A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

81/2006. (XII. 29.) Főv. Kgy rendelet indokolása

a 2007. évi átmeneti finanszírozásról és költségvetési gazdálkodásról

Általános indokolás

A rendelet az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 76. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 2007. év eleji átmeneti - a Fővárosi Önkormányzat költségvetésére vonatkozó rendelet megalkotásáig tartó - időszak finanszírozására és költségvetési gazdálkodására tartalmaz szabályozást. A szabályozás célja a folyamatosság fenntartása, a pénzügyi zavarok elkerülése.

Részletes indokolás

Az 1. § a forrásmegosztással érintett bevételek esedékes részlete bruttó összegéből való kerületi, valamint fővárosi önkormányzati részesedést szabályozza. Lényegében a 2006. évi forrásmegosztási arányokat tartja érvényben az átmeneti időszakra. A végleges forrásmegosztás és az átmeneti időszak részesedései különbözetének elszámolását a 2007. évi forrásmegosztási rendelet fogja szabályozni.

Az (1) bekezdés a normatív állami hozzájárulásként a szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladataihoz népességarányosan átengedett személyi jövedelemadó megosztását a kerületi önkormányzatok között a 2006. január 1-jei állandó népességük arányában határozza meg.

A (2) bekezdés a körzeti igazgatás feladataihoz, a helyi közművelődési és közgyűjteményi feladatokhoz, a pénzbeli juttatásokhoz, a lakáshoz jutás feladataihoz, valamint a normatív állami hozzájárulás kiegészítéseként a szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatási feladatokhoz népességarányosan átengedett normatív személyi jövedelemadó megosztását a kerületi önkormányzatok között a 2006. január 1-jei állandó népességük arányában határozza meg.

A (3) bekezdés a településüzemeltetési, igazgatási és sportfeladatokhoz kapcsolódó normatív részesedésű átengedett szja esedékes részlete bruttó összegéből a Fővárosi Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat osztottan megillető bevételek mértékét szabályozza.

A (4) bekezdés a települési önkormányzatoknak átengedett személyi jövedelemadó bruttó összegéből a Fővárosi Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat osztottan megillető bevételek arányát szabályozza.

Az (5) bekezdés az idegenforgalmi adó bevételéből történő részesedést a 2006. évi forrásmegosztási rendeletben előírtaknak az átmeneti időszakra történő megtartásával írja elő, a 7/2006. (II. 24.) Főv. Kgy. rendelet 9. számú mellékletének 2. oszlopa szerint.

A (6) bekezdés a helyi iparűzési adóból való részesedés arányát a 7/2006. (II. 24.) Főv. Kgy. rendelet 10. számú mellékletének 2. oszlopa szerint határozza meg.

A (7) bekezdés a luxusadó bevételének arányát szabályozza a Fővárosi Önkormányzat és a kerületi önkormányzat között.

A (8) bekezdés kimondja, hogy a normatív állami hozzájáruláshoz kapcsolódó 2006. január 1-jei állandó népességszámot és a kerületenkénti megoszlási viszonyszámokat a rendelet 1. számú melléklet 2. és 3. oszlopa tartalmazza.

A 2. § az utalás szabályait rögzíti:

Az (1) bekezdés az állandó népességszámhoz kapcsolódó normatív állami hozzájárulások és a személyi jövedelemadó utalásáról oly módon rendelkezik, hogy a lebonyolításhoz adatszolgáltatási kötelezettséget ír elő a Magyar Államkincstár Fővárosi Területi Igazgatósága részére.

A (2)-(3) bekezdés tételesen rögzíti az iparűzési adó, az idegenforgalmi adó utalásának időpontjait.

A 3. § általános felhatalmazást ad a főpolgármesternek a költségvetési feladatoknak a Főpolgármesteri Hivatal útján - korlátokkal - történő vitelére.

A 4. § (1) bekezdése a folyó költségvetés finanszírozásának szabályait részletezi.

A működőképesség fenntartása érdekében a 2. számú melléklet szerinti időpontokban és mértékben engedélyezi a Hivatal, illetve az intézmények finanszírozását.

Lehetőséget biztosít - a Pénzügyi Bizottság és az illetékes szakbizottság tájékoztatása mellett -, a 60 napon túl lejárt fizetési kötelezettségek előrehozott támogatással történő rendezésére és keletkezésének megelőzésére, az adósságrendezési eljárás elkerülése érdekében.

A 2006. évi kötelezettségvállalással terhelt pénzmaradvány erejéig engedi a kifizetést, továbbá kötelezettségvállalást és kifizetést engedélyez a 2006. évben - 2007. évi költségvetés terhére - hozott közgyűlési döntések alapján.

Az egyes közoktatási, valamint a szociális feladatok ellátásához kapcsolódó kiegészítő támogatások utalását szabályozza.

A (2) bekezdés a hivatásos tűzoltóság támogatásának utalását határozza meg.

A (3) bekezdés a hajléktalan munkanélküliek támogatásának, átmeneti és rendszeres szociális segélyének, az időskorúak járadékának - a központi költségvetésből utólagosan megtérített - megelőlegezését biztosítja.

A (4) bekezdés az intézményekben folyamatban lévő felújítási feladatokhoz biztosítja a fedezet utalását.

A (5) bekezdés az engedélyezési okmányok készítését engedélyezi, majd jóváhagyása után kötelezettségvállalást enged a 2006. évi költségvetésben szereplő intézményfelújítási feladatokra, valamint az érvényes 7 éves fejlesztési tervben szereplő út-híd felújítási keret terhére engedélyezett kötelezettségvállalásra és utalásra.

A (6) bekezdés a „9112 Évközi indítású beruházások” címen jóváhagyott fejlesztésekre engedélyezési okmány készítését tiltja.

Az (7) bekezdés az önkormányzat által céljelleggel támogatott intézményekben folyamatban lévő fejlesztési feladatokhoz biztosítja a támogatások utalását.

Az 5. § (1) bekezdés a 2007. évi költségvetési rendelet megalkotásáig terjedő átmeneti időszakra meghatározza a Főpolgármesteri Hivatalban és a Fővárosi Közterület-felügyeletnél dolgozó köztisztviselők illetményalapjának mértékét és biztosítja a folyamatos kifizetést. A Főpolgármesteri Hivatalban dolgozó köztisztviselők és munkavállalók részére átvállalt önkéntes-kölcsönös nyugdíj, illetve egészség/önsegélyező pénztári tagdíjfizetések teljesítésére ad lehetőséget, továbbá biztosítja, hogy az egyéb illetmény jellegű kötelező juttatások időarányos kifizetésére vállalható kötelezettség, teljesíthető kifizetés.

A (2) bekezdésben a fővárosi önkormányzati intézmények alkalmazottai részére átvállalt kötelezettségvállalást és kifizetést engedélyez az önkéntes, illetve egészség/önsegélyező pénztárak részére.

A (3) bekezdés a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően biztosítja külön juttatásként egy havi illetmény kifizetését, amelyről 2007. január 16-án kell rendelkezni, ennek fedezetét a Budapest Főváros Önkormányzatának 2006. évi költségvetése tartalmazza.

A 6. § (1) bekezdés havi 5167 E Ft támogatás utalását biztosítja tárgyhó 5-ig a Fővárosi Településtisztasági és Környezetvédelmi Kft. részére.

A (2) bekezdés a lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítását végző konzorcium részére a ténylegesen teljesített mennyiségnek megfelelően biztosítja a támogatás utalását.

A (3) bekezdés az IL-NET Budapesti Illemhely-üzemeltetési Kht. részére biztosít 15 250 E Ft negyedéves támogatást.

A (4) bekezdése 10 000 E Ft támogatás utalását biztosítja tárgyhó 5-ig a Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. működtetéséhez.

Az (5) bekezdés a közfeladatokat ellátó közhasznú társaságok finanszírozására a feladatellátás biztonságát megteremtő szabályozást biztosít.

A (6) bekezdés megengedi a 2006. évi vállalkozási célú előirányzat-maradványok felhasználását.

A 7. § intézkedik a Fővárosi Kisebbségi Önkormányzatok pénzellátásáról, a központi költségvetésből származó, illetve a Fővárosi Önkormányzat által a működtetéshez biztosított támogatások kiutalásának rendjéről.

A 8. § a 2006. évi költségvetésben a 8200-as címeken tervezett alapok, valamint a „8418 Bűnmegelőzési pályázati keret” előirányzata, és a 9200-as címeken tervezett bizottsági keret céltartalékok terhére 2006. évi keretmaradványuk erejéig engedi a kötelezettségvállalást és a támogatás utalását (intézmények és más szervezetek részére). A Vagyongazdálkodási Keretre a vagyongazdálkodási feladatok folyamatosságának biztosítása érdekében külön szabályozást ad.

A 9. § (1) bekezdése az oktatási, szociálpolitikai és egészségügyi alapfeladatokat közszolgáltatási szerződéssel átvállaló, a 2007. évre is érvényes közszolgáltatási szerződéssel rendelkező alapítványok, társadalmi szervezetek finanszírozásáról rendelkezik.

A (2) bekezdés a Motiváció Alapítvány részére nyújtott támogatás fedezetének biztosítása érdekében külön szabályozást ad.

A (3) bekezdés rendelkezik a hajléktalanellátó civil szervezetek számára nyújtott támogatásról.

A (4)-(5) bekezdés biztosítja a fővárosi hajléktala-nok téli ellátására fenntartott időszakos férőhelyek támogatását.

A (6) bekezdés biztosítja a „8226 Fővárosi Szolidaritási célú bizottsági keretre” a kötelezettségvállalást, támogatás utalását.

A (7) bekezdés a Budapesti Fesztiválzenekar Alapítvánnyal megkötött és 2005. július 1-jén módosított közszolgálati szerződés alapján rendelkezik a támogatás utalásáról.

A (8) bekezdés a sportfeladatokat szerződés alapján ellátó társadalmi szervezetek folyamatos működése fenntartásának szükséges fedezet biztosítása érdekében külön szabályozást ad.

A (9) bekezdés az egyesített bérletek bevezetése miatt a közlekedés a közlekedési társaságnál 2007-ben felmerülő bevételkiesés pótlásáról, a szükséges összeg havi bontásban történő biztosításáról rendelkezik.

A (10) bekezdés a BTH Budapesti Turisztikai Szolgáltató Kht. folyamatos működése fenntartásához szükséges fedezet biztosítása érdekében külön szabályozást ad.

A (11) bekezdés az önkormányzati körön kívülre történő, az (1)-(10) bekezdésekben nem szabályozott utalásokat megállapodásokhoz, költségvetési kötelezettségvállalásokhoz köti. E támogatások céljellegük miatt évente rendeleti szabályozást tesznek szükségessé, ugyanakkor lehetővé kell tenni a határidős kötelezettségek teljesítését. A súlyos környezeti katasztrófa áldozatainak megsegítése olyan rendkívüli és halasztást nem tűrő esemény, amely szükségessé teszi az azonnali intézkedést.

A (12) bekezdés közszolgáltatási szerződéshez köti a 8400 címen belül, a „Közszolgáltatási szerződéssel adható támogatási keret”, valamint a „Kulturált ebtartási program” címeken tervezett keretmaradványok terhére történő utalást.

A (13) bekezdés a Fővárosi Tűzoltóparancsnokság hivatásos állománya részére jogszabály alapján járó közlekedési bérlet megvásárlásához előrehozott támogatást biztosít az intézmény 2007. éves költségvetése terhére.

A (14) bekezdés a „8704 Fővárosi Polgári Védelmi Igazgatóság” támogatásáról rendelkezik.

A (15) bekezdés a gyermekvédelem speciális ellátásának biztosításához ad támogatást az ellátási szerződésben foglaltak szerint.

A 10. § (1) bekezdése a meghatározott célra kapott állami támogatást, valamint az átvett pénzeszközöket az összeg címzettjének számlájára engedi tovább utalni.

A (2) bekezdés a 4. számú metróvonal l. szakasz beruházásával kapcsolatos szerződésekben foglaltak teljesítését engedélyezi az átmeneti időszakban.

A 11. § az átmeneti finanszírozási és gazdálkodási időszakban is biztosítja, illetve megengedi a főpolgármesternek:

- likviditási hitel felvételét,

- a megkötött hitelszerződések alapján a le nem hívott hitelkeretek felvételét,

- a hitelszerződések adósságterhei időben történő kifizetését,

- az átmenetileg szabad pénzeszközök kihelyezését.

A 12. § az önkormányzati kiadások közül a 8400-as fejlesztési címeken megtervezett feladatok finanszírozásának, kötelezettségvállalásának átmeneti szabályozásait részletezi.

Az (1) bekezdés a folyamatosságot biztosítja azzal, hogy megengedi a folyamatban lévő fejlesztési feladatoknál a kifizetést, egyrészt a 2006. évi előirányzat-maradványok erejéig, másrészt a 2007. évi ütem terhére a ténylegesen elvégzett munkák ellenértéke mértékéig.

A (2) bekezdés kifizetést enged a jogerős határozatok, ítéletek szerinti kötelezettségekre.

A (3) bekezdés az okmány nélkül megvalósuló tanulmánytervek finanszírozásának lehetőségét teremti meg az átmeneti időszakban.

A (4) bekezdés az átmeneti időszakban teljesülő, a beruházás forrásai között nem szereplő többletbevétel összegével, illetve többletbevételt igazoló kötelezettségvállalás esetén az engedélyokmány azonos összegével módosítható.

Az (5) bekezdés az engedélyokmányok korlátozott jóváhagyását engedi. A 2007. évi koncepcióban szereplő fejlesztések közül kizárólag a szerződéses kötelezettség alapján a 2007. évi ütemezéssel kezdődő beruházások engedélyezési okmányai hagyhatók jóvá.

A 13. § (1)-(2) bekezdése a költségvetésben kialakuló ágazati arányok védelmét biztosítja azzal a szabályozással, mely szerint a „túlköltés”-t ágazaton belüli átcsoportosítással kell rendezni. Előfordulhat, hogy az átmeneti időszakban egy adott felújítási, illetve fejlesztési feladatra történt kifizetések, kötelezettségvállalások meghaladják a 2007. évi költségvetésben és a 2006. évi pénzmaradványfelosztás során jóváhagyásra kerülő előirányzatokat.

A 14. § (1)-(2) bekezdése a rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.


  Vissza az oldal tetejére