A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

Fővárosi Szociális Közalapítvány

2002. évi közhasznúsági jelentése * 

1 8 0 3 6 3 3 8 8 5 3 2 5 6 1 0 1

Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám)

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek
közhasznú egyszerűsített éves beszámolója
2002. év

Fővárosi Szociális Közalapítvány

egyéb szervezet megnevezése

1054 Budapest, Városház u. 9-11.

címe

Keltezés: 2003. 04. 29.

.......................................................
az egyéb szervezet vezetője (képviselője)

1 8 0 3 6 3 3 8 8 5 3 2 5 6 1 0 1

Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám)

Az egyéb szervezet megnevezése: Fővárosi Szociális Közalapítvány

Az egyéb szervezet címe: 1054 Budapest, Városház u. 9-11.

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK MÉRLEGE 2002. ÉV

adatok E Ft-ban
Sor-
szám
A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek)
helyesbítései
Tárgyév
a b c d e
1. A. Befektetett eszközök (2-5. sorok) 1 724 1 809
2. I. IMMATERIÁLIS JAVAK 126
3. II. TÁRGYI ESZKÖZÖK 1 724 1 683
4. III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK
5. IV. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÉRTÉKHELYESBÍTÉSE
6. Forgóeszközök (7-10. sorok) 13 013 31 568
7. I. KÉSZLETEK 952
8. II. KÖVETELÉSEK 23 2 021
9. III. ÉRTÉKPAPÍROK 14 000
10. IV. PÉNZESZKÖZÖK 12 038 15 547
11. C. Aktív időbeli elhatárolások
12. ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (1.+6.+11. sor) 14 737 33 377
13. D. Saját tőke (14.-19. sorok) 11 263 29 648
14. I. INDULÓTŐKE/JEGYZETT TŐKE 5 300 5 300
15. II. TŐKEVÁLTOZÁS/EREDMÉNY 12 742 5 962
16. III. LEKÖTÖTT TARTALÉK
17. IV. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK
18. TÁRGYÉVI EREDMÉNY ALAPTEVÉKENYSÉGBŐL -6 779 18 386
V. (KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGBŐL)
19. VI. TÁRGYÉVI EREDMÉNY VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGBŐL
20. E. Céltartalékok
21. F. Kötelezettségek (22.-23. sorok) 3 474 3 729
22. I. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK
13. II. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 3 474 3 729
24. G. Passzív időbeli elhatárolások
25. FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (13.-20.+21.+24. sor) 14 737 33 377

Keltezés: 2003. 04. 29.

.......................................................
az egyéb szervezet vezetője (képviselője)

1 8 0 3 6 3 3 8 8 5 3 2 5 6 1 0 1

Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám)

Az egyéb szervezet megnevezése: Fővárosi Szociális Közalapítvány

Az egyéb szervezet címe: 1054 Budapest, Városház u. 9-11.

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYKIMUTATÁSA 2002. ÉV

adatok E Ft-ban
Sor-
szám
A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek)
helyesbítései
Tárgyév
a b c d e
1. A. Összes közhasznú tevékenység bevétele (1.+2+3.+4.+5.) 25 890 48 369
2. 1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás 12 687 13 600
3. a) alapítótól 4 000 13 600
4. b) központi költségvetéstől
5. c) helyi önkormányzattól
6. d) egyéb, ebből 1% ............ 8 687
7. 2. Pályázati úton elnyert támogatás
8. 3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel 3 761 32 489
9. 4. Tagdíjból származó bevétel
10. 5. Egyéb bevétel 9 442 2 280
11. B. Vállalkozási tevékenység bevétele
12. C. Összes bevétel (A.+B.) 25 890 48 369
13. D. Közhasznú tevékenység ráfordításai (1.+2.+3.+4.+5.+6.) 32 669 29 983
14. 1. Anyag jellegű ráfordítások 11 276 16 007
15. 2. Személyi jellegű ráfordítások 7 623 8 817
16. 3. Értékcsökkenési leírás 269
17. 4. Egyéb ráfordítások 13 770 1 007
18. 5. Pénzügyi műveletek ráfordításai
19. 6. Rendkívüli ráfordítások 3 883
20. E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai (1.+2.+3.+4.+5.+6.)
21. 1. Anyag jellegű ráfordítások
22. 2. Személyi jellegű ráfordítások
23. 3. Értékcsökkenési leírás
24. 4. Egyéb ráfordítások
25. 5. Pénzügyi műveletek ráfordításai
26. 6. Rendkívüli ráfordítások
1 8 0 3 6 3 3 8 8 5 3 2 5 6 1 0 1

Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám)

Az egyéb szervezet megnevezése: Fővárosi Szociális Közalapítvány

Az egyéb szervezet címe: 1054 Budapest, Városház u. 9-11.

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK
KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYKIMUTATÁSA 2002. ÉV

adatok E Ft-ban
Sor-
szám
A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek)
helyesbítései
Tárgyév
a b c d e
27. F. Összes ráfordítás (D.+E.) 32 669 29 983
28. G. Adózás előtti eredménye (B.-E.)
29. H. Adófizetési kötelezettség
30. I. Tárgyévi vállalkozási eredmény (G.-H.)
31. J. Tárgyévi közhasznú eredmény (A.-D.) -6 779 18 386
TÁJÉKOZTATÓ ADATOK
32. A. Személyi jellegű ráfordítások 8 817
33. 1. Bérköltség 5 301
34. ebből: - megbízási díjak
35. - tiszteletdíjak
36. 2. Személyi jellegű egyéb kifizetések 1 623
37. 3. Bérjárulékok 1 893
38. B. A szervezet által nyújtott támogatások. 19 485
39. ebből: A Korm. rend. 16. § (5) bekezdése szerint kötelezettségként elszámolt és továbbutalt, illetve átadott támogatás

Keltezés: 2003. 04. 29.

.......................................................
Az egyéb szervezet vezetője (képviselője)

Fővárosi Szociális Közalapítvány 2002. évi közhasznúsági jelentése

A Fővárosi Szociális Közalapítvány (székhelye: Budapest V. ker., Városház u. 9-11.), amely 1992. április 15-én 3063. sorszám alatt nyilvántartásba vett, 1996. március 4-én közalapítvánnyá minősített, 1998. január 1-jétől kiemelkedően közhasznú fokozatú szervezetté átsorolt alapítványként végzi tevékenységét.

A szervezet az 1997. évi CLVI. törvény 26. § c) szakaszában foglalt közhasznú - szociális - tevékenységet lát el.

A Fővárosi Szociális Közalapítvány szervezeti egysége a Budapesti Szociális Forrásközpont (Székhelye: Budapest V. ker., Városház u. 9-11.), mely a Közalapítványra vonatkozó jogszabályok szerint működik.

A Fővárosi Szociális Közalapítvány és a Budapesti Szociális Forrásközpont külön jogi személyként önállóan gazdálkodik, elkülönült vagyonnal rendelkezik.

Gazdasági tevékenységükről külön mérlegbeszámoló készítésével adnak számot.

Tekintettel a közös bírósági bejegyzésre, valamint az egy közös KSH, illetve adószámra, összesített mérlegbeszámoló képezi a közhasznúsági jelentés alapját.

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója a 224/2000. (XII. 19.) Korm. rendeletben közzétett 4. és 6. számú mellékletben előírtak alapján készült.

2002-ben mindkét szervezet az alapító okiratban foglalt cél szerinti tevékenységet végezte, vállalkozási tevékenység nem volt.

1. Közhasznú beszámoló

A szervezet 2002. évi gazdálkodásának mérlege (adatok ezer Ft-ban)

A. Befektetett eszközök 1 809
B. Forgóeszközök 31 568
C. Aktív időbeli elhatárolások -
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 33 377
D. Saját tőke 29 648
E. Céltartalékok -
F. Kötelezettségek 3 729
G. Passzív időbeli elhatárolások -
FORRÁSOK ÖSSZESEN 33 377

A szervezet 2002. évi eredménykimutatása (adatok ezer Ft-ban)

A. Összes közhasznú tevékenység bevétele 48 369
B. Vállalkozási tevékenység bevétele -
C. Összes bevétel 48 369
D. Közhasznú tevékenység ráfordításai 29 983
E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai -
F. Összes ráfordítás 29 983
J. Tárgyévi közhasznú eredmény 18 386

Tájékoztató adatok (ezer Ft-ban)

A. Személyi jellegű ráfordítások 8 817
1. Bérköltség 5 301
- ebből megbízási díjak 611
2. Személyi jellegű egyéb kifizetések 1 623
3. Bérjárulékok 1 893
B. Szervezet által nyújtott támogatások 19 485
Ebből: a Korm. rend. 16. § (5) bekezdése szerint kötelezettségként elszámolt és továbbutalt, illetve átadott támogatás 19 485

2. A szervezet költségvetési támogatásban 2002-ben nem részesült.

3. Kimutatás a vagyon felhasználásáról (adatok ezer Ft-ban)

Megnevezés 2001. évi összeg, Ft 2002. évi összeg, Ft
Indulótőke 5 300 5 300
Tőkeváltozás 12 742 5 562
Tárgyévi eredm. közh. bevét.-ből -6 779 18 386
Tárgyévi eredm. váll. tev.-ből -933 0
Saját tőke 11 263 29 648

4. Kimutatás a kapott támogatásról (adatok ezer Ft-ban)

Fővárosi Szociális Közalapítvány

Támogató megnevezése Támogatott cél Támogatás összege,
2002. év
Főv. Önkormányzat Alapítványok, egyes. részére nyújtott támogatás 19 012
Auchan Magyarország Magyar Vöröskereszt részére 200
Fővárosi Vízművek Magyar Vöröskereszt részére 300
Bankkaritas Magyar Vöröskereszt részére 250
Demján Sándor Alapítvány Magyar Vöröskereszt részére 50
Studiótech Magyar Vöröskereszt részére 50
Összesen 19 862
Nyitó tétel 2 256
22 118
Előző évi pályázati visszafizetések 15
Összesen 22 133

Forrásközpont

Támogató megnevezése Támogatott cél Támogatás összege,
2002. év
Főv. Önkormányzat Közhasznú tevékenység TCK 13 870 000
Szociális és Családügyi Minisztérium Szupervízió, továbbképzés 1 252 000
Szociális és Családügyi Minisztérium SOLNA 100 000
Gyermek, Ifjúsági és Sportminisztérium Inf. fórumok, szakmai tapasztalatcserék 1 700 000
Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet Továbbképzés 1 208 000
Gyermek, Ifjúsági és Sportminisztérium Internetfüggés 1 300 000
Gyermek, Ifjúsági és Sportminisztérium Hatásvizsgálat 13 600 000
Soros Alapítvány „Meditation in probation” (ösztöndíjakra+
1250 E Ft)
1 750 000
Oktatási Minisztérium Costa 18 rendezvény 220 000
Összesen 35 000 000

Megjegyzés: TCK = Társadalmi célú kommunikáció

5. 1%-os szja-támogatás nem érkezett.

6. Vezető tisztségviselő juttatásban nem részesült.

7. Közhasznú tevékenység 2002-ben

A Fővárosi Közhasznú Alapítvány a kapott támogatások - csaknem teljes körét - nonprofit szervezeteknek adta tovább.

A Forrásközpont mintegy 32 különböző nemzetközi és fővárosi programot valósított meg, illetőleg kezdett meg 2002-ben.

A programok tárgyévi bevételeit és költségeit a mellékelt táblázat mutatja be.

Forrásközpont 2002
Bevételek Egyéb
bevételek
Összes
bevételek
Bér, járulék Anyagköltség Szolg. költsége Összes költség
1. Főv. Önkormányzat közszolg. szerz. 13 870 000 13 870 000 5 196 073 515 950 8 157 977 13 870 000
2. Stúdió Metropolitan városfejl. konc. 1 250 000 1 250 000 38 700 60 042 969 395 1 068 137
3. NKK Szótárértékesítés 19 279 19 279
4. SzCsM-Solna (2001. évi) 100 000 100 000
5. SZOCSAM (2001) szupervízió 1 252 000 1 252 000 50 000 50 000
6. SZOCSAM (2001-2002) 1 700 000 1 700 000 83 400 1 499 100 1 582 500
7. Okt. Min. Costa 18 (2001) 220 000 220 000 69 500 69 500
8. NCSSZI- Agressziókezelő 1 008 000 1 678 100 2 686 100 1 568 780 1 568 780
9. GyISM Internetfüggés 1 300 000 1 300 000
10. Soros-Colpi 1 750 000 1 750 000
11. GyISM Káb. kord. 13 600 000 13 600 000 2 763 327 2 120 756 4 884 083
12. ELTE-BGGYTF 3 690 700 3 690 700 770 000 770 000
13. NCSSZI-EPICS 200 000 639 560 839 560
14. OMBT BM 3 571 429 (+áfa) 3 571 429
15. Ifj. a Bizt. Jöv. Alapítvány 240 000 240 000
Összesen 43 752 129 2 336 939 46 089 068 8 151 000 575 992 15 136 008 23 863 000
Kamatok 466 612
Mindösszesen 46 555 680
Fővárosi Szociális Közalapítvány
Kuratóriuma
elnöke
Fővárosi Önkormányzat
Budapest V., Városház u. 9-11.
1364 Bp. 4. Pf. 1
Telefon: 327-1101
Fax: 327-1864

Szám: Gy.P./55/2003.

Tárgy: Közhasznú beszámoló

A Fővárosi Szociális Közalapítvány és a Fővárosi Önkormányzat között 1998-ban határozatlan idejű szerződés jött létre, amelynek alapján a Fővárosi Önkormányzat minden évben az adott költségvetésében jóváhagyott összeggel támogatja a közalapítványt az alapító okiratában lévő közhasznú célok megvalósítására.

A Fővárosi Szociális Közalapítvány a Fővárosi Önkormányzat 2002. évi költségvetéséből külön rovaton 15 400 000 Ft támogatásban részesült, a szerződés szerint minden év március 30-ig kell részletes szakmai és pénzügyi beszámolót készíteni az alapító részére.

A fentiek alapján az alábbiakban számolunk be a szerződésben foglalt feladatokról, illetve a közhasznú tevékenységről.

Az alapító okiratnak megfelelően a Közalapítvány Kuratóriuma minden évben, így 2002-ben is pályázatot írt ki, amelynek alapján összesen 18 085 000 Ft összeget osztott el a pályázók között támogatási szerződéssel. A 2002. évi működési költségek összege összesen 2 647 508 Ft volt. A működési költségek magukban foglalják a pályázatok hirdetésének, a nyertesek listája közzétételének költségét, valamint a könyvelő, könyvvizsgáló és a titkári, titkársági feladatokat ellátó munkatársak megbízási díját járulékaival együtt. Az elmúlt évben a bizottság titkárságán működő Közalapítvány ügyintézési feladatainak ellátásához szükségessé vált egy számítógép vásárlása.

A Kuratórium a pályázatra érkezett mintegy 116 pályázat közül csak 54 pályázatot tartott támogatásra érdemesnek. A támogatások folyósítása támogatási szerződés keretében történik, a Kuratórium a szerződésben foglaltaknak megfelelően beszámoltatja a nyertes pályázókat a támogatási összegről. A szerződések és az annak alapján történt elszámoltatások a Közalapítvány titkárságán fellelhetők.

Mellékelem a 2002. évi pályázók listáját, amelyből mind a nyertesek, mind a nem nyertes pályázók megállapíthatók.

A Kuratórium az alapító okiratának megfelelően folytatja a közhasznú célok megvalósítását, figyelemmel arra is, hogy kiemelten közhasznú szervezet. Pályázaton kívüli támogatásra nem került sor.

Mint ismeretes, a Közalapítvány minden évben beszámol az alapítónak - a Fővárosi Közgyűlésnek - az éves tevékenységéről. Ebben az évben a beszámolóra a Közalapítvány 2002. évi mérlegének és közhasznú jelentésének, könyvvizsgálói jelentésének elkészülte után ez év II. negyedében fog sor kerülni.

A Közalapítvány Kuratóriuma határozata alapján, a Közalapítvány elfogad meghatározott célú adományokat, amelyeket a Magyar Vöröskereszttel kötött szerződés alapján e szervezet, valamint a Főpolgármesteri Hivatal szociálpolitikai ügyosztálya segítségével juttat el az arra rászorulóknak a közhasznú célok megvalósítására is figyelemmel. Az adományozók részére az adókedvezmény érvényesítéséhez szükséges igazolás kiállítása megtörténik.

Budapest, 2003. március 26.

Dr. Győri Péter s. k.

FRISS & TÁRSA
Könyvvizsgáló és Tanácsadó Betéti Társaság
Budapest, II. Ady Endre utca 1. II/3. (1024)
Tel.: 316-5504, 438-4500 Fax: 316-2942, Mobil: 06/30-964-1214
Adósz.: 28681111-3-41; Bankszámlasz.: 11702036-29900497; Cégj. sz.: 01-06-610777;
Kamara: MKVK000135

Független Könyvvizsgálói Jelentés

A Fővárosi Szociális Közalapítvány Kuratóriumának

Elvégeztük az Alapítvány (KSH-száma: 18036338-8532-561-01) 2002. december 31-i fordulónapra elkészített mérlegének - melyben az eszközök és források egyező végösszege 33 377 E Ft, a mérleg szerinti közhasznú eredmény 18 386 E Ft -, valamint a 2002. évre vonatkozó eredménykimutatásának és kiegészítő jelentésének vizsgálatát, melyeket az Alapítvány 2002. évi közhasznú egyszerűsített éves beszámolója tartalmaz. A közhasznú egyszerűsített éves beszámoló elkészítése az ügyvezetés felelőssége. A könyvvizsgáló felelőssége a közhasznú egyszerűsített éves beszámoló véleményezése az elvégzett könyvvizsgálat alapján.

A könyvvizsgálatot a magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok és a könyvvizsgálatra vonatkozó - Magyarországon érvényes - törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottuk végre. A fentiek értelmében a könyvvizsgálat tervezése és elvégzése révén kellő bizonyosságot kell szereznünk arról, hogy a közhasznú egyszerűsített éves beszámoló nem tartalmaz lényeges hibás állításokat. A könyvvizsgálat magában foglalja a közhasznú egyszerűsített éves beszámoló tényszámait alátámasztó bizonylatok mintavételen alapuló vizsgálatát. Emellett tartalmazza az alkalmazott számviteli alapelvek és az ügyvezetés lényegesebb becsléseinek, valamint a közhasznú egyszerűsített éves beszámoló bemutatásának értékelését. Meggyőződésünk, hogy munkánk megfelelő alapot nyújt a könyvvizsgálói záradék (vélemény) megadásához.

A könyvvizsgálat során az Alapítvány közhasznú egyszerűsített éves beszámolóját, annak részeit és tételeit, azok könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokban foglaltak szerint felülvizsgáltuk és ennek alapján elegendő és megfelelő bizonyosságot szereztünk arról, hogy a közhasznú egyszerűsített éves beszámolót a magyar számviteli törvényben foglaltak és a Magyarországon elfogadott általános számviteli elvek szerint készítették el.

Véleményünk szerint a közhasznú egyszerűsített éves beszámoló az Alapítvány 2002. december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről megbízható és valós képet ad.

Álláspontunk szerint az Alapítvány a kiegészítő melléklet közzétételétől eltekinthet, mivel az Alapítvány valós pénzügyi és jövedelmi helyzete egyértelmű megítéléséhez a mérlegben, az eredménykimutatásban szereplő adatok elegendőek.

Budapest, 2003. április 24.

FRISS & Társa
Könyvvizsgáló és Tanácsadó Betéti Társaság
Budapest II., Ady Endre utca 1. II/3.
Eng. szám: MKVK 000185
FRISS LÁSZLÓ
okleveles könyvvizsgáló
„bejegyzett könyvvizsgáló”
Eng. szám: MKVK 003235

  Vissza az oldal tetejére