A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

71/2006. (XII. 22.) Főv. Kgy. rendelet indokolása

az önkormányzati tulajdonú víziközműből szolgáltatott ivóvíz, valamint az önkormányzati tulajdonú víziközmű által biztosított szennyvízelvezetés, szennyvíztisztítás és -kezelés legmagasabb hatósági díjának Budapest főváros közigazgatási területén történő megállapításáról, továbbá a díjalkalmazás feltételeiről szóló 4/1995. (II. 13.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról

Általános indokolás

A szolgáltatások elért minőségének fenntartásához szükséges költségek - infláció miatti - növekedése szükségessé teszi a szolgáltató által alkalmazható legmagasabb hatósági díjtételek újbóli megállapítását Budapest főváros közigazgatási területén.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A szolgáltató által alkalmazható legmagasabb hatósági díjtételek újbóli megállapítását a szolgáltatók megváltozott gazdálkodási körülményei, és a költségek növekedése teszi szükségessé.

A kéttényezős ivóvízdíj bevezetéséről rendelkezik. Elemei a fogyasztáshoz kötött éves ivóvíz alapdíj, és az ivóvíz alapdíjon felüli ivóvíz fogyasztási díj. A két tényező együttesen jelenti a szolgáltatási díjat.

A kéttényezős vízdíj bevezetésének előnyei:

- a tarifa struktúrájának korszerűbbé tétele,

- az alapdíj bevezetésével a bevételi struktúra közeledik a Társaság költségstruktúrájához,

- az árbevétel egyenletesebbé válik, a fogyasztáscsökkenést nem követi ugyanolyan mértékű árbevétel-csökkenés.

A felülvizsgálat alapján a szolgáltatás díjára a feltüntetett egységárak alkalmazása indokolt.

A 2. §-hoz

Az 1/A. § az ivóvíz alapdíj fizetése alól mentesített fogyasztói körről rendelkezik.

A 3. §-hoz

Az 1/B. § az ivóvíz alapdíj meghatározásának alapjául szolgáló átlag ivóvíz fogyasztás számításáról rendelkezik, kiemelve, hogy tényleges fogyasztás hiányában alapdíj nem számolható fel adott időszakra.

A 4. §-hoz

A közműves ivóvízellátásról és a közműves szennyvízelvezetésről szóló 38/1995. (IV. 5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rend.) 2. § 28. pontja szerint:

a) ivóvíz szolgáltatási pont: az ivóvízbekötő vezetéknek a fogyasztó felőli végpontja,

b) szennyvízelvezetési szolgáltatási pont: a szennyvízbekötő vezetéknek a fogyasztó felőli végpontja.”

Ugyanezen Korm. rend. 18. §-a értelmében, a szolgáltató az elkülönített vízhasználóval mellékszolgáltatási szerződést köthet. A Korm. rend. 18. § (2) bekezdése szerint, a szolgáltató a mellékszolgáltatási szerződés megkötését nem tagadhatja meg, ha az elkülönített vízhasználó a Korm. rend.-ben foglalt feltételeknek eleget tesz.

Mivel a 38/1995. (IV. 5.) Korm. rend. fent hivatkozott szabályai értelmében a szolgáltatók szolgáltatási kötelezettsége a bekötési vízmérőig, illetve a szennyvízbekötő vezeték fogyasztó felőli végpontjáig terjed, a szolgáltatás legmagasabb hatósági árába értelemszerűen nem tartozhatnak bele a szolgáltatóknál felmerülő, többletszolgáltatásként (mellékszolgáltatásként) igényelt, elkülönített vízhasználat leolvasásával, számlázásával, nyilvántartásával és elszámolásával kapcsolatos költségek.

A Korm. rend. azonban nem rendelkezik arról, hogy a szolgáltató a mellékszolgáltatás nyújtása kapcsán keletkezett többletköltségeit hogyan érvényesítheti. Tekintettel arra, hogy az elkülönített vízhasználók által igényelt, elkülönített vízmérést és elszámolást lehetővé tevő mellékszolgáltatás a szolgáltatóknál máshonnan meg nem térülő költségekkel jár, jogszabályi lehetőséget kell biztosítani arra, hogy a szolgáltató a mellékszolgáltatás költségeit, a mellékszolgáltatást ténylegesen igénybe vevőkre terhelhesse.

Az 5. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.


  Vissza az oldal tetejére