A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány

2002. évi közhasznúsági jelentése * 

Ernst & Young Kft. Tel.: +36/1/451-8100
H-1132 Budapest, Váci út 20. Fax: +36/1/451-8199
1399 Budapest 62, Pf. 632 E-mail: mailbox.eyhu.eyi.com
Hungary www.ey.com
Cg. 01-09-267553

Független Könyvvizsgálói Jelentés

A Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány

Kuratórium tagjai részére

Elvégeztük a Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány 2002. december 31-i fordulónapra elkészített mérlegének - melyben az eszközök és források egyező végösszege 1 063 513 E Ft a 2002. évi alaptevékenységéből származó eredménye 43 144 E Ft nyereség-, valamint a 2002. évre vonatkozó eredménykimutatásának és közhasznúsági jelentésének vizsgálatát, melyeket a vizsgált szervezet 2002. évi közhasznú egyszerűsített éves beszámolója tartalmaz. A közhasznú egyszerűsített éves beszámoló elkészítése az ügyvezetés felelőssége. A könyvvizsgáló felelőssége a közhasznú egyszerűsített éves beszámoló véleményezése az elvégzett könyvvizsgálat alapján.

A Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány 2001. évi közhasznú egyszerűsített éves beszámolójáról 2002. március 8-án korlátozás nélküli véleményt bocsátottunk ki.

A könyvvizsgálatot a magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok és a könyvvizsgálatra vonatkozó - Magyarországon érvényes - törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottuk végre. A fentiek értelmében a könyvvizsgálat tervezése és elvégzése révén elegendő és megfelelő bizonyítékot kell szerezni arról, hogy az közalapítványi beszámoló nem tartalmaz lényeges hibás állításokat. Az elvégzett könyvvizsgálat magában foglalta a közalapítványi beszámoló tényszámait alátámasztó bizonylatok mintavételen alapuló vizsgálatát, emellett tartalmazta az alkalmazott számviteli alapelvek és az ügyvezetés lényegesebb becsléseinek, valamint a közalapítványi beszámoló bemutatásának értékelését.

A könyvvizsgálat során a Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány közhasznú egyszerűsített éves beszámolóját, annak részeit és tételeit, azok könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes nemzeti könyvvizsgálati standardokban foglaltak szerint felülvizsgáltuk, és ennek alapján elegendő és megfelelő bizonyosságot szereztünk arról, hogy a közhasznú egyszerűsített éves beszámolót a számviteli törvényben foglaltak és az általános számviteli elvek, valamint a közalapítványokra vonatkozó egyéb jogszabályokban foglaltak szerint készítették el. Véleményünk szerint a közhasznú egyszerűsített éves beszámoló a Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány 2002. december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről megbízható és valós képet ad.

Budapest, 2003. március 14.

Ernst & Young Kft. Barabás Csaba
Nyilvántartásba vételi szám: 001165 Bejegyzett könyvvizsgáló
Kamarai Tagsági szám: 005787

18052851-9133-561-01

statisztikai számjel

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója
2002. év

BVK

egyéb szervezet megnevezése

1072 BUDAPEST, RÁKÓCZI ÚT 18.

címe

Keltezés: Budapest, 2003. március 14.

........................................
az egyéb szervezet vezetője
(képviselője)

Statisztika számjel vagy adószám: 18052851-9133-561-01

Az egyéb szervezet megnevezése: BVK

Az egyéb szervezet címe: 1072 BUDAPEST, RÁKÓCZI ÚT 18.

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK MÉRLEGE
2002. ÉV

Sor-
szám
A tétel megnevezése Előző év Előző évek
módosításai
Tárgyév
a b c d e
1. A. Befektetett eszközök 50 629 42 613
2. I. IMMATERIÁLIS JAVAK 1 869 6 077
3. II. TÁRGYI ESZKÖZÖK 21 173 14 658
4. III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK 27 587 21 878
5. IV. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÉRTÉKHELYESBÍTÉSE
6. B. Forgóeszközök 965 245 1 012 314
7. I. KÉSZLETEK
8. II. KÖVETELÉSEK 37 028 38 926
9. III. ÉRTÉKPAPÍROK 105 030 99 999
10. IV. PÉNZESZKÖZÖK 823 187 873 389
11. C. Aktív időbeli elhatárolások 7 001 8 586
12. ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN 1 022 875 1 063 513
Sor-
szám
A tétel megnevezése Előző év Előző évek
módosításai
Tárgyév
a b c d e
13. D. Saját tőke 935 610 970 045
14. I. INDULÓ TŐKE 10 000 10 000
15. II. TŐKEVÁLTOZÁS 910 509 916 901
16. III. LEKÖTÖTT TARTALÉK
17. IV. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK
18. V. TÁRGYÉVI EREDMÉNY ALAPTEVÉKENYSÉGBŐL 15 101 43 144
19. VI. TÁRGYÉVI EREDMÉNY VÁLL. TEVÉKENYSÉGBŐL
20. E. Céltartalék
21. F. Kötelezettségek 85 002 89 638
22. I. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 77 953 77 953
23. II. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 7 049 11 685
24. G. Passzív időbeli elhatárolások 2 263 3 830
25. FORRÁSOK (PASSZÍVAK) ÖSSZESEN 1 022 875 1 063 513

Keltezés: Budapest, 2003. március 14.

.....................................................
az egyéb szervezet vezetője
(képviselője)

Statisztikai számjel vagy adószám: 18052851-9133-561-01

Az egyéb szervezet megnevezése: BVK

Az egyéb szervezet címe: 1072 BUDAPEST, RÁKÓCZI ÚT 18.

A KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYKIMUTATÁSA 2002. ÉV

Sor-
szám
A tétel megnevezése Előző évek Előző évek
módosításai
Tárgyév
a b c d e
1. A. Összes közhasznú tevékenység bevétele 121 064 191 250
2. 1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás 20 000 63 022
3. a) alapítótól 20 000 60 000
4. b) központi költségvetésből 3 000
5. c) helyi önkormányzattól
6. d) egyéb, EBBŐL 1% 2 22
7. 2. Pályázati úton elnyert támogatás 3 486 43 894
8. 3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel 95 410 81 042
9. 4. Tagdíjból származó bevétel
10. 5. Egyéb bevétel 2 168 3 292
11. B. Vállalkozási tevékenység bevétele
12. C. Összes bevétel (A+B) 121 064 191 250
13. D. Közhasznú tevékenység ráfordításai 105 963 148 106
14. Anyagjellegű ráfordítások 68 674 99 909
15. Személyi jellegű ráfordítások 27 273 31 577
16. Értékcsökkenési leírás 9 433 10 238
17. Egyéb ráfordítások 550 6 309
18. Pénzügyi ráfordítások 3 73
19. Rendkívüli ráfordítások 30
20. E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai
21. Anyagjellegű ráfordítások
22. Személyi jellegű ráfordítások
23. Értékcsökkenési leírás
24. Egyéb ráfordítások
25. Pénzügyi műveletek ráfordításai
26. Rendkívüli ráfordítások

Statisztikai számjel vagy adószám: 18052851-9133-561-01

Az egyéb szervezet megnevezése: BVK

Az egyéb szervezet címe: 1072 BUDAPEST, RÁKÓCZI ÚT 18.

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYKIMUTATÁSA 2002. ÉV

adatok E Ft-ban
Sor-
szám
A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) módosításai Tárgyév
a b c d e
27. F. Összes ráfordítás (D+E) 105 963 148 106
28. G. Adózás előtti eredmény (B-E) 15 101 43 144
29. H. Adófizetési kötelezettség
30. I. Tárgyévi vállalkozási eredmény (G-H)
31. J. Tárgyévi közhasznú eredmény (A-D) 15 101 43 144

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK

32. A. Személyi jellegű ráfordítások 31 577
33. 1. Bérköltség 20 462
34. ebből: - megbízási díjak 2 551
35. - tiszteletdíjak
36. 2. Személyi jellegű egyéb kifizetések 4 135
37. 3. Bérjárulékok 6 980
38. B. A szervezet által nyújtott támogatások
39. ebből: az e rendelet 16. § (5) bekezdése szerint kötelezettségként elszámolt és továbbutalt, illetve átadott támogatás

Keltezés: Budapest, 2003. március 14.

.....................................................
az egyéb szervezet vezetője
(képviselője)

A Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány 2002. éves közhasznúsági jelentése

Az 1999. szeptember 21-én kelt egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat szerint Budapest Főváros Közgyűlése létrehozta a Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítványt, amely a Fővárosi Bíróság 1999. október 13-ai végzése szerint közhasznú szervezetként működik.

A BVK alapító okirat szerinti feladata a Főváros gazdaságfejlesztési programjaihoz kapcsolódóan a fővárosi kis- és középvállalkozásoknak az európai integrációs folyamatban való részvételéhez felkészítő programok kialakítása és végrehajtása.

A BVK vagyonának kezelője, legfőbb döntéshozó szerve a Kuratórium. A Közalapítvány tevékenységét a Felügyelő Bizottság ellenőrzi, beszámolóját független könyvvizsgáló auditálja.

A közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény előírásai szerint a közhasznú szervezet az éves beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg közhasznúsági jelentést köteles készíteni, amelynek elfogadása a legfőbb döntéshozó szerv kizárólagos hatáskörébe tartozik.

A 2002. évről szóló közhasznúsági jelentést a törvény által előírt és a számviteli politikában is rögzített szerkezetben és tartalommal terjesztjük a Közalapítvány Kuratóriuma elé.

I.

Számviteli beszámoló

A BVK a számviteli törvény, valamint a számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek beszámoló készítésének és könyvvezetésének sajátosságairól szóló kormányrendelet előírásainak megfelelően kialakította számviteli politikáját, megalkotta a kapcsolódó számviteli szabályzatokat. A dokumentumokat a Kuratórium jóváhagyta.

A BVK számviteli politikája rögzíti azokat a fő szabályokat, amelyekkel meghatározza, mit kell tekinteni a számviteli elszámolás szempontjából lényegesnek, jelentősnek, továbbá a törvényben biztosított választási lehetőségek közül melyeket, milyen feltételek fennállása esetén kell alkalmazni.

A Közalapítvány számviteli politikájának fő elemei:

A BVK állami közfeladatot ellátó közhasznú szervezet, amelynek cél szerinti tevékenysége a fővárosban működő kis- és közepes méretű vállalkozások létrejöttének, működésének segítése, az erre irányuló szervező, oktató és tanácsadó tevékenység végzése.

A BVK a számviteli alapelvek sajátos értelmezése mellett meghatározta a lényegesség elvét, amely szerint a különböző elszámolásokban lényeges minden olyan adat, különbözet, értékváltozás, amely az eredeti adatot 5%-ot meghaladó arányban módosítja. A számviteli elszámolás szempontjából jelentős összegű a hiba, ha eredményt, saját tőkét növelő-csökkentő hatásának együttes (előjeltől független) összege meghaladja a 20 millió forintot.

A Közalapítvány kettős könyvvitelt vezet és a közhasznúsági jelentés részeként egyszerűsített éves beszámolót készít. A beszámolót a február 28-ai zárlatot követően március 31-edikéig kell elkészíteni, majd a könyvvizsgálói auditálás után a felügyelő bizottság és a Kuratórium elé terjeszteni. A közhasznúsági jelentést és ennek részeként a számviteli beszámolót május 30-áig közzé kell tenni.

- A BVK a mérleg eszközeinek és forrásainak részletezésében, valamint értékelésében a számviteli törvény, illetőleg a kormányrendelet előírásaitól eltérő megoldásokat nem alkalmaz.

A számviteli politikában meghatározta a közhasznú szervezet cél szerinti, illetőleg vállalkozási tevékenysége körébe sorolható bevételeket és költségeket, ezek elszámolásának szabályait.

- Nem bevételként, hanem kötelezettségként mutatja ki az alaptevékenység céljára kapott támogatást, amennyiben azt pályázati úton tovább utalja a cél szerinti feladatot megvalósító szervezeteknek.

BVK 2002. évi mérleghez kapcsolódó kiegészítések

A 2002. éves beszámoló mérlegét - a kormányrendelet szerinti tagolásban - az 1. számú mellékletben csatoltuk. A mérleg egyes tételeit könyv szerinti leltárral támasztottuk alá.

A mérleg kiemelt sorai - az előző év adataival való összehasonlításban - az alábbi változást mutatják

ezer Ft
Előző év Tárgy év Változás
Befektetett eszközök 50 629 42 613 -8 016
Forgóeszközök 965 245 1 012 314 +47 069
Aktív időbeli elhatárolás 7 001 8 586 + 1 585
Eszközök összesen 1 022 875 1 063 513 +40 638
Saját tőke 935 610 970 045 +34 435
Kötelezettségek 85 002 89 638 +4 636
Passzív időbeli elhatárolás 2 263 3 830 + 1 567
Források összesen 1 022 875 1 063 513 +40 638

Befektetett eszközök

A befektetett eszközök közül az immateriális javak és a tárgyi eszközök állománya az alábbiak szerint alakult:

ezer Ft
Nyitó érték Növekedés Csökkenés Záró értek
Immateriális javak
Bruttó érték 9 146 6545 15 691
Értékcsökkenés 7 277 2337 9 614
Nettó érték 1 869 4208 6 077
Ingatlanok
Bruttó érték 19 154 19 154
Értékcsökkenés 6 900 1170 8 070
Nettó érték 12 254 -1170 11 084
Műszaki gép, berendezések
Bruttó érték 44 985 1033 9 010 37 008
Értékcsökkenés 39 443 4685 9 010 35 118
Nettó érték 5 542 -3652 1 890
Egyéb gépek, berendezések
Bruttó érték 19 743 268 734 19 277
Értékcsökkenés 16 969 1961 734 18 196
Nettó érték 2 774 -1693 1 081
Beruházások 603 603
Tárgyi eszközök összesen 21 173 -6515 14 658

A 2002. évben a befektetett eszközök közül csak az immateriális javak értékében volt növekedés. Ez az aktivált szellemi termékek miatt következett be (internetes keretrendszer, egyéb szoftverek).

A tárgyi eszközök bruttó értéke mindössze 1033 E Ft-tal nőtt (fényképezőgép, számítógép vásárlás). Ugyanakkor 9010 E Ft bruttó értékű eszközt selejtezés után értékesítettünk. Az elszámolt értékcsökkenéssel együtt a műszaki gépek, berendezések, valamint az egyéb gépek, berendezések nettó értéke a minimálisra csökkent (1890+1081 E Ft).

A befektetett pénzügyi eszközök között tartjuk nyilván az Enterprise 94 Kft.-nek az épület felújításra adott 18 878 E Ft kölcsönt, valamint a kft. 100%-os tulajdoni hányadát biztosító 3000 E Ft üzletrészt.

Forgóeszközök

A forgóeszközök értéke az előző év végihez képest 47 069 E Ft-tal növekedett. A követelések 38 926 E Ft mérlegértékét az alábbi tételek tették ki:

- belföldi követelések 1 344 E Ft
- különféle egyéb elszámolások 435 E Ft
- lehívott támogatások 18 480 E Ft
- mikrohitel-tartozások 15 327 E Ft
- PRECO áfa 1 799 E Ft
- PRECO elszámolás 1 239 E Ft
- táppénz kifizetőhelyi követelés 302 E Ft
38 926 E Ft

A belföldi követelések egyenlegeit az adósokkal egyeztettük. A követelés összegében 870 E Ft a korábbi évekről húzódó, az APEH által még el nem bírált PHARE - áfa-visszaigénylés.

A különféle egyéb elszámolásokból 396 E Ft-ot tett ki egy kilépett dolgozó tanulmányi szerződésből eredő tartozása, amit részletfizetéssel törleszt. További 39 E Ft egy külföldi kiküldetési előleg áthúzódó elszámolása.

A Mikrohitel tartozás az óvadéki konstrukcióban és a takarékszövetkezeten keresztül folyósított hitelekre áll fenn. A jelenlegi információk szerint nem realizálható 6301 E Ft hiteltartozásra 100%-os értékvesztést számoltunk el.

A PRECO áfa-visszaigénylést az adóhatósághoz benyújtottuk. A PRECO elszámolásból eredő 1239 E Ft követelés rendezése folyamatban van.

A táppénz kifizetőhelyi követelés összege a beszámoló készítés időszakában rendeződött.

Az értékpapírok 99 999 E Ft értéke 5031 E Ft-tal alacsonyabb az előző év véginél. A kamatozó értékpapírok hozama 9126 E Ft.

A pénzeszközök 873 389 E Ft értéke 50 202 E Ft-tal magasabb az előző év végi értéknél. A 307 E Ft készpénzről az év fordulónapján leltárt vettünk fel. A BVK elszámolási betétszámlájának év végi egyenlege 606 E Ft.

A különféle mikrohitel-számlákon 867 756 E Ft pénzeszköz található, amely a hitel kihelyezést szolgálja.

Az átvezetési számla egyenlege -51 E Ft.

A deviza betétszámlán elhelyezett összeg 4771 E Ft.

Az Aktív időbeli elhatárolás 8586 E Ft mérlegértékét az alábbi tételek alkották:

- az értékpapírok 2002. évet illető időarányos hozama 1030 E Ft
- a lekötött betétek 2002. évet illető kamata, valamint az elnyert támogatások elszámolása alapján még kiutalandó összeg 7175 E Ft
- a 2002. évben kifizetett, de a 2003. évet terhelő költségek 381 E Ft

A Saját tőke 970 045 E Ft értéke az előző év végihez képest 34 435 E Ft növekményt mutat. Az induló tőke változatlanul 10 000 E Ft.

A tőkeváltozás a 2001. évi alaptevékenységi eredmény átvezetésével 15 101 E Ft-tal nőtt. Az Enterprise 94 Kft. saját tőke hiánya miatti 8709 E Ft 2001. évi pótbefizetés összegével a számviteli törvény előírásainak megfelelően a tőkeváltozást csökkentettük az egyéb részesedéssel szemben. A tőkeváltozást keletkezés szerinti tagolásban mutatjuk ki a főkönyvi számlákon.

A tárgyévi alaptevékenységi eredmény 43 144 E Ft, ami a saját tőke növekményét jelenti.

A Kötelezettségek év végi záró értéke 89 638 E Ft.

Továbbra is hosszú lejáratú kötelezettségként tartjuk nyilván az MVA-val szemben rendezetlen 62 743 E Ft kölcsönt, valamint a központi MH alapból kapott 15 210 E Ft kölcsönt.

A rövid lejáratú kötelezettség év végi egyenlege 11 685 E Ft, amely az alábbi tételekből áll:

- szállító állomány 6 474 E Ft
- adók 2003. januárban esedékes része 1 072 E Ft
- jövedelemkifizetések és járulékok 1 758 E Ft
- beszerzésre adott előleg elszámolása 3 E Ft
- MH központi alappal kapcsolatos kamatkötelezettség 2 078 E Ft
- Enterprise 94 Kft.-től kapott kölcsön 300 E Ft
összesen: 11 685 E Ft

A rövid lejáratú kötelezettségek rendezése a beszámoló készítés időszakában nagyrészt megtörtént.

A Passzív időbeli elhatárolások 3830 E Ft összegét a 2002. évet terhelő különféle költségek (auditálás, terembérlet), valamint a kamatok után folyósított jutalék tették ki.

A 2002. évi eredménykimutatáshoz tartozó kiegészítések

A BVK az egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolójának eredménykimutatása szerint számolta ki az év eredményét (2. számú melléklet).

A közalapítvány csak közhasznú tevékenységből származó bevételt számolt el, vállalkozási tevékenysége nem volt.

A Fővárosi Önkormányzat szerződés alapján 60 000 E Ft működési támogatást nyújtott a Közalapítványnak.

A Miniszterelnöki Hivataltól elnyert támogatás 3000 E Ft volt.

Az egyéb közhasznú bevételt egy gazdasági társaság 20 E Ft működési célú támogatása és az szja 1%-ából a bankszámlára átutalt 2 E Ft tette ki.

A közhasznú működésre kapott támogatás az előbbi jogcímeken együttesen 63 022 E Ft.

A pályázati úton elnyert támogatás 43 894 E Ft. Ennek részletezése:

- PRECO program 14 183 E Ft
- KMR-TUD-11/2001. 10 580 E Ft
- KMR-KKV-34/2001. 8 991 E Ft
- KMR-KKV-36/2201. 8 222 E Ft
- TUD-20/2202. 153 E Ft
- TUD-22/2002 620 E Ft
- TUD-23/2002 657 E Ft
- egyéb pályázat (PSZÁF) 400 E Ft
- KKV-27/2002. 88 E Ft
összesen: 43 894 E Ft

A pályázatokon elnyert támogatás - a PRECO program kivételével - az egyes témákra elszámolt költséggel azonos összegű bevételt mutat. Az elszámolás alapján még kiutalandó támogatást a követelések között tartjuk nyilván (18 480 E Ft).

Közhasznú tevékenységből származó bevételként 81 042 E Ft-ot számoltunk el.

Ide az alábbi bevételeket soroltuk:

- egyéb működési bevételek 2 532 E Ft
- MH költségtérítés 268 E Ft
- forgóeszközként kimutatott értékpapírok kamata 9 126 E Ft
- MH kamatok 67 118 E Ft
- árfolyamnyereség 4 E Ft
- MH folyósítási jutalék és kamat utáni jutalék 1 994 E Ft
összesen: 81 042 E Ft

Az egyéb bevételek elszámolt összege 3 292 E Ft (biztosítási kártérítés stb.).

A közhasznú tevékenység összes ráfordítása az alábbiak szerint oszlott meg:

- a BVK működésének közvetlen költsége 17 070 E Ft
- közvetett költsége 18 572 E Ft
- Mikrohitelezés közvetlen költsége 34 998 E Ft
- pályázati bevétellel nem fedezett költségek 31 368 E Ft
- pályázati célok megvalósításának költségei 39 716 E Ft
- egyéb ráfordítások 6 382 E Ft
Költségek és ráfordítások összesen: 148 106 E Ft

A 2002. évi ráfordítások értéke 39,7%-kal magasabb az előző évinél, ami a támogatásokból származó bevételek növekedésével és az adott célra történő felhasználásával függ össze.

A pályázati bevétellel nem fedezett költségeket - pályázati támogatás hiányában - az egyéb bevételi források finanszírozták.

Az összes bevételek és ráfordítások különbözeteként a tárgyévi közhasznú eredmény 43 144 E Ft, ami közel háromszorosa a megelőző évinek.

A Közalapítvány vállalkozási tevékenységet nem végzett, így adófizetési kötelezettsége nincs.

II.

A költségvetési támogatás felhasználása

A Közalapítvány a Fővárosi Önkormányzat által adott 60 000 E Ft működési célú támogatást rendeltetésének megfelelően az alaptevékenységi célok megvalósítása érdekében használta fel. A tevékenységről részletesebben a VII. fejezetben számolunk be.

III.

A Közalapítvány vagyonának alakulása

A vagyon 2002. évi változását az alábbi táblázat mutatja:

ezer Ft
Előző év Tárgy év Változás
Befektetett eszközök 50 629 42 613 -8 016
- Immateriális javak 1 869 6 077 +4 208
- Tárgyi eszközök 21 173 14 658 -6 515
- Befektetett pénzügyi eszközök 27 587 21 878 -5 709
Forgóeszközök 965 245 1 012 314 +47 069
- Készletek - - -
- Követelések 37 028 38 926 + 1 898
- Értékpapírok 105 030 99 999 -5 031
- Pénzeszközök 823 187 873 389 +50 202
Aktív időbeli elhatárolások 7 001 8 586 +1 585
Eszközök összesen 1 022 875 1 063 513 +40 638
Saját tőke 935 610 970 045 +34 435
- Induló tőke 10 000 10 000
- Tőkeváltozás 910 509 916 901 +6 392
- Lekötött tartalék
- Értékelési tartalék
- Tárgyévi eredmény alaptevékenységből 15 101 43 144 +28 043
- Tárgyévi eredmény vállalk. tevékenységből
Céltartalék
Kötelezettségek 85 002 89 638 +4 636
- Hosszú lejáratú kötelezettség 77 953 77 953
- Rövid lejáratú kötelezettség 7 049 11 685 +4 636
Passzív időbeli elhatárolás 2 263 3 830 +1 567
Források összesen 1 022 875 1 063 513 +40 638

A BVK a 2002. évben tovább növelte vagyonát, ami a saját tőke növekményében jelent meg.

A befektetett eszközökön belül csak az immateriális javak (szellemi termékek) értéke nőtt, a tárgyi eszközöké csökkent.

A befektetett pénzügyi eszközök értéke az Enterprise 94 Kft. 3000 E Ft (korábban értékvesztésként elszámolt) üzletrészének visszaírásával nőtt. Ugyanakkor a 2001. évben a saját tőke hiánya miatti 8709 E Ft pótbefizetés összegét a tőkeváltozásra vezettük át, amivel a befektetett pénzügyi eszközök értéke csökkent.

A forgóeszközökön belül csökkent az értékpapírok értéke, viszont jelentősen nőtt a banki pénzkészlet. Ez utóbbi a mikrohitelek kamatából származott.

Az aktív időbeli elhatárolások növekedését a pályázati támogatások elszámolása alapján várható további kiutalás okozta.

A saját tőke növekedése a tárgyévi eredmény miatti vagyonnövekedést, valamint az Enterprise 94 Kft. részére teljesített 8709 E Ft pótbefizetés miatti csökkenést mutatja.

A hosszú lejáratú kötelezettségek közül továbbra sem rendeződött az MVA által kimutatott, a BVK által vitatott kölcsön (62 743 E Ft). A hosszú lejáratú kötelezettség további része (15 210 E Ft) a Központi MH alapból kapott pénzeszköz forrása.

A rövid lejáratú kötelezettség rendezése a beszámoló készítés időszakában megtörtént.

A Közalapítvány a 2002. évben is a vagyon megóvását szolgáló gazdálkodást folytatott.

IV.

A cél szerinti juttatások és azok felhasználása

A Közalapítvány a 2002. évben az alaptevékenységi működés céljára 60 M Ft támogatást kapott az alapító Fővárosi Önkormányzattól. A felhasználás a I. fejezetben leírtak szerint a megjelölt célra történt.

V.

Más szervektől kapott támogatás felhasználása

A Közalapítvány a 2002. évben is közreműködött a PRECO projektben. A kapott támogatás felhasználása a projekt pénzügyi szabályzatában megjelölteknek megfelelően történt.

A pályázati támogatások pénzügyi teljesítéséről az I. fejezetben, az ezekkel összefüggő szakmai tevékenységről a VII. fejezetben számolunk be.

VI.

A vezető tisztségviselők juttatásai

A Közalapítvány kuratóriumának és felügyelő bizottságának tagjai tiszteletdíjban, vagy egyéb más juttatásban nem részesültek.

VII.

A közhasznú tevékenységről szóló beszámoló

Hitelprogramok

A hitel program lebonyolítása 2002. évben két pénzintézet, a Postabank és a Polgári Takarékszövetkezet közreműködésével valósult meg. Mindkét pénzintézettel érvényes együttműködési megállapodással rendelkezünk, munkakapcsolatunk jó.

2002. január 1-jén a BVK Hitel Alapjának nagysága 830 871 917 Ft volt, a záró állomány 2002. december 31-én bankszámlákon 853 954 362 Ft, és követelésként 19 206 739 Ft, összesen 873 161 101 Ft. Ezen felül a bankszámlákon található 13 802 E Ft COP 96 forrás, amely elhatárolt, külön alapként funkcionál.

Megnevezés Összes forrás
Bevételek
Nyitó egyenleg 830 871 917
Befolyt késedelmi kamat 2 472 092
Betét után kapott kamat 59 553 262
Ebből: - látra szóló kamat 492 113
- lekötött betét kamata 48 416 295
- óvadék utáni kamat 10 644 854
Egyéb bevétel
Aktív időbeli elhatárolás 5 719 157
Összes bevétel 898 616 428
Adminisztrációs költségek összesen 1 095 096
Ebből: - 3%-a folyósított hiteleknek
- a befizetett kamat 10%-a
Bankköltségek 1 032 933
Behajtási költségek 7 365 843
Egyéb kiadás 15 000 000
Passzív időbeli elhatárolás 961 455
Összes kiadás 25 455 327
Egyenleg 873 161 101
Hitelalap folyószámlák egyenlege 853 954 362
Ebből: - alapszámlán 53 319454
- lekötött betétben 716 000 000
- tőke- és kamatfedezeti számlákon 84 634 908
Vállalkozói tartozások 19 206 739
Alap nagysága 2002. december 31-én 873 161 101

2002-ben a BVK Hitel Alapja két fő részből állt. A jelentősebb része a BVK saját vagyonát képező 853 954 362 Ft összegű régi forrásokból, a másik része pedig a 16 909 938 Ft (13 802 E Ft bankszámlán és 2401 E Ft nem lejárt vállalkozói tartozás) nagyságrendű Phare COP ’96 WP6 forrásból áll, amelyből 15 210 E Ft hosszúlejáratú kötelezettségként szerepel a mérlegben.

A BVK az MVA által 2000. július 1-jén indított, korszerűsített feltételrendszerű Központi Mikrohitel Programban - szerződéses kapcsolat hiányában - nem vesz részt, így a folyósítható Mikrohitel nagysága továbbra is maximum 1300 E Ft. A korszerűsített feltételrendszerek (emelt hitelösszeg, bővített vállalkozói kedvezményezetti kör) alkalmazhatósága érdekében többször fordultunk az országos programkoordinátorhoz, a Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítványhoz (MVA), illetve Gazdasági és Közlekedési Minisztériumhoz.

A BVK folytatta a „Budapest” Kisvállalkozói és a „Budapest” Vállalkozói konstrukcióban is a hitelezési tevékenységét, a Polgári Takarékszövetkezettel kötött együttműködési megállapodás alapján a BVK forrását képező hitelrész óvadéki konstrukcióban került felhasználásra.

Az „Európa-díjas Budapest” Kisvállalkozói Hitelkonstrukció bizonyította létjogosultságát, és több nyilvános előadást tartottunk a konstrukció bemutatására.

A Budapest Vállalkozói és a Budapest Kisvállalkozói Hitelkonstrukciók keretében a BVK 89 100 E Ft fejlesztési forrásán kívül 197 400 E Ft hitelt nyújtott a Polgári Takarékszövetkezet, amely segítségével közel 286 500 E Ft fejlesztési forráshoz jutottak a fővárosi vállalkozások. Ezzel a forrástöbblettel a budapesti vállalkozások kb. 400 millió forint értékű beruházást, fejlesztést valósítottak meg.

Amennyiben a BVK-val is aláírásra került volna a korszerűsített Mikrohitel Program lebonyolítására feljogosító együttműködési megállapodás, úgy a fővárosi vállalkozások ennél lényegesen nagyobb fejlesztési forrásokhoz juthattak volna. A BVK rendelkezésére álló közel 1 milliárd Ft mellé a takarékszövetkezet további 1,5 milliárd forint forrást biztosított volna, ami 2,5 milliárd forintos fejlesztési forrást jelentett volna, és ezzel közel 5 milliárd forint értékű beruházás valósulhatott volna meg. Ezzel jelentősen növekedhetett volna a budapesti vállalkozások technológiai, környezetvédelmi színvonala, és közel 500 munkahely létesítésére lett volna lehetőség.

A kihelyezések korlátjaként két fő tényező együttes hatását jelölhetjük meg. Egyrészt a BVK 2002-ban nem kapott központi forrásból működési költségtámogatást, másrészt pedig a jegybanki alapkamat további csökkenése következtében a hitel folyósítások után elszámolható jutalék nem fedezi a hitelezési költségeket sem. A programok marketing költségeire a Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács pályázatán 10 millió forint összegű vissza nem térítendő támogatást kaptunk. Ezen összeg segítségével jelentettünk meg hirdetéseket, fizetett riportokat. A marketing akció hatékonyságát jelentős mértékben csökkentette az MVA által kezelt Országos Mikrohitel Alapból történő folyósítások felfüggesztése, és az ezt kísérő médiakampány.

2002. december 31-én a hitel portfólió az alábbiak szerint alakult:

Minősítési kategória Nem lejárt
tőketartozás
Lejárt,
felmondott
tőketartozás
(MH II 3/3
résszel
szerepel)
Lejárt,
felmondott
kamat
tartozás
Összes
kintlévőség
Követelés
aránya a
teljes
kihelye-
zéshez
(667 839 362 Ft)
viszonyítva
(%)
A minősítési ügyfelek
tartozásának összege
25 020 162 0 0 25 020 162
B minősítési ügyfelek
tartozásának összege
3 888 803 0 0 3 888 803
C minősítési ügyfelek
tartozásának összege
0 3 138 119 124 705 3 262 824 0,4
D minősítési ügyfelek
tartozásának összege
0 5 303 849 409 302 5 713 151 0,8
E minősítési ügyfelek
tartozásának összege
0 8 938 855 1 170 522 10 109 377 1,5
Összesen 28 908 965 17 380 823 1 704 529 47 994 317

A C, D és E minősítésű ügyfelek felé fennálló követelés aránya (óvadék beváltása miatt) a teljes kihelyezéshez 2,7%.

A behajtási tevékenység eredményeként a vállalkozói tartozások összege 22 788 E Ft-ról 19 207 E Ft-ra csökkent, amelyből 122 E Ft bankkal szembeni egyéb követelés. 2002-ben a vállalkozói befizetések összege 13 916 E Ft volt.

A COP 96 WP 6 forrásból történő hitelek folyósítása (nem óvadéki rendszerben) miatti nem lejárt vállalkozói tartozások összege 2401 E Ft, így a Mikrohitel folyósítása miatti összes követelésünk összege 21 628 E Ft.

Valamennyi D és E minősítésű ügyfelek felé fennálló követelés behajtása érdekében a végrehajtási eljárás folyamatban van. Az év folyamán a Mikrohitel konstrukcióban hitelfelmondásra 2 esetben került sor. A követelések megfizetésére a hitelezett vállalkozókkal megállapodást kötöttünk. A Budapest Vállalkozói és Budapest Kisvállalkozói konstrukciókban hitelfelmondásra nem került sor.

2002. év folyamán a hitelprogramokkal kapcsolatban mintegy 4000 ügyfelünk volt.

A program kezdete óta 77 Hitelbizottsági ülést tartozzunk, amelyen 1038 kérelem tárgyalására került sor. A pályázatok 72%-a, azaz 752 db 1 103 840 E Ft összegben elfogadásra kerültek.

A BVK pályázati tevékenysége

A BVK az elmúlt év során a Közép-Magyarországi Fejlesztési Tanács (KMRFT), illetve a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium (GKM) által meghirdetett programtámogatásokra nyújtott be 16 pályázatot 102 millió forint értékben. A 11 nyertes pályázat során a Közalapítvány 64 335 E Ft támogatást nyert el.

A 2001. évben elnyert pályázati programok megvalósításának I. pénzügyi teljesítése 7 447 529 Ft összegben az alábbi pályázatoknál történt meg az év során:

- A KKV szektor növekedését elősegítő új pénzügyi szolgáltatás, kedvezményes hitelfelvételi lehetőség bevezetése és marketing akciója a Közép Magyarországi Régióban

- Adatbázisok, információs rendszerek felállítása, Industria 2002.

- Bevezetés az e-üzlet világába - ismeretterjesztő programsorozat kis- és középvállalkozóknak

A KMRFT által koordinált pénzügyi elszámolások késedelmes kifizetése (2001. évi pályázatok II. pénzügyi teljesítése 19 731 671 Ft) komoly likviditási gondot okozott a pályázati célok megvalósításában. Ezért a KMRFT-vel egyetértésben 10 db 59 215 000 Ft összegű pályázati szerződés végrehajtásának időbeli ütemezése módosításra került.

Ezen leszerződött programok megvalósítására 2003. évben kerül sor:

- Vállalkozások fúziós felkészítése és ambulanter inkubációja

- Felsőoktatásban résztvevőhallgatók szakmai, gyakorlati műhelyének létrehozása

- Az Európai Turizmus Klaszter Programja

- Közép-Magyarországi Régió Vállalkozó Nők Fóruma 2002

- Az Információs Társadalom Európai Menedzsment Szemináriuma

- Internetes Interaktív Üzleti Terv Távoktatási Program kezdő és családi vállalkozások számára

- Internet alapú Hitel Információs Rendszer létrehozása a kezdő- és kisvállalkozások számára

- A régió kis- és középvállalkozásai piaci helyzetének megerősítését szolgáló faktoring oktatás tananyagának összeállítása és oktatási tevékenység megvalósítása

- Integrált Modulrendszerű Készségfejlesztő Oktatási Program

- Elektronikus üzletvitel, a vállalkozások megújulásának eszköze - rendezvényekkel támogatott internetes távoktatási program

Részvétel a Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács munkájában

A BVK képviselője állandó meghívottja a Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács üléseire. A kuratórium elnöke tagként a KMRFT Nemzetközi Európa Uniós és Térségi Kapcsolatok Bizottság, az ügyvezető igazgató tagként a KMRFT Stratégiai és Tervezési Bizottság munkájában vesz részt.

A BVK nemzetközi kapcsolatai

A BVK a nemzetközi kapcsolatok kialakításában és formálásában a Főpolgármesteri Hivatal Európai Integrációs és Külügyi Irodájával, valamint az önkormányzati választásokat követően megalakult Főpolgármesteri Hivatal EU Integrációs Irodájával és a Fővárosi Közgyűlés EU Integrációs Bizottságával tartotta és tartja a kapcsolatokat az Euroatlanti csatlakozás jegyében. Rendszeres konzultáció, tapasztalatcsere folyik az ügyosztályok és a BVK szakértő teamjei között, az EU projektek irányításával kapcsolatosan.

2002 év folyamán a nemzetközi relációban továbbra is kiemelt helyet kaptak az Európai Bizottság Főigazgatóságaival (DG Enterprise, DG Enlargement, projekt végrehajtás, projektkezdeményezés) tartott kapcsolatok.

A Brüsszeli Fővárosi Régióval hagyományosan jó kapcsolatokat ápol a BVK (2002-2003 Munkaterv gazdaságfejlesztési részének összeállítása. 2002. november munkalátogatás: magyar üzletemberek megismertetése az Uniós, ezen belül a Brüsszeli Fővárosi Régió KKV fejlesztési intézményrendszerével).

Az Ile de Francé Régióval közös Budapest-Párizs (Ile de Francé Régió) gazdaságfejlesztési projekt generációról folytak tárgyalások.

Frankfurt Main-nal, Athénnel, Portóval, Drezdával a PRECO (Permanent Regionál Cooperation In Public Transport Modes) projekt záró munkafázisa ebben az évben eredményesen befejeződött.

A kuratórium elnöke dr. Nagy Ákos brüsszeli (SBRA-bank és a Bizottság) felkérésre 2002. októberében előadást és kerekasztal beszélgetést tartott az EFFE (European Funding Facilities for Accession Countries) pénzügyi konferencián, Brüsszelben.

Az OECD és az Európai Bizottság által Párizsban rendezett nemzetközi területfejlesztési konferencia és workshop napokon a francia DATAR felkérésére Budapestet a BVK ügyvezető igazgatója képviselte.

A FÁK országok felé való nyitás jegyében, dr. Demszky Gábor főpolgármester vezetésével. 2002. júniusában hivatalos fővárosi delegáció utazott Kirgizisztánba (Biskek) és Kazahsztánba (Almati) a kétoldalú kulturális és gazdasági kapcsolatok felvételének és kibővítésének céljából. A gazdaságfejlesztési kapcsolatok kiszélesítése érdekében dr. Nagy Miklós, a hivatalos delegáció tagjaként, előadásokat és fórumokat tartott gazdasági kérdésekben, mind a kirgiz, mind a kazak fővárosokban. A hivatalos delegációval egy időben a Budapest Üzleti Misszió tizennyolc magyar céget képviselt (magyar, angol, orosz nyelvű CD és katalógussal) a KARAOTKEI, 2002 Nemzetközi Közszükségleti Kiállításon és Vásáron, Asztanában. A vásárt és a Budapest Standot hivatalosan dr. Demszky Gábor főpolgármester nyitotta meg. A BVK aktív közreműködésének köszönhető több üzlet megvalósulása is. A küldetés sikerét az is bizonyítja, hogy a projekt 2003. évben a Főváros, az ITDH és a Külügyminisztérium együttműködésével folytatódik.

2002 folyamán, a fővárosi delegáció látogatásának eredményeképpen elkezdődött a Budapest Kereskedőház, Almati projekt előkészítése. A kazah Pulsar importőr céggel együttműködve elkészítettük a kereskedőház üzleti tervét, megkezdtük az egyeztetést az érdekelt magyar vállalati körrel. Az egyeztetés eredményeképpen kazah-magyar üzletember találkozóra került sor a BVK-ban 2002 őszén, a FOODAPEST kiállítással egyidőben. A Pulsar cég hat magyar gyártó és kereskedő céggel tárgyalt. A megbeszélések hatására három, a tárgyaláson résztvevő magyar vállalkozás üzleti kapcsolatokat létesített a Pulsar és más kazah cégekkel. A Budapest Kereskedőház, Almati projekt elkezdése 2003. évre tervezett.

PRECO projekt 2000-2002

Phare részről, a Fővárosi Önkormányzat Közlekedési Ügyosztálya által vezetett Ecos-Ouverture PRECO (Permanent Régiónál Cooperation In Public Transport Modes) elnevezésű projekt 2002. december 31-én zárult. (Cél: interregionális együttműködés, és a tapasztalatok közvetítése a helyi, a regionális és városi közlekedési tapasztalatok átadása a résztvevő régiók: Frankfurt, Drezda, Portó, Athén, Budapest számára). Társpartnerek: BVK, Transman Kft., BKSZ Előkészítő Iroda.

A projekt adminisztrációs elszámolásának lebonyolításával a Főpályázó - társpartneri megállapodás alapján - a Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítványt bízta meg, amelyet az Ecos-Ouverture Procedures Manual 2001-ben előírt dokumentumokkal a BVK teljesített. A könyvvizsgáló cég, a DR. PRINTZ ÉS TÁRSA Nemzetközi Könyvvizsgáló Kft. véleménye szerint a harmadik időszak (2002. július 1.-2002 december 31.) részletes pénzügyi kimutatásait is magában foglaló záró jelentés pénzügyi kimutatásai a projekttel kapcsolatban felmerült költségekről, a projekt költségvetésének teljesítéséről megbízható és valós képet nyújtottak (2003 február 28.).

A projekt költségvetésének (199 999 €) az elszámolt ráfordítások a 86,0%-át teszik ki. A projekt bevételei (2000. június 30.-2002. december 31.) a kamatokkal (1060 €) együtt

178 560 € voltak. Az összes lehívás összege: 171 984 € (6575 € maradt a Főváros PRECO számláján, melynek 75%-a a Közösséget illeti).

Ebből a ráfordításból a BVK összes lehívásainak összege: 95 149 € (48%).

A program végrehajtása során a költségvetés módosított előirányzatait a partnerek valamennyien betartották, túllépés nem fordult elő.

A végproduktum, az Útmutató a közlekedési szövetségek kialakításához és sikeres fenntartásához kézikönyv Európa szintű hozzáadott értéket képvisel.

A Budapest Kisvállalkozói Hitelprogram továbbfejlesztése

Az Európa Díjat nyert Budapest Vállalkozói Hitel programról készült tanulmány angol, spanyol nyelven is megjelent Internetes pénzügyi folyóiratok Web oldalain. Jelentős érdeklődés volt a program iránt a moszkvai, az almati és a biskeki önkormányzat részéről, akik számára az orosz változatot küldtük meg.

Közalapítványunk a Gazdasági és Közlekedési Minisztériummal együttműködve az év második felében megkezdte a Budapest Kisvállalkozói Hitelkonstrukció továbbfejlesztésének kidolgozását. A fejlesztési munka fő célja a konstrukció hatékonyságának növelése. Új elemként az automatikus állami kamattámogatásos rendszer kidolgozása volt a fő feladat. Az állami kamattámogatás alkalmazása lehetővé tette a hitel összegének 10 millió forintról 15 millió forintra történő felemelését, a futamidőnek 36 hónapról 60 hónapra történő módosítását. A 15 millió forintos hitelforrásból a 6 millió forintos vállalkozásfejlesztési forrást a BVK, a fennmaradó 9 millió forintos forrást a pénzintézet biztosítja.

A fenti módosításokhoz szükséges szerződéses hátteret a partner pénzintézettel és a Hitelgarancia Rt.-vel megteremtettük. A tervezett - a jegybanki alapkamathoz viszonyítod - 50%-os kamattámogatási mérték és a kidolgozott eljárási rend megkapta a Pénzügyminisztérium TVI engedélyét. A rendelkezésre álló mikrohitel források feltételrendszerének korszerűsítéséhez szükséges szerződés a program koordinátor Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány (MVA) képviselőivel a GKM PHARE SME Program és EU KKV Programok Monitoring Tanácsadó Csoport ülésén - jegyzőkönyvezve - véglegesítésre került.

Ennek megfelelően a hitelkonstrukció mikrohitel forrására vonatkozó feltételek az alábbiak szerint módosulnak:

a) a hitelösszeg 1,3 millió forintról 6 millió forintra emelkedik,

b) a hitel futamideje 36 hónapról 60 hónapra emelkedik,

c) a vállalkozás Budapesten bejegyzett, vagy telephellyel rendelkező gazdálkodó szervezet, ahol a külföldi tulajdonos tulajdoni hányada nem haladja meg a 25%-ot, illetve Budapest területére érvényes vállalkozói igazolvánnyal, működési engedéllyel rendelkező egyéni vállalkozó,

d) vállalkozás állami vagy önkormányzati tulajdonosi részaránya - tőke, vagy szavazati jog alapján - külön-külön és együttesen sem haladja meg a 25%-ot,

e) vállalkozás előző évi nettó árbevétele legfeljebb 700 millió forint, vagy mérleg főösszege legfeljebb 500 millió forint,

f) összes foglalkoztatottjainak létszáma 50 főnél kevesebb,

g) vállalkozás rendelkezik a tervezett fejlesztés nettó összköltségének minimum 25%-ának megfelelő saját forrással.

A hitelprogram várható indítási időpontja 2003. I. negyedév.

A BVK minőségirányítása

A Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány EN ISO 9001:1994 szabvány szerinti minőségirányítási rendszert működtet. 2002 novemberében sor került a második felügyeleti auditra, amely jó eredménnyel zárult. 2003. novemberében már az új szabvány - ISO 9001:2000 - szerint kívánja a BVK megújítani minőségirányítási rendszerét. Ennek megvalósításához a felkészülés megkezdődött.

Budapest, 2003. március 14.

[Fővárosi Közlöny 2003/12. (2003. IX. 19.)]

Dr. Nagy Ákos
kuratóriumi elnök


  Vissza az oldal tetejére