A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

15/2006. (IV. 14.) Főv. Kgy. rendelet indokolása

a hajléktalanok pénzbeli szociális ellátásáról és a szociális ellátás egyes kérdéseiről szóló 24/1997. (V. 22.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról

Általános indokolás

Az 1997-ben megalkotott, azóta többször módosított rendelet módosítását az 1993. évi III. törvényt (a továbbiakban: Szt.) módosító 2005. évi CLXX. törvény egyes előírásainak változó időpontokban (2006. április 1., július 1., valamint 2007. január 1.) történő hatálybalépése indokolja.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

Az R. módosítására az Szt. 37/B. § (2) bekezdése ad felhatalmazást.

A 2. §-hoz

Az Szt. szabályozza az együttműködési kötelezettség megszegésének eseteiben a rendszeres szociális segélyben részesülő személy részére nyújtható támogatás mértékét, valamint a segély folyósítása megszüntetésének eseteit. Az R. 2. § (4) bekezdés c) pontja az együttműködési kötelezettség megszegésére vonatkozó rendelkezést fogalmaz meg a törvényi előírásokkal egybehangzóan.

A 3. §-hoz

Az R. 5. § (1) bekezdése kiegészül az Szt.-ben használt új fogalmakkal: az álláskeresési járadék, álláskeresési segély (álláskeresési támogatás) fogalmakkal.

A 4-5. §-hoz

A rendszeres szociális segély összegét - általánosságban - az R. 5. § (1) bekezdés b) pontja határozza meg, míg a részletes szabályokat az R. 5. § (2) bekezdésének módosítása tartalmazza az Szt. rendelkezései szerint.

A 6. §-hoz

Az R. 12. §-a a hajléktalanok lakhatáshoz jutását támogató átmeneti segélyre vonatkozó rendelkezést tartalmazza. Az (1) bekezdés 3. francia bekezdésének módosítása a jövedelemhatár mértékének emeléséről rendelkezik.

A 7. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.


  Vissza az oldal tetejére