A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány

2001. évi közhasznúsági jelentése * 

2001. december 31.

ERNST & YOUNG

FROM THOUGHT TO FINISH.TM

Tartalomjegyzék

Könyvvizsgálói jelentés

Közhasznúsági jelentés

ERNST & YOUNG Ernst & Joung Kft. Tel.: +36 1 451-8100
H-1132 Budapest, Váci út 20. Fax: +36 1 451-8199
1399 Budapest 62, Pf. 632 E-mail: mailbox.eyhu.eyi.com
Hungary www.ey.com
Cg. 01-09-267553

Független Könyvvizsgálói Jelentés

A Budapesti Vállalkozásfejlesztés Közalapítvány

Kuratórium tagjai részére

Elvégeztük a Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány 2001. december 31-i fordulónapra elkészített mérlegének - melyben az eszközök és források egyező végösszege 1 022 875 E Ft a 2001. évi alaptevékenységéből származó eredménye 15 101 E Ft nyereség-, valamint a 2001. évre vonatkozó közhasznúsági jelentésének vizsgálatát, melyeket a vizsgált szervezet 2001. évi közalapítványi beszámolója tartalmaz. A közalapítványi beszámoló elkészítése az ügyvezetés felelőssége. A könyvvizsgáló felelőssége a közalapítványi beszámoló véleményezése az elvégzett könyvvizsgálat alapján.

A könyvvizsgálatot a magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok és a könyvvizsgálatra vonatkozó - Magyarországon érvényes - törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottuk végre. A fentiek értelmében a könyvvizsgálat tervezése és elvégzése révén elegendő és megfelelő bizonyítékot kell szerezni arról, hogy a közalapítványi beszámoló nem tartalmaz lényeges hibás állításokat. Az elvégzett könyvvizsgálat magában foglalta a közalapítványi beszámoló tényszámait alátámasztó bizonylatok mintavételen alapuló vizsgálatát, emellett tartalmazta az alkalmazott számviteli alapelvek és az ügyvezetés lényegesebb becsléseinek, valamint a közalapítványi beszámoló bemutatásának értékelését.

A könyvvizsgálat során a Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány közalapítványi beszámolóját, annak részeit és tételeit, azok könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes nemzeti könyvvizsgálati standardokban foglaltak szerint felülvizsgáltuk, és ennek alapján elegendő és megfelelő bizonyosságot szereztünk arról, hogy a közalapítványi beszámolót a számviteli törvényben foglaltak és az általános számviteli elvek, valamint a közalapítványokra vonatkozó egyéb jogszabályokban foglaltak szerint készítették el. Véleményünk szerint a közalapítványi beszámoló a Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítány 2001. december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről megbízható és valós képet ad.

Budapest 2002. március 08.

Virágh Gabriella Bodlaki Ákosné
Partner Bejegyzett könyvvizsgáló
Ernst & Young Kft. Kamarai tagsági szám: 003001
Nyilvántartásba-vételi szám: 001165

A Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány 2001. éves Közhasznúsági jelentése

Budapest, 2002. március 8.

1. számú melléklet

BUDAPESTI VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI KÖZALAPÍTVÁNY

Statisztikai számjel vagy adószám: 18052851 9133 569 01
A Közalapítvány megnevezése: BVK
A Közalapítvány címe: 1072 Budapest, Rákóczi út 18.

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEGE
2001. ÉV

ezer Ft
Sor-
szám
A tétel megnevezése Előző év Előző évek
módosításai
Tárgyév
a b c d e
1. A. Befektetett eszközök 51 095 50 629
2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 3 177 1 869
3. II. TÁRGYI ESZKÖZÖK 29 040 21 173
4. III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK 18 878 27 587
5. B. Forgóeszközök 950 918 965 245
6. I. KÉSZLETEK
7. II. KÖVETELÉSEK 5 7 067 37 028
8. III. ÉRTÉKPAPÍROK 128 156 105 030
9. IV. PÉNZESZKÖZÖK 765 695 823 187
10. C. Aktív időbeli elhatárolások 4 702 7 001
11. ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 1 006 715 1 022 875
Sor-
szám
A tétel megnevezése Előző év Tárgyév
a b c d
12. D. Saját tőke 920 509 935 610
13. I. INDULÓ TŐKE 10 000 10 000
14. II. TŐKEVÁLTOZÁS 876 430 910 509
15. III. LEKÖTÖTT TARTALÉK
16. IV. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK
17. V. TÁRGYÉVI EREDMÉNY ALAPTEVÉKENYSÉGBŐL 31 227 15 101
18. VI. TÁRGYÉVI EREDMÉNY VÁLL. TEVÉKENYSÉGBŐL 2 852
19. E. Céltartalék
20. F. Kötelezettségek 84 800 85 002
21. I. HOSSZÚLEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 62 743 77 953
22. II. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 22 057 7 049
23. G. Passzív időbeli elhatárolások 1 406 2 263
24. FORRÁSOK 1 006 715 1 022 875

Budapest, 2002. március 8.

...................................................

a közalapítvány vezetője
(a kuratórium elnöke)

2. számú melléklet

BUDAPESTI VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI KÖZALAPÍTVÁNY
2001. ÉVES BESZÁMOLÓ EREDMÉNYKIMUTATÁSA

adatok E Ft-ban
Sor-
szám
A tétel megnevezése Előző év Előző évek
módosításai
Tárgyév
a b c d e
1. A. Összes közhasznú tevékenység bevétele (1+2+3+4+5) 223 919 121 064
2. 1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás 20 000
3. a) alapítótól 20 000
4. b) központi költségvetésből
5. c) helyi önkormányzattól
6. d) egyéb, ebből 1%
7. 2. Pályázati úton elnyert támogatás 68 197 3 486
8. 3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel 155 217 95 410
9. 4. Tagdíjból származó bevétel
10. 5. Egyéb bevétel 505 2 168
11. B. Vállalkozási tevékenység bevétele 3 982
12. C. Összes bevétel (A+B) 227 901 121 064
13. D. Közhasznú tevékenység ráfordításai (1+2+3+4+5+6) 192 692 105 963
14. 1. Anyagjellegű ráfordítások 105 166 68 674
15. 2. Személyi jellegű ráfordítások 29 444 27 273
16. 3. Értékcsökkenési leírás 10 107 9 433
17. 4. Egyéb ráfordítások 47 975 550
18. 5. Pénzügyi ráfordításai 3
19. 6. Rendkívüli ráfordítások 30
20. E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai (1+2+3+4+5+6) 1 130
21. 1. Anyagjellegű ráfordítások
22. 2. Személyi jellegű ráfordítások
23. 3. Értékcsökkenési leírás
24. 4. Egyéb ráfordítások 1 130
25. 5. Pénzügyi műveletek ráfordításai
26. 6. Rendkívüli ráfordítások
27. F. Összes ráfordítás (D+E) 193 822 105 963
28. G. Adózás előtti eredménye (B-E) 34 079 15 101
29. H. Adófizetési kötelezettség
30. I. Tárgyévi vállalkozási eredmény (G-H) 2 852
31. J. Tárgyévi közhasznú eredmény (A-D) 31 227 15 101

Tájékoztató adatok

adatok E Ft-ban
Tárgyév
32. A. Személyi jellegű ráfordítások 27 273
33. 1. Bérköltség 18 715
34. ebből: - megbízási díjak 1 736
35. - tiszteletdíjak
36. 2. Személyi jellegű egyéb kifizetések 1 831
37. 3. Bérjárulékok 6 727
38. B. A szervezet által nyújtott támogatások
39. ebből: A Korm. rend. 16. § (5) bekezdése szerint kötelezettségként elszámolt és továbbutalt, illetve átadott támogatás.

Budapest, 2002. március 8.

..............................................

a Közalapítvány vezetője

(a Kuratórium elnöke)

A Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány 2001. éves Közhasznúsági jelentése

Budapest Főváros Közgyűlése 1993. októberében alapította a Budapesti Vállalkozásfejlesztési Központot amely akkor a Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány (MVA) hálózatának tagjaként kezdte meg működését.

Az 1999. szeptember 21-én kelt egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat szerint Budapest Főváros Közgyűlése létrehozta a Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítványt, amely a Fővárosi Bíróság 1999. október 13-ai végzése szerint közhasznú szervezetként működik.

A BVK alapvető célkitűzése a főváros gazdaságfejlesztési programjaihoz kapcsolódóan a fővárosi kis- és középvállalkozásoknak az európai integrációs folyamatban való részvételéhez felkészítő programok kialakítása és végrehajtása.

A BVK vagyonának kezelője, legfőbb döntéshozó szerve a Kuratórium. A Közalapítvány tevékenységét a Felügyelő Bizottság ellenőrzi, beszámolóját független könyvvizsgáló auditálja.

A közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény előírásai szerint a közhasznú szervezet az éves beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg közhasznúsági jelentést köteles készíteni, amelynek elfogadása a legfőbb döntéshozó szerv kizárólagos hatáskörébe tartozik.

A 2001. évről szóló közhasznúsági jelentést a törvény által előírt és a számviteli politikában is rögzített szerkezetben és tartalommal terjesztjük a Közalapítvány Kuratóriuma elé.

I. Számviteli beszámoló

A BVK az újrakodifikált számviteli törvény, valamint a számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek beszámoló keszítésének és könyvvezetésének sajátosságairól szóló kormányrendelet előírásainak megfelelően kialakította számviteli politikáját, megalkotta a kapcsolódó számviteli szabályzatokat. A dokumentumokat a Kuratórium a 2001. május 30-án megtartott ülésén jóváhagyta.

A BVK módosított számviteli politikája rögzíti azokat a fő szabályokat, amelyekkel meghatározza, mit kell tekinteni a számviteli elszámolás szempontjából lényegesnek, jelentősnek, továbbá a törvényben biztosított választási lehetőségek közül melyeket, milyen feltételek fennállása esetén kell alkalmazni.

A Közalapítvány számviteli politikájának fő elemei:

- A BVK állami közfeladatot ellátó közhasznú szervezet, amelynek cél szerinti tevékenysége a fővárosban működő kis- és közepes méretű vállalkozások létrejöttének, működésének segítése, az erre irányuló szervező, oktató és tanácsadó tevékenység végzése.

- A BVK a számviteli alapelvek sajátos értelmezése mellett meghatározta a lényegesség elvét, amely szerint a különböző elszámolásokban lényeges minden olyan adat, különbözet, értékváltozás, amely az eredeti adatot 5%-ot meghaladó arányban módosítja. A számviteli elszámolás szempontjából jelentős összegű a hiba, ha eredményt, saját tőkét növelő-csökkentő hatásának együttes (előjeltől független) összege meghaladja a 20 millió forintot.

- A Közalapítvány kettős könyvvitelt vezet és a közhasznúsági jelentés részeként egyszerűsített éves beszámolót készít. A beszámolót a február 28-ai zárlatot követően március 31-éig kell elkészíteni, majd a könyvvizsgálói auditálás után a felügyelő bizottság és a Kuratórium elé terjeszteni. A közhasznúsági jelentést és ennek részeként a számviteli beszámolót május 30-áig közzé kell tenni.

- A BVK a mérleg eszközeinek és forrásainak részletezésében, valamint értékelésében a számviteli törvény, illetőleg a kormányrendelet előírásaitól eltérő megoldásokat nem alkalmaz.

- A számviteli politikában meghatároztuk a közhasznú szervezet cél szerinti, illetőleg vállalkozási tevékenysége körébe sorolható bevételeket és költségeket, ezek elszámolásának szabályait.

- Nem bevételként, hanem kötelezettségként mutatjuk ki az alaptevékenység céljára kapott támogatást, amennyiben azt pályázati úton tovább utaljuk a cél szerinti feladatot megvalósító szervezeteknek.

BVK 2001. évi mérlegéhez kapcsolódó kiegészítések

A BVK 2001. éves beszámolójának mérlegét - a kormányrendelet szerinti tagolásban - az 1. számú mellékletben csatoltuk. A mérleg egyes tételeit könyv szerinti leltárral támasztottuk alá.

A mérleg kiemelt sorai - az előző év adataival való összehasonlításban - az alábbi változást mutatják.

ezer Ft
Előző év Tárgy év Változás
Befektetett eszközök 51 095 50 629 -466
Forgóeszközök 950 918 965 245 +14 327
Aktív időbeli elhatárolás 4 702 7 001 +2 299
Eszközök összesen 1 006 715 1 022 875 +16 160
Saját tőke 920 509 935 610 +15 101
Kötelezettségek 84 800 85 002 +202
Passzív időbeli elhatárolás 1 406 2 263 +857
Források összesen 1 006 715 1 022 875 +16 160

A 2000. év záró mérleg adatainak átrendezésére nem volt szükség.

Befektetett eszközök

A befektetett eszközök közül az immateriális javak és a tárgyi eszközök állománya az alábbiak szerint alakult.

ezer Ft
Nyitó érték Növekedés Csökkenés Záró érték
Immateriális javak
Bruttó érték 8 947 199
Értékcsökkenés 5 770 1 507 7 277
Nettó érték 3 177 -1 308 1 869
Ingatlanok
Bruttó érték 19 154 19 154
Értékcsökkenés 5 731 1 169 6 900
Nettó érték 13 423 -1 169 12 254
Műszaki gép, berendezések
Bruttó érték 47 146 2 161 44 985
Értékcsökkenés 37 022 4 582 2 161 39 443
Nettó érték 10 124 -4 582 5 542
Egyéb gépek, berendezések
Bruttó érték 19 743 19 743
Értékcsökkenés 14 853 2 116 16 969
Nettó érték 4 890 -2 116 2 774
Beruházások 603 603
Tárgyi eszközök összesen 29 040 7 867 21 173

A BVK a 2001. évben egy szoftvert kivéve nem gyarapította az immateriális javak és a tárgyi eszközök állományát. Eladásra került két darab nulla értéken lévő fénymásoló. Az elszámolt amortizáció miatt 7867 E Ft-tal csökkent a tárgyi eszközök nettó értéke.

A befektetett pénzügyi eszközök értékét 8709 E Ft-tal növelte a 100%-os tulajdoni hányadú Enterprise 94 Kft. negatív saját tőkéjének feltöltésére átadott összeg, amelyet a kft. a lekötött tartalékba helyezett.

Forgóeszközök

A mérlegben kimutatott követelés-állományt az alábbi tételek tették ki:

- belföldi követelések 1 947
- különféle egyéb elszámolások 453
- mikrohitel tartozások 31 153
- Enterprise Kft.-nek rövid lejáratú kölcsön 2 236
- PRECO elszámolás 1 239
37 028

A belföldi követelések összegét 871 E Ft PHARE-áfa visszaigénylés, a Polgári Takarékszövetkezettel szemben a mikrohitel bonyolításból származó 784 E Ft számlaegyenleg, valamint a Kopint-Datorg Rt.-nek kibocsátott 292 E Ft kiegyenlítetlen számla teszi ki.

Az egyéb elszámolások 453 E Ft összegéből 436 E Ft-ot tett ki egy kilépett dolgozó előírt és részletfizetéssel törlesztendő, tanulmányi szerződésből eredő tartozása. További 8 E Ft követelés külföldi kiküldetés elszámolásával, 9 E Ft a beszerzésre adott előleggel kapcsolatos.

A mikrohitel követelésekből 20 775 E Ft-ot tett ki a korábban folyósított összegekből az óvadéki konstrukcióban eddig meg nem térült rész.

A Takarékszövetkezeten keresztül a központi MH alapból folyósított mikrohitelből 8243 E Ft a kinnlevőség, míg a „mikrohitel 2.” konstrukcióban folyósított és a beváltott óvadék miatti összegből a fennálló követelésállomány 2135 E Ft.

Az Enterprise 94 Kft. finanszírozásához a saját tőke feltöltésen túl 2236 E Ft rövid lejáratú kölcsönre is szükség volt.

A PRECO-projekttel kapcsolatos elszámolás a társpályázóként átutalt önrész, illetőleg az ennél kisebb összegben felmerült költség miatt követelés jellegű egyenleget mutat, amely a következő támogatás-lehíváskor rendeződik.

Az értékpapírok értéke az előző év végi záróállományhoz képest 23 126 E Ft-tal csökkent.

Az állampapírok értékesítését a feladatok finanszírozási igénye tette indokolttá.

A pénzeszközök értéke az év folyamán 57 492 E Ft-tal nőtt. A pénzkészlet döntő hányada (807 962 E Ft) a mikrohitel kamatozó betétszámlákon, illetőleg óvadéki számlákon található és a mikrohitelezés lebonyolítását szolgálja.

Elkülönített deviza-betétszámlán kezeljük a PRECO-projekt lebonyolítására a főpályázó által EUR-ban rendelkezésre bocsátott összeget (4796 E Ft).

Aktív időbeli elhatárolások

A 7001 E Ft elhatárolt összegből 834 E Ft a befektetett diszkont kincstárjegy 2001. évet illető időarányos hozama. További 6167 E Ft elhatárolást indokolt a mikrohitel számlák 2001. évet érintő kamatának, a forgalmi és a kamat utáni jutaléknak az elszámolása.

Saját tőke

A BVK alapítói vagyona 10 000 E Ft, amely az év folyamán nem változott.

A tőkeváltozást 34 079 E Ft-tal növelte a 2000. évi alaptevékenységi és a vállalkozási eredmény átkönyvelése.

A saját tőkét növeli a 2001. évi alaptevékenység 15 101 E Ft pozitív eredménye.

Kötelezettségek

A hosszú lejáratú kötelezettségből 62 743 E Ft összeg a korábbi évek MVA-val szembeni vitatott tartozását mutatja, amelyet a BVK ugyan nem ismert el, de újabb dokumentum és egyeztetés hiányában a könyvekből kivezetni nem lehet. A hosszú lejáratú kötelezettségek közé soroltuk át a központi MH alapból kapott 15 210 E Ft forrással kapcsolatos kötelezettséget.

A rövid lejáratú kötelezettség 7049 E Ft, amely az alábbi jogcímeken áll fenn:

- Szállító állomány 2076 E Ft
- adók 2002. januárban esedékes összegei 1837 E Ft
- jövedelemkifizetések és járulékok áthúzódó összege 1628 E Ft
- külföldi kiküldetéssel kapcsolatos elszámolási kötelezettség 50 E Ft
- központi MH alappal kapcsolatos kamat-kötelezettség 1458 E Ft
7049 E Ft

A szállítók kiegyenlítése, az adók rendezése és a jövedelem kifizetés 2002. januárban megtörtént.

Passzív időbeli elhatárolás

Az elhatárolást a 2002-ben felmerült, de a 2001. évet terhelő 2263 E Ft költség tette indokolttá.

A mérleg mindkét oldalának főösszege 1 022 875 E Ft.

A 2001. évi eredménykimutatáshoz tartozó kiegészítések

A BVK a közhasznú szervezetek egyszerűsített éves beszámolójának eredménykimulatása szerint számolta el a lezárt év eredményét (2. számú melléklet).

Az eredménykimulatás előző év oszlopában - a számviteli törvény előírásainak megfelelően - az alábbi korrekciókat eszközöltük:

- A 10. Egyéb bevételek sorból 155 217 E Ft-ot átvezettünk a 8. Közhasznú tevékenységből származó bevétel sorba (zömmel kamatbevételek).

- Az egyéb költségek 2000. évi összegét (83 584 E Ft) a 14. Anyagjellegű ráfordítások sorba helyeztük át.

A korrekció a 2000. év eredményét nem változtatta meg.

A 2001. évi működés főbb tevékenységek szerinti tagolását az alábbi adatokkal szemléltetjük.

ezer Ft
Költségek Bevételek Eredmény
Alaptevékenység
- önkormányzati támogatás 20 000
- egyéb bevételek 3 209
- értékpapír hozama és kamatbevétel 12 153
- működés közvetlen költsége 15 728
- működés közvetett költsége 20 192
35 920 35 362 -558
Mikrohitelezés
- költségtérítésből származó bevétel 2 476
- folyósítási jutalék 8 199
- Mikrohitel kamat 69 373
- Mikrohitel költsége 28 238
28 238 80 048 +51 810
Pályázati támogatás
- előfinanszírozás 37 736 -
- PRECO-projekt 3 486 3 486
41 222 3 486 -37 736
Egyéb tétetek
- egyéb bevételek - 2 168
- egyéb ráfordítások 583 +1 585
Összesen cél szerinti tevékenység 105 963 121 064 15 101

A táblázat adataiból látható, hogy az alaptevékenység költségeit az alapító önkormányzattól kapott működési támogatás, az egyéb bevétel és az értékpapír hozama nagyrészt fedezte.

Az alaptevékenység körébe sorolható a pályázati támogatás reményében előfinanszírozásra felhasznált 37 736 E Ft költséggel szemben a BVK nem tudott támogatást realizálni.

A PRECO-projektben való BVK részvétel az alábbi gazdasági események rögzítését igényelte:

- a BVK társpályázóként 10 000 EUR átutalását teljesítette (2553 E Ft), amit elszámolási számlán követelésként tartunk nyilván,

- a 2001. évi költségelszámolás alapján 19 145,19 EUR, 4799 E Ft támogatás lehívására került sor, amelyből a költségfelmerüléssel azonos összeget (3344 E Ft) számoltunk el 2001. évi bevételként.

A mikrohitelezés közvetlen költsége 28 238 E Ft, amely lényegesen meghaladta a költségtérítésből és a folyósítási jutalékból elszámolt bevételt (együtt 10 675 E Ft). A mikrohitel számlákon jóváírt banki kamat (69 373 E Ft) beszámításával együtt ez a tevékenység jelentős vagyongyarapodással járt. A kamatokból származó többlet pénzeszköz csak a mikrohitelezésre fordítható.

Az egyéb bevételek és ráfordítások zömmel az értékesített tárgyi eszközökkel, késedelmi kamatokkal összefüggésben merültek fel.

Mindezek egyenlegeként a 2001. évi cél szerinti tevékenység eredménye 15 101 E Ft, amely a 2001. évi vagyonnövekedést mutatja.

A BVK a 2001. évben vállalkozási tevékenységet nem végzett, így társasági adó kötelezettsége sem keletkezett.

II. A költségvetési támogatás felhasználása

Amint az az eredménykimutatáshoz fűzött kiegészítésből látható, a BVK a 2001. évben csak az alapító Fővárosi Önkormányzattól kapott támogatást.

A 20 000 E Ft-ot a rendeltetésének megfelelően az alaptevékenység működési költségeinek finanszírozására fordította.

III. A BVK vagyonának alakulása

A vagyon 2001. évi változását az alábbi összeállítás szemlélteti.

ezer Ft
Előző év Tárgy év Változás
Befektetett eszközök 51 095 50 629 -466
- Immateriális javak 3 177 1 869 -1 308
- Tárgyi eszközök 29 040 21 173 -7 867
- Befektetett pénzügyi eszközök 18 878 27 587 +8 709
Forgóeszközök 950 918 965 245 +14 327
- Készletek - - -
- Követelések 57 067 37 028 -20 039
- Értékpapírok 128 156 105 030 -23 126
- Pénzeszközök 756 695 823 187 +66 492
Aktív időbeli elhatárolások 4 702 7 001 +2 299
Eszközök összesen 1 006 715 1 022 875 +16 160
Saját tőke 920 509 935 610 +15 101
- Induló tőke 10 000 10 000 -
- Tőkeváltozás 876 430 910 509 +34 079
- Lekötött tartalék
- Értékelési tartalék
- Tárgyévi eredmény alaptevékenységből 31 227 15 101 -16 126
- Tárgyévi eredmény vállalk. tevékenységből 2 852 -2 852
Céltartalék
Kötelezettségek 84 800 85 002 +202
- Hosszú lejáratú kötelezettség 62 743 77 953 +15 210
- Rövid lejáratú kötelezettség 22 057 7 049 -15 008
Passzív időbeli elhatárolás 1 406 2 263 +857
Források összesen 1 006 715 1 022 875 +16 160

A BVK a 2001. évben is megőrizte, sőt kis mértékben növelte a vagyonát (a saját tőkét).

A befektetett eszközökön belül a beruházások hiányában csökkent a tárgyi eszközök és az immateriális javak nettó értéke.

A befektetett pénzügyi eszközök növekedését az Enterprise 94. Kft. saját tőkéjének pótlására átadott pénzeszköz okozta.

A követelések összegéből a mikrohitel kinnlevőség, az áfa-visszaigénylés és a rövid lejáratú kölcsön egyaránt csökkent.

Az értékpapírok állományának csökkenését a feladatok finanszírozásának pénzigénye idézte elő.

A pénzeszközök növekedése csaknem teljes egészében a mikrohitel számlákon jóváírt kamat következménye.

A kötelezettségekből az MVA-val szemben fennálló, vitatott 62 743 E Ft hosszú lejáratú kölcsön újabb megállapodás hiányában nem esedékes.

Hosszú lejáratú kötelezettségnek minősítettük a központi MH alapból kapott 15 210 E Ft forrást.

Az egyéb rövid lejáratú kötelezettségek teljesítése - a Központi Mikrohitel Alappal kapcsolatos kamat kötelezettség kivételével - 2002. januárban megtörtént.

A saját forráson belül a tőkeváltozást a mikrohitelek forrásmegosztása szerint elkülönítetten is nyilvántartjuk.

Úgy ítéljük meg, hogy a BVK a szűkös külső források (támogatások) hiányában is a vagyon megóvására irányuló gazdálkodást folytatott.

IV. A cél szerinti juttatások és azok felhasználása

A BVK a 2001. évben alaptevékenységi működés céljára 20 000 E Ft támogatást kapott a Fővárosi Önkormányzattól. A felhasználás a rendeltetésnek megfelelően működési célokra történt.

V. Más szervektől kapott támogatás felhasználása

A 2001. évben ebbe a körbe sorolhatjuk a PRECO-projektben való közreműködés költségeire kapott 3486 E Ft támogatást. A felhasználás a támogatás pénzügyi szabályzatában foglaltaknak megfelelően történt.

VI. A vezető tisztségviselők juttatásai

A BVK kuratóriumának, illetőleg a felügyelő bizottság tagjai tiszteletdíjban vagy egyéb más juttatásban nem részesültek.

VII. A közhasznú tevékenységről szóló beszámoló

Hitelprogramok

A hitel program lebonyolítása 2001. évben két pénzintézet közreműködésével valósult meg. A Polgári Kereskedelmi Banknál folyósított hiteleket a Postabank átvette, az óvadéki és pénzforgalmi számlák megszűntek, és a rajtuk lévő összegeket továbbiakban a Postabank kezeli. A Polgár és Vidéke Takarékszövetkezet névváltozás miatt Polgári Takarékszövetkezet lett.

2001. január 1-jén a BVK Hitel Alapjának nagysága 788 808 303 Ft volt, a záróállomány 2001. december 31-én 830 871 917 Ft.

Megnevezés Összes forrás
Bevételek
Nyitó egyenleg 788 808 303
Befolyt késedelmi kamat 4 956 686
Betét után kapott kamat 61 050 976
ebből: - látra szóló kamat 1 276 547
- lekötött betét kamata 50 176 278
- óvadéki utáni kamat 9 598 151
Egyéb bevétel 14 163 537
Összes bevétel 868 979 502
Adminisztrációs költségek összesen 5 493 339
ebből: - 3%-a folyósított hiteleknek 1 254 000
- a befizetett kamat 10%-a 4 239 339
Bankköltségek 1 710 106
Behatási költségek 8 772 040
Egyéb kiadás 22 132 100
Összes kiadás 38 107 585
Egyenleg 830 871 917
Hitelalap folyószámlák egyenlege 807 961 774
ebből: - alapszámlán 72 787 150
- lekötött betétben 646 000 000
- tőke- és kamatfedezeti számlákon 89 174 624
vállalkozói tartozások 22 910 143
Alap nagysága 2001. dec. 31. 830 871 917

2001-ben a BVK Hitel Alapja két fő részből állt. A jelentősebb része a BVK saját vagyonát képező 830 871 E Ft összegű régi forrásokból, a másik része pedig a 15 210 E Ft nagyságrendű PHARE COP’96 forrásból áll, ami hosszú lejáratú kötelezettségként szerepel a mérlegben.

A BVK az MVA által 2000. július 1-jén indított, korszerűsített feltételrendszerű Központi Mikrohitel Programban - szerződéses kapcsolat hiányában - nem vesz részt, így a folyósítható Mikrohitel nagysága maximum 1300 E Ft. A korszerűsített feltételrendszerek (emelt hitelösszeg, bővített vállalkozói kedvezményezetti kör) alkalmazhatósága érdekében többször fordultunk az MVA-hoz, illetve a Gazdasági Minisztériumhoz. A tárgyalások 2002-ben folytatódnak.

A BVK folytatta a Budapest Kisvállalkozói és a Budapest Vállalkozói konstrukcióban is a hitelezési tevékenységét, együttműködési megállapodást kötött a Polgári Takarékszövetkezettel a BVK forrását képező hitelrész óvadéki konstrukcióban való felhasználására és a szükséges jogi hátteret megteremtette.

Jelentős eredményként könyvelhető el, hogy a Budapest Kisvállalkozói Hitelkonstrukció az európai nagyvárosokat tömörítő szervezet, az EUROCITIES 2001. évi Innovatív Városi Stratégiák pályázatán első helyezést ért el. A konstrukció bizonyította ezzel, hogy európai szemmel is innovatív, előremutató és más vállalkozásfejlesztéssel foglalkozó szervezetek számára is hasznosítható.

A konstrukciók keretében a Mikrohitel fonásokon kívül 135 700 E Ft hitelt nyújtott a Polgári Takarékszövetkezet, amely segítségével közel 200 millió Ft fejlesztési forráshoz jutottak a fővárosi vállalkozások. Amennyiben a BVK-val is aláírásra került volna a korszerűsített Mikrohitel Program lebonyolítására feljogosító együttműködési megállapodás, úgy a fővárosi vállalkozások ennél lényegesen nagyobb fejlesztési forrásokhoz juthattak volna.

A kihelyezések korlátjaként két fő tényező együttes hatását jelölhetjük meg. Egyrészt a BVK 2001-ben nem kapott központi forrásból működési költségtámogatást, másrészt pedig a jegybanki alapkamat jelentős csökkenése következtében a hitel folyósítások után elszámolható jutalék összege nem fedezi a hitelezési költségeket sem. A programok marketing költségeire nem áll rendelkezésre elegendő pénzeszköz. Ezeket a korszerűsített folyósítási és kihelyezési feltételrendszerek alkalmazásával lehet megteremteni.

2001. december 31-én a hitel portfólió az alábbiak szerint alakult.
Minősítési kategória


Nem lejárt
tőketartozás
Lejárt,
felmondott
tőketartozás
(MH II 3/3
résszel
szerepel)

Lejárt,
felmondott
kamat
tartozás


Összes
kintlévőség
Követelés
aránya a
teljes
kihelye-
zéshez
viszonyítva
(%)
A minősítési ügyfelek tartozásának összege 24 425 066 0 0 24 425 066 3,9
B minősítési ügyfelek tartozásának összege 7 895 307 0 0 7 895 307 1,3
C minősítési ügyfelek tartozásának összege 0 4 615 243 124 705 4 739 948 0,8
D minősítési ügyfelek tartozásának összege 0 7 211 797 512 048 7 723 845 1,2
E minősítési ügyfelek tartozásának összege 0 9 088 855 1 236 108 10 324 963 1,6
Összesen 32 320 373 20 915 895 1 872 861 55 109 129

A behajtási tevékenység eredményeként a vállalkozói tartozások összege 26 633 E Ft-ról 22 718 E Ft-ra csökkent. 2001-ben a vállalkozói befizetések összege 14 554 E Ft volt.

Valamennyi D és E minősítésű ügyfelek felé fennálló követelés behajtása érdekében a végrehajtási eljárás folyamatban van.

2001. év folyamán a hitelprogramokkal kapcsolatosan mintegy 6000 ügyfelünk volt.

A program kezdete óta 70 Hitelbizottsági ülést tartottunk, amelyen 1034 kérelem tárgyalására került sor. A pályázatok 72%-a, azaz 750 db 985 794 E Ft összegben elfogadásra kerültek.

Részvétel a Sportvállalkozások Támogatási Programjában

A BVK 2001-ben is folytatta a Sportvállalkozások Támogatási Programja keretében a vállalkozók felkészítését, a pályázatok befogadását, és a pályázatok döntés előkészítő munkáját, valamint a támogatások felhasználásának számlával történő igazolásának ellenőrzését.

A program keretében az Ifjúsági és Sportminisztérium országos szinten 30 vállalkozás számára ítélt meg mintegy 181 millió Ft összegben támogatást. A pályázók harmada a BVK közreműködésével készítette el sikeres pályázatát 83 690 E Ft összegben. A BVK-t ezen feladat elvégzéséért 871 057 Ft jutalék illette meg, amelyből eddig 600 000 Ft átutalása történt meg.

Az Európai Innovatív Díj

A BVK először nemzetközi színtéren 2001-ben a Budapesten megtartott Bankárok és a Kisvállalkozások című nemzetközi konferencián nagy érdeklődés mellett mutatta be a Budapest Kisvállalkozói Hitel konstrukciót.

Budapest főváros a Budapest Kisvállalkozói Hitel programmal pályázott az EUROCITIES 2001. évi Európai Innovatív Városi Stratégiák díjára.

Az EUROCITIES városszervezet 2000 óta évenként hirdeti meg az innovatív Városi Stratégiák Díjat, amelyet az éves közgyűlés keretében a három legjobb projektnek ítélnek oda. A pályázat témája a „Vállalkozások, mint a gazdasági és szociális összetartás útja” volt. 22 város nyújtotta be pályázatát, amelyek közül 7 került a 2001. évi koppenhágai közgyűlés elé. A zsűri döntése értelmében a díjat 2001-ben 3 európai nagyváros: Budapest, Barcelona és Liverpool pályázata kapta meg.

A díjnyertes program lehetőséget nyújt arra, hogy a profitorientált kereskedelmi bankok nagyobb szerepet vállaljanak a kisvállalkozások finanszírozásában. A hitelalap egy részét a BVK saját forrása biztosítja, másik része pedig a Polgári Takarékszövetkezet forrása. Lényeges elem, hogy profilorientált pénzintézet és non-profit közalapítvány működik együtt oly módon, hogy annak eredménye a kis- és középvállalkozó szektor fejlődése.

PRECO-projekt

Az Európai Közösség ECOS-OUVERTURE programjának végrehajtásáról a Főpályázóval a szerződés aláírására 2001. szeptemberében került sor. A PHARE Főpályázó a Fővárosi Önkormányzat Főpolgármesteri Hivatal Közlekedési Ügyosztálya, a BVK, mint társpályázó vesz részt a megvalósításban.

A projekt lényege a kitűnően működő Rajnai Közlekedési Szövetség (RMV) rendszernek az adaptálása az Európai Unió közlekedési szövetségeire (Porto, Athén, Drezda és a közép-kelet európai térség, Budapest), valamint a helyi és regionális igényekhez való alakítása (tömegközlekedési menedzsment rendszer átvétele, innovatív szervezési és vezetői gyakorlati igények megteremtése stb.).

Az együttműködés fő területe a tömegközlekedési munkamódszerek fejlesztése a programban résztvevő régiók között, ezzel támogatva a helyi igényeknek megfelelő közlekedésirányítási struktúra kialakítását.

A PHARE Főpályázó és társult partnerei költségvetésének teljes összege: 199 999 EUR. A Közösség vállalta, hogy 150 000 EUR vissza nem térítendő támogatást bocsát rendelkezésre, amely a teljes költségek 75 százalékával egyenértékű. A társfinanszírozás összege: 49 999 EUR. A Főpolgármesteri Hivatal 40 000 EUR, a BVK 10 000 EUR társfinanszírozással járult a projekt költségvetéséhez.

A program első része lezárult, elkészültek az előirányzott technikai, valamint a források lehívásához szükséges pénzügyi jelentések. A BVK az első pénzügyi lehívásban (előleg) 19 155,19 EUR-t számolt el.

A BVK pályázati tevékenysége

A BVK mintegy 140 millió forint programtámogatás reményében 2001. évben 17 jelentősebb pályázatot készített el és nyújtott be. Öt pályázatunk 33 980 E Ft programtámogatást nyert el. A programok 2002. évben kerülnek megvalósításra. A legfontosabb programtámogató intézmények: KMRFT, MEH IKB, PSZÁF.

A pályázati céloknak megfelelően a legjelentősebb megvalósult programok a következők voltak: Industria 2001; Beszállítói Fórum és Kiállítás, Női Vállalkozók Klubja, Vállalkozói Szakkönyvtár működtetése.

A BVK részt vett a Széchenyi Terv pályázati lehetőségeinek a vállalkozók felé történő bemutatásában. A pályázati lehetőségekhez kötődő ügyfélszolgálati szolgáltatások segítségével juthattak hozza a vállalkozók a pályázati anyagokhoz.

A BVK nemzetközi tevékenysége

A BVK nemzetközi tevékenységének kialakításában együttműködik a Főpolgármesteri Hivatal Európai Integrációs és Külügyi Irodájával. 2001. év során a jelentősebb nemzetközi aktivitások a Brüsszeli Régióval, az Ile-de-France Régióval, a Caisse des Dépots Bankkal, a Hauts-de-Seine Megyével, Frankfurt RMV-vel, Porto, Athen, Drezda önkormányzataival kerültek kialakításra.

A BVK részvétele a Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács munkájában

A BVK képviselője állandó meghívott a Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács üléseire. A BVK elnöke tagként a KMRFT Nemzetközi Európai Uniós és Térségi Kapcsolatok Bizottság, az ügyvezető igazgató tagként a KMRFT Stratégiai és Tervezési Bizottság munkájában vesz részt.

A BVK minőségbiztosítása

A Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány EN ISO 9001:1994 szabvány szerinti minőségirányítási rendszerrel rendelkezik. 2001-ben sor került a felülvizsgálati auditra, amely eredményesen zárult. A BVK a következő felülvizsgálati auditra az ISO 9001:2000-es minőségirányítási rendszer szerint készül fel.

Budapest, 2002. március 8.

Dr. Nagy Ákos

a Kuratórium elnöke


  Vissza az oldal tetejére