A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

58/2006. (IX. 18.) Főv. Kgy. rendelet indokolása

egyes önkormányzati rendeletek módosításáról

Általános indokolás

A javaslat a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 27/1995. (V. 15.) Főv. Kgy. rendeletet (a továbbiakban: Vr.), a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/1992. (III. 26.) Főv. Kgy. rendeletet (a továbbiakban: SZMSZ), valamint a Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről szóló 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet (a továbbiakban: Br.) módosítását célozza.

A módosítás oka elsősorban az, hogy a Vr. ezáltal felelhet meg az Állami Számvevőszéknek „Budapest Főváros Önkormányzatánál a vagyonnal való gazdálkodás szabályszerűségének és tervszerűségének ellenőrzéséről” 2005 decemberében készült számvevői jelentésében (a továbbiakban: ÁSZ jelentés) megfogalmazott javaslatoknak, valamint a Fővárosi Közigazgatási Hivatal levelében is megfogalmazott azonos tartalmú felvetéseknek.

Másrészt, 2007. január 1-jével lép hatályba a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban: Ötv.), az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény, és az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény módosításáról szóló 2005. évi XCII. törvény önkormányzati vagyonnal kapcsolatos, közfeladat átadásához kapcsolódó vagyonkezelői jog létesítésére vonatkozó szabályozása, amely felhatalmazást ad a helyi önkormányzatoknak a vagyonkezelői jog megszerzése, gyakorlása, valamint a vagyonkezelés ellenőrzése részletes szabályainak rendeleti szintű szabályozására.

Mindezeken kívül több, a részletes indokolásban pontosan hivatkozott - jelenleg hatályos, valamint 2007. január 1-jén hatályba lépő - jogszabály is szükségessé teszi a Vr. módosítását. Az SZMSZ módosítására a Vr. módosításával összefüggésben van szükség, a Br. módosítását pedig egyes, kiemelten fontos nagyberuházási, felújítási feladatok gyorsítása, hatékonyabb megvalósítása indokolja.

Részletes indokolás

Az 1-2. §-hoz

A módosítást az indokolja, hogy 2007. január 1-jén hatályba lép az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet módosítása, amely módosítja a vagyonkimutatás készítésére vonatkozó szabályokat.

A 3. §-hoz

A vagyonkezelés két fajtáját ismeri a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban: Ötv.) 2007. január 1-jétől hatályos szövege:

a) egyrészt az Ötv. 80/A-80/B. §-aiban szabályozott, közfeladat átadásához kapcsolódó vagyonkezelést (az Önkormányzat kötelező, és önként vállalt közfeladataihoz kapcsolódóan),

b) másrészt az Ötv. 64. § (8) bekezdése szerinti vagyonkezelést, amely a Vr.-ben az „Egyéb jellegű vagyonkezelés” elnevezést kapja (ide tartozik pl. a portfóliókezelés és a „hagyományos” ingatlanvagyon-kezelés is).

Az Ötv. 80/B. §-a felhatalmazást ad a helyi önkormányzatoknak a közfeladat átadásához kapcsolódó, a vagyonkezelői jog megszerzése, gyakorlása, valamint a vagyonkezelés ellenőrzése részletes szabályainak rendeleti szintű szabályozására.

Az egyéb jellegű vagyonkezelés szabályai a vagyonkezelés korábbi szabályainak pontosításán alapulnak. Ilyen jellegű vagyonkezelést létesíteni azonban - a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény alapján - közbeszerzési eljárás lefolytatását követően, vagy jogszabályon alapuló kizárólagos joggal rendelkező szervezettel lehetséges.

A 4. §-hoz

A módosítás célja egyrészt a normaszöveg egyszerűsítése, pontosítása. Másrészt az ingyenes, kedvezményes vagyonszerzés esetén az Önkormányzat érdekeinek érvényesítése kevésbé szigorú szabályokkal is biztosítható, ezért indokolt az erre vonatkozó szabályokat külön bekezdésbe foglalni.

Az 5. §-hoz

A módosítás célja az Áht. 108. § (1) bekezdésében foglaltaknak, valamint az Állami Számvevőszék és a Fővárosi Közigazgatási Hivatal javaslatainak való megfelelés.

A 6. §-hoz

A módosítás célja egyrészt az, hogy az Önkormányzat tulajdonában lévő társaságokra vonatkozó általános szabályok a Budapesti Városfejlesztési és Városrehabilitációs Zrt.-re vonatkozó szabályoktól formailag is elkülönüljenek. Másrészt 2006. július 1-jén hatályba lépett a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (a továbbiakban: új Gt.), ezért az új Gt.-re vonatkozó hivatkozásokat kell szerepeltetni a Vr.-ben.

A 7. §-hoz

A módosítás jogtechnikai jellegű pontosítást tartalmaz.

A 8. §-hoz

A módosítás oka egyrészt az, hogy a portfólió vagyonra vonatkozó vagyonkezelési szabályok az „egyéb jellegű vagyonkezelés” általános szabályaitól eltérő szabályozást igényelnek, másrészt az, hogy a nem tőzsdei portfólió vagyon vagyonkezelésére vonatkozó szabályok tekintetében így kíván eleget tenni a Javaslat az Ötv. 9. § (3) bekezdésében foglalt, az önkormányzati hatáskör átruházását szabályozó előírásoknak.

A 9. §-hoz

A módosítást az indokolja, hogy ne keveredjenek a közbeszerzési és a versenyeztetési eljárás fogalmai. A portfóliókezelő kiválasztására - amennyiben nem rendelkezik kizárólagos joggal - csak közbeszerzési eljárás lefolytatásával kerülhet sor.

A 10. § (1) bekezdéséhez

A fogalom meghatározására a közfeladat átadásához kapcsolódó vagyonkezeléstől való elhatárolás érdekében van szükség.

(2) bekezdéséhez

A fogalom az Ötv. 2007. január 1. napján hatályba lépő, speciális vagyonkezelésre vonatkozó szabályai miatt került meghatározásra.

(3) bekezdéséhez

Az új fogalom meghatározásának oka az Ötv. 9. § (3) bekezdésében foglalt, az önkormányzati hatáskör átruházását szabályozó előírásoknak, valamint e rendelet egyéb jellegű vagyonkezelésre vonatkozó előírásainak való megfelelés.

A 11. §-hoz

A módosítások a Vr. mellékleteire vonatkoznak, a Vr. törzsszövegében bekövetkezett változások átvezetését célozzák.

A 12. §-hoz

A Fővárosi Önkormányzat által elhatározott beruházási/felújítási feladatok egy része igen összetett, több szakma bevonását igényli, komoly pénzügyi ráfordítás és részben külső támogatás mellett valósul meg. A kivitelezést megelőző, illetve a kivitelezéssel összefüggő feladatok sokrétűsége (pl. tervpályázat, építési és szakhatósági engedélyeztetési eljárások, különböző közbeszerzési eljárás lefolytatása stb.) és időigénye indokolttá tehetik, hogy már az előkészítés szakaszában kerüljön kiválasztásra a kivitelezés lebonyolítója, ily módon biztosítva azt, hogy vegyen részt már a terveztetés, tervegyeztetés, engedélyeztetés folyamatában is. Ez egyben a kivitelezés során megvalósítandó feladatok egyértelműbb, pontosabb meghatározása mellett a lebonyolítói közreműködés és felelősség fokozottabb érvényesítését is biztosítja. A beruházási rendelet tervezett módosítása ugyanakkor - bár megengedi a lebonyolító kiválasztását a kivitelezés teljes szakaszára -, a szerződéskötés feltételeként köti meg azt, hogy az kizárólag a költségvetésben megtervezett ütemezés és ténylegesen elvégzett munka szerint kerülhessen kifizetésre, azaz, amennyiben esetlegesen az előkészítő munka befejezését követően az adott feladat tényleges megvalósítására nem kerülne sor, úgy ez bontó feltételként jelentkezik.

A 13. §-hoz

A polgármesteri tisztség egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők díjazásáról szóló 1994. évi LXIV. törvénynek a képviselők díjazására vonatkozó egyes rendelkezései 2006. október 1-jei hatállyal módosulnak, és ezeknek a módosításoknak az SZMSZ-ben való átvezetését tartalmazza a javaslat.

A 14. §-hoz

E § a Vr. módosításával, valamint az önként vállalt feladatkörök aktualizálásával kapcsolatos SZMSZ módosításokat tartalmazza.

A 15. § (1)-(3) bekezdéséhez

Ezek a bekezdések a rendelet hatálybalépésére vonatkozó szabályokat tartalmazzák. A Vr. és az SZMSZ módosításának „háromlépcsős” hatálybalépését az teszi szükségessé, hogy a közfeladat átadásához kapcsolódó vagyonkezelésre vonatkozó törvényi-kormányrendeleti szabályozás is 2007. január 1-jén lép hatályba, a Vr. és az SZMSZ egyes rendelkezések hatálybalépésére azonban - a jelenleg hatályos magasabb szintű jogszabályoknak való megfelelés miatt - a lehető leghamarabb szükséges, míg a polgármesteri tisztség egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők díjazásáról szóló 1994. évi LXIV. törvény módosított rendelkezései 2006. október 1-jétől hatályosak. A Br. vonatkozásában pedig a Fővárosi Önkormányzat érdeke kívánja meg azt, hogy ne csak a rendelet kihirdetését követően induló, hanem a már folyamatban lévő ügyekre alkalmazható legyen.

(4)-(5) bekezdéséhez

E módosítások jogtechnikai jellegűek: egyrészt egyes rendelkezések hatályon kívül helyezésre kerülnek a szabályozás más §-ba helyezése miatt, másrészt egyes §-ok hatályon kívül helyezése miatt változik az utánuk következő §-ok számozása, továbbá egyes rendelkezések más §-ba helyezése miatt az eredeti helyükön hatályon kívül helyezésre kerülnek.

(6) bekezdéséhez

A javaslat átmeneti rendelkezéseket nem tartalmaz, valamennyi szabályát a hatálybalépésükkor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell, mivel a magasabb szintű jogszabályoknak való megfelelés ezt teszi szükségessé.

(7) bekezdéséhez

E § türelmi időt biztosít a Vr. alapján bármilyen vagyonkezelési jellegű tevékenységet végző szervezeteknek, hogy szerződéssel rendezzék tényleges vagyonkezelési tevékenységüket. E türelmi idő eredménytelen elteltét követően azonban már nem lesznek jogosultak a vagyonkezelői jog gyakorlására.


  Vissza az oldal tetejére