A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

23/2006. (V. 11.) Főv. Kgy. rendelet indokolása

a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/1992. (III. 26.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról

Általános indokolás

Az oktatást érintő egyes törvények módosításáról szóló 2005. évi CXLVIII. törvény módosította a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvényt. A módosítás az intézményi szintű érdekegyeztetés kialakításának és fejlesztésének a feltételeit teremti meg azzal, hogy a nagyobb szakképző iskolákban szakmai tanácsadó testület létrehozását rendeli el. Tekintettel arra, hogy az intézményvezetők megbízása, felmentése, az intézmények Szervezeti és Működési Szabályzata jóváhagyása, valamint beiskolázása tárgyában az Oktatási Bizottság átruházott hatáskörben döntési joggal rendelkezik, indokolt, hogy a szakmai tanácsadó testületekbe a tag delegálásáról, a fenntartói képviselet ellátásáról az Oktatási Bizottság dönthessen.

Jelen rendeletmódosítás - a gyakorlatban felmerülő problémák rendezése végett - pontosítja az önkéntes tűzoltó egyesületek támogatásával kapcsolatos feladatok ellátásának rendjét.

Figyelemmel a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény módosítására, a szociális intézményeken belül az ellátottak foglalkoztatásáról szakértői bizottság véleménye alapján az intézmény vezetője dönt. Jelen rendelet az ezzel kapcsolatos korrekciókat tartalmazza.

A vasúti közlekedésről szóló új, 2005. évi CLXXXIII. törvény szerint megszűnik a főjegyző hatásköre a menetrend (paraméterkönyv) jóváhagyása tekintetében, illetve az önkormányzatok a közszolgáltatási kötelezettség ellátására a vasúti társasággal szerződést köthetnek. Emiatt szükségessé vált az SZMSZ 7. számú mellékletének - a Közgyűlés által a főpolgármesterre átruházott hatáskörök jegyzékének - módosítása, illetve kiegészítése: hasonlóan az autóbuszjáratokhoz, a kötöttpályás közlekedésnél sem szükséges a menetrend (paraméterkönyv) jóváhagyását - beleértve a Szolgáltatási Szerződés megkötését - a Fővárosi Közgyűlés hatáskörében tartani, ezért indokolt annak főpolgármesterre történő átruházása.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

Az SZMSZ „A minősített szavazattöbbséget igénylő kérdések” című 3. számú mellékletének 3. pontja szerint a választás, a kinevezés, a megbízás a Közgyűlés döntési körébe tartozik.

A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvényt módosította az oktatást érintő egyes törvények módosításáról szóló 2005. évi CXLVIII. törvény.

E jogszabály az intézményi szintű érdekegyeztetés kialakításának és fejlesztésének a feltételeit teremti meg azzal, hogy a legalább 500 tanulót oktató szakképző iskolákban szakmai tanácsadó testület létrehozását rendeli el, melynek működtetéséről az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatában rendelkezni kell. A szakmai tanácsadó testületek létrehozása és működtetése nem igényel költségvetési támogatást, a testületi tagok tevékenységüket ellenszolgáltatás nélkül végzik.

Tekintettel az intézmények nagy számára, továbbá arra, hogy az intézményvezetők megbízása, felmentése, az intézmények Szervezeti és Működési Szabályzata jóváhagyása, valamint beiskolázása tárgyában az Oktatási Bizottság átruházott hatáskörben döntési joggal rendelkezik, indokolt, hogy a szakmai tanácsadó testületekbe a tag delegálásáról, a fenntartói képviselet ellátásáról az Oktatási Bizottság dönthessen.

A 2. §-hoz

E rendelkezés pontosítja az önkéntes tűzoltó egyesületek támogatásával kapcsolatos feladatok ellátását.

A 3. §-hoz

A 2005. évi CLXX. törvény 40. §-a a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényt a 99/B-99/E. §-kal kiegészítette, melyek az ellátottak szociális intézményen belüli foglalkoztatásáról rendelkeznek. A 99/B. § (4) bekezdésében foglaltak alapján az ellátottak foglalkoztatásáról szakértői bizottság véleménye alapján az intézmény vezetője dönt, mellyel ha az ellátott, illetve törvényes képviselője nem ért egyet, az arról szóló értesítés kézhezvételétől számított nyolc napon belül a fenntartóhoz fordulhat, amely 15 napon belül dönt az ellátott foglalkoztatásáról.

A 4. §-hoz

2006. január 1-jén hatályba lépett a vasúti közlekedésről szóló új, 2005. évi CLXXXIII. törvény. Az ebben szereplő szabályozás hasonló az autóbusztörvényben (2004. évi XXXIII. törvény) foglaltakhoz: többek között megszűnik a főjegyző hatásköre a menetrend (paraméterkönyv) jóváhagyása tekintetében, illetve az önkormányzatok a közszolgáltatási kötelezettség ellátására a vasúti társasággal szerződést köthetnek.

Tekintettel az új törvényre, a BKV Zrt.-vel korábban megkötött, érvényes Szolgáltatási Szerződés, illetve a vonatkozó hatásköri jegyzék áttekintésre került.

A fentiek eredményeként szükséges az SZMSZ 7. számú mellékletének - a Közgyűlés által a főpolgármesterre átruházott hatáskörök jegyzékének - módosítása, illetve kiegészítése a menetrend (paraméterkönyv) jóváhagyási hatáskör változása miatt. A vasúti közlekedésről szóló törvény 5. § (2) bekezdése ezt a feladatot képviselőtestületi hatáskörbe utalja, de - mivel erre a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény lehetőséget nyújt -, hasonlóan az autóbuszjáratokhoz, a kötöttpályás közlekedésnél sem szükséges a Fővárosi Közgyűlés hatáskörében tartani, ezért indokolt annak főpolgármesterre történő átruházása.

Az 5. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.


  Vissza az oldal tetejére