A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

Pályázati felhívás

Települési Értékvédelmi Támogatás, 2005 * 

Budapest Főváros Önkormányzatának a főváros városképe és történelme szempontjából meghatározó épített környezet védelméről szóló 54/1993. (1994. II. 1.) Főv. Kgy. rendeletének 14-17. § értelmében a rendelet hatálya alá tartozó épületek, épületegyüttesek, azok szűkebb környezete, illetve tartozékaik felújítása, rekonstrukciója érdekében végzett munkák segítésére „települési értékvédelmi támogatást” hozott létre. A rendelet és a rendelet hatálya alá tartozó épületek listája először a Fővárosi Közlöny 1994. február 1-jei számában jelent meg. A védett épületek és épületegyüttesek legfrissebb egységes listája a pályázati kiírással együtt vehető át.

A támogatás célja hangsúlyozottan az eredeti részek felújítása, restaurálása, visszaállítása.

A rendelet hatálya alá eső épületek tulajdonosai, használói pályázhatnak mint építtetők.

A támogatást pályázat útján lehet elnyerni. A részletes pályázati feltételek díjmentesen hozzáférhetők a Fővárosi Önkormányzat Ügyfélszolgálati Irodájában (Budapest, V. kerület Károly körút 28.), hétfőtől csütörtökig 8.00-16.30, pénteken 8.00-14.00 óráig.

A pályázatokat 2005. július 15-ig kell beküldeni vagy személyesen benyújtani a Fővárosi Önkormányzat Ügyfélszolgálati Irodájába.

A pályázatokat zárt borítékban kell benyújtani - akár postai úton küldik, akár személyesen adják be -, a borítékra kérjük ráírni:

„Települési Értékvédelmi Támogatás 2005.”

A beküldött pályázatokat a kiírók 2005. szeptember 30-ig elbírálják.

PÁLYÁZATI KIÍRÁS

Budapest Főváros Önkormányzatának a főváros városképe és történelme szempontjából meghatározó épített környezet védelméről szóló 54/1993. (1994. II. 1.) Főv. Kgy. rendeletének 14-17. § értelmében a rendelet hatálya alá tartozó épületek, épületegyüttesek, azok szűkebb környezete, illetve tartozékaik felújítása, rekonstrukciója érdekében végzett munkák segítésére „települési értékvédelmi támogatást” hozott létre 2005. évre 114,392 millió Ft-os összeggel.

A támogatás célja olyan munkák elvégzésének a segítése, amelyek az épületnek olyan részeit, tartozékait, díszítéseit, általában olyan értékeit újítják fel, állítják vissza, amelyek a fővárosi védettség alá helyezést indokolttá tették.

A támogatás célja hangsúlyozottan az eredeti részek felújítása, restaurálása, visszaállítása.

Ilyenek többek között:

a) Kívülről látható arculat-, utcakép-, településkép-meghatározó részek, mint

kerítés

kapuzat

előlépcső, kertépítészeti elemek

előtető

homlokzat

külső nyílászárók

tető

terasz

valamint ezek tartozékai, díszítései.

b) Belsőépítészeti, iparművészeti, képzőművészeti értékek, mint

kapualj

lépcsőház

udvar

belső közös terek

valamint ezek díszítései és tartozékai.

c) Különösen indokolt esetben helyiségen belüli építészeti, iparművészeti, képzőművészeti tartozékok, berendezések. A támogatás elnyerésében elsőbbséget élvez az az építtető, akit ilyen munka elvégzésére jogerős hatósági döntés kötelez.

A rendelet hatálya alá eső épületek tulajdonosai, használói pályázhatnak mint építtetők.

A beküldött pályázatnak mellékletként tartalmaznia kell:

1. Általános feltételek:

- az építési engedélyhez kötött munka esetén: az építési engedélyezési tervdokumentációt és a jogerős engedélyezési határozatot;

- fénykép-dokumentációt az épület jelenlegi állapotáról;

- előzetes hozzájáruló nyilatkozatot a jogosult részéről arra vonatkozólag, hogy az elnyert kamatmentes kölcsönösszeg visszafizetésének biztosítására az érintett ingatlanra a kölcsön teljes összegének erejéig a kölcsönadó jelzálogjogot jegyeztessen be az ingatlan-nyilvántartásba, a kölcsön visszafizetésének időtartamára;

- az ingatlan tulajdoni lapjának 30 napnál nem régebbi hiteles másolatát;

- a szerződéskötésre vonatkozó meghatalmazást;

- a megpályázott munka elkészülésének tervezeti határidejét;

- a megvalósítást szolgáló részletezett, tételes költségvetést;

- a megpályázott pénzösszeg megjelölését és felhasználásának tervezett módját;

- előzetes kötelezettségvállalást arra, hogy a támogatás elnyerése esetén a kapott összeget a pályázati feltételek szerint használja fel;

- kötelezettségvállalást arra, hogy a támogatás elnyerése esetén a pályázat szerinti felújítást legkésőbb 2006. december 30-ig elvégzik.

2. Társasházak és közös tulajdonú ingatlanok esetében az általános feltételeken túl az alábbi mellékletek is szükségesek:

- lakóközösségi közgyűlési határozat arról, hogy a pályázaton elnyert támogatást, illetve kölcsönt igénybe kívánják venni;

- társasház esetén annak pontos megjelölése, hogy az egyes tulajdonosok ingatlanát milyen összeg erejéig terhelje jelzálogjog;

- a szerződéskötésre vonatkozó, a tulajdonostársak képviseletére jogosító meghatalmazás;

- albetétenkénti tulajdoni lapok 30 napnál nem régebbi hiteles másolatát;

- amennyiben bármely tulajdoni hányad jelzálogjoggal, illetve elidegenítési és terhelési tilalommal terhelt, úgy a jogosult (a tulajdoni lapra bejegyeztető) nyilatkozata arról, hogy a Fővárosi Önkormányzat jelzálogjogának bejegyeztetéséhez hozzájárul.

A beérkezett pályázatokat a Közgyűlés Várostervezési és Városképvédelmi Bizottsága bírálja el a Kulturális Bizottság egyetértésével. Az elbírálásra a főjegyző előterjesztést tesz.

A pályázat alapján vissza nem térítendő támogatás, illetve kamatmentes kölcsön nyerhető el. A kölcsön futamideje 2-5 év, az elnyert, visszatérítendő kölcsön összegétől függően. (A visszafizetésre kölcsönadó 2006. október 1-jéig fizetési moratóriumot enged.)

A kiíró bizottságok határozzák meg, hogy az egyes pályázók a vissza nem térítendő támogatást, a kamatmentes kölcsönt vagy a két támogatási formát milyen arányban kapják. A Közgyűlés által e támogatásra jóváhagyott éves keret legalább 50%-át kamatmentes kölcsönként kell felhasználni.

A nyertes pályázókkal a főjegyző megállapodást, illetve kölcsönszerződést köt. A megállapodásnak (kölcsönszerződésnek) tartalmaznia kell a megítélt pénzösszeg felhasználásának módját, határidejét, feltételeit, az ellenőrzés szabályait, törlesztési határidejét, feltételeit.

Kölcsönszerződés a nyertes pályázóval csak akkor köthető, ha a szerződést kötő fél képviseletében eljáró személy rendelkezik a szerződéskötésre jogosító, ügyvédi ellenjegyzéssel ellátott meghatalmazással, továbbá - társasház esetén - a társasház-tulajdonosok ügyvédi ellenjegyzéssel ellátott okiratban nyilatkoznak arról, hogy ingatlanukra milyen összeg erejéig jegyezhető be jelzálogjog.

A kamatmentes kölcsön összegének erejéig - a hatályos jogszabályok keretei között - az ingatlanra jelzálogot kell bejegyeztetni.

Az esedékes törlesztőrészlet teljesítési határidejének elmulasztása esetén a kölcsön hátralévő összegét és annak mindenkori jegybanki kamatait a pályázó egy összegben, haladéktalanul köteles a Fővárosi Önkormányzatnak visszafizetni.

A főjegyző a pályázat alapján elnyert pénzösszeg felhasználását a bírálóbizottságok, szükség esetén mások közreműködésével ellenőrzi.

A pályázatokat 2005. július 15-ig kell postán beküldeni vagy személyesen benyújtani a Fővárosi Önkormányzat Ügyfélszolgálati Irodájába (1051 Budapest V. kerület, Károly körút 28.), hétfőtől csütörtökig 8.00-16.30, pénteken 8.00-14.00 óráig.

A pályázatokat ZÁRT BORÍTÉKBAN kell benyújtani - akár postai úton küldik, akár személyesen adják be -, a borítékra kérjük ráírni:

„Települési Értékvédelmi Támogatás 2005.”

A beküldött pályázatokat a kiírók 2005. szeptember 30-ig elbírálják. A döntésről ezt követően 20 munkanapon belül a pályázók értesítést kapnak. A döntés végleges, felülbírálatát kérni nem lehet.

A pályázó tudomásul veszi, hogy a beadott pályázati anyag eredeti példánya az elbírálást követően a kiírótól nem igényelhető vissza.

A határidőn túl érkező, valamint tartalmilag és formailag meg nem felelő pályázatok elbírálására nem kerül sor, azok érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerülnek.

TELEPÜLÉSI ÉRTÉKVÉDELMI TÁMOGATÁS 2005.

A pályázó (közös képviselő) neve, címe, telefonszáma:

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

A pályázat tárgya (az épület címe, helyrajzi száma, funkciója):

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

Milyen munkák elvégzésére kéri a támogatást:

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

A kért vissza nem térítendő támogatás összege:

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

A kért kamatmentes kölcsön összege:

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

Nyilatkozatok:

1. Alulírott előzetesen kötelezettséget vállalok arra, hogy az elnyert pénzösszeget a pályázati feltételek szerint használom fel.

Kelt .................................................

...................................................................

aláírás

2. Alulírott előzetesen kötelezettséget vállalok arra, hogy a támogatás elnyerése esetén a pályázat szerinti felújítást legkésőbb 2006. december 30-ig elvégeztetem:

Kelt .................................................

...................................................................

aláírás

Tanúk:

..................................................

..................................................

3. Alulírott meghatalmazom .................................-t, hogy a 2005. évi Települési Értékvédelmi Támogatás pályázatával kapcsolatban eljárjon és a megállapodást (kölcsönszerződést) megkösse.

Kelt .................................................

...................................................................

aláírás

Tanúk:

..................................................

..................................................

3.1. Társasházak és közös tulajdonú épületek esetében

Társasházi közgyűlési határozat - mellékelve a jelenléti ívet is - arról, hogy a lakók hozzájárulnak a Települési Értékvédelmi Támogatás 2005. évi pályázatán történő részvételhez, és meghatalmazzák .............................................................................-t, hogy a 2005. évi Települési Értékvédelmi Támogatás pályázatával kapcsolatban eljárjon és a megállapodást (kölcsönszerződést) megkösse.

Kelt .................................................

...................................................................

aláírás

Tanúk:

..................................................

..................................................

4. Intézmények, egyéni tulajdonosok esetén (ügyvédi ellenjegyzéssel ellátott nyilatkozat):

Alulírott hozzájárulok, hogy a pályázat során, kamatmentes kölcsön elnyerése esetén, az érintett ingatlanra .................................................................................. a kölcsönösszeg teljes értékéig a kölcsönadó jelzálogjogot jegyeztessen be az ingatlan-nyilvántartásba a kölcsön visszafizetésének időtartamára.

Kelt .................................................

...................................................................

aláírás

Tanúk:

..................................................

..................................................

4.1. Társasházak, közös tulajdonú épületek esetében (ügyvédi ellenjegyzéssel ellátott nyilatkozat):

Alulírottak hozzájárulunk ahhoz, hogy a pályázat során, kamatmentes kölcsön elnyerése esetén, az érintett ingatlanra a tulajdoni hányadunknak vagy a társasházi SZMSZ-ben ettől eltérően meghatározott mértéknek megfelelő összeg erejéig kölcsönadó jelzálogot jegyeztessen be az ingatlan-nyilvántartásba a kölcsön visszafizetésének időtartamára.

A tulajdonosok felsorolása, albetétenkénti tulajdoni hányaddal, jelzálogösszeggel, a tulajdonosok aláírásával.

Kelt .................................................

...................................................................

aláírás

Tanúk:

..................................................

..................................................

5. Amennyiben bármely tulajdoni hányad jelzálogjoggal, illetve elidegenítési és terhelési tilalommal terhelt, úgy a jog, illetve a tilalom jogosultjának (a tulajdoni lapra bejegyeztető) nyilatkozata arról, hogy a Fővárosi Önkormányzat jelzálogjogának bejegyeztetéséhez hozzájárul.

Leggyakoribb kérdések a Települési Értékvédelmi Támogatás keretében pályázat útján elnyerhető kamatmentes kölcsönnel kapcsolatban

A kamatmentes kölcsön odaítélése esetén a főjegyző a nyertes pályázóval kölcsönszerződést köt. A kölcsönszerződés rögzíti a kamatmentes kölcsön összegét, a visszafizetés határidejét, a kölcsön felhasználásának módját. Budapest Főváros Önkormányzatának a főváros városképe és történelme szempontjából meghatározó épített környezet védelméről szóló 54/1993. (1994. II. 1.) Főv. Kgy. rendeletének 17. §-a értelmében: a kamatmentes kölcsön összegének erejéig - a hatályos jogszabályok keretei között - az ingatlanra jelzálogjogot kell bejegyeztetni.

Milyen jogkövetkezményekkel jár a jelzálogjog bejegyzése?

A jelzálogjog egy szerződésből származó fizetési kötelezettségnek a kötelezett általi teljesítését elősegítő biztosíték. Jelen esetben a kölcsönbe vevő nyertes pályázó kölcsön-visszafizetési kötelezettségének teljesítését hivatott biztosítani a jelzálogjog-bejegyzés. Fontosnak tartjuk hangsúlyozni, hogy a Fővárosi Önkormányzat mint kölcsönbe adó akkor és csak akkor jogosult kielégítést keresni a jelzáloggal terhelt ingatlanból, ha a kölcsönbe vevő elmulasztja a kölcsön szerződés szerinti visszafizetését.

Részt vehet-e a pályázaton, vagyis sikeres pályázat esetén bejegyezhető-e - a kamatmentes kölcsön biztosítására - jelzálogjog olyan épületre, amelyen már van jelzálogjog és az azt biztosító elidegenítési és terhelési tilalom?

Ha egy ingatlanra az ingatlan-nyilvántartásban jelzálogjog és az azt biztosító elidegenítési és terhelési tilalom van bejegyezve, akkor újabb jelzálogjog bejegyzéséhez az elidegenítési és terhelési tilalom jogosultjának a hozzájárulása szükséges. Ezek a jogosultak általában jelzálogbankok, és tapasztalataink szerint ezt a hozzájárulást kellő gyorsasággal meg szokták adni. Ennek indoka az, hogy a kamatmentes kölcsön összegét biztosító bejegyzendő jelzálogösszeg általában elenyésző az ingatlan értékéhez képest, másrészt a kölcsön felhasználása értéknövelő hatással van az adott ingatlanra.

Értékesíthető-e a jelzálogjoggal terhelt ingatlan?

Értékesíthető, mert a Fővárosi Önkormányzat nem jegyez és nem is jegyezhet be törvény szerint elidegenítési és terhelési tilalmat az ingatlanra. A Főváros jelzálogjoggal rendelkezik, amit a kölcsön visszafizetését követően töröltet. Lehetőség van arra, hogy a kölcsön a szerződésben meghatározott időpontnál korábban visszafizetésre kerüljön. Ebben az esetben természetesen a jelzálogjog törlése a visszafizetést követően megtörténik. A jelzálogjogok bejegyzésével, valamint a jelzálogjogok törlésével kapcsolatos jogi ügyintézést a Főpolgármesteri Hivatal alkalmazásában álló ügyvédek végzik.

Szükséges-e társasházak esetében, hogy minden tulajdonos hozzájáruljon lakásának jelzálogjoggal való megterheléséhez?

A Fővárosnak mint kölcsönbe adónak jogszabályi előírás alapján a kölcsön összegének erejéig kell jelzálogjogot bejegyeztetnie, és ezáltal nincs és nem is lehet beleszólása abba, hogy a tulajdonosok mekkora összegű jelzálogbejegyzéshez járulnak hozzá saját lakásuk terhére, vagy egyáltalán hozzájárul-e minden tulajdonos.

Miért érdemes kamatmentes kölcsönre pályázni?

A kamatmentes kölcsön összegétől függően a visszafizetési futamidő 2-5 év. A kölcsön visszafizetésének megkezdésére egy év haladékot kap a kölcsönbe vevő sikeres pályázó. Jelenleg a hitelintézetek 10% vagy ennél magasabb éves kamatra folyósítanak hiteleket, és természetesen a hitel visszafizetésének biztosítására a bankok is jelzálogjogot vagy egyéb fedezetet követelnek meg. Figyelembe kell még venni az éves inflációt (4-6%), ami szintén a kamatmentes kölcsönt igénybe vevő épülettulajdonosoknak kedvez. A fent említett önkormányzati rendelet 16. § (2) bekezdése értelmében a Települési Értékvédelmi Támogatás éves keretének 50%-át vissza nem térítendő támogatásként, a másik 50%-át pedig kamatmentes kölcsönként kell felhasználni. A Települési Értékvédelmi Támogatás sok éves működésének tapasztalata azt mutatja, hogy sokkal több pályázat érkezik vissza nem térítendő támogatás elnyerésére, mint a kamatmentes kölcsön iránt. Mivel a két támogatási forma keretében felhasználható pénzösszeg megegyezik, ezért nagyobb eséllyel lehet sikeresen pályázni kamatmentes kölcsön elnyerésére.


  Vissza az oldal tetejére