I. 23.) Korm. rendeletben és 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendeletben szabályozott módon - a kiviteli szerződés alapján a Fővárosi Közgyűlés nevében a főpolgármesterrel megkötött támogatási és a Kincstárral megkötött finanszírozási szerződés szerint, a döntést követően kiállított számlák alapján, teljesítmény és forrásarányosan vehető igénybe a Kincstáron keresztül.

Nem vehető igénybe az elnyert támogatás, ha:

- a támogatási szerződés - az érvényes kiviteli szerződés alapján - a döntéstől számított 6 hónapon belül a pályázó kerületi önkormányzat hibájából nem kerül megkötésre,

- a támogatást elnyert beruházás kivitelezése a támogatási szerződés megkötésétől, illetve utolsó módosításától számított 3 hónapon belül nem kezdődik el.

VIII. Felvilágosítás, ügyintézés: A Főpolgármesteri Hivatalban a pályázatokkal kapcsolatosan:

- az előzetes koordinációt a döntés időpontjáig Hortobágyiné Farády Judit végzi a Költségvetési Tervezési és Gazdálkodási Ügyosztályon (telefon: 327-1299)

- a döntés után a szerződéskötéssel kapcsolatos ügyeket Szügyi Györgyné (Éva) végzi a Közmű Ügyosztályon (telefon: 327-1307).

Budapest, 2002. március 14.

Nyilatkozat felhalmozási célú decentralizált támogatás, illetve fővárosi céltámogatás igényléséhez szennyvízcsatorna-hálózat építésére

A ............... kerületi önkormányzat nevében nyilatkozom, hogy a Fővárosi Önkormányzathoz 2002-ben fővárosi céltámogatásra - és azt követően központi cél-, illetve decentralizált támogatásra benyújtott ................... szennyvízcsatorna-hálózat építési pályázatunkra a központi céltámogatási pályázaton történő elutasítás esetén változatlanul fenntartjuk támogatási igényünket az eredeti pályázatban szereplő műszaki és pénzügyi tartalommal - abban az esetben is, ha a beruházás éves ütemezése a pályázati anyaghoz képest megváltozik.

Decentralizált támogatás hiányában a fenti feltétellel

- igényt tartunk önálló fővárosi céltámogatásra,  * 

- nem tartunk igényt önálló fővárosi céltámogatásra.  * 

A kerület csatornázott utcái km-ben mért hosszának aránya az összes utca hosszához képest %-ban: .....................................................................................................................

A kerület csatornával ellátott lakásainak aránya a kerület összes lakásának számához képest %-ban: .....................................................................................................................

Budapest, 2002. ..................................

P. H.

........................................................... ...........................................................
jegyző polgármester

[8/b. számú melléklet a 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelethez]

(Az igénylő tölti ki) I.

Adatlap - a támogatási döntésről

I/1. Az igénylő azonosító adatai

Az igénylő minősítési kódja (kérjük a megfelelő számot beírni):
Megnevezése: .....................................
1. Belföldi természetes személy (magánszemély, max. 250 E Ft éves nettó árbevétellel rendelkező mezőgazdasági őstermelő)
2. Mikrovállalkozás *(10 főnél kevesebb foglalkoztatott, max. 700 M Ft/év nettó árbevétel vagy 500 M Ft/év mérlegfőösszeg)
3. Kisvállalkozás* (50 főnél kevesebb foglalkoztatott, max. 700 M Ft/év nettó árbevétel vagy 500 M Ft/év mérlegfőösszeg)
4. Középvállalkozás* (250 főnél kevesebb foglalkoztatott, max. 4000 M Ft/év nettó árbevétel vagy 2700 M Ft/év mérlegfőösszeg)
5. Nagyvállalat (250 fő feletti foglalkoztatott és több mint 10 000 M Ft/év nettó árbevétel vagy több mint 6750 M Ft/év mérlegfőösszeg)
6. Nonprofit szervezet államháztartáson belül (pl. önkormányzat)
7. Nonprofit szervezet államháztartáson kívül (pl. alapítvány, kht.)
8. Támogatási szempontból kedvezményezett és az 1-4. kategóriákba nem tartozó vállalkozás
Megjegyzés:
* A kis és középvállalatokról, fejlődésük támogatásáról szóló 1999. évi XCV. törvény alapján;
- a 2., 3., 4., 8. vállalkozási formák esetén: az állami, az önkormányzati vagy a 3. és 4. vállalkozási formákon kívüli vállalkozások tulajdoni részesedése - tőke vagy szavazati jog alapján külön-külön és együttesen sem haladhatja meg a 25%-ot, kivéve az intézményi befektetőket (pl. bank, befektetési társaság, biztosító rt., magánnyugdíjpénztár stb.);
- a 2., 3., 4., 8. vállalkozási formák esetén: a mutatószámokat az utolsó éves beszámoló, újonnan alapított vállalkozás esetén a tárgyévre vonatkozó üzleti terv alapján kell meghatározni, vagy a már rendelkezésre álló gazdálkodási adatokat éves szintre kell vetíteni;
- egyéni vállalkozás esetén a mutatószámokat a személyi jövedelemadóról szóló törvényben előírt nyilatkozat alapján kell meghatározni és a besorolást megjelölni;
Az igénylő neve (M): ..............................................................................................................................................
Az igénylő székhelye, ir.szám: település: .................................................................................................
cím: ................................................................................................... utca ............................. hsz. ................ hrsz.
Az igénylő telephelye * , ir.szám: település: ...............................................................................................
cím: ................................................................................................... utca ............................. hsz. ................ hrsz.
Az igénylő postai címe * , ir.szám: település: ..............................................................................................
cím: ................................................................................................... utca ............................. hsz. ................ hrsz.
Módosítás esetén kérjük tegyen X-jelet a lap alján található üres négyzetbe!
A jelölt (M) mezők kötelezően kitöltendők!
Telefonszám:
Az igénylő adószáma (M)
(2.. 3., 4., 5., 6., 7. Minősítési kód esetén töltendő ki, 8+1 +2 formátummal):
Az igénylő adóazonosító jele (M)
(1. minősítési kód esetén töltendő ki, 10 hosszúságban):
Az igénylő egyéb azonosítói:
Regisztrációs szám
(mezőgazdasági tevékenységet folytató igénylő esetén):
Önkormányzati törzsszám
(önkormányzatok esetében):
Társadalombiztosítási azonosító jel
(I. minősítési kód esetén töltendő ki): - -
Társadalombiztosítási törzsszám
(2., 3., 4., 5., 6., 7. minősítési kód esetén töltendő ki):
Statisztikai szám
(2., 3., 4., 5., 6., 7. minősítési kód esetén, teljes hosszúságban kitöltendő):

(Az igénylő tölti ki) I.

I/2. A vállalkozás gazdálkodási adatai

(2., 3., 4., 5. minősítési kód esetén töltendő ki, a legutolsó éves mérlegbeszámoló alapján)
Mérlegév:
Nettó árbevétel: E Ft
Mérleg szerinti eredmény: E Ft
Saját tőke: E Ft
Teljes munkaidős (statisztikai) létszám:

I/3. A fejlesztés eredményei a pályázat benyújtását követő 5. évben

Nettó árbevétel: E Ft
- ebből fejlesztés miatt: E Ft
A megvalósításra kerülő projekt naturális adatai (pl. állatlétszám, terület stb.):
- ebből a fejlesztést jellemző naturális adatok (pl. állatlétszám, területnövekedés stb.):
Módosítás esetén kérjük tegyen X-jelet a lap alján található üres négyzetbe!
A jelölt (M) mezők kötelezően kitöltendők!
Teljes munkaidős (statisztikai) létszám:
- ebből fejlesztés miatt új létszám:
- ebből fejlesztés miatt megtartott létszám:

I/4. A program/projekt azonosító adatai

A program/projekt céljának szöveges megnevezése (M): ......................................................................................
Igényelt összeg: E Ft
A megvalósítási hely (M) pontos címe, ir.szám: település: ......................................................................
cím: .................................................................................... utca .................................... hsz. ........................ hrsz.
A támogatási konstrukció megnevezése (M): .........................................................................................................
* Több támogatási konstrukció együttes támogatására vonatkozó igény benyújtása esetén töltendő ki:
* A támogatási konstrukció megnevezése (M): ......................................................................................................
* A támogatási konstrukció megnevezése (M): ......................................................................................................
* A támogatási konstrukció megnevezése (M): ......................................................................................................
* A támogatási konstrukció megnevezése (M): ......................................................................................................
......................................................... .........................................................
dátum az igénylő aláírása
P. H.

  Vissza az oldal tetejére