A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

Főv. Kgy. határozatai

kivonat a 2006. február 14-i rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből * 

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

102/2006. (II. 14.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el a „Javaslat a Budapest IX. kerületében található Szent László Kórház sporttelepének térítésmentes átadására” című előterjesztés napirendre vételére vonatkozó javaslatot.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

103/2006. (II. 14.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy 1. napirendként tárgyalja meg a „Javaslat a Fővárosi Közterület-hasznosítási Társulás tanácsi tagjának cseréjére” című előterjesztést.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

104/2006. (II. 14.) Főv. Kgy. h.

az ülés napirendjét az alábbiakban állapítja meg:

1/a. Javaslat a Fővárosi Közterület-hasznosítási Társulás tanácsi tagjának cseréjére.

1/b. Javaslat a Fővárosi (területi) Választási Bizottság, az országgyűlési egyéni választókerületi választási bizottságok tagjainak és póttagjainak megválasztására.

2. A Fővárosi Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat osztottan megillető bevételek 2006. évi megosztásáról szóló rendelettervezet.

3. Javaslat a 2006. évi felhalmozási és vis maior célokat szolgáló céljellegű decentralizált támogatási keret feltétel- és pályázati rendszerére és a 2006. január 26-án elfogadott előterjesztés alapján kiadott határozatok módosítására.

(A Fővárosi Közgyűlés zárt ülésen folytatja munkáját. Az ülésen elhangzottakat külön jegyzőkönyv rögzíti.)

A napirend 2. pontja: A Fővárosi Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat osztottan megillető bevételek 2006. évi megosztásáról szóló rendelettervezet.

Előadó: dr. Tiba Zsolt

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja a 7/2006. (II. 24.) önkormányzati rendeletét a Fővárosi Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat osztottan megillető bevételek 2006. évi megosztásáról.

Képviselői kérdések, interpellációk

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

111/2006. (II. 14.) Főv. Kgy. h.

dr. Kupper András interpellációjára adott választ elfogadja

A napirend 3. pontja: Javaslat a 2006. évi felhalmozási és „vis maior” célokat szolgáló céljellegű decentralizált támogatási keret feltétel- és pályázati rendszerére és a 2006. január 26-án elfogadott előterjesztés alapján kiadott határozatok módosítására.

Előadó: Vajda Pál

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

112/2006. (II. 14.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a 2006. január 26-án megtartott ülésén a tárgyban elfogadott 67/2006. (I. 26.), 68/2006. (I. 26.), 69/2006. (I. 26.) és a 70/2006. (I. 26.) Főv. Kgy. határozatait hatályon kívül helyezi.

113/2006. (II. 14.) Főv. Kgy. h.

A helyi önkormányzatok címzett és céltámogatási rendszeréről szóló többször módosított 1992. évi LXXXIX. törvény 1/A. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a területfejlesztési tanácsok részére normatívan elosztott céljellegű decentralizált támogatás fővárosra jutó összegének maradványát és 2006. évi szabad keretét az alábbiak szerint osztja meg felhalmozási és „vis maior” feladatokra:

Megnevezés 2006 2007 2008
A központi költségvetés szerinti előirányzat 275 100
Le: 2006. évi „vis maior” keret (20%) -55 020
Fejlesztési előirányzat 220 080 110 040 44 016
Le: a korábbi évek döntéseivel 2006-ra vállalt
elkötelezettség

-183 880
2005. évi lekötetlen maradvány 35 750
A 2006. évi pályázatokra felhasználható keret 71 950 110 040 44 016

114/2006. (II. 14.) Főv. Kgy. h.

Pályázatot hirdet a 2006. évi és a további évekre leköthető felhalmozási célú decentralizált keret terhére a fővárosi kerületi önkormányzatok részére az 1. számú melléklet szerinti pályázati felhívásban rögzített feltételekkel, tartalmi és formai követelményekkel.

115/2006. (II. 14.) Főv. Kgy. h.

A „vis maior” támogatási keret terhére a 295/2005. (XII. 23.) Korm. rendelet 13-14. §-aiban meghatározottak szerint lehet pályázni.

116/2006. (II. 14.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy intézkedjen a felhalmozási célú decentralizált keretre vonatkozó pályázati felhívásnak az OTH honlapján történő megjelentetéséről.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

Kelt a Fővárosi Közgyűlés 2006. február 14-i rendkívüli ülésén.

dr. Tiba Zsolt s. k. dr. Demszky Gábor s. k.
főjegyző főpolgármester

  Vissza az oldal tetejére