A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

Iharos Sándor Sport Közalapítvány

alapító okirata * 

A Fővárosi Önkormányzat, a sportról szóló 35/2002. (VI. 21.) Főv. Kgy. rendelete 5. § (1) bekezdés c) pontja alapján Fővárosi Sportközalapítvány létrehozását rendeli el, Budapest Főváros Közgyűlése 896/2002. (V. 30.) számú, 78-85/2003. (II. 27.) számú és az 1312/2003. (VI. 21.) számú határozataiban foglaltak szerint.

I.

Általános rendelkezések

1. Az alapítvány elnevezése: IHAROS SÁNDOR Sport Közalapítvány.

Az IHAROS SÁNDOR Sport Közalapítvány a Polgári Törvénykönyv 74/G. §-a szerinti jogi személyiséggel rendelkező közalapítvány.

2. A Sport Közalapítvány alapítója: Budapest Fővárosi Önkormányzat; címe: 1052 Budapest, Városház utca 9-11.

3. A Sport Közalapítvány székhelye: 1053 Budapest, Curia utca 3.

4. A Közalapítványt alapítója határozatlan időre hozza létre. Tevékenységét a nyilvántartásba vétel napjától kezdi meg.

5. A Sport Közalapítvány tevékenységét Budapest közigazgatási területén belül fejti ki.

II.

A Sport Közalapítvány célja

A gyermek- és ifjúsági sport, a fogyatékkal élők sportja, a szabadidősport, a sportegyesületek támogatása, valamint az utánpótlás-nevelésben kiemelkedő eredményeket elért edzők, versenyzők támogatása sportösztöndíj rendszer működtetése keretében.

A Sport Közalapítvány kiemelkedően közhasznú szervezet. Az ellátandó feladat a sportról szóló 2000. évi CXLV. törvény 61. § (1) bekezdés a) pontja alapján és a 61. § (4) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján a sportról szóló 35/2002. (VI. 21.) Főv. Kgy. rendelet (továbbiakban: Sportrendelet) 4. § b), c), e), g) és i) pontjai alapján közfeladatnak minősül.

A Fővárosi Önkormányzat a Sportrendelet 5. § c) pontja alapján a gyermek- és ifjúsági sport, az utánpótlás-nevelés, valamint a fogyatékkal élők sportjának támogatására megalapítja a fővárosi sportösztöndíj rendszert működtető Fővárosi Sportközalapítványt.

A Sport Közalapítvány kiemelten közhasznú tevékenysége a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény 26. § (14) bekezdés c) pont alapján:

„- sport, a munkaviszonyban és a polgári jogi jogviszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételével”

Csatlakozás a Sport Közalapítványhoz

A Sport Közalapítvány nyílt, ahhoz pénzbeli vagy más vagyonrendeléssel, illetve egyéb vagyoni értékű felajánlással bárki csatlakozhat, akiknek adományát az Alapítvány elfogadja. A csatlakozás elfogadásáról a kuratórium dönt. Ennek során a csatlakozni kívánó szervezetről, intézményről vagy magánszemélyről rendelkezésre álló információkat és célhoz kötött felajánlások esetén a megjelölt célt mérlegeli. Elnapolhatja a felajánlások elfogadására vonatkozó döntést, ha a csatlakozni kívánó jogi, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetről további információk bekérését tartja szükségesnek. Elutasíthatja azon célhoz kötött felajánlások elfogadását, amelyek esetében a megjelölt cél nem, vagy csak részben illeszkedik a Sport Közalapítvány Alapító Okiratban rögzített célokhoz.

A kuratórium köteles elutasítani azon felajánlások elfogadását, amelyek esetében a csatlakozni kívánó jogi vagy magánszemélyt, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetet erre méltatlannak ítéli, továbbá azon célhoz kötött felajánlások elfogadását, melyek esetében a megjelölt cél ellentétes a Sport Közalapítvány Alapító Okiratban rögzített célokkal.

III.

A Sport Közalapítvány vagyona

Az alapító 10 millió Ft összegű alaptőkével alapítja meg a Sport Közalapítványt.

A 2003. évtől kezdődően és a további években a mindenkori éves Fővárosi Önkormányzati Költségvetési Rendeletben rögzített összeggel - vagyonként átadott pénzösszeggel - támogatja az alapítványi célok megvalósulását.

A Sport Közalapítvány vagyona növekedhet az alapítványi vagyon hozadékával, valamint - azon elfogadott céltámogatások összegének kivételével, amelyek felhasználása a támogatott feladat megvalósítására nem közvetlenül a szervezet által történik, hanem a Kuratórium határozatával megjelölt más szervezet által történik - a csatlakozás során felajánlott vagyon elfogadásával is.

A Sport Közalapítvány gazdálkodása során elért eredményét nem oszthatja fel, azt az Alapító Okiratban rögzített célok megvalósításának finanszírozására és a Sport Közalapítvány működési költségeinek fedezésére használhatja fel.

A Sport Közalapítvány vállalkozási tevékenységet közhasznú céljai megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve folytathat. A Közalapítvány befektetési tevékenységet a Kuratórium által elfogadott befektetési szabályzat alapján folytathat.

IV.

A Sport Közalapítványi vagyon kezelése

A Sport Közalapítvány vagyonának felhasználásáról az Alapító Okiratban, valamint a Szervezeti és Működési Szabályzatban részletezett módon a Kuratórium gondoskodik. A Kuratórium a Közalapítvány vagyonának kezelésével kapcsolatos technikai feladatok ellátásába külső pénzügyi szervezetet, szakértőt vonhat be.

A konvertibilis devizában, valutában történő befizetések a devizajogszabályokban foglaltaknak megfelelően devizaszámlán helyezhetők el és használhatók fel.

V.

A Sport Közalapítvány vagyonának felhasználása

5.1. A Sport Közalapítvány céljainak megvalósítására a Közalapítvány vagyona, valamint annak hozadékai és a céltámogatások használhatók fel.

A Kuratórium a Sport Közalapítvány vagyonának a közalapítványi célok megvalósítására irányuló hasznosítására vonatkozó javaslatokat, kezdeményezéseket nyilvános pályázati rendszer keretében gyűjti össze, s az Alapító Okiratban rögzített célok szellemében összegszerűen is dönt a támogatások odaítéléséről, azok mértékéről és formájáról.

5.2. A Kuratórium a Sport Közalapítvány vagyoni helyzete és bevételei ismeretében minden év március 31-ig dönt a céljai között felsorolt feladatok végrehajtására és a működési költségeinek fedezésére felhasználható pénzeszközök mértékéről.

5.3. A Sport Közalapítvány vagyonnyilvántartásáról és a gazdálkodása eredményéről történő beszámolás alapvető szabályai:

a) A Sport Közalapítvány az Alapító által a Közalapítvány alapítása céljára rendelt pénzeszközt induló tőkeként köteles kimutatni. Tőkeváltozásként kell kimutatni az alapítványi célú tevékenység eredményét és az Alapító rendelkezése szerint vagyonként átadott pénzeszközt.

A Sport Közalapítvány bevételeit és kiadásait a jogszabályokban előírtak szerinti részletezésben, elkülönítetten, a számviteli előírások szerint tartja nyilván.

b) A Sport Közalapítvány kettős könyvvitelt vezet és egyszerűsített éves beszámolót készít a 224/2000. (XII. 19.) Korm. rendeletben foglaltak szerint.

c) A Sport Közalapítvány gazdálkodásának értékelése során külön kell választani az alapítványi célú tevékenység közvetlen költségeit és bevételeit, valamint a Közalapítvány működési költségeit.

VI.

A Sport Közalapítvány működése

6.1. Az Alapító dönt a Kuratórium tagjainak megbízásáról és visszahívásáról, a Kuratórium elnökének a kuratóriumi tagok közül történő kijelöléséről és visszahívásáról, tiszteletdíjukról; a Közalapítvány Alapító Okirata módosításáról.

6.2. A Közalapítványt a Kuratórium kezeli. A Kuratórium tagjai természetes személyek. A Kuratórium 5 tagból áll, tagjai:

A Kuratórium elnöke:

Név: dr. Kolláth György

Cím:  * 

A Kuratórium tagjai:

1. Név: Budai Péter

Cím:  * 

2. Név: Farkas Ferenc

Cím:  * 

3. Név: Pancsa József

Cím:  * 

4. Név: Szabó István Pál

Cím:  * 

6.2.1. A Kuratórium elnöke és tagjai a munkájuk során tiszteletdíjra, továbbá a felmerült és igazolt költségeik megtérítésére jogosultak.

A Sport Közalapítvány főfoglalkozású titkárt alkalmaz munkaszerződésben rögzített feladatokkal. Felette a munkáltatói jogokat a Kuratórium elnöke gyakorolja.

6.2.2. A kuratóriumi tisztség megszűnik a kuratóriumi tagság megszűnésével, a tisztségből történő lemondással és a kuratóriumi tisztségből való visszahívással.

A kuratóriumi tagság megszűnik a Közalapítvány megszűnésével, a megbízatás lejártával, a tag halálával, lemondásával, illetve a tag visszahívásával.

6.2.3. A Kuratórium szükség szerinti gyakorisággal, de évente legalább négyszer ülésezik. Az ülést az elnök hívja össze, de a Kuratórium bármely három tagja együttesen is kezdeményezheti az ülés összehívását. A kuratóriumi ülés határozatképes, ha azon a Kuratórium tagjainak többsége jelen van. A Kuratórium ülései nyilvánosak, a döntéshozatal általában egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással történik, szavazategyenlőség esetén a levezető elnök szavazata dönt. Minősített kétharmados szótöbbségű szavazatra van szükség a Sport Közalapítvány Szervezeti és Működési Szabályzatának, egyéb szabályzatának, közhasznúsági jelentésének és az éves alapítványi beszámolónak az elfogadásához, továbbá az éves szinten a Közalapítvány működési költségeinek fedezésére szolgáló közalapítványi források támogatására szolgáló keretösszegekre való felosztásáról történő döntéshez. A Sport Közalapítvány Kuratóriuma gondoskodik határozatainak közzétételéről az érintettekkel írásban, igazolható módon, valamint kifüggeszti azokat a székhelyen elhelyezett hirdetőtáblára.

A kuratóriumi ülésekről és az ott született döntésekről, határozatokról 8 napon belül írásos jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyért az elnök és a titkár együttesen felel. A jegyzőkönyvet minden kuratóriumi tagnak meg kell küldeni.

A Sport Közalapítvány működésének módjáról, szolgáltatásai igénybevételének módjáról, valamint beszámolói közzétételéről a székhelyen elhelyezett hirdetőtáblán tájékoztatja a nyilvánosságot. A Kuratórium döntéseiről olyan nyilvántartást kell vezetni, amelyből a kuratórium döntéseinek tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya (ha lehetséges személye) megállapítható.

A Sport Közalapítvány működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba a Kuratórium elnökével történt előzetes egyeztetés alapján munkaidőben (hétfőtől csütörtökig 8.00-16.00 óra, pénteken 8.00-14.00 óra között) bárki betekinthet, saját költségére - a Sport Közalapítvány székhelyén - másolatot készíthet. A keletkezett iratokba történő betekintés iránti kérelmet írásban (személyesen, postán, faxon) kell benyújtani. Az Alapító a betekintést kérő kérelmét, a kérelem tudomására jutásától számított 3. munkanapig köteles teljesíteni. A kuratórium elnökének akadályoztatása esetén köteles helyettesről gondoskodni. Az iratbetekintésekről a Kuratórium külön nyilvántartást köteles vezetni, amely tartalmazza a kérelmező nevét, elérhetőségét (lakcím, székhely), a kért irat megnevezését, a kérelem teljesítésének idejét. A nyilvánosság gyakorlása személyiségi jogokat nem sérthet.

A Sport Közalapítvány éves beszámolója, a közhasznúsági jelentése az előzőekben meghatározott feltételekkel megtekinthetők. A Sport Közalapítvány éves beszámolója megtekinthető a Sport Közalapítvány székhelye szerint illetékes cégbíróságon is.

6.2.4. A Kuratórium gondoskodik a Sport Közalapítvány céljainak megfelelő működéséről, biztosítja az alapítványi vagyon gondos kezelését.

Kizárólag a Kuratórium dönt:

- a Sport Közalapítvány Szervezeti és Működési szabályzatáról, valamint egyéb szabályzatairól, amelyek nem lehetnek ellentétesek az alapító okirat rendelkezéseivel

- a csatlakozási kérelmek elbírálásáról

- a közhasznúsági jelentés elfogadásáról

- az éves mérlegbeszámoló elfogadásáról

- az éves költségvetés elfogadásáról

- a pályázatok kiírásáról, azok feltételeiről, a támogatások odaítéléséről

- az ösztöndíj rendszer működéséről és annak feltételeiről

- a könyvvizsgáló személyéről és megbízási díjáról.

6.2.5. A Sport Közalapítvány könyvvezetésének, vagyonkimutatásának és a vagyonkezeléssel összefüggő egyéb technikai feladatoknak az ellátása érdekében külön szerződés szerint külső pénzügyi szervezetet, szakértőt bízhat meg térítés ellenében.

A Kuratórium gondoskodik a pályázati és sportösztöndíj rendszer feltételek meghirdetése és a megítélt támogatások minél teljesebb körű nyilvánosságának biztosításáról.

A Kuratórium köteles a Sport Közalapítvány működéséről az Alapítónak legalább évente egyszer beszámolni és gazdálkodásának legfontosabb adatait, közhasznúsági jelentését a Budapest Újságban és a Közalapítvány székhelyén kifüggesztett hirdetőtáblán nyilvánosságra hozni.

A Kuratórium a Sport Közalapítvány gazdálkodását érintő minden lényegi kérdésről, valamint a Kuratórium határozatairól köteles az Alapítót tájékoztatni. A Kuratórium javaslatot tehet az Alapítónak a kuratóriumi tag visszahívására, az alapító okirat módosítására.

VII.

A Sport Közalapítvány képviselete

A Sport Közalapítványt a Kuratórium elnöke önállóan vagy az elnök által a Kuratórium tagjai közül írásban felhatalmazott személyek képviselik. A bankszámla feletti rendelkezéshez minden esetben két képviseletre jogosult személy együttes aláírása szükséges.

A képviseletre jogosult kurátor(ok): dr. Kolláth György kuratóriumi elnök

dr. Kolláth György kuratóriumi elnök akadályoztatása esetén az alábbi sorrend szerint:

1. Budai Péter kurátor

2. Farkas Ferenc kurátor

VIII.

A Felügyelő Bizottság

8.1. Az Alapító a Sport Közalapítvány működése és gazdálkodása törvényességének és célszerűségének ellenőrzésére 3 tagú Felügyelő Bizottságot hoz létre. A Felügyelő Bizottság tagjait, továbbá a bizottsági tagok közül annak elnökét öt évre az Alapító kéri fel.

A Felügyelő Bizottság tagjai a munkájuk során felmerült és igazolt költségeik megtérítésére jogosultak.

8.2. A Felügyelő Bizottság tagjai:

1. Név: Kunszt Gábor

Cím:  * 

2. Név: Seprényi Gábor

Cím:  * 

3. Név: Studniczky Ferenc

Cím:  * 

8.3. A Felügyelő Bizottság tagjai maguk közül titkos szavazással elnököt választanak. A Felügyelő Bizottság szervezeti és ügyrendjét maga határozza meg. A Felügyelő Bizottság köteles a Sport Közalapítvány működését az ügyek teljes körét átfogóan ellenőrizni, így különösen a kuratóriumi döntések összhangját az Alapító Okiratban meghatározott közalapítványi célokkal, az éves könyvvizsgálói jelentés figyelembevételével vizsgálja a pénzügyi-gazdálkodási tevékenység szabályszerűségét és a mérlegét.

Jogosult célvizsgálatot folytatni, ha a közalapítványi célok megvalósítását, illetve a pénzügyi-gazdálkodási tevékenység szabályszerűségét veszélyeztetve látja. Jogosult a Sport Közalapítvány ügyeiről felvilágosítást kérni, a Közalapítvány üzleti könyveit, iratait, a pénzkezelés és utalványozás rendjét megvizsgálni. Tevékenységének eredményéről és a Közalapítvány működéséről a Felügyelő Bizottság az Alapítónak évente jelentést tesz, melyről a Kuratóriumot tájékoztatja.

A Felügyelő Bizottság hatáskörét az 1997. évi CLVI. tv. 11. §-a állapítja meg, működésére a Kuratórium működési szabályait kell alkalmazni azzal az eltéréssel, hogy szavazat egyenlőség esetén a javaslatot elvettnek kell tekinteni.

IX.

Könyvvizsgáló

1. A Sport Közalapítvány számviteli rendjének ellenőrzését a Kuratórium által, pályáztatás útján felkért, független könyvvizsgáló látja el.

2. A Könyvvizsgáló köteles félévenként a Sport Közalapítvány könyveit megvizsgálni, és ennek, továbbá az éves működés vizsgálatának eredményéről a Kuratóriumnak jelentést készíteni.

3. A feladatai ellátása során jogosult felülvizsgálni a Sport Közalapítvány pénztárát, szerződéseit, bankszámláját, jogosult felvilágosítást kérni a Közalapítvány alkalmazottaitól.

4. A könyvvizsgáló és Felügyelő Bizottság véleménye nélkül a Kuratórium nem hozhat határozatot a Sport Közalapítvány éves gazdasági beszámolójáról.

5. A könyvvizsgáló díját a Kuratórium állapítja meg.

6. Nem lehet könyvvizsgáló:

a) a kuratórium elnöke, tagja,

b) illetve olyan személy, aki a Sport Közalapítvánnyal a megbízatásán kívül más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll,

c) aki a Sport Közalapítvány célszerinti juttatásából részesül - kivéve a bárki által - megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, illetve

d) az a)-c) pontokban felsorolt személyek közeli hozzátartozója (Ptk. 685. § b) pont).

X.

Összeférhetetlenségi szabályok

A Közalapítvány tisztségviselőire alkalmazni kell az 1997. évi CLVI. törvény 8-9. §-ában foglaltakat. A kuratórium határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója (Ptk. 685. § b) pont), élettársa (a továbbiakban együtt: hozzátartozó) a határozat alapján

a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy

b) bármilyen más előnyben részesül, illetve megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt.

Nem lehet a Felügyelő Bizottság elnöke vagy tagja, illetve könyvvizsgálója az a személy, aki

a) a kuratórium elnöke vagy tagja,

b) a közalapítvánnyal megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll,

c) a közalapítvány cél szerinti juttatásából részesül, kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat és jelen alapító okiratnak megfelelő cél szerinti juttatást, illetve

d) az a)-c) pontban meghatározott személyek élettársa, hozzátartozója.

A közhasznú szervezet megszűntét követő két évig nem lehet a közalapítvány vezető tisztségviselője az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be annak megszűntét megelőző két évben - legalább egy évig - vezető tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló törvény szerinti tartozását nem egyenlítette ki.

A vezető tisztségviselő, illetve az ennek kijelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt.

XI.

Záró rendelkezések

1. Az Alapító képviseletét a Sport Közalapítvány tekintetében a Fővárosi Önkormányzat Ifjúsági és Sport Bizottsága látja el és gyakorolja - az Alapító Okirat módosításának kivételével - az Alapítót megillető jogosultságokat.

2. A Sport Közalapítvány céljai megvalósítása során együttműködik a BFS Budapest Főváros Sport Kht.-val.

3. A Sport Közalapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független, azoknak anyagi támogatást nem nyújt. Közvetlen politikai tevékenységnek minősül a pártpolitikai tevékenység, továbbá országgyűlési képviselői, megyei, fővárosi önkormányzati választáson jelölt állítása.

4. A Sport Közalapítvány gazdálkodásának törvényességét az Állami Számvevőszék ellenőrzi.

5. A Sport Közalapítványnak a Ptk. 74/G. § (9) bekezdése szerinti megszűnése esetén vagyona visszaszáll az alapítóra, aki köteles azt hasonló célra fordítani, amiről a nyilvánosságot megfelelően tájékoztatni kell.

6. A Sport Közalapítvány - célja megvalósítása érdekében - együttműködik hasonló közfeladatot ellátó állami, társadalmi szervezetekkel és alapítványokkal.

A jelen Alapító Okiratban nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyvnek az alapítványról szóló rendelkezései (74/A-G. §-ok), az 1997. évi CLVI. törvény és az egyéb kapcsolódó jogszabályok irányadóak.

7. Az Alapító Okiratot Budapest Főváros Önkormányzata hivatalos lapjában, a Fővárosi Közlönyben közzé kell tenni.

Kelt: Budapest, 2003. év június hó 26. napján

Budapest Főváros Önkormányzata

képviseli a főpolgármester megbízásából:

Bakonyi Tibor s. k.
főpolgármester-helyettes

Ellenjegyezte a főjegyző megbízásából:

Megyesné dr. Hermann Judit
s. k. aljegyző


  Vissza az oldal tetejére