A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

Pályázati felhívás

Budapest főváros önkormányzatai részére felhalmozási célú és vis maior decentralizált támogatásra, 2003. * 

Kivonat
Budapest Főváros Közgyűlése 2003. március 27-ei ülésének jegyzőkönyvéből

459/2003. (III. 27.) Főv. Kgy. h.

a helyi önkormányzatok címzett és céltámogatási rendszeréről szóló többször módosított 1992. évi LXXXIX. törvény 1/A. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a területfejlesztési tanácsok részére normatívan elosztott céljellegű decentralizált támogatás fővárosra jutó összegének maradványát és 2003. évi szabad keretét az alábbiak szerint osztja meg felhalmozási és vis maior feladatokra.

ezer Ft-ban
Megnevezés 2003 2004 2005
A központi költségvetés szerinti előirányzat 437 788 131 336 43 779
Le: A 2001. évi döntésekkel a további évekre vállalt elkötelezettség 43 517
2003. évi szabad keret 394 271 131 336 43 779
A befejezett beruházások elszámolása során felszabadult maradvány 40 374,241
A 2002. évi lekötetlen maradvány 217 891,732
A 2003. évi döntésekkel leköthető keret 652 536,973 131 336 43 779
Ebből: vis maior célra javasolt keret 90 000
felhalmozási célra javasolt keret 562 536.973 131 336 43 779

460/2003. (III. 27.) Főv. Kgy. h.

Pályázatot hirdet a felhalmozási célú decentralizált keret terhére Budapest főváros önkormányzatai részére a melléklet szerinti pályázati felhívásban rögzített feltételekkel, tartalmi és formai követelményekkel.

461/2003. (III. 27.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy intézkedjen a felhalmozási célú decentralizált keretre vonatkozó pályázati felhívás Fővárosi Közlönyben való megjelentetéséről.

Határidő: 2003. április 30.

Felelős: dr. Demszky Gábor

462/2003. (III. 27.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert a beérkezett pályázatoknak a meghatározott feltételek szerinti sorolására, a Kerületi Küldöttek Kollégiumával történő egyeztetésére és a Közgyűlés elé terjesztésére.

Határidő: igény szerint, illetve a Közgyűlés októberi rendes ülése

Felelős: dr. Demszky Gábor

463/2003. (III. 27.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy a vis maior támogatási keret terhére a 9/1998. (I. 23.) Korm. rendelet 34-37. §-aiban meghatározottak szerint lehet pályázni.

464/2003. (III. 27.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a felhalmozási célú decentralizált keretre vonatkozó pályázati felhívást, valamint a pályázatokhoz szükséges dokumentumok mintáit jutassa el a kerületi önkormányzatok polgármestereinek és jegyzőinek, egyben tájékoztassa őket a vis maior keretre történő pályázati lehetőségről, annak feltételeiről.

Határidő: 2003. április 20.

Felelős: dr. Demszky Gábor

465/2003. (III. 27.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert a beérkezett vis maior támogatási kérelmeknek a Közgyűlés elé terjesztésére.

Határidő: esetenként a támogatási kérelem teljes dokumentációjának beérkezését követő 15. nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

Melléklet

Pályázati felhívás
Budapest főváros önkormányzatai részére felhalmozási célú decentralizált támogatásra 2003. évre

Budapest Főváros Közgyűlése a helyi önkormányzatok címzett és céltámogatási rendszeréről szóló - többször módosított - 1992. évi LXXXIX. törvény (a továbbiakban: Cct.) 1/A. §-ában biztosított hatáskörében eljárva pályázatot hirdet a kerületi önkormányzatok részére felhalmozási célú decentralizált támogatásra.

Pályázati feltételek

I. A pályázathoz rendelkezésre álló keret:

A 2003. évi decentralizált támogatási keretből felhalmozási célra fordítható

562 536,973 ezer Ft.

A további évekre kötelezettségvállalással leköthető keret 175 115 ezer Ft, ebből

a 2004. évi maximum 131 336 ezer Ft,

a 2005. évi maximum 43 779 ezer Ft.

II. A támogatott célok:

- a kerületi önkormányzatok részéről 2003. évre központi céltámogatásra Budapest Főváros Önkormányzatával közösen pályázó, de fedezethiány miatt elutasításra kerülő szennyvízcsatorna-beruházások;

- a Duna fővárosi szakaszán lévő árvízi védművek fejlesztése, illetve felújítása.

III. Pályázati feltételek, a pályázatok elbírálása a kerületi önkormányzatok részéről 2003. évre központi céltámogatásra Budapest Főváros Önkormányzatával közösen pályázó, de fedezethiány miatt elutasításra kerülő szennyvízcsatorna-beruházások esetében.

- A pályázható keret nagysága 362 536,973 ezer Ft.

- A támogatás mértéke: A beruházásnak a megkötött kiviteli szerződés alapján várható bekerülési költségéből a központi céltámogatás szabályai szerint igényelhető támogatásnak megfelelő százalékos arány (50%). Ez az összeg azonban nem haladhatja meg a pályázat szerinti tervezett költség alapján a Fővárosi Közgyűlés által előzetesen megítélt támogatás összegét.

- A pályázatok tartalmi és formai követelményei, a benyújtás határideje: A pályázatok tartalmilag és formailag megegyeznek a központi céltámogatásra beadott pályázatokkal, és legkésőbb 2003. július 31-éig kell azokat megküldeni a Fővárosi Területi Államháztartási Hivatalnak. A pályázó kerületi önkormányzatnak 2003. szeptember 30-ig pótlólag meg kell küldenie a Főpolgármesteri Hivatalba a következőket:

- nyilatkozatot (minta mellékelve) arról, hogy hozzájárul a beruházás szükség szerinti átütemezéséhez,

- a képviselő-testület által javasolt prioritási sorrendet.

- beruházásonként a 217/1998. (XII. 30.) Korm. r. 8/b. számú mellékletének 1. része szerinti kitöltött adatlapokat.

- A pályázatok sorolása és elbírálása: A központi céltámogatást elnyert pályázatok automatikusan kikerülnek a decentralizált támogatásra pályázók köréből.

Érvénytelennek tekintendő azon önkormányzatok pályázata, amelyek a korábban elnyert decentralizált támogatással - a támogatási szerződés szerint 2002. december 31-ig befejeződő beruházás esetén - legkésőbb 2003. június 30-ig nem számolnak el, és a fel nem használt támogatásról nem mondanak le a jogszabályban előírt módon.

Ha a rendelkezésre álló keret nem ad fedezetet valamennyi érvényes pályázatra, akkor az igények kielégítése

- a kerületek között a csatornázottság arányának növekvő sorrendjében történik, de az első helyre sorolt kerület maximum a 30%-át kaphatja a keretnek, a többi kerület pedig a csatornázottság növekvő arányának megfelelően egyre kevesebbet, ugyanakkor a keretet úgy kell felosztani, hogy a lehető legtöbb pályázó kerület részesülhessen a támogatásban;

- a kerületen belül a pályázó kerületi önkormányzat képviselő-testülete által javasolt prioritási sorrend szerint történik.

A pályázatokról a Fővárosi Közgyűlés, mint Fővárosi Területfejlesztési Tanács, az októberi ülésén dönt.

A Közgyűlés döntése a támogatások nagyságáról előzetes. Véglegesnek akkor tekinthető, amikor a kiviteli szerződés megkötésével a kiviteli költség, s ezáltal a támogatás pontos összege ismertté válik.

IV. Pályázati feltételek, a pályázatok elbírálása a Duna fővárosi szakaszán lévő árvízi védművek fejlesztésének, illetve felújításának támogatására benyújtott önkormányzati pályázatok esetében

- A pályázható keret nagysága:

2003. évi ütem: 200 000 ezer Ft

2004. évi ütem: 131 336 ezer Ft

2005. évi ütem: 43 779 ezer Ft.

- A támogatás mértéke: a beruházás, illetve felújítás tervezett költségének 50%-a, illetve a kiviteli szerződés szerinti építési költség 50%-a közül az alacsonyabb összeg.

- A pályázatok tartalmi és formai követelményei, a benyújtás határideje: A pályázatokat 7001/1998. (BK 9.) BM irányelvben foglaltakat is figyelembe véve, a többször módosított 9/1998. (I. 23.) Korm. rendeletnek és a 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendeletnek megfelelő tartalommal és formában lehet benyújtani 2003. október 15-éig folyamatosan, a Fővárosi Területi Államháztartási Hivatalon keresztül. A pályázó fejlesztés, illetve felújítás tervezett befejezési határideje legfeljebb 2005. december 31. lehet.

- A pályázatok sorolása és elbírálása: Az elbírálás és a döntés a beérkezés sorrendjében történik. A pályázatok a Városüzemeltetési Bizottság előzetes véleményezése alapján kerülnek döntésre a Fővárosi Közgyűlés, mint Fővárosi Területfejlesztési Tanács elé.

V. Az elnyert támogatás felhasználásának szabályai:

A támogatás - a többször módosított 9/1998. (I. 23.) Korm. rendeletben és a 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendeletben szabályozott módon - a kiviteli szerződés alapján a Fővárosi Közgyűlés nevében a főpolgármesterrel megkötött támogatási és a Kincstárral megkötött finanszírozási szerződés szerint, a döntést követően kiállított számlák alapján, teljesítmény és forrásarányosan vehető igénybe a Kincstáron keresztül.

A támogatást elnyert pályázatok tervezett befejezési határideje - amennyiben a döntés a 11. félévben születik - az eredetileg leadott pályázatban lévőhöz képest 1 évvel későbbre módosul.

Nem vehető igénybe az elnyert támogatás, ha:

- a támogatási szerződés - az érvényes kiviteli szerződés alapján - a döntéstől számított 6 hónapon belül a pályázó kerületi önkormányzat hibájából nem kerül megkötésre (a meghiúsult közbeszerzési pályázat nem tekinthető az önkormányzat hibájának),

- a kivitelezés a támogatási szerződés megkötésétől számított 3 hónapon belül nem kezdődik el.

A támogatás a támogatási szerződésben rögzített határidőig, illetve az azt követő 60 napig vehető igénybe. A támogatási szerződésben rögzített határidőt a felek indokolt esetben közös megegyezéssel módosíthatják. A pályázó önkormányzatoknak a pályázati kiírásban foglaltakon kívül be kell tartaniuk a többször módosított 9/1998. (I. 23.) Korm. rendeletben és a 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendeletben foglalt egyéb - adatközlésre, beszámolásra, elszámolásra, lemondásra vonatkozó - előírásokat is.

VI. Felvilágosítás, ügyintézés a Főpolgármesteri Hivatalban a pályázatokkal kapcsolatosan:

Költségvetési Tervezési és Gazdálkodási Ügyosztály

Hortobágyiné Farády Judit

Telefon: 327-1299

Közmű Ügyosztály

Szügyi Györgyné

Telefon: 327-1307

Melléklet a pályázati felhíváshoz

Nyilatkozat
felhalmozási célú decentralizált támogatás és az ahhoz kapcsolódó fővárosi céltámogatás igényléséhez szennyvízcsatornahálózat-építésére

A ....................................................................... kerületi önkormányzat nevében nyilatkozom, hogy a Fővárosi Önkormányzathoz 2003-ban fővárosi céltámogatásra - és azt követően központi cél-, majd decentralizált támogatásra benyújtott .........................................................

...................................................... szennyvízcsatornahálózat-építési pályázatunkra a központi céltámogatási pályázaton történő elutasítás esetén változatlanul fenntartjuk támogatási igényünket - az eredeti pályázatban szereplő műszaki és pénzügyi tartalommal - abban az esetben is, ha a beruházás éves ütemezése a pályázati anyaghoz képest megváltozik.

A kerület csatornázott utcái km-ben mért hosszának aránya az összes utca hosszához képest

%-ban: .......................................

A kerület csatornával ellátott lakásainak aránya a kerület összes lakásának számához képest

%-ban: .......................................

Budapest, 2003.

P. H.

...............................................
jegyző
...............................................
polgármester

  Vissza az oldal tetejére