A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

Főv. Kgy. határozatai

kivonat a 2006. március 13-i rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből * 

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

342/2006. (III. 13.) Főv. Kgy. h.

napirendjére veszi és 6. pontként tárgyalja meg a „Megállapodás módosítás a Rác fürdő projekthez kapcsolódó föld alatti parkológarázs és a Citadellához vezető sikló létesítése ügyében” című előterjesztést.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

343/2006. (III. 13.) Főv. Kgy. h.

az ülés napirendjét az alábbiakban állapítja meg:

1. Luxusadó alkalmazásáról szóló önkormányzati rendelet.

2. „Hosszú lejáratú hitelkeretek biztosítása általános önkormányzati finanszírozási célokra” tárgyú közbeszerzési eljárást lezáró döntés kérése.

3. Javaslat egészségügyi fejlesztésekre történő hitel felvételére az Európai Beruházási Banktól.

4. Javaslat a működő kórházak és szakrendelők 2006. évben induló egészségügyi gép-műszer beszerzéseinek céltámogatási pályázatára.

5. Javaslat a 10/1999. (IV. 23.) Főv. Kgy. rendelet alapján a kerületekkel közös szennyvízcsatorna- építési beruházások 2006. évi fővárosi céltámogatására és központi céltámogatási pályázatra.

6. Megállapodás módosítás a Rác fürdő projekthez kapcsolódó föld alatti parkológarázs és a Citadellához vezető sikló létesítése ügyében.

7. Javaslat a Studio Metropolitana Kht. közszolgáltatási szerződésének módosítására.

8. A margitszigeti Hajós Alfréd Uszoda bővítésével kapcsolatos használati megállapodás módosítása.

9. Javaslat Budapest Főváros Önkormányzata közbiztonsági és bűnmegelőzési célú pályázatainak irányelveire.

A napirend 1. pontja: Luxusadó alkalmazásáról szóló önkormányzati rendelet.

Előadó: dr. Tiba Zsolt

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

344/2006. (III. 13.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el Ughy Attilának a „Luxusadó alkalmazásáról szóló önkormányzati rendelet” című előterjesztés napirendről történő levételére vonatkozó indítványát.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

345/2006. (III. 13.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el dr. Juharos Róbert módosító indítványát, mely szerint:

„A Fővárosi Közgyűlés úgy dönt, hogy a 2005. évi CXXI. törvény (a luxusadóról) alkotmányossági vonatkozásában az Alkotmánybírósághoz fordul, kérve a jogszabály utólagos normakontrollját. A kérelem indoklásánál a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara levelének tartalma, és a közgyűlési vitában elhangzottak szolgáljanak elsősorban.”

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 13/2006. (III. 29.) önkormányzati rendeletét a luxusadó alkalmazásáról.

A napirend 2. pontja: „Hosszú lejáratú hitelkeretek biztosítása általános önkormányzati finanszírozási célokra” tárgyú közbeszerzési eljárást lezáró döntés kérése.

Előadó: dr. Demszky Gábor

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

346/2006. (III. 13.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy zárt ülésen kívánja tárgyalni a „Hosszú lejáratú hitelkeretek biztosítása általános önkormányzati finanszírozási célokra tárgyú közbeszerzési eljárást lezáró döntés kérése” című előterjesztést.

(A Fővárosi Közgyűlés zárt ülésen folytatja munkáját. Az ülésen elhangzottakat külön jegyzőkönyv rögzíti.)

A napirend 3. pontja: Javaslat egészségügyi fejlesztésekre történő hitel felvételére az Európai Beruházási Banktól.

Előadó: dr. Tiba Zsolt

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

356/2006. (III. 13.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el Zsinka Lászlónak a „Javaslat egészségügyi fejlesztésekre történő hitel felvételére az Európai Beruházási Banktól” című előterjesztés napirendről történő levételére vonatkozó indítványát.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

357/2006. (III. 13.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja, megköti az előterjesztés 2. számú mellékletében benyújtott, az Európai Beruházási Bankkal megkötendő, egészségügyi intézményfejlesztésekre vonatkozó hitelmegállapodást, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

358/2006. (III. 13.) Főv. Kgy. h.

Felhatalmazza a főpolgármestert arra, hogy a hitelmegállapodáson az esetleg szükségessé váló, a hitelkeret összegét nem növelő és a hitel pénzügyi feltételeit a Fővárosi Önkormányzat számára kedvezőtlenül nem befolyásoló technikai módosításokat a megállapodás érvényessége alatt a hitelnyújtó beleegyezése és a Pénzügyi Bizottság egyidejű tájékoztatása mellett hajtsa végre.

Határidő: aláírásra azonnal, technikai módosításra szükség szerint

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 4. pontja: Javaslat a működő kórházak és szakrendelők 2006. évben induló egészségügyi gép-műszer beszerzéseinek céltámogatási pályázatára.

Előadó: dr. Tiba Zsolt

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

359/2006. (III. 13.) Főv. Kgy. h.

egyetért a Fővárosi Önkormányzat működő kórházak és szakrendelők egészségügyi gép-műszer beszerzés céltámogatással megvalósuló 139 500 000 Ft összköltségű fővárosi önkormányzati beruházással, és a beruházáshoz saját forrásként 83 700 000 Ft-ot a beruházási adatlap szerinti ütemezésben biztosít.

Határidő: a 2006. évi költségvetés kihirdetésének napja

Felelős: dr. Demszky Gábor

360/2006. (III. 13.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy a működő kórházak és szakrendelők 2006. évi egészségügyi gép-műszer beszerzése céltámogatással tárgyú beruházásra 2006. évi céltámogatási pályázatot nyújt be, és felhatalmazza a főpolgármestert az előírt formanyomtatványok aláírására és benyújtására.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

361/2006. (III. 13.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a működő kórházak és szakrendelők 2006. évi egészségügyi gép-műszer beszerzése céltámogatással tárgyú beruházás engedélyokiratát és felkéri a főpolgármestert, hogy az engedélyokiratot a 6. számú melléklet szerinti tartalommal adja ki.

Határidő: döntést követő 30 napon belül

Felelős: dr. Demszky Gábor

362/2006. (III. 13.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy a „9111 Új induló cél- és címzett beruházások saját forrása” címen szereplő, a céltámogatott 2006. évi gép-műszer beszerzés feladat 96 000 E Ft előirányzatból a felhasználásra tervezett 83 700 E Ft saját forrás biztosítása után fennmaradó 12 300 E Ft előirányzatot a „9112 Évközi indítású beruházások” címen a beruházások átütemezésének tartaléka feladatra átcsoportosítja.

Határidő: döntést követő 30 napon belül

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 5. pontja: Javaslat a 10/1999. (IV. 23.) Főv. Kgy. rendelet alapján a kerületekkel közös szennyvízcsatorna-építési beruházások 2006. évi fővárosi céltámogatására és központi céltámogatási pályázatra.

Előadó: Vajda Pál

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

363/2006. (III. 13.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja a 10/1999. (IV. 23.) Főv. Kgy. rendeletben meghatározott feltételekkel a közös céltámogatási pályázatok benyújtását az 1. számú melléklet 2. oszlopa szerinti önkormányzatokkal a 3. oszlop szerinti beruházásokra.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

364/2006. (III. 13.) Főv. Kgy. h.

Egyetért az 1. számú melléklet 3. oszlopa szerinti, céltámogatással megvalósuló, a 4. oszlop szerinti összköltségű önkormányzati beruházások megvalósításával.

Saját forrásként az 1. számú melléklet 9-11. oszlopa szerinti összeget - összesen 2 577 973 E Ft-ot - a beruházási adatlapokkal egyező részletezésben az éves költségvetési rendeleteiben biztosítja. A 2006. évi 2 173 651 E Ft fővárosi céltámogatás forrása a költségvetésben a „8404 Szennyvízcsatornázás fővárosi céltámogatása” címen tervezett kiadási előirányzat.

Határidő: az éves költségvetési rendeletek jóváhagyása

Felelős: dr. Demszky Gábor

365/2006. (III. 13.) Főv. Kgy. h.

Felhatalmazza a főpolgármestert, hogy a helyi önkormányzatok címzett és céltámogatása felhasználásának részletes szabályairól szóló 19/2005. (II. 11.) Korm. rendelet alapján a központi céltámogatási pályázat benyújtásához szükséges, az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti 2. számú dokumentumokat a pályázó önkormányzatoknak kiadja.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

366/2006. (III. 13.) Főv. Kgy. h.

Felhatalmazza a főpolgármestert, hogy kösse meg az érintett kerületi önkormányzatokkal az előterjesztés 3. számú mellékletében szereplő minta szerinti megállapodásokat az egyes beruházásokra vonatkozó konkrét adatokkal.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 6. pontja: Megállapodás módosítás a Rác fürdő projekthez kapcsolódó föld alatti parkológarázs és a Citadellához vezető sikló létesítése ügyében.

Előadó: Vajda Pál

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

367/2006. (III. 13.) Főv. Kgy. h.

a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, és vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 27/1995. (V. 15.) Főv. Kgy. rendelet 17. § (1) bekezdés alapján megköti, jóváhagyja az előterjesztés 7. számú mellékletét képező megállapodás 1. sz. módosítását a Rác Sikló Kft.-vel, Rác Nosztalgia Kft.-vel, valamint a Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Rt.-vel, amely alapján a 2004. március 31-én kelt megállapodás úgy módosul, hogy a megállapodásból eredő jogokat és kötelezettségeket a Rác Nosztalgia Kft. átruházza a Rác Sikló Kft.-re, valamint a jogerős és végrehajtható építési engedély megszerzésére vonatkozó póthatáridőt 2007. szeptember 30. napjának jelöli meg.

Felhatalmazza a főpolgármestert a megállapodás 1. számú módosításának aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

368/2006. (III. 13.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el Zsinka Lászlónak a vita újbóli megnyitására vonatkozó ügyrendi indítványát.

A napirend 7. pontja: Javaslat a Studio Metropolitana Kht. közszolgáltatási szerződésének módosítására.

Előadó: dr. Bakonyi Tibor

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

369/2006. (III. 13.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy jóváhagyja, megköti a Studio Metropolitana Kht. és a Fővárosi Önkormányzat közötti „Közszolgáltatási Szerződés 2006. évi kiegészítését” a módosított 1. számú melléklet szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert a mellékelt szerződés aláírására.

Határidő: a Fővárosi Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló rendelet hatálybalépését követő 15 napon belül

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 8. pontja: A margitszigeti Hajós Alfréd Uszoda bővítésével kapcsolatos használati megállapodás módosítása.

Előadó: dr. Bakonyi Tibor

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

370/2006. (III. 13.) Főv. Kgy. h.

a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 27/1995. (V. 15.) Főv. Kgy. rendelet 17. § (1) bekezdése alapján úgy dönt, hogy jóváhagyja, megköti a Fővárosi Önkormányzat, a Magyar
Állam nevében képviselőként eljáró Nemzeti Sporthivatal, valamint a Sportfolió Létesítmény Kezelő, Hasznosító és Fejlesztésszervező Kht. között megkötött, 2005. április 15-én hatályba lépett, a Magyar Állam és a Fővárosi Önkormányzat osztatlan közös tulajdonában lévő, Budapest XIII. ker., Margitsziget, 23800/7 hrsz.-ú ingatlanra vonatkozó használati megállapodás módosításáról szóló „Használati Megállapodás Módosítása” című szerződést.

Felhatalmazza a főpolgármestert a jelen előterjesztés 3. számú mellékletét képező „Használati Megállapodás Módosítása” című szerződés aláírására.

Határidő: 15 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

Képviselői kérdések, interpellációk

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

371/2006. (III. 13.) Főv. Kgy. h.

dr. Endrédy István interpellációjára adott választ elfogadja.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

372/2006. (III. 13.) Főv. Kgy. h.

dr. Endrédy István interpellációjára adott választ elfogadja.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

a Fővárosi Közgyűlés

373/2006. (III. 13.) Főv. Kgy. h.

Wintermantel Zsolt interpellációjára adott választ elfogadja.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

374/2006. (III. 13.) Főv. Kgy. h.

Wintermantel Zsolt interpellációjára adott választ elfogadja.

A napirend 9. pontja: Javaslat a Budapest Főváros Önkormányzata közbiztonsági és bűnmegelőzési célú pályázatainak irányelveire.

Előadó: dr. Demszky Gábor

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

375/2006. (III. 13.) Főv. Kgy. h.

elfogadja az előterjesztés mellékleteként csatolt „Irányelveket” és egyetért azzal, hogy Budapest Főváros Önkormányzata tárgyévi költségvetési rendeletében a „8418 Bűnmegelőzés pályázati keret” címkódon szereplő működési célú előirányzat a kerületi önkormányzatok, a „Biztonságos iskola mozgalomban” részt vevő oktatási intézmények és a közhasznú, kiemelten közhasznú társadalmi szervezetek és alapítványok a közbiztonság javításával, bűnmegelőzéssel, a sértettek segítésével kapcsolatos - különösen a városi biztonság fokozásával, a gyermek- és fiatalkori bűnözés, a családon belüli erőszak megelőzésével, szociális ellátással, oktatással és az áldozatvédelemmel összefüggő - feladatai ellátásának, működésének támogatására, a mellékletként csatolt „Irányelvekben” foglalt szabályok szerint lebonyolított pályázat útján kerüljön felhasználásra.

Határidő: 2006. március 31.

Felelős: dr. Demszky Gábor

Kelt a Fővárosi Közgyűlés 2006. március 13-i ülésén.

dr. Tiba Zsolt s. k. dr. Demszky Gábor s. k.
főjegyző főpolgármester

  Vissza az oldal tetejére