A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

Összefogás a Budapesti Lakástalanokért és Hajléktalan Emberekért Közalapítvány

2005. évi közhasznúsági jelentése * 

18112285-1-41

Összefogás a Budapesti Lakástalanokért és Hajléktalan Emberekért Közalapítvány

Budapest 1134 Dózsa György út 152.

2005 ÉV

MÉRLEG

adatok E Ft-ban

Sor-
szám

A tétel megnevezése

Előző év
Előző év(ek)
helyesbí-
tései

Tárgyév
a b c d e
1 A. Befektetett eszközök 0 0 0
2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK
3 II. TÁRGYI ESZKÖZÖK
4 III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK
5 B. Forgóeszközök 77 010 0 146 348
6 I. KÉSZLETEK
7 II. KÖVETELÉSEK 16
9 III. ÉRTÉKPAPÍROK
10 IV. PÉNZESZKÖZÖK 76 994 146 348
11 C. Aktív időbeli elhatárolások 114
12 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 77 010 0 146 462
13 D. Saját tőke 26 000 0 23 352
14 I. INDULÓ TŐKE 26 000 26 000
15 II. TŐKEVÁLTOZÁS
16 III. LEKÖTÖTT TARTALÉK
17 IV. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK
18 V. TÁRGYÉVI EREDMÉNY ALAPTEVÉKENYSÉGBŐL, KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGBŐL - 2 648
19 VI. TÁRGYÉVI EREDMÉNY VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGBŐL
20 E. Céltartalékok
21 F. Kötelezettségek 150 0 274
22 I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK
23 II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK
24 III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 150 274
25 G. Passzív időbeli elhatárolások 50 860 122 836
26 FORRÁSOK ÖSSZESEN 77 010 0 146 462
Budapest, 2006 május 04.
az alapítvány, a közalapítvány vezetője (képviselője)
P. H.

ÖSSZEFOGÁS
a Budapesti Lakástalanokért és Hajléktalan Emberekért Közalapítvány

Tárgy: Közhasznú jelentés a Közalapítvány 2005. évi működéséről

Tisztelt Kuratórium!

Helyben

A közhasznú jelentéskészítési kötelezettséget a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény írja elő. A hivatkozott jogszabály alapján a Közalapítványnak az éves beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg közhasznú jelentést is kötelező készíteni, amelynek elfogadása a Kuratórium hatáskörébe tartozik.

A közhasznú jelentésnek tartalmaznia kell: a számviteli beszámolót, a költségvetési támogatás felhasználását, a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatást, a cél szerinti juttatások kimutatását, a központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalapból a helyi önkormányzattól kapott támogatás mértékét, a vezető tisztségviselőknek juttatott támogatások értékét, illetve összegét, végül a közhasznú tevékenységről szóló rövid beszámolót.

A közhasznú jelentés melléklete az auditált beszámoló.

A fentiek figyelembevételével az alábbiakban ismertetjük az adatokat. Kijelentjük, hogy a vezető tisztségviselőknek támogatásokat nem juttattunk.

A Magyar Köztársaság Kormánya és Budapest Főváros Önkormányzata a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 74/G. §-nak (1) bekezdése alapján, közfeladat ellátásának folyamatos biztosítása céljából határozatlan időtartamra hozta létre az Összefogás a Budapesti Lakástalanokért és Hajléktalan Emberekért Közalapítványt.

A Közalapítványt a Fővárosi Bíróság 12.Pk.61.267/2003/2. számú, 2004. január 7-én jogerőre emelkedett végzésével 9.075. sorszám alatt vette nyilvántartásba, és 2004. január 7-től kezdődő időponttal kiemelkedően közhasznú szervezetté minősítette.

A Fővárosi Bíróság 12.Pk.61.267/2003/5. számú, 2006. március 1-jén kelt végzésével az alapító okirat módosítását tudomásul vette. A 2005. évi működést a módosítások nem érintik.

A Közalapítvány a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény (a továbbiakban: Khtv.) 5. §-ban megjelölt kiemelkedően közhasznú tevékenységet folytató szervezet, mivel a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. §-ának (1) és (4) bekezdésében, továbbá a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 56. §-ának (1) bekezdésében, 57. §-ának (1)-(2) bekezdésében, 65/E. §-ában, 67. §-ában, 74/A. §-ában, 78. §-ában, 84. §-ában, valamint 88. §-ának (1)-(2) bekezdésében meghatározott közfeladatot látja el.

A Közalapítvány a Khtv. 26. §-a c) pontjában meghatározott közhasznú tevékenységek közül az alábbiakat folytatja:

- szociális tevékenység (2. alpont),

- hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése (11. alpont).

A Közalapítvány célja a fővárosban élő lakástalan és hajléktalan emberek szociális helyzetének javítása.

A Közalapítvány a fenti cél elérése érdekében az alábbi feladatokat látja el:

a) a hajléktalan emberek téli speciális ellátásának összehangolt működtetése, továbbfejlesztése, kiegészítő finanszírozása,

b) a hajléktalan emberek által igénybe vett szociális intézményhálózat fejlesztése, támogatása,

c) a hajléktalan emberek ellátását támogató önsegítő és professzionális közösségi kezdeményezések támogatása,

d) lakhatás megtartása, hajléktalanságból kijutási rendszerek, lakhatási modell-kísérletek támogatása,

e) a hajléktalanok részére szociális szolgáltatásokat szervezők, az e területen dolgozó szakemberek és laikusok szerveződéseinek és továbbképzésének a támogatása,

f) kutatás, helyzetértékelés, felmérések készíttetése,

g) a magán, a társadalmi és egyházi, valamint az önkormányzati és állami, minisztériumi kezdeményezések, erőforrások összekapcsolása,

h) pályázatok kiírása, lebonyolítása, a pályázattal megvalósított programok, szolgáltatások hatásának és eredményeinek ellenőrzése, értékelése.

3) A Közalapítvány induló vagyona 26 millió, azaz huszonhatmillió forint, melyet az Alapítók az alábbiak szerint biztosítottak:

Magyar Köztársaság Kormánya 13 millió forint,

Fővárosi Önkormányzat 13 millió forint.

A Magyar Államkincstárnál 2004. február 13 óta érvényben van a 10032000-00287508-00000000 pénzforgalmi számla.

A Közalapítvány a működés biztonsága érdekében az induló vagyonból 5 millió, azaz ötmillió forintot törzsvagyonként elkülönítetten kezel, amely a Közalapítvány működéséhez nem használható fel.

A Közalapítvány Kuratóriuma (a továbbiakban: Kuratórium) 2005-ben hat alkalommal tartott ülést (II. 10., III. 9., V. 24., VIII. 15., XI. 22., és végül XII. 22.), az ülések határozatképesek voltak, a Kuratórium a napirendeket megtárgyalta és az előterjesztéseknek megfelelően a döntéseket meghozta.

A Közalapítvány működését biztosító alapítói források:

1. Az ICsSzEM-mel, az egyik alapítóval 2005. május 23-án Támogatási szerződést kötött a Közalapítvány, amelyben 131 400 000 Ft támogatási összeget biztosított az alapító a szerződésben meghatározott feltételek mellett. A szerződés szerint 14 400 000 Ft biztosítható speciális foglalkoztatási programra, és 117 000 000 Ft hajléktalan emberek lakhatási programjának megoldására.

2. Az ICSSZEM-mel 2005. május 23-án Támogatási szerződést kötött a Közalapítvány, amelyben 107 830 000 Ft támogatási összeget biztosított az alapító az alapító okiratban lévő feladatok megvalósítására.

3. A Fővárosi Közgyűlés, a másik alapító a 2005. évi 12/2005. (III. 11.) Főv. Kgy. rendeletében a 8322 címkódon 40 000 000 Ft támogatási összeget hagyott jóvá a Közalapítvány részére, amelynek alapján a Közalapítvánnyal a szerződés 2005. március 29-én létrejött.

Az alábbiakban ismertetjük a Kuratórium alapító okirat szerinti szakmai működését, közhasznú tevékenységét:

A Kuratórium 2005. augusztus 15-i ülésén döntött a 2005. évi részletes pénzügyi tervének a jóváhagyásáról.

A Kuratórium a pályázatok kiírásánál figyelembe vette a 6%-os működési költségeket, ezért nem a teljes támogatási összeget írta ki pályázatra, a pénzügyi tervnek megfelelően.

A Kuratórium 2005. február 10-i ülésén döntött a foglalkoztatási és a speciális utcai ellátást szolgáló pályázatok kiírásáról:

2004-ről áthúzódó foglalkoztatási szakmai program:

Az Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium 2004. decemberében támogatási szerződés tervezetet küldött 14 000 000 Ft összegre, „Hajléktalan emberek - különös tekintettel az alkalmi munkavállalói könyvvel történő - foglalkoztatásának támogatása céljára.

A szerződés a Közalapítvánnyal létrejött. Ez utóbbi összeg felhasználása még nem történt meg, a Kuratórium a 2005. február 10-i ülésén írta ki pályázatot, amelyre nem jelentkeztek pályázók. Ezért a 2004. évi összeg felhasználása minisztériumi biztos engedélye alapján 2006. VI. 30-ig fog megtörténni.

A Közalapítvány a Hajléktalanokért Közalapítvány megbízásából pályázatot hirdetett a Budapesten és Pest megyében élő hajléktalan személyek ellátását segítő speciális utcai szociális szolgáltatás működtetésére szolgálati személygépkocsik tulajdonba adására.

A pályázat célja volt:

A Kormány 1107/2004. (X. 26.) Korm. határozatának 4. a) pontja szerint, a hajléktalan embereket segítő téli krízisellátások bővítése érdekében, a speciális utcai szociális szolgáltatás országos rendszere kialakításának támogatása. Ennek érdekében, jelen pályázat útján, Budapesten és Pest megyében 4 db Renault Kangoo személygépkocsi utcai szociális szolgálatot működtető intézmény tulajdonába került.

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat, a Menhely Alapítvány és a Keresztény Advent Közösség (Támogatottak) részére 1-1-1 db új Renault Kangoo Expression 1.5 dCi 65 LE típusú személygépkocsi tulajdonjoga lett pályázat útján biztosítva, amely az alábbi feladat megvalósítására használható fel:

A személygépkocsi tulajdonba adásától számított 3 éven át, évente november 1. és március 31. között, Budapest és Pest megye területén közterületen tartózkodó, krízishelyzetbe, életét, testi és mentális épségét veszélyeztető helyzetbe került hajléktalan emberhez a lehető legrövidebb időn belül utcai szociális munkások érkezzenek, akik segíteni tudnak a veszélyeztető helyzet megoldásában.

Támogatottak utcai szociális szolgálatának szolgálati autójaként, az utcai szociális szolgálat ellátási területén egész évben maradéktalanul segíti az utcai szociális munkát.

A negyedik gépkocsi tulajdonba adását a Hajléktalanokért Alapítvány meghívásos pályázat útján biztosította.

A Kuratórium 2005. március 9. és május 24-i ülésein kiírta a 2005. évi lakhatási pályázatát.

A Pályázat célja:

A Kormány 1107/2004. (X. 26.) Korm. határozatának 1. pontja szerint, az önellátásra képes, de lakhatással nem rendelkező vagy átmeneti intézményben élő hajléktalan emberek pályázat útján történő támogatása.

A Pályázaton részt vehettek:

A Támogatott Lakhatási Programban való részvételre azon Budapest vagy Pest megye területén működő hajléktalanellátó szervezetek pályázhatnak, amelyek vállalják a Beilleszkedési támogatás nyújtásának és ellenőrizhető elszámolásának e pályázatban lévő feltételeit:

A Pályázat céljára rendelkezésre álló teljes forrás: 110 millió forint volt.

A Kuratórium 2005. augusztus 15-i ülésén elbírálta a beérkezett pályázatokat. Összesen 100 948 000 Ft-ot osztott szét a pályázók között, így megmaradt 9 000 052 Ft.

E program keretében 464 fő részére sikerült biztosítani a lakhatási támogatás nyújtását, albérletben, munkásszállón, önkormányzati lakásban történő lakhatáshoz. A benyújtott pályázatok csaknem teljességben elfogadásra kerültek, kivételt jelentett, ha nem volt megfelelő a szakmai program. A belső szabályzatot a támogatások nyújtásához minden esetben megkövetelte a Kuratórium a pályázó szervezetektől.

A maradványösszegre a Kuratórium 41/2005. (VIII. 15.) Köz. A. határozata alapján ismételt pályázat kiírására került sor, amelynek elbírálási határideje 2006. II. 15. volt.

A kuratórium 2005. május 24-i ülésén döntött a 2005. évi pályázatok kiírásáról, az alábbi programokra írt ki pályázatot:

1. Étkeztetés nappali melegedőben, éjjeli menedékhelyen

2. Nappali melegedő hétvégi nyitva tartása

3. Hajléktalan emberek egészségügyi ellátásának támogatása

4. Regionális diszpécserszolgálati feladatok ellátása

5. Kiegészítő programok támogatása

6. A téli ellátást kiegészítő programok

7. Intézményi beruházások támogatása

A pályázatokra rendelkezésre álló teljes összeg 142 M Ft volt, amelyből maximum 40 M Ft beruházásra, felújításra, korszerűsítésre, átalakításra pályázható. Az ICsSzEM ebből az összegből 102 M Ft, a Fővárosi Önkormányzat pedig 40 M Ft támogatást nyújtott.

A pályázati programok támogatása a Kuratórium 2005. augusztus 15-i ülésén az alábbiak szerint történt:

Programok Működés Beruházás
1. Étkeztetés 19 099 000 0
2. Hétvégi 14 922 000 0
3. Eü. 17 021 000 0
4. Diszpi. 15 000 000 0
5. Kiegészítő 32 131 000 4 588 000
6. Téli kiegészítő 12 366 000 0
7. Beruházás 0 24 873 000 rendelkezésre áll
összesen 110 539 000 29 461 000 140 000 000

A pályázatok beadását, illetve az azokban kijelölt pályázati célokat befolyásolta az, hogy az új jogszabályi rendelkezések az alábbiakat tartalmazzák:

- Ingatlan vagy ingó dolog vásárlásánál 3 millió forintot meghaladó támogatás esetén jelzálogjogot kell alapítani, a használati, működtetési kötelezettség lejártáig. A költségek a pályázót terhelik,

- A támogatással megvásárolt, létrehozott vagy felújított vagyon nem idegeníthető el csak a minisztérium jóváhagyásával, és működtetési kötelezettség van az alábbiak szerint:

két év, ha a támogatás összege nem éri az 1 millió forintot,

három év, ha a támogatás összege eléri az 1 millió forintot, de nem haladja meg az 5 millió forintot,

öt év, ha a támogatás összege eléri az 5 millió forintot, de nem haladja meg a 15 millió forintot,

tíz év, ha a támogatás összege 15 millió forint, vagy azt meghaladó összeg.

E rendelkezéseknek tudható be részben, hogy a beruházás jellegű pályázatok kisebb számban érkeztek, mint a működési jellegű pályázatok. Másrészben, pedig annak, hogy a pályázók saját forrásai a beruházáshoz nem elegendőek, valamint a működtetésnél jelentkező igények megelőzik az építési, felújítási munkálatokra az igényt.

A pályázatok elbírálása után, megállapítható az is, hogy több olyan pályázat érkezett a Közalapítványhoz, amely forráshiány miatt lett elutasítva. Így több olyan pályázatot nem tudott támogatni a Kuratórium forráshiány miatt, amelynek keretében hajléktalanoknak éjjeli menedékhelyen akartak biztosítani étkeztetést, Budapesten, Érden, Vácott, Cegléden. Ezen kívül nappali melegedők hétvégi nyitva tartását, téli időszakban krízis lábadozó támogatását, nappali melegedőben a hajléktalanok gyógyszerrel való ellátását célul kitűző pályázatokat. A felsorolással, amely nem teljes körű, fel akarjuk hívni a figyelmet a hajléktalanellátásban jelentkező forráshiány miatt megoldatlan, de igényelt és alapvető szolgáltatásokra.

Ide tartoznak továbbá a forráshiány miatt elmaradt felújítások is, amelyek szükségesek lennének az épületek (szállók, melegedők) használható állapotának megőrzéshez.

A Kuratórium ezen ülésén döntött a 2005. évi foglalkoztatási pályázat kiírásáról is, az alábbiak szerint:

A Kormány 1107/2004. (X. 26.) Korm. határozatának megfelelően a Közalapítvány az Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium megbízásából pályázatot írt ki a hajléktalan személyek foglalkoztatásának megszervezésére, foglalkozási rehabilitációjuk segítésére.

A pályázat célja az, hogy a hajléktalan személyek különösen alkalmi munkavállalói könyvvel történő foglalkoztatásának, illetve a „hajléktalan” újságok árusításának támogatásával, a munka világába való visszavezetésükkel, illetve munkavégzésük legalizálásával elősegítsük önellátásukat. A tágabb cél az, hogy a rehabilitációs munka, a szociális segítő tevékenység eredményeképpen minél több hajléktalan kerüljön be (vissza) a munka világába, integrált foglalkoztatásuk révén a társadalom vérkeringésébe.

A pályázat keretösszege: 13 600 ezer forint.

A Kuratórium 2005. augusztus 15-i ülésén elbírálta a beérkezett pályázatokat amelyre összesen két pályázat érkezett a kiírt összeget el nem érő igénnyel. Így a Kuratórium összesen 12 158 000 Ft-ot osztott ki az ismertetett célra. A maradványösszeg 1 442 000 Ft. felhasználását kezdeményeztük, amelynek pályázatra történő kiírása a miniszteri biztos engedélye alapján 2006-ban kerül sor.

A Kuratórium 2005. november 22-i ülésén, 49/2005. (XI. 22.) Szoc. Köz. A. határozatával úgy döntött, hogy a Közalapítvány működési költsége terhére a hajléktalan személyek utcai ellátását végző krízisautó működési költségeinek támogatására pályázatot ír ki 3 000 000 Ft összegre. A pályázati kiírásra összesen két pályázó jelentkezett, amelyek közül a Baptista Szeretetszolgálat Alapítvány nyerte el az összeget Budapest teljes területén működtetett krízis autó működtetési költségeihez. A másik pályázó programja nem felelt meg a pályázatban foglalt feltételeknek.

A Kuratórium 2005. december 22-i ülésén elfogadta a Közalapítványhoz érkezett, illetve érkező pályázatok monitorozására vonatkozó szabályzatot. A szabályzatban foglaltak betartása biztosítja a közpénzek nyomon követését, és garanciát jelent a Kuratórium részére is arra, hogy meg tudja ítélni a döntéseinek a következményeit, eredményeit. E rendszer működtetésére csak 2006-ban tud sor kerülni, a 2006. évi pénzügyi terv elfogadását követően.

Mint ismeretes a Kuratórium köteles minden év február 28-áig a Közalapítvány előző évi működéséről, június 30-áig pedig vagyoni helyzetéről és gazdálkodásának legfontosabb adatairól (a közhasznúsági jelentést mellékelve) írásban beszámolni az Alapítónak. A Közalapítvány beszámolási kötelezettségének eleget tett, a Felügyelő Bizottság által véleményezett beszámolót eljuttatta az alapítók részére. A mérleg jóváhagyását, auditálását követően a fentiek szerint előterjesztés készül a Fővárosi Közgyűlés 2006. júniusi ülésére.

Fentiek alapján javasoljuk a T. Kuratóriumnak, hogy a Közalapítvány 2005. évi közhasznú tevékenységéről szóló beszámolót fogadja el és hatalmazza fel a Kuratórium Elnökét és Képviselőjét, hogy azt terjesszék a Felügyelő Bizottság, majd az Alapítók elé.

Határozati javaslat:

A Kuratórium úgy dönt, felhatalmazza a Kuratórium Elnökét és a Közalapítvány Képviselőjét, hogy az Összefogás a Budapesti Lakástalanokért és Hajléktalan Emberekért Közalapítvány 2005. évi közhasznú tevékenységéről szóló elfogadott beszámolóját terjesszék a Felügyelő Bizottság elé véleményezés céljából, majd ezt követően az Alapítók elé 2006. június 30-ig.

Határidő: azonnal

Felelős: Ikvai-Szabó Imre, Kártyás Irén

Budapest, 2006. május 4.

Ikvai-Szabó Imre s. k.

Kuratórium Elnöke


  Vissza az oldal tetejére