A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

35/2006. (VII. 14.) Főv. Kgy. rendelet indokolása

a Fővárosi Szabályozási Kerettervről szóló 46/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról

Általános indokolás

A hatálybalépés óta eltelt időszakban a jogszabályok alkalmazása során több olyan gyakorlati probléma merült fel, melyek az FSZKT egyes rendelkezéseinek felülvizsgálatát és egyes előírásainak módosítását eredményezték. Az FSZKT elfogadását követően felmerült igény indokolttá tette a részletesebb szabályozás szükségességét, így a keretszabályozási terv esetében is.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 14. §-a tartalmazza a fővárosra vonatkozó sajátos rendelkezéseket. Ennek (5) bekezdése szerint a főváros szabályozási kerettervében kell meghatározni a főváros egészét vagy több kerületét érintő, a Fővárosi Önkormányzat feladat- és hatáskörébe tartozó szabályozási elemeket, különösen „c) a főváros működéséhez szükséges közterületek és az egyéb területek elkülönítését”, „f) az infrastruktúra-hálózatok és építmények szabályozást igénylő elemeit”. Ennek alapján a főváros közlekedési hálózatának szerves részét képező, a településszerkezeti tervben a főúthálózat elemeként meghatározott Körvasútsori körút szabályozási vonalát és szükséges keresztmetszetét, azon belül a kapcsolódó közlekedési, fásítási és közművesítési szabályokat a főváros közgyűlésének kell meghatározni.

A 46/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet 1. § (1) bekezdés a) pontjában foglalt és a rendelet 1. számú mellékletét jelentő 1:4000 méretarányú térkép, valamint a b) pontban foglalt és a rendelet 2. számú mellékletét jelentő 1:10 000 méretarányú térkép módosítása a 48/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet 5. § (1), illetve (4) bekezdésében foglaltak alapján kerül jóváhagyásra.

Az FSZKT módosítása rendeletalkotással, e rendelet mellékletét képező 1:4000 és 1:10 000 méretarányú térképének megfelelően történik, és kiegészül a rendelet 3. számú mellékletét jelentő 1:2000 méretarányú szabályozási kerettervekkel.

A 2. §-hoz

A rendelet a hatálybalépéséről rendelkezik.


  Vissza az oldal tetejére