A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány

2003. évi közhasznúsági jelentése * 

Tartalom

- Mérleg és eredménykimutatás

- Közhasznúsági jelentés

- Független könyvvizsgálói jelentés

1. számú melléklet

Statisztikai számjel vagy adószám: 18052851-9133-561-01
Az egyéb szervezet megnevezése: Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány
Az egyéb szervezet címe: 1072 Budapest, Rákóczi út 18.

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK MÉRLEGE
2003. ÉV

adatok E Ft-ban
Sor-
szám
A tétel megnevezése Előző év Előző évek
módosítása
Tárgyév
a b c d e
1. A. Befektetett eszközök 42 613 41 402
2. I. Immateriális javak 6 077 4 466
3. II. Tárgyi eszközök 14 658 15 058
4. III. Befektetett pénzügyi eszközök 21 878 21 878
5. IV. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése
6. B. Forgóeszközök 1 012 314 1 067 365
7. I. Készletek
8. II. Követelések 38 926 25 254
9. III. Értékpapírok 99 999 131 013
10. IV. Pénzeszközök 873 389 911 098
11. C. Aktív időbeli elhatárolások 8 586 7 640
12. ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 1 063 513 1 116 407
Sor-
szám
A tétel megnevezése Előző év Előző évek módosítása Tárgyév
a b c d e
13. D. Saját tőke 970 045 1 005 653
14. I. Indulótőke 10 000 10 000
15. II. Tőkeváltozás 916 901 962 045
16. III. Lekötött tartalék
17. IV. Értékelési tartalék
18. V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből 43 144 33 793
19. VI. Tárgyévi eredmény váll. tevékenységből - 185
20. E. Céltartalék
21. F. Kötelezettségek 89 638 97 794
22. I. Hosszú lejáratú kötelezettségek 77 953 80 167
23. II. Rövid lejáratú kötelezettségek 11 685 17 627
24. G. Passzív időbeli elhatárolások 3 830 12 960
25. FORRÁSOK ÖSSZESEN 1 063 513 1 116 407

Keltezés: Budapest, 2004. március 31.

P. H.

Dr. Nagy Ákos s. k.
az egyéb szervezet vezetője
(képviselője)

2. számú melléklet

Statisztikai számjel vagy adószám: 18052851-9133-561-01
Az egyéb szervezet megnevezése: Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány
Az egyéb szervezet címe: 1072 Budapest, Rákóczi út 18.

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYKIMUTATÁSA
2003. ÉV

adatok E Ft-ban
Sor-
szám
A tétel megnevezése Előző év Előző évek
módosítása
Tárgyév
a b c d e
1. A. Összes közhasznú tevékenység bevétele 191 250 213 756
2. 1. Közhasznú célú működésié kapott támogatás 63 022 60 001
3. a) alapítótól 60 000 60 000
4. b) központi költségvetéstől 3 000
5. c) helyi önkormányzattól
6. d) egyéb, ebből 1% ............ 1 .............. 22 1
7. 2. Pályázati úton elnyert támogatás 43 894 58 186
8. 3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel 81 042 95 074
9. 4. Tagdíjból származó bevétel
10. 5. Egyéb bevétel 3 292 495
11. B. Vállalkozási tevékenység bevétele 963
12. C. Összes bevétel 191 250 214 719
13. D. Közhasznú tevékenység ráfordításai 148 106 179 963
14. 1. Anyagjellegű ráfordítások 99 909 122 810
15. 2. Személyi jellegű ráfordítások 31 577 49 694
16. 3. Értékcsökkenési leírás 10 238 6 163
17. 4. Egyéb ráfordítások 6 309 1 294
18. 5. Pénzügyi műveletek ráfordításai 73 2
19. 6. Rendkívüli ráfordítások -
20. E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai 1 148
21. 1. Anyagjellegű ráfordítások 1 148
22. 2. Személyi jellegű ráfordítások
23. 3. Értékcsökkenési leírás
24. 4. Egyéb ráfordítások
25. 5. Pénzügyi műveletek ráfordításai
26. 6. Rendkívüli ráfordítások

Keltezés: Budapest, 2004. március 31.

P. H.

Dr. Nagy Ákos s. k.
az egyéb szervezet vezetője
(képviselője)

Statisztikai számjel vagy adószám: 18052851-9133-561-01
Az egyéb szervezet megnevezése: Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány
Az egyéb szervezet címe: 1072 Budapest, Rákóczi út 18.

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK MÉRLEGE
2003. ÉV

adatok E Ft-ban
Sor-
szám
A tétel megnevezése Előző év Előző évek módosítása Tárgyév
a b c d e
27. F. Összes ráfordítás (D+E) 148 106 181 111
28. G. Adózás előtti eredmény (B-E) 43 144 33 608
29. H. Adófizetési kötelezettség
30. I. Tárgyévi vállalkozási eredmény (G-H) - 185
31. J. Tárgyévi közhasznú eredmény (A-D) 43 144 33 793

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK

32. A. Személyi jellegű ráfordítások 49 694
33. 1. Bérköltség 34 156
34. ebből: - megbízási díjak 2 612
35. - tiszteletdíjak
36. 2. Személyi jellegű egyéb kifizetések 4 545
37. 3. Bérjárulékok 10 993
38. B. A szervezet által nyújtott támogatások -
39. ebből: A Korm. rend. 16. § (5) bekezdése szerint kötelezettségként elszámolt és továbbutat, illetve átadott támogatás

Keltezés: Budapest, 2004. március 31.

P. H.

Dr. Nagy Ákos s. k.
az egyéb szervezet vezetője
(képviselője)

A Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány 2003. éves Közhasznúsági jelentése

Budapest, 2004. március

Budapest Főváros Közgyűlése az 1993-ban alapította a Budapesti Vállalkozásfejlesztési Alapítványt, majd 1999. szeptember 21-én kelt egységes szerkezetbe foglalt alapító okirattal létrehozta a Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítványt (BVK), amely a Fővárosi Bíróság 1999. október 13-i végzése szerint kiemelten közhasznú szervezetként működik.

A BVK alapító okirat szerinti feladata a Főváros gazdaságfejlesztési programjaihoz kapcsolódóan a fővárosi kis- és középvállalkozásoknak az európai integrációs folyamatban való részvételéhez felkészítő programok kialakítása és végrehajtása.

A BVK legfőbb döntéshozó szerve, vagyonának kezelője a Kuratórium. A Közalapítvány tevékenységét a Felügyelő Bizottság ellenőrzi, beszámolóját független könyvvizsgáló auditálja.

A közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény előírásai szerint a közhasznú szervezet az éves beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg közhasznúsági jelentést köteles készíteni, amelynek elfogadása a legfőbb döntéshozó szerv kizárólagos hatáskörébe tartozik.

A közhasznúsági jelentést az alábbi szerkezetben és tartalommal kell elkészíteni:

I. Számviteli beszámoló (egyszerűsített mérleg, eredménykimutatás, kiegészítő melléklet).

II. A költségvetési támogatás felhasználása.

III. A vagyon felhasználásának bemutatása.

IV. A cél szerinti juttatások és azok felhasználása.

V. Más szervezetektől kapott támogatás felhasználása.

VI. A közhasznú tevékenységről szóló beszámoló.

VII. A vezető tisztségviselők juttatásai.

I. Számviteli beszámoló

A közalapítvány a számviteli törvény, valamint a számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek beszámoló készítésének és könyvvezetésének sajátosságairól szóló 224/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet előírásainak megfelelően kialakította számviteli politikáját, megalkotta a kapcsolódó számviteli szabályzatokat.

A BVK számviteli politikája rögzíti azokat a fő szabályokat, amelyekkel meghatározza, mit kell tekinteni a számviteli elszámolás szempontjából lényegesnek, jelentősnek, továbbá a törvényben biztosított választási lehetőségek közül melyeket, milyen feltételek fennállása esetén kell alkalmazni.

A Közalapítvány számviteli politikájának főbb elemei:

- A BVK állami közfeladatot ellátó közhasznú szervezet, amelynek cél szerinti tevékenysége a fővárosban működő kis- és közepes méretű vállalkozások létrejöttének, működésének segítése, az erre irányuló szervező, oktató és tanácsadó tevékenység végzése.

- A Közalapítvány a számviteli alapelvek sajátos értelmezése mellett meghatározta a lényegesség elvét, amely szerint a különböző elszámolásokban lényeges minden olyan különbözet, értékváltozás, amely az eredeti adatot 5%-ot meghaladó arányban módosítja. A számviteli elszámolás szempontjából jelentős összegű a hiba, ha eredményt, saját tőkét növelő- csökkentő hatásának együttes (előjeltől független) összege meghaladja a 20 millió forintot.

- A BVK kettős könyvvitelt vezet és a közhasznúsági jelentés részeként egyszerűsített éves beszámolót készít. A beszámolót a december 31-ei fordulónapot követő február 28-ai zárlat alapján március 31-edikéig kell elkészíteni, majd a könyvvizsgálói auditálás után a felügyelő bizottság és a Kuratórium elé terjeszteni. A közhasznúsági jelentést és ennek részeként a számviteli beszámolót május 30-adikáig közzé kell tenni.

- A Közalapítvány a mérleg eszközeinek és forrásainak részletezésében, valamint értékelésében a számviteli törvény, illetőleg a kormányrendelet előírásaitól eltérő megoldásokat nem alkalmaz.

- A számviteli politikában meghatározta a közhasznú szervezet cél szerinti, illetőleg vállalkozási tevékenysége körébe sorolható bevételeket és költségeket, ezek elszámolásának szabályait.

- A 2003. év lezárásáig érvényben volt szabályozás szerint nem bevételként, hanem kötelezettségként mutatta ki az alaptevékenység céljára kapott támogatást, amennyiben azt pályázati úton tovább utalja a cél szerinti feladatot megvalósító szervezeteknek. A hivatkozott kormányrendelet módosításának megfelelően az ilyen céllal kapott támogatást egyéb bevételként, az átadott (továbbutalt) összeget egyéb ráfordításként kell elszámolni.

A Közalapítvány a számviteli politikáját a lezárt üzleti évben nem módosította.

A BVK 2003. évi mérleghez kapcsolódó kiegészítések

A Közalapítvány 2003. éves mérlegét a kormányrendelet szerinti tagolásban az 1. számú mellékletben csatoltuk. A mérleg egyes tételeit könyv szerinti leltárral támasztottuk alá.

A mérleg kiemelt sorai - az előző év adataival való összehasonlításban - az alábbi változást mutatják:

ezer Ft
Előző év Tárgyév Változás
Befektetett eszközök 42 613 41 402 - 1 211
Forgóeszközök 1 012 314 1 067 365 +55 051
Aktív időbeli elhatárolás 8 586 7 640 - 946
Eszközök összesen 1 063 513 1 116 407 +52 894
Saját tőke 970 045 1 005 653 +35 608
Kötelezettségek 89 638 97 794 +8 156
Passzív időbeli elhatárolás 3 830 12 960 +9 130
Források összesen 1 063 513 1 116 407 +52 894

A fő mérlegsorok adatainak tartalmáról, az év folyamán bekövetkezett változásairól az alábbi kiegészítéseket tesszük.

Befektetett eszközök

A befektetett eszközök közül az immateriális javak és a tárgyi eszközök állománya az alábbiak szerint alakult:

ezer Ft
Nyitó érték Növekedés Csökkenés Záró érték
Immateriális javak
Bruttó érték 15 691 1 083 16 774
Értékcsökkenés 9614 2 694 12 308
Nettó érték 6 077 - 1 611 4 466
Ingatlanok
Bruttó érték 19 154 6 998 26 152
Értékcsökkenés 8 070 6 355 14 425
Nettó érték 11 084 +643 11 727
Műszaki gép, berendezések
Bruttó érték 37 008 2 005 250 38 763
Értékcsökkenés 35 118 1 826 250 36 694
Nettó érték 1 890 +179 - 2 069
Egyéb gépek, berendezések
Bruttó érték 19 277 - 470 18 807
Értékcsökkenés 18 196 422 470 18 148
Nettó érték 1 081 - 422 - 659
Beruházások 603 - - 603
Tárgyi eszközök összesen 14 658 400 15 058

Az egyes eszközcsoportok értékének relatíve csekély összegű módosulása mögött jelentős változások húzódnak meg.

Az immateriális javak értéke mindössze hat, összesen 1083 E Ft értékű szellemi tennék (szoftver) aktiválásával nőtt. Az elszámolt értékcsökkenési leírás 2694 E Ft volt, így a nettó érték 1611 E Ft-tal csökkent.

Az ingatlanok bruttó értéke 6998 E Ft-tal nőtt. Az év folyamán tulajdoni hányadként aktiváltuk a Rákóczi út 18. alatti irodaépületet, amelyet az alapító önkormányzat a 2003. június 16-ai okirattal ajándékként juttatott a Közalapítványnak.

Az ajándékozási szerződés szerinti érték (értékbecsléssel alátámasztottan) 250 118 E Ft. A Fővárosi Önkormányzat 2004. január 6-án kelt levele szerint az átadónál nyilvántartott bruttó érték 6998 E Ft, az elszámolt értékcsökkenés 5160 E Ft, a nettó értéke 1838 E Ft volt.

A számviteli törvény szerint „a térítés nélkül (visszaadási kötelezettség nélkül) átvett eszköz bekerülési (beszerzési) értéke az átadónál kimutatott nyilvántartás szerinti (legfeljebb forgalmi, piaci) érték, illetve az ajándékként kapott eszköz esetében az eszköznek az állományba vétel időpontjában ismert piaci értéke.”

A nyilvántartásba vétel az átadó által közölt (a valóságos értéknél jóval alacsonyabb) bruttó értéken történt.

Amennyiben indokolt, a későbbiekben piaci értékbecslésen alapuló értékkel - értékhelyesbítésként - lehet az ingatlanrészt a mérlegbe beemelni. Ennek azonban meghatározott költséggel járó évenkénti, a piaci értékre irányuló aktualizálási kötelezettsége van.

Az elszámolt értékcsökkenési leírást is figyelembe véve az ingatlanok nettó értéke 643 E Ft-tal nőtt.

A műszaki és az egyéb gépek, berendezések állományát mindössze néhány beszerzés növelte (2005 E Ft), míg az amortizáció elszámolása és néhány eszköz eladása (720 E Ft) csökkentette. Ezzel mindkét eszközcsoportban közel a nullára csökkeni az egyébkent jelentős értéket (56 285 E Ft) képviselő számítástechnikai, távközlési stb. eszközök nettó értéke.

A befektetett pénzügyi eszközök értékében továbbra is 18 878 E Ft-tal szerepel a Rákóczi úti irodaépület felújítására az Enterprise ’94 Kft.-nek adott kölcsön.

Forgóeszközök

A forgóeszközök értéke az előző év végi értékhez képest 55 051 E Ft-tal nőtt.

A követelések értéke 25 254 E Ft, amely az alábbi tételekből áll:

- Belföldi követelések 6 382 E Ft
- Előlegek és elszámolási számlák 729 E Ft
- Egyéb követelések 11 633 E Ft
- Mikrohitel követelések (értékvesztés elszámolása után) 6 361 E Ft
- Táppénzkövetelés 149 E Ft
25 254 E Ft

A belföldi követelésekből - három kisebb tétel mellett - az APEH felé elszámolt, 2004-ben elbírált áfa-visszatérítés 2407 E Ft-ot, a GKM felé elszámolt, még ki nem utalt vállalkozási díj bevétel 3840 E Ft-ot tett ki.

Az elszámolási előlegek 2004-ben rendeződtek.

Az egyéb követelések 11 633 E Ft összegét az elszámolt pályázati támogatások lehívott és 2004-ben átutalt (jóváírt) összegei tették ki.

A Mikrohitel követelések lejárt összegeiből (13 286 E Ft) egyedi értékelés és minősítés alapján 6925 E Ft értékvesztést számoltunk el. Ennek részletes indokolását a mikrohitelezésről szóló beszámolórész tartalmazza.

A táppénzkövetelés rendezése 2004-ben megtörtént.

Az értékpapírok mérlegértéke 131 013 E Ft, az előző év végi állományhoz képest 31 014 E Ft-tal nőtt. Az értékpapírok (diszkont kincstárjegyek) hozama 7536 E Ft volt.

A pénzeszközök értéke 911 098 E Ft, az állománynövekedés az év eleji állapothoz képest 37 709 E Ft. A pénzkészlet összetétele:

- Pénztár 120 E Ft
- Valutapénztár 613 E Ft
- Elszámolási számla 4 562 E Ft
- Devizabetét számla 493 E Ft
- Hitelalapok:
- kamatozó, óvadéki 888 393 E Ft
- COOP 96 WP3 16 917 E Ft
911 098 E Ft

A pénzkészlet egész évben lehetővé tette az alapvető feladatok és a mikrohitelezés folyamatos finanszírozását.

A deviza- és valutakészletek fordulónapi értékelése miatt nem keletkezett jelentős árfolyam-különbözet, így könyvelési feladat nem volt.

Az aktív időbeli elhatárolások összege 7640 E Ft.

A diszkont értékpapírok 2003. évet illető időarányos kamatának elhatárolása 1059 E Ft. A mikrohitel óvadéki és lekötött betétek utáni kamat elhatárolás 5910 E Ft. A 2003-ban felmerült, de a 2004. évet illető költség elhatárolása 671 E Ft.

A mérleg eszköz oldalának főösszege 1 116 407 E Ft

A saját tőke értéke 1 005 653 E Ft, 35 608 E Ft-tal magasabb a megelőző évi értéknél.

Az induló tőke változatlanul 10 000 E Ft.

A tőkeváltozás 962 045 E Ft, amelynek összetevői

- hitelezés forrása 847 053 E Ft
- cél szerinti tevékenységek vagyonnövekménye 114 992 E Ft
962 045 E Ft

A tőkeváltozást 2000 E Ft-tal növelte az Enterprise ’94 Kft. által visszafizetett összeg, amelyet a BVK a megelőző évben a saját tőke hiányának fedezésére adott át.

A tárgyévi közhasznú tevékenységből származó eredmény 33 793 E Ft nyereség, amíg a vállalkozási tevékenység vesztesége 185 E Ft. A két összeg különbsége 33 608 E Ft-tal növelte a saját vagyont.

A kötelezettségek értéke a mérlegben 97 794 E Ft.

Összetevői:
- hosszú lejáratú kötelezettség 77 953 E Ft
- tőke után kapott kamat 2 214 E Ft
- rövid lejáratú kötelezettség 17 627 E Ft

A hosszú lejáratú kötelezettségek között változatlanul szerepeltetjük az MVA által nyújtott 62 743 E Ft kölcsönt. Ezzel kapcsolatban újabb tárgyalás nem történt. Bár a BVK a kötelezettségét nem ismeri el, az óvatosság elve alapján tartjuk a nyilvántartásunkban.

A központi MH-alapból kapott kölcsön 15 210 E Ft-tal szerepel a hosszú lejáratú kötelezettségeink között. Ezt az összeget növeli a tőke után kapott kamat (2214 E Ft).

Az Enterprise ’94 Kft.-vel kapcsolatos elszámolásokból fakadóan az év végéig ki nem egyenlített tartozás 1679 E Ft.

A szállítók év végi állománya 9328 E Ft. A kiegyenlítés a mérlegkészítés időszakában megtörtént.

A 2004. január hóra áthúzódó jövedelemkifizetés, az adó- és járuléktartozás összege összesen 6620 E Ft-ot tett ki.

A BVK a kötelezettségeit határidőben teljesítette.

A passzív időbeli elhatárolás 12 960 E Ft.

A vállalkozási tevékenységként végzett tanulmány bevételéből (5120 E Ft) a költségek 2004. évi felmerülése miatt 4157 E Ft-ot időbeli elhatárolásba kellett venni.

A pályázati bevételekből beszerzett tárgyi eszközök miatt 2033 E Ft-ot, a térítés nélkül átvett eszközök miatt 1813 E Ft-ot kellett halasztott bevételként elszámolni.

A 2003. évet illető, de a 2004. évben kifizetett költségek összege 4957 E Ft.

A mérleg forrás oldalának főösszege 1 116 407 E Ft.

A 2003. évi eredménykimutatáshoz tartozó kiegészítések

A BVK a kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolójának eredménykimutatása szerint számolta ki a 2003. év eredményét.

A Közalapítvány összes közhasznú bevétele 213 756 E Ft. a vállalkozási tevékenység bevétele 963 E Ft. A közhasznú tevékenység bevétele 22 506 E Ft-tal haladta meg az előző évit.

A Közalapítvány a 2003. évben is 60 000 E Ft működési célú támogatást kapott a Fővárosi Önkormányzattól.

A pályázati úton elnyert támogatás 58 186 E Ft volt. 14 292 E Ft-tal magasabb a megelőző évinél. A támogatások felhasználásáról a következő fejezetekben részletesen beszámolunk.

A közhasznú tevékenységből származó egyéb bevétel 95 074 E Ft, 14 032 E Ft-tal több a megelőző évinél. Ez a bevételi forrás az alábbi jogcímeken keletkezett:

- különféle szolgáltatások
(tanácsadás, tanfolyam, fénymásolás stb.) 1 432 E Ft
- Mikrohitel költségtérítés 899 E Ft
- Exportszolgáltatás 449 E Ft
- MVA Kht.-től kapott támogatás 24 000 E Ft
- Mikrohitel kamatbevételek (elhatárolással) 58 509 E Ft
- Mikrohitel folyósítási jutalék és kamat (elhatárolással) 2 249 E Ft
- Értékpapírok hozama 7 536 E Ft

A különféle szolgáltatások bevételei a kis- és középvállalkozások részére tartott rendezvényekkel kapcsolatosak.

A Mikrohitel költségtérítés az adósok által a végrehajtási költségekre befizetett összeget mutatja (899 E Ft).

Az exportszolgáltatás bevétele külföldiek részére nyújtott tanácsadásból származott (rendezvényszervezés).

Az MVA Kht.-val kötött szerződés alapján különféle tanácsadásokra 16 000 E Ft, valamint KKV hálózatok építésére és képzésre 8000 E Ft támogatás érkezett.

A Mikrohitel betétszámlákon és óvadéki számlákon elhelyezett összegek utáni a 2003. évben járó kamat 58 509 E Ft volt, amelyet a mikrohitel alapok javára tőkeváltozásként számolunk el.

A mikrohitelezés lebonyolításáért elszámolható folyósítási jutalék és kamatrészesedés 2249 E Ft-ot tett ki.

A forgatási céllal vásárolt diszkont kincstárjegyek hozama 7536 E Ft volt.

A 495 E Ft egyéb bevétel tárgyi eszköz értékesítésből, kártérítésből, különféle költségtérítésekből származott.

A közhasznú tevékenység ráfordítása 179 963 E Ft-ot tett ki. Az előző időszak adatához képest bekövetkezett 31 857 E Ft növekedés az anyagjellegű és a személyi jellegű ráfordításokat érintette. Csökkent a terv szerinti amortizáció és az egyéb ráfordítás.

Az összes ráfordítás megoszlása közhasznú tevékenységenként az alábbi volt:

ezer Ft
2002. 2003. Eltérés
A BVK működésének költségei 35 642 54 935 +19 293
Hitelezés költségei 34 998 37 125 +2 127
Pályázati bevétellel nem fedezett költségek és önrész 31 368 30 162 -1 206
Pályázatok megvalósításának költségei 39716 56 445 +16 729
Egyéb ráfordítások 6 382 1 296 -5 086
148 106 179 963 +31 857

A BVK működési költségei több mint másfélszeresére nőttek. Ezt elsősorban a bér- és a járulék kiadások többlete okozta. A személyi jellegű költségek alakulása az alábbi volt:

ezer Ft
2002. 2003. Eltérés
Bérköltség 20 462 34 156 +13 694
ebből: megbízási díj 2 551 2 612 +61
tiszteletdíj - - -
Személyi jellegű egyéb kifizetések 4 135 4 545 +410
Bérjárulékok 6 980 10 993 +4 013
Személyi jellegű ráfordítások 31 577 49 694 +18 117

A pályázati ráfordítások összhangban voltak a pályázati bevételekkel (58 186 E Ft).

A pályázati bevételekkel nem fedezett költségeket és a pályázatok saját erő részét az egyéb bevételi források finanszírozták.

A hitelezés költségei ebben az évben is jelentősen meghaladták a jutalékból származó bevételeket (a kamatbevételeket nem számolva).

A vállalkozási tevékenység bevétele 963 E Ft, a 2003. évben sem volt számottevő. A vállalkozási tevékenység keretében készült tanulmány 5120 E Ft bevételéből a költségek 2004-re történő áthúzódása miatt 4157 E Ft-ot halasztott bevételként el kellett határolni. Így a 963 E Ft vállalkozási bevétellel szemben elszámolt költség 1148 E Ft. A veszteség 185 E Ft.

Az összes (közhasznú és vállalkozási) bevétel 214 719 E Ft, 23 469 E Ft-tal haladta meg az előző év azonos adatát.

Az eredménykimutatásban a cél szerinti tevékenységek 33 608 E Ft pozitív eredménye, valamint a vállalkozási tevékenység 185 E Ft vesztesége egyenlegeként 33 793 E Ft közhasznú eredmény realizálódott, amely a saját tőkét (saját vagyont) növelte.

II. A költségvetési támogatás felhasználása

A Közalapítvány a Fővárosi Önkormányzattól 60 000 E Ft működési célú támogatásban részesült. A közhasznú tevékenységről a VI. fejezetben részletesen beszámolunk.

III. A Közalapítvány vagyonának alakulása

A közalapítványi vagyon 2003. évi változását az alábbi táblázat szemlélteti:

ezer Ft
2002. év 2003. év Változás
Befektetett eszközök 42 613 41 402 -1 211
- Immateriális javak 6 077 4 466 -1 611
- Tárgyi eszközök 14 658 15 058 +400
- Befektetett pénzügyi eszközök 21 878 21 878 -
Forgóeszközök 1 012 314 1 067 365 +55 051
- Készletek - - -
- Követelések 38 926 25 254 -13 672
- Értékpapírok 99 999 131 013 +31 014
- Pénzeszközök 873 389 911 098 +37 709
Aktív időbeli elhatárolások 8 586 7 640 -946
Eszközök összesen 1 063 513 1 116 407 +52 894
Saját tőke 970 045 1 005 653 +35 608
- Induló töke 10 000 10 000 -
- Tőkeváltozás 916 901 962 045 +45 144
- Tárgyévi eredmény alaptevékenységből 43 144 33 793 -9 351
- Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből - -185 -185
Kötelezettségek 89 638 97 794 +8 156
- Hosszú lejáratú kötelezettség 77 953 80 167 +2 214
- Rövid lejáratú kötelezettség 11 685 17 627 +5 942
Passzív időbeli elhatárolás 3 830 12 960 +9 130
Források összesen 1 063 513 1 116 407 +52 894

A BVK a 2003. évben is növelte a saját vagyonát, amennyiben a - tárgyévi eredmény miatt - a saját tőke 35 608 E Ft-tal nőtt.

A vagyonnövekedés az eszköz oldalon az értékpapírok és a pénzeszközök értékének növekedésében jelent meg.

IV. A cél szerinti juttatások és azok felhasználása

A Közalapítvány cél szerinti juttatásnak tekinti az alapító Fővárosi Önkormányzat által ajándékként átadott Rákóczi úti épületet, amelyet a BVK rendeltetésének megfelelően a fővárosi kis- és középvállalkozások segítését szolgáló programok megvalósításának technikai feltételéül használ.

V. Más szervektől kapott támogatás felhasználása

A BVK a nyertes pályázatok megvalósításával kapcsolatban az alábbi bevételeket, illetőleg költségeket számolta el:

ezer Ft
A pályázati program neve Bevétel támogatásból Elszámolt költség
TUD-20/2002. 2 235 2 235
TUD-21/2002. 3 959 3 959
TUD-22/2002. 5 613 5 599
TUD-23/2002. 2 843 2 843
KKV-25/2002. 6 300 6 300
KKV-26/2002. 7 832 7 832
KKV-27/2002. 565 565
KKV-46/2002. 6 300 6 300
KKV-47/2002. 2 311 2311
GKM-XII/51/2003. 10 699 8418
E-TÁRS-21/2002. 7 200 7 200
PRECO pályázat 1 757 2 553
KKV-36/2001. 572 330
58 186 56 445

A támogatások és a felmerült költségek kisebb eltérésekkel egyezőséget mutatnak.

A pályázatok szakmai tartalmáról a VI. fejezetben számolunk be.

VI. A közhasznú tevékenységről szóló beszámoló

Hitelprogramok

A hitelprogram lebonyolítása 2003. évben két pénzintézet, a Postabank Rt. és a Polgári Takarékszövetkezet közreműködésével valósult meg. Mindkét pénzintézettel érvényes együttműködési megállapodással rendelkezünk, munkakapcsolatunk jó.

2003. január 1-jén a BVK Hitel Alapjának nagysága 873 161 101 Ft volt, a záróállomány 2003. december 31-én a bankszámlánkon 888 392 952 Ft, és követelésként 13 286 277 Ft, összesen 901 679 229 Ft. Ezen felül a bankszámlánkon található 16 916 943 Ft COP96 WP3 forrás, amely elhatárolt, külön alapként funkcionál.

Értékek Ft-ban
Megnevezés Összes forrás
Bevételek
Nyitó egyenleg 873 161 101
Befolyt késedelmi kamat 2 819 002
Betét után kapott kamat 54 545 385
Ebből: - látra szóló kamat 367 352
- lekötött betét kamata 46 030 951
- óvadék utáni kamat 8 147 082
Egyéb bevétel 3 516280
Összes bevétel 934 041 768
Adminisztrációs költségek összesen 2 485 658
Ebből: - 3%-a folyósított hiteleknek 1 494 079
- a befizetett kamat 10%-a 991 579
Bankköltségek 1 125 758
Behajtási költségek 9 376 271
Egyéb kiadás 19 374 852
Összes kiadás 32 362 539
Egyenleg 901 679 229
Hitelalap folyószámlák egyenlege 888 392 952
Ebből: - alapszámlán 93 854 621
- lekötött betétben 701 000 000
- töke- és kamatfedezeti számlákon 93 538 331
Vállalkozói tartozások 13 286 277
Alap nagysága 2003. december 31-én 901 679 229

Egyéb bevétel: bankszámlák közötti átvezetésből, behajtásból, végrehajtásból származó egyéb bevételek (vállalkozói tartozás tőke és kamatrészét nem változtatja).

Egyéb kiadás: üzemeltetési díj, bankszámlák közötti átvezetés, végrehajtással, behajtással kapcsolatos egyéb költségek.

A főkönyvi nyilvántartás és a fenti tábla, mint pénzügyi elszámolás közötti eltérések az aktív és passzív elhatárolások miatt adódik. Ezek részletesen az alábbi tételek voltak:

Aktív időbeli elhatárolás Passzív időbeli elhatárolás
Látra szóló kamat 16 820
Lekötött betét kamata 2 493 361
Óvadék utáni kamat 2 718 370
Adminisztrációs költségek, 10% 612 393
Bankköltség 468 000

2003-ban a BVK Hitel Alapja két fő részből állt. A jelentősebb része a BVK saját vagyonát képező 888 392 952 Ft összegű régi forrásokból, a másik része pedig a 16 916 943 Ft nagyságrendű Phare COP96 WP3 forrásból áll.

A BVK az MVA által 2000. július 1-jén indított, korszerűsített feltételrendszerű Központi Mikrohitel Programban - szerződéses kapcsolat hiányában - nem vesz részt, így a folyósítható Mikrohitel nagysága továbbra is maximum 1 300 E Ft. A korszerűsített feltételrendszerek (emelt hitelösszeg, bővített vállalkozói kedvezményezetti kör) alkalmazhatósága érdekében többször fordultunk az országos programkoordinátorhoz, a Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítványhoz (MVA), illetve Gazdasági és Közlekedési Minisztériumhoz.

A BVK folytatta a „Budapest” Kisvállalkozói konstrukcióban a hitelezési tevékenységét, a Polgári Takarékszövetkezettel kötött együttműködési megállapodás alapján a BVK forrását képező hitelrész óvadéki konstrukcióban kerül felhasználásra.

Az Európa-díjas „Budapest” Kisvállalkozói Hitelkonstrukció bizonyította létjogosultságát, és több nyilvános előadást tartottunk a konstrukció bemutatására.

A Budapest Vállalkozói és a Budapest Kisvállalkozói Hitelkonstrukciók keretében a BVK 136 400 E Ft fejlesztési forrásán kívül 272 435 E Ft hitelt nyújtott a Polgári Takarékszövetkezet, amely segítségével közel 408 835 E Ft fejlesztési forráshoz jutottak a fővárosi vállalkozások. Ezzel a forrástöbblettel a budapesti vállalkozások kb. 550 millió forint értékű beruházást, fejlesztést valósítottak meg.

Amennyiben a BVK-val is aláírásra került volna a korszerűsített Mikrohitel Program lebonyolítására feljogosító együttműködési megállapodás, úgy a fővárosi vállalkozások ennél lényegesen nagyobb fejlesztési forrásokhoz jutottak volna. A BVK rendelkezésére álló közel 1 milliárd Ft mellé a takarékszövetkezet további 1,5 milliárd forint forrást biztosított volna, ami 2,5 milliárd forintos fejlesztési forrást jelentett volna, és ezzel közel 5 milliárd forint értékű beruházás valósulhatott volna meg. Ezzel jelentősen növekedett volna a budapesti vállalkozások technológiai, környezetvédelmi színvonala, és közel 500 munkahely létesítésére lett volna lehetőség.

A kihelyezések korlátjaként két fő tényező együttes hatását jelölhetjük meg. Egyrészt a BVK 2003-ban nem kapott központi forrásból működési költségtámogatást, másrészt pedig a jegybanki alapkamat további csökkenése következtében a hitelfolyósítások után elszámolható jutalék nem fedezi a hitelezési költségeket sem. A program marketing költségeire a GKM által biztosított 1 millió Ft nem tette lehetővé a hatékony PR tevékenységet. A marketing akció hatékonyságát tovább csökkentette az MVA által kezelt Országos Mikrohitel Alapból történő folyósítások felfüggesztése, a hitelösszeg és a futamidő csökkentése és az ezt kísérő negatív felhangú médiakampány.

2003. december 31-én a hitelkihelyezések után a BVK portfóliója az alábbiak szerint alakult:

Minősítési kategória Nem lejárt
tőketartozás
Lejárt,
felmondott
tőketartozás
Lejárt,
felmondott
kamattartozás
Összes
kintlévőség
Követelés
aránya
a teljes ki-
helyezéshez
viszonyítva
Visszafizetettek 417 051 238 0 58,21%
A minősítésű ügyfelek tartozásának összege 71 846 442 0 0 71 846 442 10,03%
B minősítésű ügyfelek tartozásának összege 3 138 000 0 0 3 138 000 0,44%
C minősítésű ügyfelek tartozásának összege 0 40 366 116 158 156 524 0,02%
D minősítésű ügyfelek tartozásának összege 0 4 921 890 391 608 5 313 498 0,74%
E minősítésű ügyfelek tartozásának összege 0 6 774 214 920 654 7 694 868 1,07%
Összesen: 74 984 442 11 736 470 1 428 420 88 149 332 12,3%

A BVK által kihelyezett hitelek teljes összege 716 439 362 Ft volt a konstrukció indulása óta.

Ehhez viszonyítva a visszafizetett hitelek aránya 58%, míg a rossz minősítésűek aránya alig haladja meg az 1%-ot.

A C, D és E minősítésű ügyfelek által fennálló követelés aránya (óvadék beváltása miatt) a teljes kihelyezéshez 1,79%.

Az óvatosság elve alapján a főkönyvi kimutatásokban és a mérlegben 6 925 381 Ft értékvesztést számoltunk el, ami viszont az alap elszámolásánál nem jelenhet meg, mert a hatályos Hitelezési kézikönyv eljárási rendje nem engedélyezi a hitelalap csökkentését, nem rendelkezik az értékvesztés elszámolásának lehetőségéről. Az értékvesztés elszámolása a várható megtérülés alapján történt, figyelembe véve az adósok vagyoni helyzetét és a jogi biztosíték értékét. Leírásra csak az E minősítési kategóriában megjelenő követelések esetén került sor.

A behajtási tevékenység eredményeként a vállalkozói tartozások összege 19 207 E Ft-ról 13 286 E Ft-ra csökkent, amelyből 122 E Ft bankkal szembeni egyéb követelés.

A COP96 WP3 forrásból történő hitelek teljes egészében visszafizetésre kerültek.

Valamennyi D és E minősítésű ügyfelek felé fennálló követelés behajtása érdekében a végrehajtási eljárás folyamatban van. Az év folyamán hitelfelmondásra nem került sor. A követelések megfizetésére a hitelezett vállalkozókkal megállapodást kötöttünk. 2003. év folyamán a hitelprogramokkal kapcsolatban mintegy 5560 ügyfelünk volt.

2003. év folyamán 1 olyan ügyfél volt, aki a Hitel Bizottság döntésével nem értett egyet, a Bizottság által meghatározott feltételeket nem teljesítette.

A program kezdete óta 92 Hitelbizottsági ülést tartottunk, amelyen 1069 vállalkozás hitelkérelmének tárgyalására került sor. A pályázatok 75%-a, azaz 1 264 640 E Ft összegben elfogadásra kerültek.

GKM támogatás a Budapest Kisvállalkozói Hitelhez

Program továbbfejlesztéseként 2003. április 22-én aláírásra került a közel egy éves előkészítő munka után a Gazdasági és Közlekedési Minisztériummal az a Támogatási szerződés, amely lehetővé teszi a kis- és induló vállalkozások automatikus kamattámogatáshoz jutását. A szerződés értelmében a Budapest Kisvállalkozói Hitelben részesülő vállalkozások vissza nem térítendő kamattámogatást kaphatnak. A rendszer előnye, hogy a hitelkérelemmel egy időben nyújtják be a kamattámogatási pályázatot is, így egy ügyintézéssel, egy költségtényezővel a támogatás elnyerhető. A Támogatási szerződés alapján a GKM 194 millió Ft támogatást nyújt. Ebből 18 millió Ft költségtérítés illeti a BVK-t, mint közreműködő szervezetet és 176 millió Ft elkülönített alap állt a vállalkozások rendelkezésére a kamattámogatás biztosítására. Ezen összegekből az alábbi tételek lehívása valósult meg:

14 vállalkozás részére szerződéssel lekötött keretösszeg 11 782 685 Ft volt, a fennmaradó keretösszegre vonatkozóan új megállapodás született, amely alapján a maradványösszeg 2004 évben felhasználható.

A költségtérítés keretösszegéből 2003-ban 10 699 E Ft-ot hívtunk le. A maradványösszeg az új megállapodás értelmében 2004. évben felhasználható.

A támogatás összegéből a hitelprogrammal kapcsolatosan 1600 fő részére tartottunk egyéni tanácsadást. Megteremtettük azt az informatikai hátteret, amely a kérelmek és folyósítások nyilvántartását biztosítja.

2003. évben a 18 millió forintos keretösszegből 10 699 E Ft felhasználása történt meg.

2004. évre vonatkozó szerződésben a maradványösszegből 6350 E Ft a felhasználhatóságra megállapodás született.

A Budapest Kisvállalkozói Hitelprogram, mint országos gazdaságfejlesztési program

A BVK Kuratóriumának határozata értelmében a szerződő jogvédett Budapest Kisvállalkozói Hitelkonstrukció know-how-ja együttműködési megállapodás keretében térítésmentesen átadható a megyei vállalkozásfejlesztési központok hálózata számára.

2003. évben két megyei program számára adta át a BVK a program kézikönyvét és eljárási rendjét. Ezek a PRIMOM Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Vállalkozásélénkítő Alapítvány és a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány.

A BVK pályázati tevékenysége

A 2002. évben elnyert pályázataink megvalósítása, illetve lezárása 2003. évben az alábbiak szerint alakultak.

A BVK 2003-ban a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium (7 db) Külügyminisztérium (1 db) Országos Foglalkoztatási Alap (1 db) Informatikai és Hírközlési Minisztérium (3 db) és az European Commission (1 db) által meghirdetett programtámogatásokra nyújtott be 13 pályázatot 264 648 000 millió forint értékben. A Közalapítvány 6920 E Ft támogatásban fog részesülni 2 nyertes pályázat (1 db GKM-1 db IHM) során. A programok 2004. évben kerülnek megvalósításra.

A KMRFT által koordinált előző év nyertes pályázatairól az alábbiakban részletesen beszámolunk.

1. Felsőoktatásban részt vevő hallgatók szakmai, gyakorlati műhelyének létrehozása (KMR-TUD-20/2002)

2. Vállalkozások fúziós felkészítése és ambulanter inkubációja (KMR-TUD-21/2002)

3. A régió kis- és középvállalkozásai piaci helyzetének megerősítését szolgáló faktoring oktatás tananyagának összeállítása és oktatási tevékenység megvalósítása (KMRTUD-22/2002)

4. Internetes Interaktív Üzleti Terv Távoktatási Program kezdő és családi vállalkozások számára (KMR-TUD-23/2002)

5. Az Európai Turizmus Klaszter Programja (KMR-KKV-25/2002)

6. Közép-Magyarországi Régió Vállalkozó Nők Fóruma 2002 (KMR-KKV-26/2002)

7. Internet alapú Hitel Információs Rendszer létrehozása a kezdő- és kisvállalkozások számára (KMR-KKV-27/2002)

8. Elektronikus üzletvitel, a vállalkozások megújulásának eszköze - rendezvényekkel támogatott internetes távoktatási program (KMR-KKV-46/2002)

9. Integrált Modulrendszerű Készségfejlesztő Oktatási Program (KMR-KKV-47/2002)

10. Az Információs Társadalom Európai Menedzsment Szemináriuma (KMR-ETÁRS-21/2002)

11. Kis- és középvállalkozások közötti hálózati együttműködés kialakítását segítő adatbázis és KKV információs rendszer létrehozása (KMR-KKV-36/2001)

1. Felsőoktatásban résztvevő hallgatók szakmai, gyakorlati műhelyének létrehozása
(KMR-TUD-20/2002.)

A teljesítés időszaka: 2002. október 01.-2004. február 29.

A pályázat célja egy olyan szakmai műhely kialakítása volt, amely megfelelő szakmai és infrastrukturális háttérrel otthont ad a Budapesti vállalkozásfejlesztési Közalapítványnál szakmai gyakorlatukat végző hallgatók számára.

A program keretében beszerzésre került 4 db személyi számítógép monitorral és a megfelelő szoftverekkel együtt, amely megalapozta az infrastrukturális hátteret a hallgatók fogadásához. Minden hallgató számára korlátlan internetelérhetőséget és elektronikus levelezési lehetőséget biztosítottunk.

Ezen időszak alatt 5 különböző felsőfokú intézményből 7 hallgatót fogadott szakmai gyakorlatának letöltésére és 5 diplomamunka elkészítésében közreműködött a Közalapítvány.

A program lehetőséget biztosított a hallgatók számára, hogy részt vegyenek a Közalapítvány munkájában, ennek következtében megfelelő szakmai tapasztalatok birtokába jutottak és közvetlen kapcsolatot tudtak kialakítani a budapesti kis- és középvállalkozókkal.

A program keretében kialakított szakmai műhely kellő alapot biztosít a Közalapítvány számára, hogy a jövőben is készen álljon a hallgatók fogadására, amelyre a felsőoktatási intézményekkel kialakított jó kapcsolat következtében folyamatosan igény van.

2. Vállalkozások fúziós felkészítése és ambulanter inkubáció
(KMR-TUD-21/2002)

A teljesítés időszaka: 2003. november 30.-2004. január 31.

Projektünk olyan magyar kisvállalkozásokat célzott meg, amelyek bár kivívtak a hazai piacon viszonylagos elismerést, további fejlődésük záloga a fúziós, akvizíciós folyamatokban való bekapcsolódás lehet. Különösen, ha az adott vállalkozás fejlődését hazánk EU csatlakozásának perspektívájában vizsgáljuk.

A projekt során 48 KKV-t tájékoztattunk a felkészülés feladatairól, továbbá 10-15 gondosan kiválasztott vállalkozás fejlesztését végeztük el. Kidolgoztuk és közkinccsé tettük az eljárásnak - amelyet „Fúziós Felkészítő Program” nevezzük - módszertanát.

A támogatott tevékenység keretében megjelent publikációk száma: 3 db. A tanulmányok megjelentetésén kívül is jelentős kör számára tették ismertté a fúziós problémakört.

3. A régió kis- és középvállalkozásai piaci helyzetének megerősítését szolgáló faktoring oktatás tananyagának összeállítása és oktatási tevékenység megvalósítása
(KMR-TUD-22/2002)

A teljesítés időszaka: 2002. október-2004. február

A régi kis- és középvállalkozásai piaci helyzetének megerősítését szolgáló faktoring oktatás tananyagának összeállítása és oktatási tevékenység megvalósítása.

A program célja a beszállítói körben beszállítói feladatokat ellátó, illetve az e körbe belépni szándékozó, valamint a multinacionális kereskedelmi üzletláncok számára termékbeszállítást folytató kis- és középvállalkozások rövidtávú pénzügyi, likviditási gondjait, piaci pozíciójuk megerősítését szolgáló faktoring konstrukció

- oktatási, tájékoztató anyagának összeállítása és

- oktatása, valamint

- a finanszírozási szolgáltatások igénybevételére alkalmassá tevő felkészítő és képzési program

végrehajtása volt.

Az eredményes oktatás érdekében oktatási segédanyagokat adtunk ki.

A programot a vállalkozó számára kiegészítette a BVK azon szolgáltatása, amelyben konkrét igény esetén személyre szóló tanácsadást nyújtottunk, felkészítve a vállalkozást a faktorálási kérelem benyújtására, az eljárás folyamatára.

Az oktatásokra 120 vállalkozás jelentkezett vissza, és december 3-ig a tervezett 8 csoportból 4 számára tartottuk meg az előadássorozatot. Ezeken 55 fő vett részt. A következő 4 alkalomra 2004 februárjában került sor. További 34 fő vett részt az oktatásokon.

A program végrehajtása során bebizonyosodott, hogy a kisvállalkozások pénzügyi ismeretei hiányosak, versenyképességük, vállalkozói kultúrájuk növelése érdekében szükséges oktatásuk.

4. Internetes Interaktív Üzleti Terv Távoktatási Program (HÜT) kezdő és családi vállalkozások számára
(KMR-TUD-23/2002)

A teljesítés időszaka: 2003. szeptember-2003. június

Az Európa Díjat nyert Budapesti Kisvállalkozói Hitel Program (BKHP) továbbfejlesztéseként került sor a kiegészítő szolgáltatás kidolgozására.

A célcsoport a hitelfelvevők mellett a hátrányos szociális helyzetben lévő, friss diplomások. 40+ és 50+ nők és férfiak és a működő családi vállalkozások.

A BVK honlapjára installált HÜT felhasználóbarát és könnyen érthető. Segítségével a vállalkozások speciális, korszerű szakmai (Üzleti Terv fontos részei: pénzforgalmi terv. SWOT analízis, Marketing és HR terv) és informatikai ismeretekhez jutnak közérthető módon. Az internetes hozzáférés flexibilis, önálló tanulást is biztosít számukra. A BVK szakértői egyénre szabott tanácsadást is nyújtanak (e-mailben vagy személyesen), amennyiben a vállalkozás valamely kérdésnél, problémakörnél elakad, vagy mélyebb információkat igényel.

2003. évben a látogatások száma meghaladta a 800-at.

5. Az Európai Turizmus Klaszter Programja
(KMR-KKV-25/2002)

A teljesítés időszaka: 2003. január-2003. augusztus

A projekt célja volt:

- Elősegíteni, támogatni a turizmussal kapcsolatos szolgáltatásokat

- Javítani, fejleszteni a turizmus terén meglévő ismereteket, szaktudást és kompetenciát

- Elősegíteni, támogatni a vállalatok létrehozását, a turisztikai termékfejlesztést, a vezetést és a marketinget

- Kezdeményezni az európai képzési programokat az Europass segítségével (külföldi gyakorlatok és szakmai küldetések)

Ezeknek a céloknak megfelelően alakítottuk ki az Európai Turisztikai Menedzsment szemináriumot, melynek legfőbb szempontjai a következők voltak:

- Az Európai Bizottság turizmus politikája: kihívások és prioritások

- Egy turisztikai vállalat fejlődésének módszertana: integrált megközelítés a Bizottság kritériumai szerint, európai programtanulmányok és esettanulmányok

- A turisztikai vállalatok „európaivá válása”: európai hálózatok, nagy foglalási központok

A tanfolyamot 3 napra készítettük el forgórendszerben, így három csoport működött minden nap, a forgószínpad rendszer nem okozott problémát, a pontos szervezés miatt. Az oktatáson 46 kis- és középvállalkozás, valamint civil szervezet képviselője vett részt. A programon részt vett hallgatók az előadásokhoz kapcsolódó anyagokat, francia és angol nyelvről lefordított ismertetőt kaptak kézhez.

6. Közép-Magyarországi Régió Vállalkozó Nők Fóruma 2002
(KMR-KKV-26/2002)

A teljesítés időszaka: 2002. szeptember-2003. augusztus

A projekt célja a Közép-Magyarországi régióban működő női vállalkozói csoportok esélyegyenlőségének biztosítása és versenyképességének növelése. A kiemelt vállalkozói csoportok hálózatának kialakítása, kedvezményezett vállalkozások megerősítése, s mintegy 100 vállalat információval való ellátása.

A projekt végrehajtásához helyzetfelmérést készítettünk. A pályázatban a Közép-Magyarországi régióban levő kis- és középvállalkozásokkal foglalkozó női vállalkozók, valamint az önhibájukon kívül az alkalmazotti körből kivonult 40 év feletti nők számára kérdőívet állítottunk össze.

A felméréssel közel 200 vállalkozó nőt kerestünk fel és közel 100 nő vállalta a kérdőívek kitöltését, melynek alapján készült el a helyzettanulmány. A felmérésnél közvetlen megkeresés, interneten és levél útján történt.

A kérdések között szerepelt a vállalkozó nők helyzete, elégedettsége, munkakörülményük, család, hobbi, szabadidő felhasználás, valamint a modern eszközök ismerete és használata.

Egyik fő kérdés csoport az Európai Unióba való belépéssel kapcsolatos tudás feltérképezését szolgálta. A kérdőívek kiértékelése alapján került a program összeállításra.

A projektben elért eddigi eredményeink azt mutatják, hogy a pályázatban kitűzött célt a három megrendezett fórum és a workshopok több mint 200 vállalkozó nőnek nyújtott információs lehetőséget.

A program ismertetése, valamint a tapasztalatok átadása a Berlini Női konferencián is elismerést vívott ki, melyről a Vállalkozói Női klub napon 32 résztvevőnek is beszámoltunk.

7. Internet alapú Hitel Információs Rendszer létrehozása a kezdő- és kisvállalkozók számára
(KMR-KKV-27/2002)

A teljesítés időszaka: 2002. október-2004. szeptember

A projekt megvalósítása során létrehozunk egy internetes kapcsolatrendszert a vállalkozókkal, amelyen keresztül:

- hitelezéssel kapcsolatos információkhoz jutnak,

- vállalkozásuk hitelképességével kapcsolatos önértékelő tesztet tölthetnek ki,

- a BVK hitelkonstrukcióihoz előzetes hitelkérelmüket elektronikus úton eljuttathatják,

- a BVK által nyújtott hitelügyeikről naprakész információt szerezhetnek,

- a BVK által nyújtott hitelek utógondozása során adataikat elektronikus úton eljuttathatják.

A rendszer segítségével gyorsan, naprakész információkhoz juttatjuk a vállalkozókat, miközben saját maguk kontrollálhatják szerződéses kapcsolatukat.

A BVK részéről gyorsabb hitelbírálatot lehetővé tévő rendszer jön létre, amely segítségével mind a vállalkozások, mind a hitelező jelentős költségeket takaríthat meg. A rendszer segítségével a hitelbírálati időt 2 hónapról 2-3 hétre csökkentjük.

2003-ban a program elindult, befejezése 2004 szeptemberére várható.

8. Elektronikus üzletvitel, a vállalkozások megújulásának eszköze - rendezvényekkel támogatott internetes távoktatási program
(KMR-KKV-46/2002)

A teljesítés időszaka: 2003. január-2003. június

A program célja volt az internetes távoktatási (e-learning) technológiával megvalósuló képzési program, amelynek célcsoportját a közép-magyarországi régió mikro-, kis- és közepes vállalkozói alkotják, az alábbi elemekből épült fel:

- A négy modulból álló multimédiás tananyag kifejlesztése

- Az internetes távoktatás infrastruktúrájának kialakítása

- A tanfolyam megszervezése (igény és szintfelmérés; tanfolyam-előkészítés)

- A kísérleti tanfolyam lebonyolítása

- Valamint a munkafolyamatokkal párhuzamosan folyó monitoring és értékelés.

A tanfolyam témája a kidolgozott telefonos igény- és helyzetfelmérésen alapult.

A felmérésben a 2002. évi e-üzlet nyílt napok és vállalkozói szabadegyetem projekt résztvevői, valamint a BVK mintegy 200 fős adatbázisában szereplő, a válaszadást önként vállaló vállalkozók vettek részt. Ezt követően személyre szóló e-mailben írásos útmutatót küldtünk a hallgatóknak, a levélhez csatoltuk felhasználói nevüket és jelszavukat, amellyel hozzáférhetnek a tananyag egyes moduljaihoz.

A képzésre végül összesen 115 fő jelentkezet. A négy, multimédiás tananyag az E-üzletvitel, az E-kereskedelem, az E-marketing és a biztonságos kereskedelem az interneten kifejlesztése és az elektronikus távoktatás infrastruktúrájának kialakítása április közepére megtörtént.

A jelentkezők a teljes tanfolyamot elvégezték, mind a négy modulból sikeresen levizsgáztak.

9. Integrált Modulrendszerű Készségfejlesztő Oktatási Program
(KMR-KKV-47/2002)

A teljesítés időszaka: 2003. január-2003. szeptember

A megvalósított projekt célja volt:

- szintfenntartó és fejlesztő üzleti angol nyelv oktatása, rendszeres klubfoglalkozás keretében,

- kommunikációs készségek fejlesztése

- számítástechnikai ismeretek elsajátítása s annak fejlesztése.

A vállalkozótudat formálása, hangsúlyt fektetve a sikeres, versenyképes működéshez szükséges készségek fejlesztésére.

A pályázat megvalósítása keretében első program a tárgyalástechnika készségfejlesztő tréning volt. A program során 1 db számítógép beszerzés történt, amely a vállalkozók információellátottságát kívánja javítani. A programra 2003. június 23-24-én került sor, 12 fő részvételével.

A második program az angol nyelvi képzés volt 2003. június 26-tól 2003. augusztus 26-ig, 17 fő részvételével.

A harmadik modulként 32 órás intenzív alapfokú informatikai tanfolyamot tartottunk a vállalkozások sikeres működtetéséhez szükséges irodai, ügyviteli és kommunikációs számítógépes programok használatának elsajátítására, 2003. szeptember 5-től szeptember 27-ig 12 fő részvételével.

10. Az Információs Társadalom Európai Menedzsment Szemináriuma (KMRETÁRS21/2002)

A teljesítés időszaka: 2003. január-2003. augusztus

A projekt célja volt: Az információs társadalom az Európai Bizottság egyik legfőbb prioritása, így az e-learning és az információs társadalom fejlesztését szolgáló javaslatok a vállalati ágazatban. Ezt a szemináriumot a Budapesti gazdasági vezetőknek, a Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány, és a szakmai szervezetek vezetőinek dolgoztuk ki. Célja, hogy a gazdasági vezetők igazi „Európa” hálózatát létrehozza, így együtt lehetőségük nyílik az európai távlatok megnyitására. A szemináriumi anyagot 3 napra készítettük el forgó-rendszerben, így három csoport működött minden nap, szemináriumi foglalkozásokat 3x3-as rendszerben oldottuk meg.

Kiváló lehetőség volt számunkra a Hungexpo területén belül rendezett első nap, melyet az Industria 2003 rendezvénnyel kötöttünk össze, mert a BVK már évek óta szervez programot a KKV-k számára ezen a programsorozaton, a második és a harmadik napon a BVK adott otthont a rendezvénynek, 92 fő vett részt a teljes programsorozaton. A programot kísérő szakmai konzultációk a programban résztvevők minél szélesebb tájékoztatását vállalta fel, az érdeklődők számára heti 2-3 alkalommal, közel 100 fő részére. A programon részt vett hallgatók az előadásokhoz kapcsolódó anyagokat, francia és angol nyelvről lefordított ismertetőt kaptak kézhez.

11. A kis- és középvállalkozások közötti hálózati együttműködés kialakítását segítő adatbázis és a KKV információs rendszer létrehozása
(KMR-KKV-36/2001)

A teljesítés időszaka: 2002. március-2003. január

A projekt célja: A KKV hálózatainak fejlesztése, a vállalkozók közötti együttműködés szervezése, a hálózat kiépítésére adatbázis létrehozása és KKV információs rendszer létrehozása. Nemzetközi kapcsolatépítés, kiállításokon, szakvásárokon való megjelenés szervezése.

A projektben elért eddigi eredményeink azt mutatják, hogy a pályázatban kitűzött cél a KKV-k számára jelentős támogatást nyújt és segítséget a versenyképességük és hatékonyságuk növelésében.

A KKV hálózatainak fejlesztésére, valamint a partnerkapcsolatok kialakítására megrendezett Industria 2002 kiállítás és Fórum, valamint a Kirgizisztánban és Kazahsztánban rendezett üzletember-találkozók élénk kereskedelmi és üzleti partner keresést hozott. Melynek eredményeként 2003-ban is folytatódtak az üzleti megkeresések.

A program keretében kidolgozott helyzetfelmérések, tanulmányok, cégkommunikációk komoly segítséget nyújtanak a cégeknek, a KKV-k e-kereskedelmi ismereteinek bővítésében valamint az EU integrációs felkészüléshez szükséges internetes kapcsolatfelvételek tekintetében.

A projektben kitűzött cél teljesülését a KKV-k kiszolgálásához szükséges információs központ, az internetes kereskedelmi rendszer kifejlesztése, bevezetése a KKV-k számára való elérhetőség biztosítása igazolja.

A BVK részvétele a gazdaságfejlesztéssel foglalkozó testületek munkájában

A kuratórium elnöke tagja a Fővárosi Foglalkoztatáspolitikai Kollégiumnak. A Közalapítvány képviselője állandó meghívottja a Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács (KMRFT) üléseinek, valamint az ügyvezető igazgató tagja a KMRFT Stratégiai és Tervezési Bizottságának. A gazdasági és közlekedési miniszter felkérésére az ügyvezető igazgató tagja a Versenyképességi Tanácsnak (VT).

A BVK nemzetközi kapcsolatai

A BVK a nemzetközi kapcsolatok kialakításában és formálásában a Főpolgármesteri Hivatal Európai Integrációs és Külügyi Irodájával és a Fővárosi Közgyűlés EU Integrációs Bizottságával tartja a kapcsolatokat az Euroatlanti csatlakozás jegyében. Rendszeres konzultáció, tapasztalatcsere folyik az ügyosztályok és a BVK szakértő teamjei között, az EU projektek kialakításával kapcsolatosan.

2003 év folyamán, a nemzetközi relációban továbbra is kiemelt helyei kaptak az Európai Bizottság Főigazgatóságaival (DG Enterprise, DG Enlargement, projekt végrehajtás, projektkezdeményezés) tartott kapcsolatok.

A Brüsszeli Fővárosi Régióval hagyományosan jó kapcsolatokat ápol a BVK (2003-2004) Munkaterv gazdaságfejlesztési részének összeállítása megtörtént. Ennek keretében 2003. novemberében munkalátogatás: Brüsszeli Fővárosi Régió külügyminisztere tárgyalásokat folytatott a BVK elnökével.

Az Ile de France Régióval közös Budapest-Párizs (Ile de France Régió) gazdaságfejlesztési projektek végrehajtása. (Turizmus, KKV menedzseri tanfolyamok).

Fontos előrelépés történt Budapest és Amszterdam kapcsolataiban. A több éves kapcsolatok szünetelését megszakítva, 2003 november 11-13. között dr. Demszky Gábor hivatalos amszterdami delegációjában, magas rangú gazdasági, üzleti körök képviselői vettek részt. A gazdasági delegációt dr. Nagy Ákos vezette, melynek eredményeképpen az üzletember-találkozók előkészítése kezdődött meg.

Frankfurt Main-nal. Athénnel, Portóval, Drezdával a PRECO (Permanent Regional Cooperation In Public Transport Modes) projekt utómunkálatainak végrehajtására került sor.

FÁK országok felé való nyitás folytatásaként, Dr. Nagy Ákos vezetésével, 2003. júniusában (Budapest Kereskedőház kialakítása projekt, Almati) és 2003. novemberében üzleti delegáció utazóit Kirgizisztánba (Biskek) és Kazahsztánba (Almati, Asztana) a kétoldalú gazdasági kapcsolatok kibővítésének céljából. A gazdaságfejlesztési kapcsolatok kiszélesítése érdekében, dr. Nagy Ákos, a delegáció vezetője fórumokat tartott gazdasági kérdésekben mind a kirgiz, mind a kazak fővárosokban. A BVK aktív közreműködésével több konkrét üzlet kötődött. Emellett a BVK szervezte meg a biskeki főpolgármester és üzleti delegációja programját 2003 júniusában Budapesten. A 2002-ben elkezdett projekt 2003. évben a Főváros, az ITDH és a Külügyminisztérium együttműködésével folytatódott.

A BVK TACIS FÁK Irodájának szervezése elkezdődött 2003-ban (intézményfejlesztés). Fő célok: Tacis pályázatok generálása, e célból kontakt és szakértői adatbázisok kiépítése Budapest számára.

PRECO projekt 2000-2003

Phare részről, a Fővárosi Önkormányzat Közlekedési Ügyosztálya által vezetett Ecos-Ouverture PRECO (Permanent Régiónál Cooperation In Public Transport Modes) elnevezésű projekt 2002. december 31-én zárult. (Cél: interregionális együttműködés, és a tapasztalatok közvetítése a helyi, a regionális és városi közlekedési tapasztalatok átadása a résztvevő régiók: Frankfurt, Drezda, Portó, Athén, Budapest számára). Társpartnerek: BVK, Transman Kft., BKSZ Előkészítő Iroda.

A 2003. évről áthúzódó projekt zárás keretében, az EU támogatás áfatartalmának visszaigénylésére került sor. A BVK-t illető projektmaradvány összege várhatóan 2004-ben kerül átutalásra. A projekt során a beszerzett IT eszközök a Tulajdonosi Bizottság jóváhagyásával 2004-ben a BVK tulajdonába kerülnek alapátadással.

A végső eredmény, az „Útmutató a közlekedési szövetségek kialakításához és sikeres fenntartásához” című kézikönyv Európa szintű hozzáadott értéket képvisel.

Alap- és emeltszintű tanácsadói program

A Magyar Vállalkozásfejlesztési Kht. és a BVK között 2003. szeptember 26-án kötött megbízási szerződés szerint a BVK a Hálózati Tanácsadási Szolgáltatások 2003. Kézikönyv alapján tanácsadási szolgáltatásokat nyújtott a budapesti kis- és középvállalkozások számára, illetve tanácsadói hálózatot épített ki és koordinálta azt.

A program keretében 2003. szeptember 26. és 2003. december 31. között 360 db alapszintű és 57 db emeltszintű tanácsadást bonyolítottak le a Közalapítvány munkatársai és tanácsadói hálózatának tagjai. A tanácsadások lebonyolításában 18 tanácsadó vett részt.

A tanácsadások során az alábbi főbb témakörökben kaptak tanácsot a vállalkozások: vállalkozásindítás, vállalkozásfinanszírozás, pályázati tanácsadás, vállalkozói alapismeretek, könyvelés, EU csatlakozás, nemzetközi kapcsolatok, faktoring, vidékfejlesztés, projektgenerálás, vállalati hálózatok kialakítása.

A BVK minőségirányítása

A Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány 2000. novembere óta a DNV Magyarország Kft. által minősített szervezet. 2003-ban a tanúsítvány érvényessége lejárt, ezért már az új ISO szabvány előírásai szerint meg kellett újítani. A sikeres felkészülés után 2003. decemberében a Közalapítvány tanúsíttatta az ISO 9001:2000 szabvány előírásainak megfelelően működtetett minőségirányítási rendszerét. A tanúsítvány 2006. december 31-ig az alábbi tevékenységi körökre érvényes:

- tanácsadás

- oktatásszervezés

- rendezvényszervezés

- hitelügyintézés

- szolgáltatási termék fejlesztése

VII. A vezető tisztségviselők juttatásai

A Közalapítvány kuratóriumának és felügyelő bizottságának tagjai tiszteletdíjban vagy egyéb más juttatásban nem részesültek.

Budapest, 2004. március 31.

Dr. Nagy Ákos s. k.
kuratóriumi elnök

ERNST & YOUNG Ernst & Young Kft. Tel: +36 1 451-8100
H-1132 Budapest, Váci út 20. Fax: +36 1 451-8199
1399 Budapest 62 Pf. 632 E-mail. mailbox.eyhu.ov.com
Hungary www-ey.com
Cg. 01-09-267553

Független Könyvvizsgálói Jelentés

A Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány

Kuratórium tagjai részére

Elvégeztük a Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány 2003. december 31-i fordulónapra elkészített mérlegének - melyben az eszközök és források egyező végösszege 1 116 407 E Ft, a 2003. évi közhasznú eredménye 33 793 E Ft nyereség, 2003. évi vállalkozási tevékenységből származó eredménye 185 E Ft veszteség, valamint a 2003. évre vonatkozó eredménykimutatásának és közhasznúsági jelentésének vizsgálatát, melyeket a vizsgált szervezet 2003. évi közhasznú egyszerűsített éves beszámolója tartalmaz. A közhasznú egyszerűsített éves beszámoló elkészítése az ügyvezetés felelőssége. A könyvvizsgáló felelőssége a közhasznú egyszerűsített éves beszámoló véleményezése az elvégzett könyvvizsgálat alapján.

A Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány 2002. évi közhasznú egyszerűsített éves beszámolójáról 2003. március 14-én korlátozás nélküli véleményt bocsátottunk ki.

A könyvvizsgálatot a magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok és a könyvvizsgálatra vonatkozó - Magyarországon érvényes - törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottuk végre. A fentiek értelmében a könyvvizsgálat tervezése és elvégzése révén elegendő és megfelelő bizonyítékot kell szerezni arról, hogy a közalapítványi beszámoló nem tartalmaz lényeges hibás állításokat. Az elvégzett könyvvizsgálat magában foglalta a közalapítványi beszámoló tényszámait alátámasztó bizonylatok mintavételen alapuló vizsgálatát, emellett tartalmazta az alkalmazott számviteli alapelvek és az ügyvezetés lényegesebb becsléseinek, valamint a közalapítványi beszámoló bemutatásának értékelését.

A könyvvizsgálat során a Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány közhasznú egyszerűsített éves beszámolóját, annak részeit és tételeit, azok könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes nemzeti könyvvizsgálati standardokban foglaltak szerint felülvizsgáltuk, és ennek alapján elegendő és megfelelő bizonyosságot szereztünk arról, hogy a közhasznú egyszerűsített éves beszámolót a számviteli törvényben foglaltak és az általános számviteli elvek, valamint a közalapítványokra vonatkozó egyéb jogszabályokban foglaltak szerint készítették el. Véleményünk szerint a közhasznú egyszerűsített éves beszámoló a Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány 2003. december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről megbízható és valós képet ad.

Budapest, 2004. március 31.

Ernst & Young Kft. Barabás Csaba
Nyilvántartásba-vételi szám: 001165 Bejegyzett könyvvizsgáló
Kamarai tagsági szám: 005787

  Vissza az oldal tetejére