A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

Főv. Kgy. határozatai

kivonat a 2006. október 13-i alakuló ülésének jegyzőkönyvéből * 

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1637/2006. (X. 13.) Főv. Kgy. h.

az ülés első részének napirendjét az alábbiakban állapítja meg:

1. A Fővárosi Választási Bizottság tájékoztatója.

2. Javaslat a főpolgármester illetményének, költségtérítésének és személygépkocsi-használatának megállapítására.

3. Az önkormányzati törvény 33/A. § (2) bekezdésének b) pontjában felsorolt tisztségek betöltésének bejelentése.

A napirend 1. pontja: A Fővárosi Választási Bizottság tájékoztatója.

Előadó: dr. Fogarasi József, a Fővárosi Választási Bizottság elnöke

A napirend 2. pontja: Javaslat a főpolgármester illetményének, költségtérítésének és személygépkocsi-használatának megállapítására.

Előadók: Ikvai-Szabó Imre, Molnár Gyula

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1638/2006. (X. 13.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy 2006. október 1. napjától kezdődően dr. Demszky Gábor főpolgármester illetményét havi 671 550 Ft-ban állapítja meg.

1639/2006. (X. 13.) Főv. Kgy. h.

Dr. Demszky Gábor főpolgármester részére 2006. október 1-jétől kezdődő hatállyal illetménye 30%-ának megfelelő mértékű, összegszerűen 201 465 Ft/hónap költségátalányt állapít meg.

1640/2006. (X. 13.) Főv. Kgy. h.

a főpolgármester részére 2006. október 1. hatállyal biztosítja a tisztség ellátásával összefüggésben az - adóköteles természetbeni juttatásként kezelendő - hivatali gépjármű magáncélú használata, valamint a céges telefon (vezetékes, mobil) szolgáltatások magáncélra is kiterjedő használata költségeinek és adó-, illetve adó jellegű közterheinek a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 70. § (1)-(2) bekezdése valamint 69. § (1) bek. mb) pontja szerinti fedezetét a Budapest Főváros Önkormányzatának éves költségvetési rendeletében.

1641/2006. (X. 13.) Főv. Kgy. h.

megállapítja, hogy az önkormányzati képviselők tiszteletdíjának összege a köztisztviselői illetményalap 2,8-szerese, a bizottsági elnök, tanácsnok, valamint a bizottsági tag tiszteletdíja az 58/2006. (IX. 18.) Főv. Kgy. rendelettel módosított SZMSZ 45. §-ban meghatározott mértékben növekszik.

A napirend 3. pontja: Az önkormányzati törvény 33/A. § (2) bekezdésének b) pontjában felsorolt tisztségek betöltésének bejelentése.

Előadó: dr. Demszky Gábor

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1642/2006. (X. 13.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy hozzájárul ahhoz, hogy dr. Demszky Gábor főpolgármester a „Budapest Bank Budapestért” Alapítvány kuratórium elnöki tisztséget betölthesse.

Határidő: azonnal

Felelős: a személyi anyagban történő kezelésért dr. Tiba Zsolt főjegyző

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1643/2006. (X. 13.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy 4. pontként tárgyalja meg a „Közbeszerzési eljárás a százhalombattai szennyvíztisztító telep tendertervének elkészíttetéséhez” című előterjesztést.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1644/2006. (X. 13.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy 5. pontként tárgyalja meg a „Javaslat a Vagyonnyilatkozat-ellenőrző és Összeférhetetlenséget Vizsgáló Bizottság tagjainak megválasztására” című előterjesztést.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1645/2006. (X. 13.) Főv. Kgy. h.

az ülés második részének napirendjét az alábbiakban állapítja meg:

4. Közbeszerzési eljárás a százhalombattai szennyvíztisztító telep tendertervének elkészíttetéséhez.

5. Javaslat a Vagyonnyilatkozat-ellenőrző és Öszszeférhetetlenséget Vizsgáló Bizottság tagjainak megválasztására.

A napirend 4. pontja: Közbeszerzési eljárás a százhalombattai szennyvíztisztító telep tendertervének elkészíttetéséhez.

Előadó: Ikvai-Szabó Imre

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1646/2006. (X. 13.) Főv. Kgy. h.

eseti jelleggel magához vonja a Közbeszerzési Bizottságra az SZMSZ 5. számú melléklet II. „a Közgyűlés által a bizottságokra átruházott hatáskörök jegyzéke” fejezet Közbeszerzési Bizottság cím 6. pontjában átruházott hatáskört, és úgy dönt, hogy a százhalombattai szennyvíztisztító telep tendertervének elkészíttetésére kiírt nyílt közbeszerzési eljárás eredményhirdetését 30 nappal elhalasztja.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 5. pontja: Javaslat a Vagyonnyilatkozat-ellenőrző és Összeférhetetlenséget Vizsgáló Bizottság tagjainak megválasztására.

Előadók: a képviselőcsoportok vezetői

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1647/2006. (X. 13.) Főv. Kgy. h.

a Vagyonnyilatkozat-ellenőrző és Összeférhetetlenséget Vizsgáló Bizottságba az alábbi személyeket választja meg:

a) a bizottság elnöke, tagja:

Németh Zoltán (FIDESZ)

b) a bizottság alelnöke, tagja:

Devánszkiné dr. Molnár Katalin (MSZP)

c) a bizottság tagjai:

dr. Balogh Pál (MSZP)

dr. Bőhm András (SZDSZ)

Danielisz Béla (MSZP)

John Emese (SZDSZ)

dr. Rétvári Bence (KDNP)

dr. Vaskor László (MDF)

Wintermantel Zsolt (FIDESZ)

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1648/2006. (X. 13.) Főv. Kgy. h.

napirendjére veszi és 6. napirendként tárgyalja meg „A Miniszterelnöki Hivatal 2006. évi október 23-i ünnepre vonatkozó közterület-használati kérelmei” című előterjesztést.

A napirend 6. pontja: A Miniszterelnöki Hivatal 2006. évi október 23-i ünnepre vonatkozó közterület-használati kérelmei.

Előadó: dr. Tiba Zsolt

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1649/2006. (X. 13.) Főv. Kgy. h.

a 7/1992. (III. 26.) Főv. Kgy. rendelet 49. § (9) bekezdés alapján úgy dönt, hogy a Várostervezési és Városképvédelmi Bizottságra átruházott hatáskörét a Miniszterelnöki Hivatalnak a 2006. évi október 23-i ünnepre vonatkozó jelen közterület-használati kérelme ügyében magához vonja.

1650/2006. (X. 13.) Főv. Kgy. h.

az 59/1995. (X. 20.) Főv. Kgy. rendelet 4. § (2) bekezdés 1. pontja, és a 60/1995. (X. 20.) Főv. Kgy. rendelet 9. § d) pontja alapján úgy dönt, hogy a Miniszterelnöki Hivatal jelen előterjesztés 1., 2. és 3. számú mellékleteiben foglalt kérelmei alapján a 2006. évi október 23-i ünnep méltó megünneplésére vonatkozó rendezvény megtartásához:

- 2006. október 20-a és 2006. november 5-e között a VIII. ker., József körút 86. sz. épület előtt, a VI. ker., Andrássy út 22. és 25. számú épületek előtt, és a XI. ker., Szent Gellért tér 4. számú épület előtt összesen 1024 m2;

- 2006. október 19-e és 2006. november 4-e között az V. kerület, Károly körút 28-30. sz. alatti, jelenleg közterületként funkcionáló Városháza előtti parkban 322 m2;

- a 2006. október 14-e és 2006. október 28-a közötti időszakra az Erzsébet hídra két darab, darabonként 17 ¥ 22 méteres, összesen 748 m2 méretű látványelem elhelyezéséhez, illetőleg közterület-használatához térítésmentesen hozzájárul.

Jóváhagyja, megköti a jelen előterjesztés 4. számú mellékletében lévő „Használati Megállapodás”-t és felkéri a főpolgármestert ennek aláírására.

Határidő: 10 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

Kelt a Fővárosi Közgyűlés 2006. október 13-i nyílt ülésén.

dr. Tiba Zsolt s. k. dr. Demszky Gábor s. k.
Főjegyző Főpolgármester

  Vissza az oldal tetejére