A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

HOSTIS Idegenforgalmi és Nemzetközi Gazdasági Szakképzési Közalapítvány

2005. évi közhasznúsági jelentése * 

1039 Budapest, Szent János u. 16.

SZÖVEGES BESZÁMOLÓ
2005.

A HOSTIS Idegenforgalmi és Nemzetközi Gazdasági Szakképzési Közalapítvány 1998. január 1. napjától a 12. Pk. 64 134/14 sz. bírósági határozat alapján kiemelkedően közhasznú szervezet.

A Közalapítvány kiemelkedően közhasznú tevékenységei: olyan szakemberképzési bázisiskola, tanszálloda működtetése, fejlesztése, amelyben a szállodai szakmák, az idegenforgalommal, vállalkozásokkal és a nemzetközi gazdasággal kapcsolatos szakmákban középiskolai képzést folytat.

A Közalapítvány fenntartásában működik a Xántus János Idegenforgalmi Gyakorló Középiskola és Szakképző Iskola. Az iskola nappali tagozatos, többcélú oktatási intézmény (gimnázium, szakközépiskola és szakiskola). A tanuló létszám 2005. évben 828 fő.

A Közalapítvány a tanulói normatív támogatáson felül magánszemélyek, gazdasági társaságok adományaiból támogatást nyújt az iskolának a kötelező óraszám feletti nyelvoktatásra, jó tanulók részére a pedagógiai programban meghatározott feltételek szerint ösztöndíj kifizetésére, tanulmányi kirándulásra, valamint kulturális és sport célokra.

Kiemelten közhasznú Közalapítvány mérlege

adatok E Ft-ban
A tétel megnevezése Előző év Tárgyév
Eszközök
A) Befektetett eszközök 160 098 155 854
B) Forgóeszközök 14 667 14 175
C) Aktív időbeli elhatárolások 155 146
Eszközök (aktívák) összesen: 174 920 170 175
Források
D) Saját tőke 165 096 158 250
E) Céltartalék 0 0
F) Kötelezettségek 9 824 11 925
G) Passzív időbeli elhatárolás 0 0
Források (passzívák) összesen: 174 920 170 175

Kiemelten közhasznú Közalapítvány eredménykimutatása

adatok E Ft-ban
A tétel megnevezése Előző év Tárgyév
A) Összes közhasznú tevékenység bevétele 766 684 716 064
B) Vállalkozási tevékenység bevétele 69 473 66 736
C) Összes bevétel 836 157 782 800
D) Közhasznú tevékenység ráfordításai 772 925 722 429
E) Vállalkozási tevékenység ráfordításai 66 773 67 216
F) Összes ráfordítás 839 698 789 645
G) Adózás előtti eredmény 2 700 -480
H) Adófizetési kötelezettség 0 0
I) Tárgyévi vállalkozási eredmény 2 700 -480
J) Tárgyévi közhasznú eredmény -6 241 -6 365

Tájékoztató adatok

A) Személyi jellegű ráfordítások 31 968
1. Bérköltség 23 405
ebből: - megbízási díjak 360
- tiszteletdíjak 1 350
2. Személyi jellegű egyéb kifizetések 567
3. Bérjárulékok 7 996
B) A szervezet által nyújtott támogatások 0
C) Továbbutalási céllal kapott támogatás 0
D) Továbbutalt támogatás 0

Hitelesítő záradék

A beszámolóban a 2005. december 31-i mérleg főösszege 170 175 E Ft - melyben az eszközök és források értéke egyező -, a saját tőke összege 158 250 E Ft. Tárgyévi eredmény mínusz 6 845 E Ft.

A könyvvizsgálatot a magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok és a könyvvizsgálatra vonatkozó egyéb jogszabályok alapján hajtottam végre.

A Szakképzési Közalapítvány vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről megbízható és valós képet ad.

Jászberény, 2006. április 24.


  Vissza az oldal tetejére