A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

7/2006. (II. 24.) Főv. Kgy. rendelet indokolása

a Fővárosi Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat osztottan megillető bevételek 2006. évi megosztásáról

Általános indokolás

A rendelet az Ötv.-ben, valamint a Magyar Köztársaság 2006. évi költségvetéséről szóló 2005. évi CLIII. törvényben (a továbbiakban: költségvetési törvény) meghatározott szabályozással összhangban tételesen rögzíti az Ötv. 64. § (4) bekezdésében meghatározott bevételek megosztásának arányait és a megosztott bevételek önkormányzatonkénti összegeit.

Részletes indokolás

Az 1. § a forrásmegosztásról szóló törvény 5. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően, az Ötv. 64. § (4) bekezdésében meghatározott bevételekből a ténylegesen gyakorolt feladat- és hatáskör arányainak figyelembevételével tartalmazza a megosztás szabályait.

A (1)-(6) bekezdések a kapcsolódó 1-5. számú mellékletekkel a teljes egészében a kerületi önkormányzatokhoz szabályozott központi hozzájárulások kerületi önkormányzatok közötti megosztását szabályozzák.

A szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladataihoz kapcsolódó hozzájárulás megosztását az államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 64. § (3) bekezdése szerint 2006. január 31-ig megjelenő pénzügyminiszteri, belügyminiszteri együttes rendelet nem fogja tartalmazni, azt majd a rendeletnek egy későbbi módosítása fogja meghatározni.

A 2. § a forrásmegosztásról szóló törvény 5. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően, a Fővárosi Önkormányzat és a kerületi önkormányzat közötti deficitarányos megosztással szabályozza a településüzemeltetési, igazgatási és sportfeladatokhoz kapcsolódó központi hozzájárulás, a magánszemélyek jövedelemadójából a Fővárosi Önkormányzatot megillető rész, a 0,25% adóérdekeltségi költséggel csökkentett helyi iparűzési és idegenforgalmi adó, valamint az üdülőhelyi normatív hozzájárulások összegeit.

A 3. § a kerületi kivetésű adókat teljes egészében az érintett önkormányzat költségvetési bevételeként szabályozza.

A 4. § - a kapcsolódó 11. számú melléklettel - rögzíti az önhibájukon kívül működésképtelenné váló kerületi önkormányzatok kiegészítő támogatása igénylésének, jogosultságának, elbírálásának feltételeit. A fővárosra vonatkozó szabályozás a költségvetési törvény 6. számú mellékletének adaptálásával, a főváros önkormányzataira nem értelmezhető szabályok elhagyásával készült.

Az 5. § a 2006. évre vonatkozó forrásmegosztási számítás eredményeinek a 2005. évi korrekciós számításokkal történő módosítását írja elő, valamint tartalmazza a módosítás részleteit, az utalásokban érvényesülő változásokat.

A 6. §-ban foglaltak értelmében a 2006-ban bevezetésre kerülő luxusadó kerületek és Főváros közötti megosztását a 2005. évi forrásmegosztás korrekciójáról szóló rendeletben kell szabályozni.

A 7. § a végrehajtási szabályokat rögzíti:

- Az (1)-(3) bekezdések a helyi iparűzési adó elszámolási, utalási rendjét tartalmazzák. Általános szabály a tárgyhót követő hó 10-éig történő utalás. Emellett tételesen rögzítésre kerülnek az ettől eltérő, illetve a feltételhez kötött utalási szabályok.

- A (4) bekezdés a forrásmegosztás évközi korrekciója miatt változó utalási szabályoknak a korrekcióval egyidejű megalkotását írja elő.

- Az (5), (6) bekezdések az idegenforgalmi célú bevételekkel kapcsolatos tervezési, elszámolási, utalási szabályokat tartalmazzák.

- A (7) bekezdés a kerületi önkormányzatoknak az idegenforgalmi bevételek megosztása eredményeként a Fővárosi Önkormányzattól befolyó bevételei nyilvántartási, elszámolási rendjét szabályozza.

A 8. § a záró rendelkezés a hatálybalépés napjaként a kihirdetés napját határozza meg.


  Vissza az oldal tetejére