A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

39/2007. (VII. 12.) Főv. Kgy. rendelet indokolása

a fővárosi építészeti-műszaki tervtanács működésének rendjéről

Általános indokolás

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Étv.) 6. § (7) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a területrendezési, a településrendezési és az építészeti-műszaki tervtanácsokról szóló 40/1999. (IV. 23.) FVM rendelet (a továbbiakban: FVM Rendelet) keretei között a Fővárosi Közgyűlés megalkotta a 29/2000. (V. 30.) Főv. Kgy. rendeletét, a fővárosi településrendezési és építészeti-műszaki tervtanács működésének rendjéről szóló, majd az ezt módosító 61/2001. (X. 24.) Főv. Kgy. rendeletét, amelyek megteremtették a Fővárosi Tervtanács működésének feltételeit.

A 2007. január 1-jén hatályba lépett, a településrendezési és építészeti-műszaki tervtanácsokról szóló 252/2006. (XII. 7.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) alapvetően új jogi alapokra helyezte a helyi önkormányzati tervtanácsok működését. A Fővárosi Tervtanács elmúlt években kialakult jól működő rendszerét a Kormányrendelet alapján újra kellett gondolni, és a szabályozást felülvizsgálni. A helyi önkormányzatoknál működő tervtanácsok feladatköre leszűkült az építészeti-műszaki tervek körére és az egyes tervtanácsokhoz benyújtandó tervek, a korábbi szabályozástól alapvetően eltérő, más szempontok alapján kerültek meghatározásra.

A Fővárosi Tervtanács jogfolytonos és jogszerű működése érdekében szükséges a Kormányrendeletnek megfelelő szabályozás kialakítása és a korábbi rendelet hatályon kívül helyezése.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

Az Étv. 6. § (7) bekezdése értelmében az önkormányzatok egyes építésügyi feladataik ellátásához a főépítész vezetésével tervtanácsot működtethetnek. A Fővárosi Közgyűlés már az 1999. augusztusi ülésén kinyilvánította azt a szándékát, hogy a több évtizedes múlttal rendelkező tervtanács jogfolytonos működését a hatályos jogszabályok keretein belül a főváros közigazgatási területének egészére kiterjedő illetékességgel a jövőben is biztosítja. A szakmai tanácsadó testület működését a Fővárosi Önkormányzat a Kormányrendelet adta új jogszabályi keretek között a jövőben is biztosítja, a korábbival azonos Fővárosi Tervtanács elnevezéssel.

A 2. §-hoz

A tervtanács tagja a településrendezési-tervezési, az építészeti-műszaki tervezési és az építésügyi műszaki szakértői jogosultság szabályairól szóló külön jogszabályban meghatározott felsőfokú szakirányú végzettséggel és legalább öt éves szakmai gyakorlattal rendelkező személy lehet. A Kormányrendelet alapján az önkormányzati tervtanács tagjait és titkárát a működtető, a helyi önkormányzat, azaz a képviselő-testület nevezi ki, de nem biztosít kizárólagos, át nem ruházható hatáskört erre vonatkozóan. Így figyelemmel arra, hogy a tervtanácsok működését korábban szabályozó FVM Rendelet e feladatot a polgármester (főpolgármester) hatáskörébe utalta, ezt az elvet követve az új rendelet alapján megalakuló helyi tervtanácsoknál indokolt a kinevezési hatáskör főpolgármesterre történő átruházása.

A tervtanácsok működését korábban szabályozó FVM Rendelet biztosította annak lehetőségét, hogy a tervtanácsok elnökei megállapodjanak közös tervtanácsi tárgyalások tartásáról. A Kormányrendelet e megállapodás megkötését az egyes tervtanácsfajták működtetőire bízza. Az önkormányzati tervtanácsok feladatkörét meghatározó új szabályozás feltétlenül azt indokolja, hogy a Fővárosi Tervtanács több, a főváros közigazgatási területén feladatkörrel rendelkező tervtanáccsal együttműködési megállapodást kössön közös tervtanácsi tárgyalások megtartásáról. A tervtanácsok korábbihoz hasonló jól működő rendszerének kialakítása érdekében, a tervtanácsok elnökeinek szakmai ismeretei alapján előkészített együttműködési megállapodások megkötését javasolt a főpolgármesterhez telepíteni.

A 3. §-hoz

A Kormányrendelet 10. § (4) bekezdése határozza meg a fővárosi főépítész által vezetett Fővárosi Tervtanács feladatát, a véleményezési jogkörébe tartozó tervek körét.

A 4. §-hoz

A Kormányrendelet 17. § (2) bekezdése alapján önkormányzati rendeletben kell meghatározni a bírálót, a tervtanács elnökét, tagjait és titkárát megillető tiszteletdíjat azzal, hogy a Kormányrendelet 17. § (3) bekezdése alapján nem jár tiszteletdíj a tervtanács elnökének, tagjának és titkárának, ha a tervtanács működtetőjének köztisztviselője, valamint a területi és a települési önkormányzat által működtetett tervtanács elnökének. A tervtanács működtetésének és a tiszteltdíj kifizetésének költségeit a tervtanácsot működtető szervezetnek kell fedeznie, a főváros esetében azt a Fővárosi Önkormányzat mindenkori tárgyévi költségvetésében szükséges biztosítani.

Az 5. §-hoz

A rendelet hatálybalépésének napját célszerű a kihirdetés napjában meghatározni. A jogharmonizáció végrehajtása érdekében szükséges egyes Fővárosi Közgyűlési rendeletek hatályon kívül helyezése, valamint az SZMSZ-ben rendezni a rendelet szerinti hatáskör-telepítéseket.


  Vissza az oldal tetejére