A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

Fővárosi Szociális Közalapítvány

2004. évi beszámolója és közhasznúsági jelentése * 

18036338-8532-569-01 és 18109025-8532-569-01

Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám)

Az egyéb szervezet megnevezése: Fővárosi Szociális Közalapítvány

Az egyéb szervezet címe: 1052 Budapest, Városház u. 9-11.

Kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolójának mérlege 2004. év

adatok E Ft-ban

Sor-
szám

A tétel megnevezése

Előző év
Előző
év(ek)
helyes-
bítései

Tárgyév
a b c d e
1. A. Befektetett eszközök (2-5. sorok) 2 391 2 681
2. I. IMMATERIÁLIS JAVAK 74 98
3. II. TÁRGYI ESZKÖZÖK 2 317 2 583
4. III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK
5. IV. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÉRTÉKHELYESBÍTÉSE
6. Forgóeszközök (7-10. sorok) 49 294 46 522
7. I. KÉSZLETEK
8. II. KÖVETELÉSEK 463 1 003
9. III. ÉRTÉKPAPÍROK
10. IV. PÉNZESZKÖZÖK 48 831 45 519
11. C. Aktív időbeli elhatárolások
12. ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (1.+6.+11. sor) 51 685 49 203
13. D. Saját tőke (14-19. sorok) 30 072 32 286
14. I. INDULÓ TŐKE / JEGYZETT TŐKE 5 300 5 300
15. II. TŐKEVÁLTOZÁS / EREDMÉNY 24 349 24 772
16. III. LEKÖTÖTT TARTALÉK
17. IV. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK
18. V. TÁRGYÉVI EREDMÉNY ALAPTEVÉKENYSÉGBŐL (KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGBŐL) 423 2 214
19. VI. TÁRGYÉVI EREDMÉNY VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGBŐL
20. E. Céltartalékok
21. F. Kötelezettségek (22-23. sorok) 21 613 16 917
22. I. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 719
23. II. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 20 894 16 917
24. G. Passzív időbeli elhatárolások
25. FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (13.-20.+21.+24. sor) 51 685 49 203

Keltezés: 2005. 03. 31.

Kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolójának eredménykimutatása 2004. év

adatok E Ft-ban

Sor-
szám

A tétel megnevezése

Előző év
Előző
év(ek)
helyes-
bítései

Tárgyév
a b c d e
1. A. Összes közhasznú tevékenység bevétele (1.+2.+3.+4.+5.) 44 373 50 056
2. 1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás 27 103 38 042
3. a) alapítótól 22 200 23 216
4. b) központi költségvetéstől 3 949 3 000
5. c) helyi önkormányzattól
6. d) egyéb, ebből 1%......................................... 954 11 126
7. 2. Pályázati úton elnyert támogatás
8. 3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel 12 217 8 367
9. 4. Tagdíjból származó bevétel
10. 5. Egyéb bevétel 5 053 3 647
11. B. Vállalkozási tevékenység bevétele
12. C. Összes bevétel (A.+B.) 44 373 50 056
13. D. Közhasznú tevékenység ráfordításai (1.+2.+3.+4.+5.+6.) 43 950 47 842
14. 1. Anyagjellegű ráfordítások 28 794 27 476
15. 2. Személyi jellegű ráfordítások 13 235 15 375
16. 3. Értékcsökkenési leírás 718 1 355
17. 4. Egyéb ráfordítások 62 405
18. 5. Pénzügyi műveletek ráfordításai 1
19. 6. Rendkívüli ráfordítások 1 140 3 231
20. E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai (1.+2.+3.+4.+5.+6.)
21. 1. Anyagjellegű ráfordítások
22. 2. Személyi jellegű ráfordítások
23. 3. Értékcsökkenési leírás
24. 4. Egyéb ráfordítások
25. 5. Pénzügyi műveletek ráfordításai
26. 6. Rendkívüli ráfordítások
27. F. Összes ráfordítás (D.+E.) 43 950 47 842
28. G. Adózás előtti eredménye (B-E.)
29. H. Adófizetési kötelezettség
30. I. Tárgyévi vállalkozási eredmény (G-H.)
31. J. Tárgyévi közhasznú eredmény (A-D.) 423 2 214
TÁJÉKOZTATÓ ADATOK
32. A. Személyi jellegű ráfordítások 15 375
33. 1. Bérköltség 10 992
34. ebből: - megbízási díjak 1 299
35. - tiszteletdíjak
36. 2. Személyi jellegű egyéb kifizetések 732
37. 3. Bérjárulékok 3 651
38. B. A szervezet által nyújtott támogatások 26 419
39. ebből: A kormányrendelet 16. § (5) bekezdése szerint kötelezettségként elszámolt és továbbutalt, illetve átadott támogatás 26 419

Keltezés: 2005. 03. 31.

Fővárosi Szociális Közalapítvány 2004. évi közhasznúsági jelentése

A Fővárosi Szociális Közalapítvány (székhelye: Budapest V. ker., Városház utca 9-11.), amely 1992. április 15-én 3063. sorszám alatt nyilvántartásba vett, 1996. március 4-én közalapítvánnyá minősített, 1998. január 1-jétől kiemelkedően közhasznú fokozatú szervezetté átsorolt alapítványként végzi tevékenységét.

A szervezet az 1997. évi CLVI. törvény 26. § c) szakaszában foglalt közhasznú - szociális - tevékenységet lát el.

A Fővárosi Szociális Közalapítvány szervezeti egysége a Budapesti Szociális Forrásközpont (székhelye: Budapest V. ker., Városház utca 9-11.), amely 2003. január 1-jétől a Közalapítványra vonatkozó jogszabályok alapján működik, önálló adószámmal.

A Fővárosi Szociális Közalapítvány és a Budapesti Szociális Forrásközpont külön jogi személyként önállóan gazdálkodik, elkülönült vagyonnal rendelkezik.

Gazdasági tevékenységükről külön mérlegbeszámoló készítésével adnak számot.

Tekintettel a közös bírósági bejegyzésre, valamint a közös KSH, illetve külön adószámra, összesített mérlegbeszámoló képezi a közhasznúsági jelentés alapját.

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója a 224/2000. (XII. 19.) Korm. rendeletben közzétett 4. és 6. számú mellékletben előírtak alapján készült.

A 2004. évben mindkét szervezet az alapító okiratban foglalt cél szerinti tevékenységet végezte, vállalkozási tevékenysége nem volt.

1. Közhasznú beszámoló

A szervezet 2004. évi gazdálkodásának mérlege (adatok ezer Ft-ban)

A. Befektetett eszközök 2 681
B. Forgóeszközök 46 522
C. Aktív időbeli elhatárolások -
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 49 203
D. Saját tőke 32 286
E. Céltartalékok -
F. Kötelezettségek 16917
G. Passzív időbeli elhatárolások -
FORRÁSOK ÖSSZESEN 49 203

A szervezet 2004. évi eredménykimutatása (adatok ezer Ft-ban)

A. Összes közhasznú tevékenység bevétele 50 056
B. Vállalkozási tevékenység bevétele -
C. Összes bevétel 50 056
D. Közhasznú tevékenység ráfordításai 47 842
E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai -
F. Összes ráfordítás 47 842
J. Tárgyévi közhasznú eredmény 2 214

Tájékoztató adatok (ezer Ft-ban)

A. Személyi jellegű ráfordítások 15 375
1. Bérköltség 10 992
- ebből megbízási díjak 1 299
2. Személyi jellegű egyéb kifizetések 732
3. Bérjárulékok 3 651
B. Szervezet által nyújtott támogatások 26 419
Ebből: a kormányrendelet 16. § (5) bekezdése szerint kötelezettségként elszámolt és továbbutalt, illetve átadott támogatás 26 419

2. A szervezet költségvetési támogatásban 2004-ben nem részesült.

3. Kimutatás a vagyon felhasználásáról (adatok ezer Ft-ban)

Megnevezés 2003. évi összeg 2004. évi összeg
Induló tőke 5 300 5 300
Tőkeváltozás 24 349 24 772
Tárgyévi eredmény közhasznú bevételből 423 2 214
Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből 0 0
Saját tőke 30 072 32 286

4. Kimutatás a kapott támogatásról (adatok ezer Ft-ban)

Fővárosi Szociális Közalapítvány

Támogató megnevezése Támogatott cél Támogatási összeg,
2004. év
Fővárosi Önkormányzat Alapítványok részére nyújtott támogatás 15 400
Ebből pályázat 13 400
Ebből működésre 2 000
Auchan Magyarország Magyar Vöröskereszt részére 100
FŐTÁV Rt. Magyar Vöröskereszt részére 5 000
Fővárosi Csatornázási Művek Magyar Vöröskereszt részére 1 000
Természetbeni adományok Magyar Vöröskereszt részére 6 032
Összesen 27 532

Forrásközpont

Támogató megnevezése Támogatott cél Támogatási összeg, 2004. év
Fővárosi Önkormányzat Közhasznú tevékenység TCK 20 646
Eü.-i Szoc. és Családügyi Minisztérium Civil referens 3 000
Nemzeti Család és Szoc. pol. Int. szocpol referens 3 336
szervezetfejlesztés 1 200
Oktatási Minisztérium drogmegelőzés plázákban 4 346
LIBRA 2003 projekt Spanyolo., EU-ban, Női esélyegyenlőség 2 944
Összesen: 35 472

Megjegyzés: TCK = Társadalmi célú kommunikáció

5. 1%-os szja támogatás nem volt.

6. Vezető tisztségviselő juttatásban nem részesült.

7. Közhasznú tevékenység 2004-ben

A Fővárosi Szociális Közalapítvány a kapott támogatások - csaknem teljes körét - nonprofit szervezeteknek adta tovább.

A Forrásközpont mintegy 50 különböző nemzeti és fővárosi programot valósított meg, illetőleg kezdett meg 2004-ben.

A programok tárgyévi bevételeit és költségeit a mellékelt táblázat mutatja be.

Forrásközpont 2004
Bevételek Egyéb bevételek Összes bevételek Bér, járulék Anyagköltség Szolg. költsége Összes költség
1 Szótár értékesítés 57 415 57 415
2 ELTE BGGYTT Intenzív segítő 1 158 685 1 158 685
3 Drogmegelőzés a plázákban 4 346 100 4 346 100 1 537 136 1 537 136
4 Szupervízió 40 000 40 000 114 275 480 000 594 275
5 Szociális válságkezelés 304 206 304 206 20 000 20 000
6 Női esélyegyenlőség (spanyol) 2 943 912 2 943 912 4 154 869 4 154 869
7 Családon belüli erőszak (kanadai+MHE Egy.) 2 932 088 2 932 088 826 530 826 530
8 ESzCsM civil referens 200 000 200 000 716 116 716 116
9 NCSSZI - Van-e neme 839 000 839 000 457 450 457 450
10 NCSSZI - NANE 264 000 264 000 304 174 304 174
11 Szocpol referens 795 884 795 884
12 Agresszióképzés 2 165 000 2 165 000 2 820 154 2 820 154
13 VIII. ker. SZTK 900 000 900 000 498 763 498 763
14 Főv. Önkorm. közszolg. szerz. 20 646 000 20 646 000 13 001 341 1 176 316 6 468 343 20 646 000
15 HEFOP 2.2. 375 000 375 000
16 ESzCsM - Civil referens 2004 3 000 000 3 000 000 1 822 390 1 822 390
17 NCSSZI - Szocpol referens 3 336 000 3 336 000 594 690 1 885 283 2 479 973
18 Diótörés Alapítvány 1 200 000 1 200 000 84 180 36 300
19 Svéd-magyar idősügyi konferenc. 640 000 640 000 46 745 1 196 837 1 243 582
20 IZKS tandem 34 515 380 498 415 013
21 Mentorság 25 000 25 000
22 Kapott kamatok, egyéb bevételek 3 320 255 3 320 255
25 Bankköltség, kamat 153 736 153 736
26 Értékcsökkenés 1 253 847 1 253 847
27 Áfa le nem vonható 3 102 137 3 102 137
28 Adott támogatások 398 960 398 960
Összesen 8 366 709 38 792 267 47 158 976 13 791 566 1 176 316 3 890 972 45 858 854

FRISS & Társa

Könyvvizsgáló és Tanácsadó Betéti Társaság

Budapest, II. Ady Endre utca 1. II/3. (1024)

Telefon: 316-5504 Fax: 789-4285 Mobiltelefon: 06/20-214-4701

Adósz: 28681111-3-41

Bankszámlasz: 11702036-29900497

Cégj. sz.: 01-06-610777

Kamara: MKVK000135

TERVEZET (véglegesítés a Kuratórium ülésén)

Független Könyvvizsgálói Jelentés

A Fővárosi Szociális Közalapítvány Kuratóriumának

Elvégeztük a Közalapítvány (KSH-száma: 18036338-8532-561-01) 2004. december 31-i fordulónapra elkészített 2005. március 31. napi keltezésű mérlegének - melyben az eszközök és források egyező végösszege 49 203 E Ft, a mérleg szerinti közhasznú eredmény 2214 E Ft -, valamint a 2004. évre vonatkozó eredménykimatatásának és kiegészítő jelentésének vizsgálatát, melyeket a Közalapítvány 2004. évi közhasznú egyszerűsített éves beszámolója tartalmaz. A közhasznú egyszerűsített éves beszámoló elkészítése az ügyvezetés felelőssége. A könyvvizsgáló felelőssége a közhasznú egyszerűsített éves beszámoló véleményezése az elvégzett könyvvizsgálat alapján.

A könyvvizsgálatot a magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok és a könyvvizsgálatra vonatkozó - Magyarországon érvényes - törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottuk végre. A fentiek értelmében a könyvvizsgálat tervezése és elvégzése révén kellő bizonyosságot kell szereznünk arról, hogy a közhasznú egyszerűsített éves beszámoló nem tartalmaz lényeges hibás állításokat. A könyvvizsgálat magában foglalja a közhasznú egyszerűsített éves beszámoló tényszámait alátámasztó bizonylatok mintavételen alapuló vizsgálatát. Emellett tartalmazza az alkalmazott számviteli alapelvek és az ügyvezetés lényegesebb becsléseinek, valamint a közhasznú egyszerűsített éves beszámoló bemutatásának értékelését. Meggyőződésünk, hogy munkánk megfelelő alapot nyújt a könyvvizsgálói záradék (vélemény) megadásához.

A könyvvizsgálat során a Közalapítvány közhasznú egyszerűsített éves beszámolóját, annak részeit és tételeit, azok könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokban foglaltak szerint felülvizsgáltuk és ennek alapján elegendő és megfelelő bizonyosságot szereztünk arról, hogy a közhasznú egyszerűsített éves beszámolót a magyar számviteli törvényben foglaltak és a Magyarországon elfogadott általános számviteli elvek szerint készítették el.

Véleményünk szerint a közhasznú egyszerűsített éves beszámoló a Közalapítvány 2004. december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről megbízható és valós képet ad.

Álláspontunk szerint a Közalapítvány a kiegészítő melléklet közzétételétől eltekinthet, mivel a Közalapítvány valós pénzügyi és jövedelmi helyzete egyértelmű megítéléséhez a mérlegben, az eredménykimatatásban szereplő adatok elegendőek.


  Vissza az oldal tetejére