A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

Összefogás a Budapesti Lakástalanokért és Hajléktalan Emberekért Közalapítvány

2004. évi közhasznúsági jelentése * 

18112285-1-41

Összefogás a Budapesti Lakástalanokért és Hajléktalan Emberekért Közalapítvány

Budapest 1134 Dózsa György út 152.

MÉRLEG
2004 ÉV

adatok E Ft-bar

Sor-
szám

A tétel megnevezése

Előző év
Előző
év(ek) helyes-
bítései

Tárgyév
a b c d e
1 A. Befektetett eszközök 0 0 0
2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK
3 II. TÁRGYI ESZKÖZÖK
4 III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK
5 B. Forgóeszközök 0 0 77 010
6 I. KÉSZLETEK
7 II. KÖVETELÉSEK 16
9 III. ÉRTÉKPAPÍROK
10 IV. PÉNZESZKÖZÖK 76 994
11 C. Aktív időbeli elhatárolások
12 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 0 0 77 010
13 D. Saját tőke 0 0 26 000
14 I. INDULÓTŐKE 26 000
15 II. TŐKEVÁLTOZÁS
16 III. LEKÖTÖTT TARTALÉK
17 IV. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK
18 V. TÁRGYÉVI EREDMÉNY ALAPTEVÉKENYSÉGBŐL, KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGBŐL 0
19 VI. TÁRGYÉVI EREDMÉNY VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGBŐL
20 E. Céltartalékok
21 F. Kötelezettségek 0 0 150
22 I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK
23 II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK
24 III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 150
25 G. Passzív időbeli elhatárolások 50 860
26 FORRÁSOK ÖSSZESEN 0 0 77 010

EREDMÉNYKIMUTATÁS

adatok E Ft-bar

Sor-
szám

A tétel megnevezése

Előző év
Előző
év(ek) helyes-
bítései

Tárgyév
a b c d e
1 A. ÖSSZES KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE
(1.+2.+3 +4.)
0 0 251 160
2 1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás 0 0 251 160
3 a) alapítótól
4 b) központi költségvetéstől
5 c) helyi önkormányzattól
6 d) társadalombiztosítási
7 e) továbbutalási céllal kapott 245 797
8 f) egyéb támogatás 5 363
9 2. Pályázati úton elnyert támogatás
10 3 . Közhasznú tevékenységből származó bevétel
11 4. Egyéb bevétel
12 B. VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE
13 C. ÖSSZES BEVÉTEL (A.+B.) 0 0 251 160
14 D. KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG RÁFORDÍTÁSAI
(1.+2.+3.+4.+5.+6.)
0 0 251 160
15 1. Anyag jellegű ráfordítások 876
16 2. Személyi jellegű ráfordítások 2 999
17 3. Értékcsökkenési leírás 33
18 4. Egyéb ráfordítások 247 252
19 ebből: továbbutalt támogatás 245 797
20 5. Pénzügyi műveletek ráfordításai
21 6. Rendkívüli ráfordítások
22 E. VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG RÁFORDÍTÁSAI (1.+2.+3.+4.+5.+6.) 0 0 0
23 1. Anyag jellegű ráfordítások
24 2. Személyi jellegű ráfordítások
25 3. Értékcsökkenési leírás
26 4. Egyéb ráfordítások
27 5. Pénzügyi műveletek ráfordításai
28 6. Rendkívüli ráfordítások
29 F. ÖSSZES RÁFORDÍTÁS (D.+E.) 0 0 251 160
30 G. ADÓZÁS ELŐTTI VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (B.-E.) 0 0 0
31 H. Adófizetési kötelezettség
32 I. TÁRGYÉVI VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (G.-H.) 0 0 0
33 J. TÁRGYÉVI KÖZHASZNÚ EREDMÉNY (A.-D.) 0 0 0

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK

34 A. Személyi jellegű ráfordítások 2 967
35 1. Bérköltség 2 345
36 ebből: megbízási díjak 2 345
37
38 2. Személyi jellegű egyéb kifizetések
39 3. Bérjárulékok 622
40 B. A szervezet által nyújtott támogatások 245 797
41 C. Tárgyévben az APEH által kiutalt 1% összege

ÖSSZEFOGÁS
a Budapesti Lakástalanokért és Hajléktalan Emberekért Közalapítvány

Tárgy: Közhasznú jelentés a Közalapítvány 2004. évi működéséről

Tisztelt Kuratórium!

Helyben

A közhasznú jelentéskészítési kötelezettséget a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény írja elő. A hivatkozott jogszabály alapján a Közalapítványnak az éves beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg közhasznú jelentést is kötelező készíteni, amelynek elfogadása a Kuratórium hatáskörébe tartozik.

A közhasznú jelentésnek tartalmaznia kell: a számviteli beszámolót, a költségvetési támogatás felhasználását, a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatást, a cél szerinti juttatások kimutatását, a központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalapból, a helyi önkormányzattól kapott támogatás mértékét, a vezető tisztségviselőknek juttatott támogatások mértékét, illetve összegét, végül a közhasznú tevékenységről szóló rövid beszámolót.

A közhasznú jelentés melléklete az auditált beszámoló.

A fentiek figyelembevételével az alábbiakban ismertetjük az adatokat. Kijelentjük, hogy a vezető tisztségviselőknek támogatásokat nem juttatunk.

A Magyar Köztársaság Kormánya és Budapest Főváros Önkormányzata a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 74/G. §-nak (1) bekezdése alapján, közfeladat ellátásának folyamatos biztosítása céljából határozatlan időtartamra hozta létre az Összefogás a Budapesti Lakástalanokért és Hajléktalan Emberekért Közalapítványt.

A Közalapítványt a Fővárosi Bíróság 12. Pk.61.267/2003/2. számú, 2004. január 7-én jogerőre emelkedett végzésével 9.075. sorszám alatt vette nyilvántartásba, és 2004. január 7-től kezdődő időponttal kiemelkedően közhasznú szervezette minősítette.

A Közalapítvány a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény (a továbbiakban: Khtv.) 5. §-ban megjelölt kiemelkedően közhasznú tevékenységet folytató szervezet, mivel a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. §-ának (1) és (4) bekezdésében, továbbá a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 56. §-ának (1) bekezdésében, 57. §-ának (1)-(2) bekezdésében, 65/E. §-ában, 67. §-ában, 74/A. §-ában, 78. §-ában, 84. §-ában, valamint 88. §-ának (1)-(2) bekezdésében meghatározott közfeladatot látja el.

A Közalapítvány a Khtv. 26. §-a c) pontjában meghatározott közhasznú tevékenységek közül az alábbiakat folytatja:

- szociális tevékenység (2. alpont),

- hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése (11. alpont).

A Közalapítvány célja a fővárosban élő lakástalan és hajléktalan emberek szociális helyzetének javítása. A Közalapítvány a fenti cél elérése érdekében az alábbi feladatokat látja el:

a) a hajléktalan emberek téli speciális ellátásának összehangolt működtetése, továbbfejlesztése, kiegészítő finanszírozása,

b) a hajléktalan emberek által igénybe vett szociális intézményhálózat fejlesztése, támogatása,

c) a hajléktalan emberek ellátását támogató önsegítő és professzionális közösségi kezdeményezések támogatása,

d) lakhatás megtartása, hajléktalanságból kijutási rendszerek, lakhatási modellkísérletek támogatása,

e) a hajléktalanok részére szociális szolgáltatásokat szervezők, az e területen dolgozó szakemberek és laikusok szerveződéseinek és továbbképzésének a támogatása,

f) kutatás, helyzetértékelés, felmérések készíttetése,

g) a magán, a társadalmi és egyházi, valamint az önkormányzati és állami, minisztériumi kezdeményezések, erőforrások összekapcsolása,

h) pályázatok kiírása, lebonyolítása, a pályázattal megvalósított programok, szolgáltatások hatásának és eredményeinek ellenőrzése, értékelése.

3. A Közalapítvány induló vagyona 26 millió, azaz huszonhatmillió forint, melyet az Alapítók az alábbiak szerint biztosítottak:

Magyar Köztársaság kormánya 13 millió forint.

Fővárosi Önkormányzat 13 millió forint.

Az Alapítók az induló vagyont a Magyar Államkincstárnál 2004. február 13 óta érvényben lévő 10032000-00287508-00000000 pénzforgalmi számlára 2004. március hónapban átutalták.

A Közalapítvány a működés biztonsága érdekében az induló vagyonból 5 millió, azaz ötmillió forintot törzsvagyonként elkülönítetten kezel, amely a Közalapítvány működéséhez nem használható fel.

A Közalapítvány Kuratóriuma (a továbbiakban: Kuratórium) alakuló ülését 2004. 02. 17-én tartotta, ezt követően 2004. 05. 06-án, 06. 17-én, 08. 25-én, X. 13-án, és 12. 03-án tartott ülést. Az ülések határozatképesek voltak, a Kuratórium a napirendeket megtárgyalta és az előterjesztéseknek megfelelően a döntéseket meghozta.

A Kuratórium megalkotta azokat a szabályzatokat, amelyek a jogszerű működéshez szükségesek, ezek a következők:

a) Szervezeti és Működési Szabályzatot

b) Pályázati szabályzatot

c) Vagyongazdálkodási és a Házipénztár kezelési szabályzatot.

A Kuratórium döntött a 2004. évi részletes pénzügyi tervének és 2004. évi közhasznúsági programjának jóváhagyásáról.

A Kuratórium 2004. évre meghatározta a pályázatok elbírálására vonatkozó sorolási, értékelési szempontokat.

A Közalapítvány működését biztosító alapítói források:

1. Az ESzCsM 2004. június 2-án Támogatási szerződés tervezetét küldte meg a Közalapítványnak, amelyben 262 000 000 Ft, azaz Kettőszázhatvankettőmillió forint (ebből működési célra: 202 000 000 Ft, felhalmozási célra: 60 000 000 Ft) támogatási összeget biztosít a szerződésben meghatározott feltételek mellett. A szerződés létrejött.

2. A Fővárosi Közgyűlés a 2004. májusi ülésén 13 300 000 Ft, azaz Tizenhárommillió-háromszázezer forint támogatási összeget hagyott jóvá a Közalapítvány részére, amelynek alapján a Közalapítvánnyal a szerződés létrejött.

3. A Fővárosi Közgyűlés 2004. szeptemberi ülésén döntött további 26 720 000 Ft, azaz Huszonhatmillió-hétszázhúszezer forint átcsoportosításáról a Közalapítvány részére. A szerződés a Közalapítvánnyal létrejött.

4. Az Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium 2004 decemberében támogatási szerződéstervezetet küldött 14 000 000 Ft összegre, „Hajléktalan emberek - különös tekintettel az alkalmi munkavállalói könyvvel történő - foglalkoztatásának támogatása” céljára. A szerződés a Közalapítvánnyal létrejött. Ez utóbbi összeg felhasználása még nem történt meg, a Kuratórium a 2005. februári ülésén írta ki a pályázatot, amelynek elbírálása a Kuratórium 2005. májusi ülésén fog megtörténni.

Az alábbiakban ismertetjük a Kuratórium alapító okirat szerinti szakmai működését, közhasznú tevékenységét: A Kuratórium 2004. május 6-i ülésén az alábbi programokra írt ki pályázatot:

I. A közterületen élők ellátása

I.1. Utcai szociális munka támogatása

I.2. Étkeztetés éjjeli menedékhelyen, nappali melegedőben

I.3. Nappali melegedőben időszakos férőhelyek kialakítása

I.4. Alacsony küszöbű szolgáltatások kialakítása

I.5. Tartósan utcán élők lakhatásának támogatása

II. Intézményi ellátás fenntartása, rekonstrukciója, fejlesztése

II.1. Intézményi beruházások támogatása

II.2. Kiegészítő programok támogatása

II.3. Hajléktalan emberek egészségügyi ellátásának támogatása

III. Az intézményes ellátásból való kikerülést támogató programok

III.1. A téli ellátást kiegészítő programok

III.2. Hajléktalan személyek beilleszkedésének támogatása

IV. Az ellátás koordinálását, szervezését támogató programok

IV.1. Regionális diszpécserszolgálati feladatok ellátása

IV.2. Regionális hatáskörű módszertani feladatok ellátása

A pályázatokra rendelkezésre álló teljes összeg 302,2 millió Ft volt.

A pályázati programok támogatása a Kuratórium 2004. augusztus 25-i ülésén az alábbiak szerint történt:

Támogatott programok
Elnyert összeg Ft
I. A közterületen élők ellátása 102 513 500
I.1. Utcai szociális munka támogatása
I.2. Étkeztetés éjjeli menedékhelyen, nappali melegedőben
I.3. Nappali melegedőben időszakos férőhelyek kialakítása
I.4. Alacsony küszöbű szolgáltatások kialakítása
I.5. Tartósan utcán élők lakhatásának támogatása
II. Intézményi ellátás fenntartása, rekonstrukciója, fejlesztése 110 143 000
II.1. Intézményi beruházások támogatása
II.2. Kiegészítő programok támogatása
II.3. Hajléktalan emberek egészségügyi ellátásának támogatása
III. Az intézményes ellátásból való kikerülést támogató programok 37 622 000
III.1. A téli ellátást kiegészítő programok
III.2. Hajléktalan személyek beilleszkedésének támogatása
IV. Az ellátás koordinálását, szervezését támogató programok 21 000 000
IV.1. Regionális diszpécserszolgálati feladatok ellátása
IV.2. Regionális hatáskörű módszertani feladatok ellátása
Összesen: 277 278 500

A támogatási összeg felhalmozási és a működési költségek szerint került megállapításra:

Alprogram Felhalmozás Működés Összesen
I. alprogram 0 102 513 500 102 513 500
II. alprogram 51 98 2000 58 161 000 110 143 000
III. alprogram 2 000 000 35 622 000 37 622 000
IV. alprogram 2 000 000 19 000 000 21 000 000
55 982 000 215 296 500 271 278 500
Elosztható forrás: 4 018 000 3 500 4 021 500

Fentiek alapján kezdeményeztük a 2004. évi első pályázat után megmaradt 4 018 000 Ft felhalmozási célú támogatási összegnek működési célra történő felhasználását, amelyet a minisztérium szerződésmódosítás útján engedélyezett.

A Kuratórium 2004. október 13-i ülésén kiírta a hajléktalanok téli ellátására vonatkozó második pályázatát.

Az alábbi programokra lehetett pályázatot benyújtani:

I. A közterületen élők ellátása

I.1. Utcai szociális munka támogatása

I.2. Étkeztetés éjjeli menedékhelyen, nappali melegedőben

I.3. Nappali melegedőben időszakos férőhelyek kialakítása

I.4. Alacsony küszöbű szolgáltatások kialakítása

I.5. Tartósan utcán élők lakhatásának támogatása

II. Intézményi ellátás fenntartása

II.1. Kiegészítő programok támogatása

II.2. Hajléktalan emberek egészségügyi ellátásának támogatása

III. Az intézményes ellátásból való kikerülést támogató programok

III.1. A téli ellátást kiegészítő programok

III.2. Hajléktalan személyek beilleszkedésének támogatása

A pályázatokra rendelkezésre álló teljes összeg: 34 M Ft volt.

A Kuratórium 2004. december 3-i ülésén elbírálta a beérkezett pályázatokat.

Az 1. és 2. számú mellékletben ismertetjük a 2004. évi I. és II. körben benyújtott és nyertes pályázatokat, alprogramok szerint, a megvalósítási határidőt is feltüntetve, a 3. számú mellékletben ismertetjük a 2004. évben kért és kapott támogatási összegeket alprogramok és beruházás - működés felosztásban.

A Kuratórium 2004. december 31-ig a 4. számú melléklet szerint rendelkezett az alapítványi vagyonnal, az előzetesen jóváhagyott pénzügyi tervnek és közhasznú programnak megfelelően.

Az 5. számú melléklet a Közalapítvány auditált beszámolóját tartalmazza.

Mint ismeretes, a Kuratórium köteles minden év február 28-ig a Közalapítvány előző évi működéséről, június 30-ig pedig vagyoni helyzetéről és gazdálkodásának legfontosabb adatairól (a közhasznúsági jelentést mellékelve) írásban beszámolni az Alapítónak. A Közalapítvány beszámolási kötelezettségének eleget tett, a Felügyelőbizottság által véleményezett beszámolót eljuttatta az alapítók részére.

Fentiek alapján javasoljuk a T. Kuratóriumnak, hogy a Közalapítvány 2004. évi közhasznú tevékenységéről szóló beszámolót fogadja el és hatalmazza fel a Kuratórium Elnökét és Képviselőjét, hogy azt terjesszék a Felügyelőbizottság, majd az Alapítók elé.

Határozati javaslat:

A Kuratórium úgy dönt, felhatalmazza a Kuratórium Elnökét és a Közalapítvány Képviselőjét, hogy az Összefogás a Budapesti Lakástalanokért és Hajléktalan Emberekért Közalapítvány 2004. évi közhasznú tevékenységéről szóló elfogadott beszámolóját terjesszék a Felügyelőbizottság elé véleményezés céljából, majd ezt követően az Alapítók elé 2005. június 30-ig.

Határidő: azonnal

Felelős: Ikvai-Szabó Imre, Kártyás Irén

Budapest, 2005. május 11.

Ikvai-Szabó Imre s. k.,
a Kuratórium Elnöke

Mellékletek:

1. 2004. I. körben benyújtott nyertes pályázatok

2. 2004. II. körben benyújtott nyertes pályázatok

3. Összesítés a kért és kapott 2004. évi támogatásokról

4. 2004. évi pénzügyi terv végrehajtása, és közhasznú program

5. Auditált beszámoló

1. melléklet

2004. I. körben benyújtott nyertes pályázatok megvalósítási határideje szervezetek szerint
(IV. program)
Iktató-
szám

Program

Alprogram
Pályázó
szervezet neve
Megvaló-
sítás
helyszíne
Megvaló-
sítás
időtartama
Megvaló-
sítás
határideje

beruházás1

működés1
pályázati
cél
145 IV. 2. BMSZKI-
Menhely
Alapítvány
Módszertana
1134
Budapest
Dózsa Gy.
út 134.,
1082 Budapest
Baross u. 41. I./2.
2004.
10. 01.-
2005.
09. 30-ig
2005.
09. 30-ig
2 000 000 4 000 000 Módszer-
tani
feladatok
ellátásához
kapcsolódó
programok
megvalósí-
tása
113 IV. 1. Menhely Alapítvány-
Diszpécser Szolg.
1082 Budapest
Baross u.
41. I./2.
2004.
07. 01.-
2005.
06. 30-ig
2005.
06. 30-ig
0 15 000 000 Regionális
diszpécseri
feladatok
ellátása

2. melléklet

2004. II. pályázati körben elnyert támogatások megvalósítási határideje szervezetek szerint
(III. alprogram)
Javasolt támogatás

Iktató-
szám

Prog-
ram
Al-
prog-
ram

Pályázó szervezet
neve
Megvaló-
sítás
időtartama
Megvaló-
sítás
határ-
ideje
Megvaló-
sítás
helye

beru-
házás

működés

pályázati cél
291 III. 1. Baptista Szeretetszolgálat Alapítvány 2004.
11. 01.-
2005.
04. 15-ig
2005.
04. 15-ig
Budapest 0 1 600 000 Krízisautó működési költségeinek támogatása
269 III. 1. Katolikus Karitász 2004. 11. 01 2004.
11. 01
1111
Budapest
Bartók Béla
u. 30.
0 1 000 000 Pályaudvari szociális munka
283 III. 1. Menhely Alapítvány-
Diszpécser Szolg.
2004.
12. 01.-
2005.
03. 31-ig
2005. 03. 31-ig 1082
Budapest
Baross u. 41.
I/2.
0 3 061 000 Bónos rendszer üzemeltetése
285 III. 1. Menhely Alapítvány, Hajléktalan Gondozási Központ 2004.
11. 01.-
2005.
03. 31-ig
2005. 03. 31-ig 1082
Budapest
Baross u. 41
I/2.
0 2 567 000 Krízisautó működtetése 2004/2005 telén
318 Fővárosi Önkormányzat Szent János Kórház 2004.
12. 15.-
2005.
03. 31-ig
2005. 03. 31-ig 1125, Bp.
Diós árok
1-3.,
rendelő-
intézet e
0 1 500 000 Hajléktalan személyek ellátásának megszerve-
zése
272 Magyar Vöröskereszt 2004.
11. 15.-
2005.
11. 15-ig
2005. 11. 15-ig VIII. ker.
Homok u.
4-6
4 987 000 0 Nappali melegedő létrehozása a Bp. VIII., Homok u.
4-6. alatti népkonyhánk pincehelyi-
ségében
4 987 000 9 728 000 14 715 000

3. melléklet

2004. I. körben összes nyertes pályázat kapott támogatása
Alprogram Kért beruházás Beruházás Kért működés Működés Összesen
I. alprogram 0 0 157102268 102513500 102513500
II. alprogram 81775085 51982000 97533107 58161000 110143000
III. alprogram 2095000 2000000 68047085 35622000 37622000
IV. alprogram 2000000 2000000 19000000 19000000 21000000
85870085 55982000 341682460 215296500 271278500
2004. I. körben összes pályázat kért támogatása
Alprogram Beruházás Működés Összesen
I. alprogram 230000 209682168 209912168
II. alprogram 21332150 128583407 149915557
III. alprogram 2595000 90065085 92660085
IV. alprogram 2000000 19000000 21000000
26157150 447330660 473487810
Különbség a megítélt és a kért támogatás között: 473 487 810
271 278 500
Összesen: 202 209 310

PénzMentor Könyvvizsgáló Kft.

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

a Budapesti Lakástalanokért és Hajléktalan Emberekért Közalapítvány
1134 Budapest, Dózsa György út 152.

2004. évi beszámolójának felülvizsgálatáról

Független könyvvizsgálói jelentés

a Budapesti Lakástalanokért és Hajléktalan Emberekért Közalapítvány Kuratóriuma részére

Elvégeztük a Budapesti Lakástalanokért és Hajléktalan Emberekért Közalapítvány 2004. évi könyvvezetésének és a december 31-i fordulónappal készített beszámolójának felülvizsgálatát. Ellenőrzésünk alapján a mérleget 77 010 E Ft eszköz- és forrásegyezőséggel, az eredménykimutatással egyező nulla mérleg szerinti eredménnyel auditáltuk.

A mi feladatunk ellenőrzéseink alapján a pénzügyi kimutatások (mérleg, eredménykimutatás, kiegészítő melléklet, közhasznúsági jelentés együttesen) véleményezése volt.

Itt jegyezzük meg, hogy a most kiadott jelentésünk a közalapítvány működésének első éve, beszámolójának auditálására még nem került sor.

A könyvvizsgálatot a számviteli törvény, a könyvvizsgálatot szabályozó egyéb törvények, valamint a Magyar Könyvvizsgálati Standardok alapján végeztük el. Ezen előírások szerint végzett ellenőrzésünk alapján kellő bizonyossággal állíthatjuk, hogy a pénzügyi kimutatások nem tartalmaznak lényeges, hibás állításokat. Meggyőződésünk, hogy munkánk megfelelő alapot nyújt a könyvvizsgálói záradék megadásához.

Záradék

A könyvvizsgálat során a Budapesti Lakástalanokért és Hajléktalan Emberekért Közalapítvány 2004. évi beszámolóját, annak részeit és tételeit, azok könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokban foglaltak szerint felülvizsgáltuk, és ennek alapján elegendő és megfelelő bizonyosságot szereztünk arról, hogy az éves beszámolót a számviteli törvényben foglaltak és az általános számviteli elvek szerint készítették el.

Az éves beszámoló a Budapesti Lakástalanokért és Hajléktalan Emberekért Közalapítvány 2004. december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről megbízható és valós képet ad. A közhasznúsági jelentés az éves beszámoló adataival összhangban van.

A kiegészítő mellékletet és a közhasznúsági jelentést a beszámoló részeként közzé kell tenni.

Budapest, 2005. május 11.

Varga Péter s. k.

bejegyzett könyvvizsgáló

MKVK 004214

ügyvezető igazgató

PénzMentor

Könyvvizsgáló Kft.

MKVK 000256


  Vissza az oldal tetejére