A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

Pályázati felhívás

Budapest főváros kerületi önkormányzatai részére felhalmozási célú decentralizált támogatásra, 2004. * 

Budapest Főváros Közgyűlése a helyi önkormányzatok címzett és céltámogatási rendszeréről szóló, többször módosított 1992. évi LXXXIX. törvény (a továbbiakban: Cct.) 1/A. §-ában biztosított hatáskörében eljárva pályázatot hirdet a kerületi önkormányzatok részére felhalmozási célú decentralizált támogatásra.

Pályázati feltételek

I. A pályázathoz rendelkezésre álló keret

A 2004. évi decentralizált támogatási keretből felhalmozási célra fordítható

320 000 ezer Ft;

A további évekre kötelezettségvállalással leköthető keret 173 730 ezer Ft, ebből

a 2005. évi 130 297 ezer Ft,
a 2006. évi 43 433 ezer Ft.

II. A támogatott célok

- A kerületi önkormányzatok részéről 2004. évre központi céltámogatásra Budapest Főváros Önkormányzatával közösen pályázó, de fedezethiány miatt elutasításra kerülő szennyvízcsatorna-beruházások;

- A Duna fővárosi szakaszán lévő árvízi védművek fejlesztése, illetve felújítása.

III. Pályázati feltételek, a pályázatok elbírálása a kerületi önkormányzatok részéről 2004. évre központi céltámogatásra Budapest Főváros Önkormányzatával közösen pályázó, de fedezethiány miatt elutasításra kerülő szennyvízcsatorna-beruházások esetében.

A pályázható keret nagysága: 2004-re 270 000 ezer Ft
2005-re 80 297 ezer Ft
2006-ra 43 433 ezer Ft

A támogatás mértéke: A beruházásnak a megkötött kiviteli szerződés alapján várható bekerülési költségéből a központi céltámogatás szabályai szerint igényelhető támogatásnak megfelelő százalékos arány (50%). Ez az összeg azonban nem haladhatja meg a pályázat szerinti tervezett költség alapján a Fővárosi Közgyűlés által előzetesen megítélt támogatás összegét.

A pályázatok tartalmi és formai követelményei, a benyújtás határideje: A pályázatok tartalmilag és formailag megegyeznek a központi céltámogatásra beadott pályázatokkal, és legkésőbb 2004. július 31-ig kell azokat megküldeni a Magyar Államkincstár Fővárosi Területi Igazgatóságának. A pályázó kerületi önkormányzatnak 2004. szeptember 30-ig pótlólag meg kell küldenie a Főpolgármesteri Hivatalba a következőket:

- nyilatkozatot arról, hogy hozzájárul a beruházás szükség szerinti átütemezéséhez (minta mellékelve),

- nyilatkozatot az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 83. §-ának megfelelően (minta mellékelve),

- a képviselő-testületi által javasolt prioritási sorrendet,

- beruházásonként a 217/1998. (XII. 30.) Korm. r. 8/b. számú melléletének 1. része szerinti kitöltött adatlapokat (minta mellékelve).

A pályázatok sorolása és elbírálása:

A közepes céltámogatást elnyert pályázatok automatikusan kikerülnek a decentralizált támogatásra pályázók köréből.

Érvénytelennek tekintendő azon önkormányzatok pályázata, amelyek a korábban elnyert decentralizált támogatással - a támogatási szerződés szerint 2003. december 31-ig befejeződő beruházás esetén - legkésőbb 2004. június 30-ig nem számolnak el, és a fel nem használt támogatásról nem mondanak le a jogszabályban előírt módon.

Ha a rendelkezésre álló keret nem ad fedezetet valamennyi érvényes pályázatra, akkor az igények kielégítése

- a kerületek között a csatornázottság arányának növekvő sorrendjében történik, de az első helyre sorolt kerület maximum a 30%-át kaphatja a keretnek, a többi kerület pedig a csatornázottság növekvő arányának megfelelően egyre kevesebbet, ugyanakkor a keretet úgy kell felosztani, hogy a lehető legtöbb pályázó kerület részesülhessen a támogatásban;

- a kerületen belül a pályázó kerületi önkormányzat képviselő-testülete által javasolt prioritási sorrend szerint történik.

A pályázatok a Kerületi Küldöttek Kollégiumával történő egyeztetést követően kerülnek döntésre a Fővárosi Közgyűlés elé.

A pályázatokról a Fővárosi Közgyűlés, mint Fővárosi Területfejlesztési Tanács dönt, a központi céltámogatásokról szóló kiegészítő jegyzéknek az Önkormányzatok Közlönyében való megjelenését követő hónapban. A Közgyűlés döntése a támogatások nagyságáról előzetes, véglegesnek akkor tekinthető, amikor a kiviteli szerződés megkötésével a kiviteli költség, s ezáltal a támogatás pontos összege ismertté válik.

IV. Pályázati feltételek, a pályázatok elbírálása a Duna fővárosi szakaszán lévő árvízi védművek fejlesztésének, illetve felújításának támogatására benyújtott önkormányzati pályázatok esetében.

A pályázható keret nagysága: 2004-re 50 000 ezer Ft
2005-re 50 000 ezer Ft

A támogatás mértéke: a beruházás, illetve felújítás egyéb támogatással nem fedezett önrészének 30%-a.

A pályázatok tartalmi és formai követelményei, a benyújtás határideje: A pályázatokat a 7001/1998. (BK 9.) BM irányelvben foglaltakat is figyelembe véve, a többször módosított 9/1998. (I. 23.) Korm. rendeletnek és 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendeletnek megfelelő tartalommal és formában lehet benyújtani 2004. december 31-ig folyamatosan, a Magyar Államkincstár Fővárosi Területi Igazgatóságán keresztül, csatolva a pályázati felhívás 2. számú melléklete szerinti nyilatkozatot. A pályázó fejlesztés, illetve felújítás tervezett befejezési határideje legfeljebb 2005. december 31. lehet.

A pályázatok sorolása és elbírálása: A pályázatok a beérkezés sorrendjében, a Kerületi Küldöttek Kollégiumával történő egyeztetést követően kerülnek döntésre a Fővárosi Közgyűlés, mint Fővárosi Területfejlesztési Tanács elé, a hiánytalan dokumentáció beérkezését követő 45. napig. A Közgyűlés döntése előzetes, véglegesnek akkor tekinthető, amikor a kiviteli szerződés megkötésével a kiviteli költség, s ezáltal a támogatás pontos összege ismertté válik, de nem lehet nagyobb az előzetes döntés szerinti összegnél.

V. Az elnyert támogatás felhasználásának szabályai:

A támogatás - a többször módosított 9/1998. (I. 23.) Korm. rendeletben és a 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendeletben szabályozott módon - a kiviteli szerződés alapján a Fővárosi Közgyűlés nevében a főpolgármesterrel megkötött támogatási és a Kincstárral megkötött finanszírozási szerződés szerint, a döntést követően kiállított számlák alapján, teljesítmény és forrásarányosan vehető igénybe a Kincstáron keresztül.

A támogatást elnyert pályázatok tervezett befejezési határideje - amennyiben a döntés a II. félévben vagy a tárgyévet követő évben születik - az eredetileg leadott pályázatban lévőhöz képest 1 évvel későbbre módosul.

Nem vehető igénybe az elnyert támogatás, ha:

- a támogatási szerződés - az érvényes kiviteli szerződés alapján - a döntéstől számított 6 hónapon belül a pályázó kerületi önkormányzat hibájából nem kerül megkötésre (a meghiúsult közbeszerzési pályázat nem tekinthető az önkormányzat hibájának),

- a kivitelezés a támogatási szerződés megkötésétől számított 3 hónapon belül nem kezdődik el.

A támogatás a támogatási szerződésben rögzített határidőig, illetve az azt követő 60 napig vehető igénybe. A támogatási szerződésben rögzített határidőt a felek indokolt esetben közös megegyezéssel módosíthatják.

A pályázó önkormányzatoknak a pályázati kiírásban foglaltakon kívül be kell tartaniuk a többször módosított 9/1998. (I. 23.) Korm. rendeletben és a 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendeletben foglalt egyéb - adatközlésre, beszámolásra, elszámolásra, lemondásra vonatkozó - előírásokat is.

VI. Felvilágosítás, ügyintézés a Főpolgármesteri Hivatalban a pályázatokkal kapcsolatosan:

Költségvetési Tervezési és Gazdálkodási Ügyosztály Közmű Ügyosztály
Hortobágyiné Farády Judit Szügyi Györgyné
Telefon: 327-1299 327-1307

Budapest 2004. március 25.

Budapest Főváros Közgyűlése

1. számú melléklet a pályázathoz

Nyilatkozat
felhalmozási célú decentralizált támogatás és az ahhoz kapcsolódó
fővárosi céltámogatás igényléséhez szennyvízcsatorna-hálózat építésére

A ......................................................................... kerületi önkormányzat nevében nyilatkozom,

hogy a Fővárosi Önkormányzathoz 2004-ben fővárosi céltámogatásra - és azt követően központi cél-, majd decentralizált támogatásra benyújtott .........................................................

szennyvízcsatornahálózat-építési pályázatunkra a központi céltámogatási pályázaton történő elutasítás esetén változatlanul fenntartjuk támogatási igényünket - az eredeti pályázatban szereplő műszaki és pénzügyi tartalommal - abban az esetben is, ha a beruházás éves ütemezése a pályázati anyaghoz képest megváltozik.

A kerület csatornázott utcái km-ben mért hosszának aránya az összes utca hosszához képest %-ban: .............................................

A kerület csatornával ellátott lakásainak aránya a kerület összes lakásának számához képest %-ban: .............................................

Budapest 2004.

P. H.

................................................................ ......................................................
jegyző polgármester

2. számú melléklet a pályázathoz

Nyilatkozat
(az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 83. §-a
alapján)

A pályázó

- a képviselő-testület döntése alapján igazolja, hogy

a) a pályázatban foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, valódiak és hitelesek;

b) az önkormányzatnak az államháztartás alrendszereiből folyósított támogatásból eredő lejárt és ki nem egyenlített tartozása nincs;

c) a támogatással létrejött létesítmény működtetésének fedezetét

1. az önkormányzat saját forrása, és/vagy

2. a fenntartó

biztosítja.

- tudomásul veszi, hogy

a) 60 napon túli köztartozás esetén az önkormányzatot a köztartozás megfizetéséig a támogatás nem illeti meg, az esedékes támogatások folyósítása a módosított 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 92. §-ának (5) bekezdése szerint felfüggesztésre kerül, illetve az Áht. 13/A. §-ának (6) bekezdése alapján az esedékes támogatás a köztartozások megfizetése érdekében - a támogatás ellenében vállalt kötelezettségeket nem érintő módon - visszatartásra kerülhet;

b) a támogatás kedvezményezettjének megnevezése, a támogatás tárgya, a támogatás összege, a támogatott program megvalósítási helye a módosított 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendeletben szabályozott módon nyilvánosságra hozhatók;

- hozzájárul, hogy

a) a köztartozások - az Áht. 13/A. § (4) bekezdésében és az e rendelet 92. §-ának (4) bekezdésében foglaltak szerint - figyelemmel kísérése céljából a pályázó adószámát vagy adóazonosító jelét, társadalombiztosítási azonosító jelét, társadalombiztosítási folyószámlaszámát a Kincstár, illetve a támogatást nyújtó szerv felhasználja a lejárt köztartozások teljesítése, illetőleg az adósság bekövetkezése tényének és összegének megismeréséhez:

b) a Kincstár keretében működő megfigyelő rendszer, az OTMR a jogszabályban meghatározott jogosultak (döntéshozók, előirányzat-kezelők, Monitoring Bizottságok) számára hozzáférési lehetőséget biztosíthasson a pénzügyi adatbázishoz.

Budapest 2004.

P. H.

................................................................ ......................................................
jegyző polgármester

3. számú melléklet a pályázathoz

6. számú melléklet a 306/2002. (XII. 27.) Korm. rendelethez

[8/b. számú melléklet a 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelethez]

Adatlap a támogatási döntésről 1
(Az igénylő tölti ki!) I.

Adatlap - a támogatási döntésről

I/1. Az igénylő azonosító adatai A pályázat egyedi azonosítója (a kezelő szervezet tölti ki): ................................
Az igénylő minősítési kódja (kérjük a megfelelő számot beírni): Megnevezése: ...............................................
1. Belföldi természetes személy (magánszemély, max. 250 E Ft éves nettó árbevétellel rendelkező mezőgazdasági őstermelő)
2. Mikrovállalkozás* (10 főnél kevesebb foglalkoztatott, max. 700 M Ft/év nettó árbevétel vagy 500 M Ft/év mérlegfőösszeg)
3. Kisvállalkozás* (50 főnél kevesebb foglalkoztatott, max. 700 M Ft/év nettó árbevétel vagy 500 M Ft/év mérlegfőösszeg)
4. Középvállalkozás* (250 főnél kevesebb foglalkoztatott, max. 4000 M Ft/év nettó árbevétel vagy 2700 M Ft/év mérlegfőösszeg)
5. Nagyvállalat (250 fő feletti foglalkoztatott és több mint 10 000 M Ft/év nettó árbevétel vagy több mint 6750 M Ft/év mérlegfőösszeg)
6. Nonprofit szervezet államháztartáson belül (pl. önkormányzat)
7. Nonprofit szervezet államháztartáson kívül (pl. alapítvány, kht.)
8. Támogatási szempontból kedvezményezett és az 1-4. kategóriákba nem tartozó vállalkozás
Megjegyzés:
* A kis- és középvállalatokról, fejlődésük támogatásáról szóló 1999. évi XCV. tv. alapján;
- a 2., 3., 4., 8. vállalkozási formák esetén: az állami, az önkormányzati vagy a 3. és 4. vállalkozási formákon kívüli vállalkozások tulajdoni részesedése - tőke vagy szavazati jog alapján külön-külön és együttesen sem haladhatja meg a 25%-ot, kivéve az intézményi befektetőket (pl. bank, befektetési társaság, biztosító rt., magánnyugdíjpénztár stb.);
- a 2., 3., 4., 8. vállalkozási formák esetén: a mutatószámokat az utolsó éves beszámoló, újonnan alapított vállalkozás esetén a tárgyévre vonatkozó üzleti terv alapján kell meghatározni, vagy a már rendelkezésre álló gazdálkodási adatokat éves szintre kell vetíteni:
- egyéni vállalkozás esetén a mutatószámokat a személyi jövedelemadóról szóló törvényben előírt nyilatkozat alapján kell meghatározni és a besorolást megjelölni.
Az igénylő neve (M): ..................................................................................................................................................................
Az igénylő székhelye, ir.szám: település .........................................................................................................
cím: ............................................................................. utca .............................................. hsz. ......................................... hrsz.
Az igénylő telephelye**, ir.szám: település .........................................................................................................
cím: ............................................................................. utca .............................................. hsz. ......................................... hrsz.
Az igénylő postai címe**, ir.szám: település .........................................................................................................
cím: ............................................................................. utca .............................................. hsz.
** (A telephely és a postai cím csak abban az esetben töltendő ki, ha eltér a székhely címétől.)
Telefonszám:
Az igénylő adószáma (M)
(2., 3., 4., 5., 6., 7. minősítési kód esetén töltendő ki, 8+1+2 formátummal):

Az igénylő adóazonosító jele (M)
(1. minősítési kód esetén töltendő ki, 10 hosszúságban):

Az igénylő egyéb azonosítói:
Regisztrációs szám (mezőgazdasági tevékenységet folytató igénylő esetén):
Önkormányzati törzsszám (önkormányzatok esetében):
Társadalombiztosítási azonosító jel (1. minősítési kód esetén töltendő ki):
Társadalombiztosítási törzsszám
(2., 3., 4., 5., 6., 7. minősítési kód esetén töltendő ki):

Statisztikai szám
(2., 3., 4., 5., 6., 7. minősítési kód esetén, teljes hosszúságban kitöltendő):

A már megküldött adatok tekintetében bekövetkezett változás(ok) esetén kérjük módosítás felirattal szövegesen jelezze ezt az adatlapon, és aktualizálja az érintett adatmező(k) adatait. Az (M) jelű mezők kitöltése minden esetben kötelező!
Adatlap a támogatási döntésről 2
(Az igénylő tölti ki!) I.
I/2. A vállalkozás gazdálkodási adatai
(2., 3., 4., 5. minősítési kód esetén töltendő ki, a legutolsó éves mérlegbeszámoló alapján)
Mérlegév:
Nettó árbevétel: E Ft
Mérleg szerinti eredmény: E Ft
Saját tőke: E Ft
Teljes munkaidős (statisztikai) létszám:
I/3. A fejlesztés eredményei a pályázat benyújtását követő 5. évben
Nettó árbevétel: E Ft
- ebből fejlesztés miatt: E Ft
A megvalósításra kerülő projekt naturális adatai (pl. állatlétszám, terület stb.):
- ebből a fejlesztést jellemző naturális adatok (pl. állatlétszám, területnövekedés stb.):
Teljes munkaidős (statisztikai) létszám:
- ebből fejlesztés miatt új létszám:
- ebből fejlesztés miatt megtartott létszám:
I/4. A program/projekt azonosító adatai
A program/projekt céljának szöveges
megnevezése (M): ........................................................................................................................................................................
Igényelt összeg: E Ft
A megvalósítási hely (M), pontos címe, ir.szám: település: ..........................................................................................
cím: .............................................................................. utca ............................................... hsz. ....................................... hrsz.
A támogatási konstrukció megnevezése (M): .............................................................................................................................
* Több támogatási konstrukció együttes támogatására vonatkozó igény benyújtása esetén töltendő ki:
* A támogatási konstrukció megnevezése (M): ..........................................................................................................................
* A támogatási konstrukció megnevezése (M): ..........................................................................................................................
* A támogatási konstrukció megnevezése (M): ..........................................................................................................................
* A támogatási konstrukció megnevezése (M): ..........................................................................................................................
P. H.
................................................
dátum
................................................
igénylő aláírása
A már megküldött adatok tekintetében bekövetkezett változás(ok) esetén kérjük módosítás felirattal szövegesen jelezze ezt az adatlapon, és aktualizálja az érintett adatmező(k) adatait. Az (M) jelű mezők kitöltése minden esetben kötelező!

  Vissza az oldal tetejére