A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

Ajánlattételi felhívás

Budapest Főváros kereskedelemfejlesztési stratégiájának kidolgozására * 

1. Az ajánlatkérő neve, címe:

Budapest Főváros Közgyűlése Kereskedelmi és Turisztikai Bizottsága 1052 Budapest, Városház u. 9-11. 1364 Bp. 4.

2. A választott eljárás: nyílt, 2 fordulós eljárás, melynek során szakmai zsűri értékeli a leadott ajánlatokat.

Az ajánlati árak nem haladhatják meg a közbeszerzési törvényben a szolgáltatásokra vonatkozó értékhatárt (15 000 E Ft + áfa).

3. A szerződés tárgya:

Kutatási megbízási szerződés „Budapest Főváros Kereskedelemfejlesztési koncepciója” című tanulmány elkészítése.

A tanulmány tartalmi szempontjai az alábbiak:

- Helyzetbemutatás, a kereskedelemnek egy meghatározott időpontban történő állapot-feltérképezése (például 2004. május 31.) primer és/vagy szekunder adatok alapján.

- A főváros és agglomeráció állandó, illetve időszakos népességének fogyasztási és vásárlási szokásainak részletes elemzése, illetve a keresztirányú kiskereskedelem bemutatása. A főváros és az agglomeráció lakossága vásárolóerejének alakulása, a kiskereskedelmi forgalom összetételének és volumenének változása és bemutatása.

- A főváros demográfiai szerkezete változásának hatása a fogyasztásra és a kereskedelmi forgalomra, különös tekintettel a kiskereskedelmi hálózat jövőbeni kapacitás-kihasználtságára.

- A turizmus hatása a kiskereskedelmi forgalomra.

- A hálózat szerkezetének összetétele, területi elhelyezkedése, aránytalanságok és feszültségek feltérképezése, elemzése.

- Budapest kereskedelmének SWOT analízise.

- A közlekedési és parkolási helyzet, a városfejlesztési koncepció kereskedelemre gyakorolt várható hatásának elemzése.

- A zöldmezős beruházások hatásaként a belvárosi kereskedelmet negatívan befolyásoló változások bemutatása, konkrét javaslattétel a belváros kereskedelmének revitalizációjára.

- A jelenlegi kereskedelmi hálózat tulajdonosi struktúrája, a „bérleti” rendszer problémái, elemzése és javaslattétel a modernizálására és a problémák EU-konform kezelésére.

- Nemzetközi kereskedelemrevitalizációs példák alapján benchmark elemzések elvégzése és a tapasztalatok bemutatása.

- A kereskedelemben kialakult verseny hatása a kereskedelmi kis- és középvállalkozásokra, támogatásuk lehetőségei.

- A kerületi önkormányzatok szerepének bemutatása. Hogyan segíthetik, támogathatják a KKV szektort és annak szereplőit.

- Új kereskedelmi formák (például elektronikus kereskedelem) várható hatásai.

4. Ajánlattétel határideje: 2004. június 15.

5. Ajánlattétel benyújtásának módja és címe: postai ajánlott küldeményként Budapest Főváros Önkormányzata Főpolgármesteri Hivatal Kereskedelmi, Turisztikai és Fogyasztói Érdekvédelmi Ügyosztály 1052 Budapest, Városház u. 9-11. címre, 10, azaz tíz (egy eredeti példányt kérünk megjelölni) nyomtatott példányban. A borítékon kérjük feltüntetni: „Ajánlat Budapest főváros kereskedelemfejlesztési stratégiájának kidolgozására.”

6. Ajánlattétel nyelve: magyar.

7. Ajánlattevő lehet: belföldi magán- vagy jogi személy és belföldi székhelyű jogi személyiség nélküli társaság is.

8. További információ:

Budapest Főváros Önkormányzata Főpolgármesteri Hivatal Kereskedelmi, Turisztikai és Fogyasztói Érdekvédelmi Ügyosztály

Telefon: 327-1214, fax: 327-1890.

Felhívjuk az ajánlattevők figyelmét, hogy a Fővárosi Önkormányzaton belül más címzetthez vagy nem postai úton küldött ajánlatot elfogadni nem áll módunkban!

A részletes ajánlattételi felhívás átvehető a Főpolgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján: 1052 Budapest, Károly körút 28.

9. Az ajánlatok értékelésének határideje: 2004. június 30.

Valamennyi pályázó írásos értesítést kap a pályázat eredményéről.

10. Az ajánlatnak tartalmaznia kell:

- az ajánlattevő bemutatását,

- a referenciamunkák címét és időpontját, a közreműködő személyek rövid szakmai bemutatását,

- részletes tematikát és az alkalmazott módszertant,

- továbbá külön, zárt borítékban az árajánlatot.

11. Az ajánlatok elbírálásának szempontjai:

a) első forduló:

- A pályázó referenciái (10 pont).

- A tanulmány készítése során alkalmazott módszertani eljárások (15 pont).

- A pályázat tartalma, a javaslatok realitása és megvalósíthatósága (40 pont).

- Megoldási javaslat a kerületi önkormányzatok aktívabb, folyamatos szerepvállalására (15 pont).

- Javaslat a kereskedelmi vállalkozások működésének lehetséges támogatási formáira és forrásaira (10 pont).

- A kutatás eredményeinek kommunikálható formába öntése (10 pont).

b) második forduló:

- A meghívott ajánlattevő a szakmai zsűri előtti prezentáció keretében szóbeli kiegészítést tehet, illetve az anyagban foglaltak értelmezését pontosíthatja.

- A minősítő szavazás egyezősége esetén a pályázók közül a kedvezőbb vállalási árú ajánlat kerül elfogadásra.

- A meghallgatás alapján a zsűri sorrendiséget állapít meg, és javaslatot tesz a Kereskedelmi és Turisztikai Bizottság felé a pályázat nyertesére. A nyertes pályázóról a döntést a Bizottság hozza meg.

- A Bizottság a pályázat nyertesével köt szerződést.

12. A második fordulóra meghívott pályázónak az elkészített ajánlattételi anyagból 10 példányt kell átadnia a megbízónak nyomtatott formában, illetve 1 db-ot CD-n.

13. A teljesítés határideje: a szerződéskötéstől számított hat naptári hónap.

14. Kiíró fenntartja a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.

15. A megbízás teljesülése a stratégiának a Bizottság által történt elfogadásával valósul meg, s ezt követően kerül sor a vállalási díj utalványozására.

16. A nyertes stratégia a kiíró tulajdonát képezi. A nyertes pályázó hozzájárul a stratégiának a kiíró általi korlátlan felhasználásához.


  Vissza az oldal tetejére