A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

Fővárosi Horvát Kisebbségi Önkormányzat

Szervezeti és Működési Szabályzata * 

A Magyarországi Horvátok Fővárosi Önkormányzatának Közgyűlése a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló 1993. évi LXXVII. törvény 27. §-ban, valamint a 35. §-ban kapott felhatalmazás alapján az alábbi Szervezeti és Működési Szabályzatot alkotja meg.

I. fejezet

Általános rendelkezések

1. Az önkormányzat neve: Fővárosi Horvát Önkormányzat

2. Székhelye: Budapest.

3. Címe: 1089 Budapest, Bíró Lajos u. 24.

4. Az önkormányzat pecsétje: Fővárosi Horvát Önkormányzat - Hrvatska samouprava Budimpeste

II. fejezet

Az önkormányzat jogállása, feladata, hatásköre

1. Az önkormányzat jogi személy.

2. A Fővárosi Horvát Kisebbségi Önkormányzati hatáskörök az önkormányzat közgyűlését illetik meg. A testületet az elnök képviseli.

3. A közgyűlés hatáskörét az elnökre, elnökhelyettesre, a bizottságokra átruházhatja. E hatáskörök gyakorlásához útmutatást adhat, e hatáskör gyakorlására vonatkozó döntését visszavonhatja.

4. A közgyűlés hatásköréből nem ruházható át:

a) szervezetének kialakítása és működésének meghatározása,

b) a rendelkezésére bocsátott források tervezéséről, felhasználásáról, törzsvagyonának köréről szóló döntés,

c) név, jelképek megválasztása,

d) érdek-képviseleti szervekkel történő együttműködési megállapodás megkötése,

e) az elnök, elnökhelyettes, bizottságok megválasztása,

f) kitüntetéseikre és ezek odaítélésének feltételeire és szabályaira vonatkozó döntés,

g) költségvetés, zárszámadás meghatározása,

h) sajtóközleményeinek közzétételéről szóló döntés,

i) kisebbségi könyvtár fenntartásáról szóló döntés.

III. fejezet

Az önkormányzat testülete

1. Az önkormányzat feladatait a közgyűlés és a közgyűlés bizottságai, az elnök, az elnökhelyettes látják el.

2. A Fővárosi Horvát Kisebbségi Önkormányzat testülete tagjainak száma: 9 fő.

A közgyűlési tagok névjegyzékét e szabályzat 1. számú melléklete tartalmazza.

IV. fejezet

A testület működése - A testület ülései

1. A testület alakuló, rendes és rendkívüli ülést tart.

2. A testület üléseit az elnök hívja össze.

A testület megalakítása, bizottságok, elnökhelyettes

1. A testület alakuló ülését a Fővárosi Választási Bizottság elnöke hívja össze és felkéri a legidősebb elektort a korelnöki teendők ellátására.

2. Az alakuló ülést - a levezető elnök megválasztásáig - a korelnök vezeti.

3. A levezető elnök megválasztatja a jelölés alapján a 3 tagú Szavazatszedő Bizottságot.

4. Az elektorok gyűlése megválasztja - jelölés alapján - a 9 tagú fővárosi önkormányzat testületét.

5. A szavazás titkosan történik.

Az elnök megválasztása

1. A testület az alakuló ülést követően megválasztja az elnököt.

2. Az elnök személyére a testület bármely tagja javaslatot tehet.

Az alakuló ülés akkor határozatképes, ha azon a testület tagjainak több mint a fele jelen van.

3. Az elnök megválasztása a testület zárt ülésén történik, ha az érintett a nyilvános tárgyalásba nem egyezik bele.

4. Az elnökhelyettes személyére a testület bármely tagja javaslatot tehet.

5. Az elnökhelyettes megválasztása az elnök választásához hasonlóan történik.

6. Bizottságokat szintén a testület választ. A bizottság tagjainak több mint a fele testületi tagokból kell, hogy álljon.

7. A bizottság tagjai maguk közül elnököt választanak.

A testületi ülés

1. A testület szükség szerint, de évente legalább 6 ülést tart. A testület üléseit kéthavonta tartja.

2. Rendkívüli ülést kell tartani a testület bizottságainak, a testület tagjai 1/3-ának indítványára, valamint a közgyűlés indítványára.

3. Az elnök az indítvány benyújtásától számított 30 napon belül köteles a rendkívüli ülést összehívni.

4. A rendkívüli ülés összehívására vonatkozó meghívóban meg kell jelölni az ülés indokát és a napirendeket.

5. A közgyűlés rendes ülését az elnök írásbeli meghívóval hívja össze.

6. A közgyűlési ülés meghívóját 8 nappal az ülés előtt kell megküldeni.

7. A közgyűlés tagjai az elnöktől, elnökhelyettestől, a bizottságok elnökeitől önkormányzati ügyekben felvilágosítást kérhet, amelyre az érintett az ülésen - vagy legkésőbb 15 napon belül írásban - köteles érdemi választ adni.

8. A testület üléseiről jegyzőkönyvet kell készíteni.

A közgyűlési ülés tanácskozási rendje

1. A közgyűlést az elnök vezeti. Akadályoztatása esetén az elnökhelyettes helyettesíti.

2. Az ülést az elnök nyitja meg. Az elnök feladata a megjelent közgyűlési tagok számbavétele és a közgyűlés határozatképességének megállapítása.

3. A közgyűlés döntéshozatalából kizárható az, aki az összeférhetetlenség szerint érintett az ügyben.

4. A közgyűlés akkor határozatképes, ha az ülésen a közgyűlés tagjainak több mint fele jelen van (legalább 6 fő).

5. A megválasztott testület több mint a felének szavazata (minősített többség) szükséges az át nem ruházható hatáskörökben való döntés esetén.

6. A tárgyalt napirendi pontokat érintő ügyrendi kérdésben bármelyik testületi tag bármikor szót kérhet.

Döntéshozatal szabályai

1. A testület döntései testületi határozatok. Titkos szavazást a testület egyetlen esetben sem köteles tartani, azonban dönthet úgy, hogy minden olyan esetben titkos szavazást tart, amikor az Ötv. 13. § (4) bekezdés e) pontja szerint köteles zárt ülést tartani.

2. A határozatokat naptári évenként kezdődően folyamatos sorszámmal és évszámmal kell ellátni.

3. A jegyzőkönyvet az elnök és a közgyűlés tagjai által kijelölt jegyzőkönyv-hitelesítő írja alá. Az aláírók után a jegyzőkönyv egy példányát a Fővárosi Önkormányzat főjegyzőjéhez határidőn belül - 15 nap - el kell juttatni.

A Közgyűlés tagjainak jogállása

1. A közgyűlés tagjainak jogait és kötelezettségeit az 1993. évi LXXVII. törvény, valamint e szabályzat határozza meg.

2. A közgyűlési tag:

- részt vehet a közgyűlés döntéseinek előkészítésében, végrehajtásuk szervezésében és ellenőrzésében,

- megbízás alapján képviselheti a közgyűlést,

- tanácskozási joggal részt vehet bármely bizottság ülésén.

3. A közgyűlés tagja köteles:

- részt venni a közgyűlés munkájában,

- felkérés alapján segíteni a közgyűlési ülések előkészítését,

- bejelenteni az elnöknek, ha a közgyűlés vagy a bizottság ülésén való részvételben vagy egyéb megbízásának teljesítésében akadályoztatva van.

V. fejezet

A közgyűlés bizottságai

1. A közgyűlés feladatainak hatékonyabb ellátása és eredményesebb végrehajtásuk érdekében bizottságokat hoz létre.

Bizottságok:

a) Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság,

b) Kulturális és Oktatási Bizottság.

2. A bizottsági tagok több mint a fele a közgyűlés tagjaiból választható.

3. A bizottságok elnökei, illetve tagjai tiszteletdíjban részesülnek (külsős tagok a lehetőségek szerint).

4. A bizottságok - feladatkörükben - részt vesznek a közgyűlés döntéseinek előkészítésében. A közgyűlés határozza meg azokat az előterjesztéseket, amelyeket a bizottságok nyújtanak be, továbbá amely előterjesztések a bizottságok állásfoglalásával nyújthatók be.

5. A bizottságok határozatképességére és határozathozatalára a közgyűlésre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.

6. A bizottságok és tagjainak névjegyzéke a 2. számú mellékletben található.

A közgyűlés

1. A közgyűlés tagjai az elnök, elnökhelyettes és a helyi kisebbségi önkormányzat testületének tagjai: összesen 9 fő.

2. Dönt mindazokban az ügyekben, amelyeket a törvény hatáskörébe utal. Ez az önkormányzat legfőbb szerve.

Az elnök és elnökhelyettes

1. A közgyűlés tagjai közül - nyílt vagy titkos szavazással - elnököt választ.

2. Az elnök a közgyűlés működésével összefüggő feladatai különösen:

- segíti a közgyűlési tagok munkáját,

- összehívja és vezeti a testület üléseit,

- képviseli az önkormányzatot,

- az önkormányzati határozatokat, valamint a testületi ülésről készített jegyzőkönyvet a jegyzőkönyv-hitelesítővel együtt aláírja,

- kapcsolatot tart az Országos Horvát Önkormányzattal és annak Hivatalával, a kerületi horvát kisebbségi önkormányzatokkal, a Fővárosi Önkormányzattal,

- kapcsolatot tart a bizottságokkal, azok elnökeivel,

- dönt a ráruházott hatáskörbe tartozó kérdésekben.

3. Az elnököt - akadályoztatása esetén - az elnökhelyettes képviseli, illetve helyettesíti.

VI. fejezet

Az önkormányzat gazdálkodása, vagyona, költségvetése

1. A testület saját hatáskörében határozza meg a költségvetését és zárszámadását, a rendelkezésre bocsátott források felhasználását. A költségvetés összeállításának részletes szabályait ezen kívül az államháztartásról szóló törvény, a finanszírozás rendjét és az állami hozzájárulás mértékét az állami költségvetési törvény határozza meg.

2. Az önkormányzat működésének pénzügyi feltételeit az alábbi forrásokból biztosítja:

- az állami költségvetés hozzájárulása,

- a Fővárosi Önkormányzat hozzájárulása,

- alapítványi támogatások,

- adományok.

3. A kisebbségi önkormányzatot megillető tulajdonosi jogok gyakorlása kizárólag a közgyűlés hatáskörébe tartozik.

VII. fejezet

Záró rendelkezés

A szabályzat a kihirdetés napján *  lép hatályba.

Mellékletek:

1. a testület tagjainak névsora

2. a bizottságok és tagjainak névsora

Elfogadva:

7/1999. (III. 10.) számú, valamint az ezt módosító 19/2000. (VI. 21.);

23/2003. (VI. 3.) számú határozattal.

1. számú melléklet

A Fővárosi Horvát Önkormányzat testületi tagjainak névsora

1. Vuity István

2. Muity Tamás

3. Eperjessi Ernő

4. Fülöp Györgyi

5. Ispánovity Éva

6. Lukács Mária

7. Marelyin János Pál

8. Németh Istvánné

9. Seres Tiborné

2. számú melléklet

A Fővárosi Horvát Önkormányzat bizottságai és tagjainak névsora

1. PÉNZÜGYI ÉS ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG

Elnöke: Marelyin János Pál

Tagok: Fülöp Györgyi

Seres Tiborné

2. KULTURÁLIS ÉS OKTATÁSI BIZOTTSÁG

Elnöke: Németh Istvánné

Tagok: Eperjessi Ernő

Ispánovity Éva

Lukács Mária


  Vissza az oldal tetejére