A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

75/2006. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelet indokolása

a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 27/1995. (V. 15.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról

Általános indokolás

A Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 27/1995. (V. 15.) Főv. Kgy. rendelet (a továbbiakban: Vr.) olyan jellegű funkcionális - a koncepcionális kérdéseket nem érintő - módosításait tartalmazza a Javaslat, amelyek halasztást nem tűrnek, ezért nem lehet velük megvárni a Vr. átfogó felülvizsgálatát.

Részletes indokolás

Az 1-2. §-hoz

Az „erdő” forgalomképesség szerinti besorolásának kettébontását az teszi szükségessé, hogy biztosítható legyen a Budapest zöldfelület gazdálkodása tekintetében jelentőséggel nem bíró erdőterületek hasznosíthatósága. Annak ellenére, hogy az erdőről és az erdő védelméről szóló 1996. évi LIV. törvény előírásai, valamint a korlátozottan forgalomképes önkormányzati vagyonra vonatkozó szabályok megfelelő védettséget biztosítanak a budapesti erdők részére, a Főváros környezetállapota szempontjából fontos, hogy a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában levő Budapest közigazgatási határán belüli, illetve azzal közvetlenül határos erdők területe ne csökkenjen.

A 3. §-hoz

Az alkalmi célú igénybevétel - a lényegét tekintve - a 62/2005. (X. 18.) Főv. Kgy. rendelettel került bevezetésre a Fővárosi Önkormányzat vagyongazdálkodását szabályozó joganyagba. A Javaslat már a kibővített szabályozást tartalmazza, az azóta szükségessé vált pontosításokkal együtt, annak érdekében, hogy elősegítse a Fővárosi Önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatainak ellátását, valamint megfeleljen a piaci kihívásoknak.

A 4. §-hoz

Az új bekezdés a Vr. 10. §-a hatályos rendelkezéseinek pontosítását tartalmazza. Egyértelművé teszi, hogy a 6 hónapnál nem régebbi forgalmi értékbecslésre csak a Vr. 10. § (2) bekezdésében tételesen felsorolt esetekben van szükség, a tulajdonosi jogok gyakorlásának egyéb módjai tekintetében elegendő a Vr. 10. § (1) bekezdése szerinti értékmeghatározás. A többi módosítás jogtechnikai jellegű.

Az 5. §-hoz

A módosítás az önkormányzati intézményi ingatlanokra is kiterjeszti az „alkalmi célú igénybevétel” szabályait.

A 6. §-hoz

Az e bekezdésben meghatározott feladatok ellátása az intézmények mindennapi működéséhez elengedhetetlen, ráadásul többnyire sürgős döntéseket igényel. Tekintettel arra, hogy e döntések a vagyon értékére különösebb kihatással nincsenek és esetleges költségvetési ráfordítási igényük az intézményvezető önálló döntési jogkörén belül marad, nem szükséges a bizottsági döntéshozatal, az intézményvezető saját jogkörében dönthet.

A 7. §-hoz

A definíció a 3. és 5. §-okban használt fogalmat határozza meg.

A 8. §-hoz

A fogalom meghatározására az egységes jogalkalmazás érdekében van szükség.

A 9. §-hoz

Az FKF Zrt. a Fővárosi Önkormányzat 100%-os tulajdonában van, amelynek tevékenységi körébe beletartozik ingatlanok üzemeltetése, őrzése. Célszerűségi és gazdasági szempontból indokolható, hogy e tevékenységek ellátására a Fővárosi Önkormányzattól - a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Kbt.) szabályaival összhangban - kizárólagos jogot kapjon.

A 10. §-hoz

A kertészeti szakmai feladatokat saját céggel - FŐKERT Zrt.-vel - végezteti el a Fővárosi Önkormányzat, amelyet erre a célra hozott létre és 100%-os tulajdonában van. Ez egyúttal azt is jelenti, hogy a FŐKERT Zrt. a Fővárosi Önkormányzat irányítása és ellenőrzése alatt áll. A célszerűségi és gazdaságossági szempontok azt indokolják, hogy a FŐKERT Zrt. által a Fővárosi Önkormányzat részére végzett kertészeti feladatok végrehajtásának műszaki ellenőrzése a Kbt. kizárólagos jogra vonatkozó szabályai szerint egy hasonló jogállású, megfelelő szakértelemmel és tevékenységi körrel rendelkező fővárosi önkormányzati gazdasági társasághoz, a FIMŰV Zrt.-hez kerüljön.

A 11. §

(1) bekezdéséhez

E bekezdés a hatálybalépésről rendelkezik.

(2) bekezdéséhez

E bekezdés a Vr. módosításával összefüggésben a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/1992. (III. 26.) Főv. Kgy. rendelet módosítását tartalmazza.

(3)-(4) bekezdéséhez

E módosítások jogtechnikai jellegűek: egyrészt egyes rendelkezések hatályon kívül helyezésre kerülnek, másrészt egyes bekezdések, pontok számozása, illetve megjelölése változik meg.

(5) bekezdéséhez

A Javaslat szerint a rendelet hatálybalépése 2007. január 1., amely a rendelet várható kihirdetéséhez képest több héttel későbbi időpont. Így a rendelet alkalmazására való felkészüléshez elegendő idő áll rendelkezésre, lehetővé téve az új rendelkezések alkalmazásának előírását a rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyek tekintetében is.


  Vissza az oldal tetejére