A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

Támasz Alapítvány

2002. évi közhasznúsági jelentése * 

Beszámoló a Támasz Alapítvány 2002. évi tevékenységéről

A Támasz Alapítvány közhasznú fokozatú szervezet (Legfelsőbb Bíróság VI. 37. 628. 2000/2. végzése).

Az alapítvány képviselői 1988-tól változatlanul:

Burdza Emilné

2153 Fót, Vörösmarty tér 2.

Forgács István

1031 Budapest, Nánási út 8/1.

Karikás György

1112 Budapest, Háromszék u. 35.

Kuratóriumunk 2002-ben pályázatot írt ki az alapító okiratban foglaltak alapján:

- a nagykorúvá vált, állami gondoskodásból kikerült - nappali tagozatos, felsőfokú tanulmányokat folytató - fiatalok ösztöndíj jellegű támogatására,

- a Budapest, Vajdahunyad utca 16. I. emelet 4-ben lévő ,,lakásotthoni” elhelyezésre.

Ennek eredményeként 38 fiatal részesül 2002. szeptember 1-jétől ösztöndíjban, 13 fő - ismételt pályázat nélkül, amennyiben változatlanul megfelelnek a pályázati kiírásnak - 2003-tól szintén támogatásban részesülnek.

Lakásotthonunkban 3 új pályázó nyert elhelyezést.

Tevékenységünkhöz a központi költségvetésből és a Fővárosi Közgyűléstől támogatást nem kértünk és nem kaptunk.

A Fővárosi Területi Szakszolgálat költségvetéséből, a Fővárosi Közgyűlés határozata alapján, cél szerinti juttatásként egymillió forintot kaptunk, melyből:

330 000 Ft-ot a „lakásotthon” fenntartására

670 000 Ft-ot ösztöndíjra

fordítottunk.

Pályázat útján a Szociális és Családügyi Minisztériumtól 1,5 millió forint céltámogatásban részesültünk. Ezzel az összeggel - rendeltetésének megfelelően - pályázatot elnyert fiatalokat részesítettünk ösztöndíjban.

2003. február 11.

TÁMASZ ALAPÍTVÁNY
KURATÓRIUMA
BP., VÁROSHÁZ U. 9-11.
Burdza Emilné
titkár

A 2001/2002-es tanévben az alábbi felsőoktatási intézményekben fejezték be tanulmányaikat ösztöndíjasaink:

1 fő Apor Vilmos Katolikus Főiskola

1 fő Budapesti Tanítóképző Főiskola

1 fő József Attila Tudományegyetem

1 fő Magyar Iparművészeti Egyetem

1 fő Miskolci Egyetem

1 fő Nyugat-Magyarország Egyetem

1 fő Veszprémi Egyetem

A 2002/2003-as tanévben az alábbi felsőoktatási intézményekben tanulnak ösztöndíjasaink:

Összesen 38 fő.

1 fő Apáczai Csere János Tanítóképző Főiskola

1 fő Apor Vilmos Katolikus Főiskola

1 fő Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola

1 fő Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyelem

2 fő Debreceni Egyetem Egészségügyi Főiskola

3 fő Debreceni Egyetem Pedagógiai Főiskola

1 fő Debreceni Orvostudományi Egyetem

1 fő Dunaújvárosi Főiskola

2 fő ELTE

1 fő ELTE Gyógypedagógiai Főiskola

1 fő ELTE Tanárképző Főiskola

1 fő Eötvös József Főiskola

1 fő Kaposvári Egyetem Pedagógiai Főiskola

1 fő Kecskeméti Főiskola

1 fő Magyar Képzőművészeti Egyetem

1 fő Miskolci Egyetem

1 fő Miskolci Egyetem Tanárképző Főiskola

1 fő Mozgássérültek Pető András Nevelőképző és Nevelőotthon Intézet

1 fő Ny. Magyarországi Egyetem Tanárképző Főiskola

1 fő Ny. Magyarországi Egyelem Közgazdaságtudományi Kar

1 fő Pázmány Péter Katolikus Egyelem Bölcsészettudományi Kar

3 fő Pécsi Tudományegyetem

1 fő Pécsi Tudományegyetem Egészségügyi Főiskola

2 fő Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Főiskola

1 fő Pécsi Tudományegyetem Műszaki Főiskola

1 fő Pünkösdi Pedagógiai Főiskola

1 fő Szegedi Tudományegyetem

1 fő Szem István Egyetem, Mezőgazdasági Főiskola

1 fő Szent István Egyetem, Jászberényi Főiskola

1 fő Veszprémi Egyetem

1 fő Vitéz János Római Katolikus Tan. Főiskola

1 8 0 0 2 6 8 1 - 1 - 4 1
Statisztikai számjel vagy adószám

(KÖZ)ALAPÍTVÁNY MEGNEVEZÉSE: TÁMASZ

(KÖZ)ALAPÍTVÁNY CÍME: Budapest V. Városház u. 9-11.

ALAPÍTVÁNYOK, KÖZALAPÍTVÁNYOK EGYSZERŰSÍTETT ÉVES
BESZÁMOLÓJÁNAK MÉRLEGE 2002. ÉV

adatok E Ft-ban
Fenntartási, működési célú
Sor-
szám
A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek)
helyesbítései
Tárgyév
a b c d e
1. A. Befektetett eszközök (2-5. sorok) 11 746 19 978
2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK
3 II. TÁRGYI ESZKÖZÖK 11 746 19 978
4. III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK
5. IV. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÉRTÉKHELYESBÍTÉSE
6. B. Forgóeszközök (7-10. sorok) 11 226
7. I. KÉSZLETEK
8 II. KÖVETELÉSEK 1 118
9. III. ÉRTEKPAPÍROK
10. IV. PÉNZESZKÖZÖK 10 108 9 647
11. C. Aktív időbeli elhatárolások
12. ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN
(1.+6.+11. sor)
22 972 29 625
13. D. Saját tőke (14-17. sorok) 22 885 29 625
14. I. INDULÓ TŐKE 3 770 3 770
15. II. TŐKEVÁLTOZÁS 19 115 25 855
16. - ebből tárgyévi eredmény 1 865 461
17. III. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK
18. E. Céltartalék
19. F. Kötelezettségek (20-21. sorok) 87
20 I. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK
21. II. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 87
22 G. Passzív időbeli elhatárolások
23 FORRÁSOK (PASSZÍVAK) ÖSSZESEN
(13.-18.+19.+22. sor)
22 972 29 625
Keltezés: Bp. 2003. március 01. Burdza Emilné
A (köz) alapítvány vezetője

Jelentés
a Támasz Alapítvány 2002. évi gazdálkodásának ellenőrzéséről

Az alapítvány 2002. évi gazdálkodásával kapcsolatos okmányokat, számlákat, bank és pénztárbizonylatokat áttekintve az alábbi jelentést tesszük:

Alapítványi célú bevételek:

- Antal K. támogatás 20 E Ft

- ERAVISZ 40 E Ft

- TEGYESZ 1000 E Ft

- Oltalom Egylet 70 E Ft

- SZ.CS.M. 2001 évi 1100 E Ft

- SZ.CS.M. 2002 évi 1500 E Ft

- APEH 1% 409 E Ft

összesen: 4139 E Ft

Működéssel kapcsolatos bevételek.

- Kamat bevétel lek. betét u. 580 E Ft

- Folyószámla kamat 53 E Ft

- Kártérítés 7 E Ft

összesen: 640 E Ft

Lakással kapcsolatos bevételek: 129 E Ft

Bevételek mindösszesen: 4 908 E Ft

Alapítványi kiadások:

- Jelentős összeg az ösztöndíj kifizetése 3490 E Ft

- Adómentes juttatás 130 E Ft

- Lakással kapcsolatos kiadások 973 E Ft

- Működéssel kapcs. egyéb kiadások 776 E Ft

összesen: 5369 E Ft

Az átutalásokat az ösztöndíjasok névsorával, illetve anyagával egyeztettük.

A záró pénzkészlet bankszámlán: 905 155 Ft

Lekötött betét 8 741 837 Ft

összesen: 9 646 992 Ft

A lekötött betét 105 432 Ft-tal növekedett, a bankszámla egyenleg a nyitóhoz képest 566 191 Ft-tal csökkent.

A 2001/2002-es tanévben 28 fő kapott támogatást, és 2002. szeptember 1-jétől 38 fő részesül ösztöndíjban.

A Vajdahunyad u.-i lakásban jelenleg 3 fiú és 4 lány lakik.

Az alapítvány munkáját szabályszerűen végzi.

Budapest, 2003. március 17.

Molnár László
pü. ell. biz. elnöke
Gáspárné Puskás Krisztina
pü. ell. biz. tagja
Ferencz Gáborné
pü. ell. biz. tagja

  Vissza az oldal tetejére