Indokolás
A Budapest Főváros Önkormányzata Hivatalos Rendeleteinek Gyűjteményében megjelent, általuk a rendelkezésünkre bocsátott hivatalos szöveg.

66/2003. (XII. 12.) Főv. Kgy. rendelet

a Fővárosi Szociálpolitikai Kerekasztal létrehozásáról

A Fővárosi Közgyűlés a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 58/B. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja.

1. § A Fővárosi Önkormányzat Fővárosi Szociálpolitikai Kerekasztalt hoz létre.

Feladata:

- a szolgáltatástervezési koncepcióban meghatározott feladatok megvalósulásának, végrehajtásának folyamatos figyelemmel kísérésére,

- a szolgáltatástervezési koncepció végrehajtása érdekében elfogadott közgyűlési döntések megvalósulásának monitorozása,

- az egyes ellátotti csoportok helyzetének vizsgálata a szolgáltatástervezési koncepcióban meghatározott feladatok időarányos teljesítésével összefüggésben.

I.

A Fővárosi Szociálpolitikai Kerekasztal tagjai * 

2. § *  A Kerekasztal szavazati joggal rendelkező tagjai a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvényben meghatározott tagon kívül:

a) Budapest főváros főpolgármestere, aki egyben a Kerekasztal elnöke, illetve az általa megbízott személy,

b) Fővárosi Közgyűlés Emberi Erőforrások és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottságának elnöke vagy tagja,

c) A fővárosi önkormányzat működési területén a fenntartásában levő személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények vezetői,

d) a Fővárosi Hajléktalanügyi Konzorcium 2 fő delegált tagja, és

e) a fővárosi kerületi Szociálpolitikai Kerekasztalok elnökei vagy képviselői.

II.

A Kerekasztal működése

3. § (1) *  A Kerekasztal alakuló ülését a rendelet hatálybalépését követő három hónapon belül a Fővárosi Közgyűléstől átruházott hatáskörben eljárva az Emberi Erőforrások és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága hívja össze. Az alakuló ülés dönt a Kerekasztal ügyrendjéről. A Kerekasztal szükség szerint, de évente legalább egy ülést tart.

(2) *  A Kerekasztal ülését a Fővárosi Közgyűléstől átruházott hatáskörben eljárva az Emberi Erőforrások és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága hívja össze a meghívó kiküldésével, illetőleg az ülésre szóló hirdetmény közzétételével, továbbá gondoskodik a Kerekasztal működésével kapcsolatos szervezési és ügyviteli feladatok ellátásáról.

(3) A Kerekasztal ülésén szavazati joggal rendelkező tagok határozati formában döntenek. A Kerekasztal akkor határozatképes, ha a szavazati joggal rendelkező tagok egyharmada jelen van. Az érvényes határozathoz a megjelent és szavazásban résztvevők egyszerű szótöbbsége szükséges.

(4) A Kerekasztal végzett tevékenységéről beszámol a Fővárosi Közgyűlésnek, a Fővárosi Szolgáltatástervezési Koncepció felülvizsgálata keretében a meghatározott feladatok időarányos végrehajtásáról, illetve a felmerült kérdések lehetséges kezelési módjáról.

(5) A Kerekasztal ülései nyilvánosak.

(6) *  A Kerekasztal ügyrendjében meghatározathatja a tanácskozási joggal meghívottak körét.

III.

Záró rendelkezés

4. § E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.


  Vissza az oldal tetejére