A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

34/2007. (VI. 15.) Főv. Kgy. rendelet indokolása

egyes fővárosi önkormányzati rendeletek módosításáról

Általános indokolás

1. A Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/1992. (III. 26.) Főv. Kgy. rendelet (a továbbiakban: SZMSZ) az interpelláció és a kérdés tekintetében a tavalyi év végén módosításra került. Tekintettel arra, hogy az említett rendelkezés elfogadását követően kialakult a Fővárosi Önkormányzat vezetési struktúrája és a Fővárosi Közgyűlés megválasztotta a főpolgármester három helyettesét, a főjegyzőre utaló rendelkezés elhagyása javasolt.

2. A Fővárosi Önkormányzat a 63/2006. (XII. 18.) Főv. Kgy. rendeletével az új bizottsági struktúra részeként létrehozta a Kerületi Koordinációs Bizottságot. Az új bizottságra átruházott feladat- és hatáskörök kiegészítése és pontosítása miatt szükséges az SZMSZ 5. számú mellékletének megfelelő módosítása.

3. Jelen módosítással a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény 19. § (1) és (2) bekezdése alapján a tanuló gyakorlati képzése a szakképzést folytató intézmények (szakképző iskola, gazdálkodó szervezet) közötti együttműködési megállapodással kapcsolatos szabályok kerülnek pontosításra.

4. A rendeletmódosítás az utcabútor szerződésekkel kapcsolatos hatáskör-telepítést tartalmazza.

5. Az SZMSZ-nek a „Közgyűlés által a főpolgármesterre átruházott hatáskörök jegyzéke” című 7. számú melléklete „VII. Egészségügyi, Szociális, Gyermekvédelmi ellátás, Sport” fejezetben kiegészíti a főpolgármester hatásköreit.

6. A módosítás célja a főpolgármester hatásköreinek jogtechnikai korrekciója.

7. A Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 27/1995. (V. 15.) Főv. Kgy. rendelettel kapcsolatban a Fővárosi Közgyűlés 2007 márciusában tartott ülésén felmerült képviselői hozzászólás szükségessé tette a rendeletben a behajthatatlan követeléssel kapcsolatos eljárás felülvizsgálatát, tekintettel arra, hogy a rendelet 14/B. § (1) bekezdésében szabályozottak nem voltak összhangban az államháztartás rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelettel.

8. A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 63/A. § j) pontja a Fővárosi Önkormányzat számára kötelezően ellátandó feladatként írja elő, hogy kijelöli a vásárcsarnokok és piacok létesítésére a megfelelő területeket; illetve rendeletében szabályozza és ellátja a tulajdonában lévő (résztulajdonában lévő) piacok és vásárcsarnokok fenntartásával, fejlesztésével és működtetésével kapcsolatos feladatokat.

A vásárcsarnokokról és piacokról szóló 37/1994. (VI. 24.) Főv. Kgy. rendeletben alkalmazott megfogalmazás nem egyértelmű, ezért pontosítani szükséges. Ezzel egyidejűleg más kifejezések és feladatok is pontosításra szorulnak, jelen módosítás e célt szolgálja.

9. A Fővárosi Önkormányzat hatályos rendeleteinek felülvizsgálata során megállapításra került, hogy jelenleg számos olyan rendelet van hatályban, melynek tartalma kiüresedett, mivel a későbbiek során azt a Fővárosi Közgyűlés újraszabályozta. Erre tekintettel a záró rendelkezések között felsorolásra kerültek azon rendeletek, melyeket a fenti okokból indokolt a Fővárosi Közgyűlésnek hatályon kívül helyezni.

Zálogjogi szerződés jogszabály vagy bírósági és - ha jogszabály így rendelkezik - más hatósági határozat alapján keletkezhet. Tekintettel arra, hogy a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény zálogjog alapítása tekintetében nem ad rendeletalkotási felhatalmazást, indokolt az erre vonatkozó rendelkezések hatályon kívül helyezése.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A módosítás következtében a főpolgármesterhez intézett interpellációra és kérdésre való válaszadással a főpolgármester a módosítás hatálybalépését követően csak a főpolgármester-helyetteseket bízhatja meg.

A 2. §-hoz

A Kerületi Koordinációs Bizottságra átruházott újabb hatáskörök a Bizottság tevékenységének olyan kiegészítését jelentik, amelyek a Fővárosi Önkormányzat és a kerületi önkormányzatok kapcsolatának erősítését segítik elő.

A 3. §-hoz

A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény 19. § (1) és (2) bekezdése alapján a tanuló gyakorlati képzése a szakképzést folytató intézmények (szakképző iskola, gazdálkodó szervezet) közötti együttműködési megállapodás alapján - többek között - abban az esetben folytatható, ha az erről szóló megállapodást írásba foglalták és azt a működési költségek biztosítása érdekében a szakképző iskola fenntartója jóváhagyta. A módosítás nagyobb lehetőséget biztosít a gyakorlati oktatás megszervezésére, hiszen az együttműködési megállapodás nem csak önállóan gazdálkodó fővárosi közoktatási intézmények és gazdálkodó szervezetek között, hanem önállóan gazdálkodó fővárosi fenntartású közoktatási intézmények és költségvetési szervek, valamint gazdálkodó szervezetek között is megköthető.

A módosítás továbbá az SZMSZ 5. számú mellékletének „Oktatási és Ifjúságpolitikai Bizottság” fejezetében szereplő 34. pont szerinti rendelkezés jogtechnikai módosítását irányozza elő.

A 4. §-hoz

A Fővárosi Önkormányzat által megkötött utcabútor szerződések mindegyike akként rendelkezik, hogy az Éves Telepítési Listák szerződő felek általi elfogadásával és aláírásával a szerződések mellékleteivé válnak. A szerződések, illetve a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 27/1995. (V. 15.) Főv. Kgy. rendelet (a továbbiakban: Vr.) 17. § (3) bekezdése értelmében a fővárosi tulajdonú közterületeken a felszíni építmények lésítéséhez, bővítéséhez, áthelyezéséhez szükséges tulajdonosi hozzájárulás megadása kérdésében a Városfejlesztési és Városképvédelmi Bizottság dönt.

A fentieknek megfelelően az egyes utcabútorok közterületi helyének meghatározása tekintetében - a hatékony működés biztosítása miatt - célszerű a hatáskört a Városfejlesztési és Városképvédelmi Bizottsághoz telepíteni.

Az 5. §-hoz

Az SZMSZ-nek a „Közgyűlés által a főpolgármesterre átruházott hatáskörök jegyzéke” című 7. számú melléklete „VII. Egészségügyi, Szociális, Gyermekvédelmi ellátás, Sport” fejezetében felsorolt hatásköröket egészíti ki a következők miatt.

A szociális foglalkoztatás engedélyezéséről és a szociális foglalkoztatási támogatásról szóló 112/2006. (V. 12.) Korm. rendelet 2. § (3) c) pontja alapján a szociális foglalkoztatás iránti kérelemhez mellékelni kell a szociális intézmény fenntartójának a szociális foglalkoztatásához való hozzájárulását, mely hatáskört indokolt a főpolgármesterhez telepíteni.

A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény és a falugondnoki szolgálat működésének engedélyezéséről, továbbá a szociális vállalkozás engedélyezéséről szóló 188/1999. (XII. 16.) Korm. rendelet 14. § (3) bekezdésében foglalt ellenőrzésekről készült jegyzőkönyvekben a fenntartónak nyilatkoznia kell arról, hogy tesz-e észrevételt a vizsgálat megállapításaira. Ezt a feladatot - a feladatellátás hatékonysága miatt - szintén javasolt a főpolgármesterhez telepíteni.

A 6. §-hoz

A módosítás célja a főpolgármester hatásköreinek jogtechnikai korrekciója.

A 7. §-hoz

A Vr. 14/B. § (1) bekezdése a behajthatatlan követelés mérsékléséről, illetve elengedéséről rendelkezett; az adósságleírás, mint lehetséges eljárási forma nem került szabályozásra. Az államháztartás rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 12/d. mellékletében rendelkezik az adósságelengedés, illetve az adósságleírás fogalmának különbségéről.

A jogszabály az adósságleírást a szokásos gazdasági események közé nem tartozó, az eszközök, készletek, követelések, kötelezettségek volumenét befolyásoló
állományok közé sorolja. Az adósságleírás kivételes, egyoldalú intézkedés, amelyre akkor kerül sor, amikor az adós már nem létezik, azaz nem lehetséges az adós könyveiből is a tartozást kivezetni.

Abban az esetben, amikor létezik az adós - és így az államháztartásban könyvelt adósságelengedési, mérséklési esemény tükörképe kerül könyvelésre - ez tranzakciónak minősül, tehát más kategóriába tartozik, így a könyvelés is más űrlapon történik meg.

A Vr. 24. § (4) bekezdése 2. pontjában a behajthatatlan követelés fogalma kibővítésre került azzal az esettel, amikor a követelés behajtására azért nem kerülhet sor, mert az adós már nem létezik, mivel a cégbíróság a hatáskörrel rendelkező bíróság utasítására azt törölte a nyilvántartásából.

A 8. §-hoz

Az egységes jogalkalmazás elősegítése érdekében a rendeletben pontosítani szükséges a piacok épületének fenntartásával és fejlesztésével kapcsolatos feladatokat, a helyhasználó szerződéses jogviszonyait, illetve a helyhasználattal összefüggő egyes fogalmakat.

A 9. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.

Tartalmazza továbbá Budapest Főváros Önkormányzata tulajdonában lévő önkormányzati bérlakások eladásának feltételeiről szóló 33/1994. (VI. 10.) Főv. Kgy. rendelet egyes rendelkezéseinek hatályon kívül helyezését, illetve a Fővárosi Önkormányzat rendeleteinek felülvizsgálata eredményeként a hatályon kívül helyezendő rendeletek és rendelkezések felsorolását.


  Vissza az oldal tetejére