A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

Főv. Kgy. határozatai

kivonat a 2007. január 25-i ülésének jegyzőkönyvéből

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1/2007. (I. 25.) Főv. Kgy. h.

napirendjére veszi és 24. pontként tárgyalja meg a „Javaslat OKÉV engedély megkérésére a Budapest Főváros Önkormányzatának fenntartásában lévő belső iskolák további működtetéséhez” című előterjesztést.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2/2007. (I. 25.) Főv. Kgy. h.

napirendjére veszi és 20. pontként tárgyalja meg a „A Fővárosi Önkormányzat és a kerületi önkormányzatok közötti forrásmegosztásról szóló törvényben szereplő előírás teljesítése, valamint a tervezés egyes kérdései” című előterjesztést.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

3/2007. (I. 25.) Főv. Kgy. h.

napirendjére veszi és 7. pontként tárgyalja meg „Javaslat a Fővárosi Közterület-felügyelet létszámának módosítására” című előterjesztést.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

4/2007. (I. 25.) Főv. Kgy. h.

leveszi napirendjéről a „Javaslat a Budai Gyermekkórház és Rendelőintézet Közhasznú Társaság ellátási területéhez tartozó települési önkormányzatok által delegált kórházi felügyelőtanácsi tagok megválasztására” című előterjesztést.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

5/2007. (I. 25.) Főv. Kgy. h.

leveszi napirendjéről a „Javaslat Budapest Főváros Önkormányzata 2007. évi költségvetési koncepciójára” című előterjesztést.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

6/2007. (I. 25.) Főv. Kgy. h.

leveszi napirendjéről a „Javaslat a tanuló- és nyugdíjasjegy bevezetésére a BKV Zrt. járatain” című előterjesztést.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

7/2007. (I. 25.) Főv. Kgy. h.

leveszi napirendjéről a „Javaslat a fővárosi közműcégek 2002-2006 közötti időszakra vonatkozó gazdasági, pénzügyi helyzetének feltárásáról szóló vizsgálat kezdeményezésére az Állami Számvevőszéknél” című előterjesztést.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

8/2007. (I. 25.) Főv. Kgy. h.

leveszi napirendjéről a „Javaslat a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/1992. (III. 26.) Főv. Kgy. rendelet módosítására” című előterjesztést.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

9/2007. (I. 25.) Főv. Kgy. h.

az ülés napirendjét az alábbiakban állapítja meg:

1. Személyi ügyek:

a) Javaslat bizottsági tag cseréjére.

b) Javaslat a szakosított szociális intézményekben működő Érdekképviseleti Fórum tagjának kijelölésére.

2. Javaslat a Fővárosi Szabályozási Kerettervről szóló 46/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet módosítására.

3. Javaslat a Fővárosi Közgyűlés 48/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelete 7. § (1) bekezdésében rögzített egyetértési jog gyakorlására. Budapest, XI. kerület., Lágymányosi híd északi lehajtó (4082/4 hrsz.) területére készült Kerületi Szabályozási Terv.

4. Idegenforgalmi adórendelet módosítása.

5. Javaslat a 30/1993. (VIII. 1.) Főv. Kgy. rendelet módosítására.

6. Javaslat a Fővárosi Önkormányzat közművelődési feladatairól szóló 43/1998. (IX. 24.) Főv. Kgy. rendelet módosítására.

7. Az EUROCITIES Városszervezet Budapestre vonatkozó tagdíjfizetési kötelezettségének aktualizálása.

8. Javaslat a Fővárosi Közterület-felügyelet létszámának módosítására.

9. Együttműködési megállapodás az URBACT URB-HEALTH Thematic Network (Városi Egészség Tematikus Hálózat) projektben való részvételéről.

10. A Fővárosi Önkormányzat 2007. évi útfelújításokra vonatkozó program engedélyokiratának I. számú módosítása.

11. Javaslat a margitszigeti BM tenisztelep tulajdonjog átruházási szerződésének elfogadására.

12. A gazdasági társaságok alapító okiratainak (alapszabályainak) az új Gt., a 2006. évi IV. törvény rendelkezéseinek megfelelő módosítása.

a) FIMŰV Zrt. alapító okiratának módosítása.

b) FŐKERT Zrt. alapító okiratának módosítása.

c) FKFSZ Kht. alapító okiratának módosítása.

d) Parking Kft. alapító okiratának módosítása.

13. Javaslat gyermekvédelmi intézmény alapító okiratának módosítására.

14. Javaslat a közoktatási intézmények alapító okiratainak módosítására.

15. Javaslat az egészségügyi intézmények feladatracionalizálása miatti központi forrásból pályázható létszámleépítéssel kapcsolatos költségeinek megelőlegezésére.

16. Javaslat a főváros patkánymentességének fenntartása közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódó kötelezettségvállalásra.

17. Javaslat a Budapest, VIII. kerület., Szilágyi utca 5. és a VIII. kerület., Auróra utca 4. szám alatti társasházi ingatlanok forgalomképessé minősítésére és a Péterfy Sándor Utcai Kórház alapító okiratának módosítására.

18. Javaslat egészségügyi intézmények támogatására a „9102 Egészségügyi tartalék” terhére.

19. Csatlakozás a Firenze város által meghirdetett „Kiáltvány a bolygón a klimatikus változások miatt bekövetkező természeti katasztrófákkal szemben és az emberiség kulturális és természeti örökségének védelmében” című kezdeményezéshez.

20. A fővárosi önkormányzat és a kerületi önkormányzatok közötti forrásmegosztásról szóló törvényben szereplő előírás teljesítése, valamint a tervezés egyes kérdései.

21. Javaslat a Fővárosi Önkormányzat, valamint az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium között a 3 Lépés Program „Tárt Kapus Létesítmények” 2007. évi akciójának támogatásáról szóló támogatási szerződés jóváhagyására és a támogatási összeg felhasználására.

22. Tordas, Sajnovics tér 5. sz. alatti (hrsz.: 252) kastély értékesítése.

23. Budapest, V. kerület., Vigyázó Ferenc u. 8. (Nádor u. 16.) sz. alatti ingatlan elővásárlási jog gyakorlása.

24. Javaslat a 2006. tavaszi árvíz miatt megítélt „vis maior” támogatás felosztására.

25. Javaslat OKÉV engedély megkérésére a Budapest Főváros Önkormányzatának fenntartásában lévő belső iskolák további működtetéséhez.

26. A BTH Budapesti Turisztikai Szolgáltató Kht. 2007. évi közszolgáltatási szerződésének jóváhagyása.

27. „Art” mozi hálózat fejlesztésére kiírt pályázaton elnyert pénzeszközök felhasználásáról szóló megállapodások módosítása.

28. Ollé Veronika Tímea gondnok fellebbezése Puskás Magdolna személyi térítési díj ügyében.

29/a. Jelentés a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról.

A napirend 1/a. pontja: Javaslat bizottsági tag cseréjére.

Előadó: Tarlós István

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

10/2007. (I. 25.) Főv. Kgy. h.

tudomásul veszi Ughy Attila lemondását a pénzügyi és közbeszerzési bizottsági tagságáról, és egyidejűleg megválasztja Szatmáryné Jähl Angélát a Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottság tagjának 2007. január 25-i hatállyal.

11/2007. (I. 25.) Főv. Kgy. h.

felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a változtatás átvezetéséről az SZMSZ-ben.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 1/b. pontja: Javaslat a szakosított szociális intézményekben működő Érdekképviseleti Fórum tagjának kijelölésére.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

12/2007. (I. 25.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a Fővárosi Önkormányzat által fenntartott szakosított szociális intézményekben működő Érdekképviseleti Fórumba a fenntartó képviselőjének kijelölt 1. számú melléklet szerinti személyek tagsági viszonyát 2007. február 1. napjával visszahívással megszünteti.

Határidő: 2007. február 1.

Felelős: dr. Demszky Gábor

13/2007. (I. 25.) Főv. Kgy. h.

kijelöli a Fővárosi Önkormányzat által fenntartott személyes gondoskodást nyújtó szakosított szociális intézményekben működő Érdekképviseleti Fórumokba a fenntartó önkormányzat képviselőjének a 2. számú mellékletben megnevezett személyeket.

Határidő: 2007. február 1.

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 2. pontja: Javaslat a Fővárosi Szabályozási Kerettervről szóló 46/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet módosítására.

Előadó: dr. Demszky Gábor

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

14/2007. (I. 25.) Főv. Kgy. h.

elfogadja a Fővárosi Szabályozási Kerettervről szóló 46/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendeletének módosításáról szóló 1/2007. (II. 9.) Főv. Kgy. rendeletének a Budapest, XXII. kerület, M0 autópálya Barackos úti csomópont-Diósd közigazgatási területének határa közötti szakasza és környezetére vonatkozó 1/A. és 1/B. számú mellékleteit.

15/2007. (I. 25.) Főv. Kgy. h.

elfogadja a Fővárosi Szabályozási Kerettervről szóló 46/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról szóló 1/2007. (II. 9.) Főv. Kgy. rendeletének a Budapest, XXII. kerület, M0 autópálya, Barackos úti csomópont-Duna-folyam közötti szakasza és környezetére vonatkozó 2/A. és 2/B. számú mellékleteit.

A Fővárosi Közgyűlés

a mellékletnek megfelelő tartalommal megalkotja 1/2007. (II. 9.) Főv. Kgy. rendeletét a Fővárosi Szabályozási Kerettervről szóló 46/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

16/2007. (I. 25.) Főv. Kgy. h.

felkéri a főpolgármestert, hogy a módosítás fővárosi nyilvántartáson történő átvezetéséről gondoskodjon.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 3. pontja: Javaslat a Fővárosi Közgyűlés 48/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelete 7. § (1) bekezdésben rögzített egyetértési jog gyakorlására. Budapest, XI. kerület, Lágymányosi híd északi lehajtó (4082/4 hrsz.) területére készült Kerületi Szabályozási Terv.

Előadó: dr. Demszky Gábor

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

17/2007. (I. 25.) Főv. Kgy. h.

a 48/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet 7. § (1) bekezdése értelmében a Budapest, XI. kerület, Lágymányosi híd északi lehajtó (4082/4 hrsz.) területének Kerületi Szabályozási Tervével egyetért.

18/2007. (I. 25.) Főv. Kgy. h.

felkéri a főpolgármestert, hogy döntéséről az érintett fővárosi kerületi önkormányzatot tájékoztassa.

Határidő: a Közgyűlés időpontját követő 3 héten belül

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 4. pontja: Idegenforgalmi adórendelet módosítása.

Előadó: dr. Tiba Zsolt

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 2/2007. (II. 9.) Főv. Kgy. rendeletét az idegenforgalmi adóról szóló 31/1994. (VI. 10.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról a melléklet szerinti tartalommal.

A napirend 5. pontja: Javaslat a 30/1993. (VIII. 1.) Főv. Kgy. rendelet módosítására.

Előadó: dr. Tiba Zsolt

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 3/2007. (II. 9.) Főv. Kgy. rendeletét a Fővárosi Önkormányzat fenntartásában lévő személyes gondoskodást nyújtó szakosított szociális intézmények formáiról, azok igénybevételéről szóló 30/1993. (VIII. 1.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról a melléklet szerinti tartalommal.

A napirend 6. pontja: Javaslat a Fővárosi Önkormányzat közművelődési feladatairól szóló 43/1998. (IX. 24.) Főv. Kgy. rendelet módosítására.

Előadó: dr. Tiba Zsolt

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 4/2007. (II. 9.) Főv. Kgy. rendeletét a Fővárosi Önkormányzat közművelődési feladatairól szóló 43/1998. (IX. 24.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról az előterjesztés 1. számú mellékletét képező tartalommal.

A napirend 7. pontja: Az EUROCITIES Városszervezet Budapestre vonatkozó tagdíjfizetési kötelezettségének aktualizálása.

Előadó: dr. Demszky Gábor

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

19/2007. (I. 25.) Főv. Kgy. h.

kötelezettséget vállal arra, hogy az EUROCITIES Városszervezet 2007. évi tagdíját - a hivatalos MNB-árfolyam figyelembevételével - (15 057 euró) a 2007-es költségvetés terhére biztosítja.

Határidő: a 2007. évi költségvetés készítése

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 8. pontja: Javaslat a Fővárosi Közterület-felügyelet létszámának módosítására.

Előadó: Danielisz Béla

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

20/2007. (I. 25.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el dr. Steiner Pál ügyrendi indítványát, mely szerint: a napirend tárgyalását elnapolja a 2007. évi költségvetést elfogadó ülését követő ülésre.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

21/2007. (I. 25.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el a beterjesztett határozati javaslatot, mely szerint „a »6001 Fővárosi Közterület-felügyelet« cím jelenlegi 385 fős intézményi létszámkeretét 2007. február 1-jei hatállyal 25 fővel megemeli és 410 főben állapítja meg.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a létszámfejlesztéshez kapcsolódó kiadásokat Budapest Főváros Önkormányzata 2007. évi költségvetéséről szóló rendeletébe tervezze be.

Határidő: a 2007. évi költségvetés elfogadása

Felelős: dr. Demszky Gábor”

A napirend 9. pontja: Együttműködési megállapodás az URBACT URB-HEALTH Thematic Network (Városi Egészség Tematikus Hálózat) projektben való részvételről.

Előadó: Hagyó Miklós

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

22/2007. (I. 25.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja és megköti az URBACT URB-HEALTH Thematic Network (Városi Egészség Tematikus Hálózat) projektben való részvételről szóló együttműködési megállapodást és felhatalmazza a főpolgármestert a megállapodás aláírására.

Határidő: 2007. február 15.

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 10. pontja: A Fővárosi Önkormányzat 2007. évi útfelújításokra vonatkozó program engedélyokiratának I. számú módosítása.

Előadó: Hagyó Miklós

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

23/2007. (I. 25.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el Lakos Imre módosító indítványát, mely szerint: „A Fővárosi Közgyűlés felkéri a főpolgármestert, vizsgáltassa meg, hogy a Fővárosi Önkormányzat 2007. évi költségvetéséből kieső állami támogatás pótlására - a 2007. évi útfelújítási program teljes körű megvalósíthatósága érdekében - milyen saját forrás igénybevétele lehetséges.

Határidő: Fővárosi Önkormányzat 2007. évi költségvetés tervezése

Felelős: dr. Demszky Gábor”.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

24/2007. (I. 25.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el a FIDESZ frakció módosító indítványát, mely szerint: „A Fővárosi Közgyűlés úgy dönt, hogy élve felterjesztési jogával, kezdeményezi a Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetésének módosítását. A felterjesztés célja és tartalma, hogy a korábbi ígéreteknek, megállapodásoknak, Budapest Szerződésnek megfelelően a 2007. évi fővárosi útfelújítási programra a kormány biztosítsa az eredeti 7,0 Mrd Ft-os állami költségvetési támogatást, hogy a 2007. évre tervezett program az eredeti teljes műszaki tartalommal valósulhasson meg”.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

25/2007. (I. 25.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el dr. Bagdy Gábor módosító indítványát, mely szerint a határozati javaslat a következő határozattal egészüljön ki: „A Fővárosi Közgyűlés - az útfelújítások költségbecslésének pontosítása érdekében - felkéri a főpolgármestert, hogy készíttessen részletes tájékoztatót a 2002 és 2006 között megkötött útfelújítások költségvetésben tervezett és tényleges költségeiről.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor”.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

26/2007. (I. 25.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja a 2007. évi útfelújítások engedélyokiratának 1. számú melléklet szerinti I. számú módosítását az előterjesztő által befogadott módosítással és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

27/2007. (I. 25.) Főv. Kgy. h.

az önkormányzati saját forrás összegére 8,5 Mrd Ft erejéig kötelezettséget vállal, ennek részbeni fedezetére felhasználja a 2006. évi útfelújítási munkákból megmaradó összeget.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

28/2007. (I. 25.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a Fővárosi Önkormányzat 2007. évi részletes költségvetése elfogadása és a központi költségvetés nyújtotta támogatási rendelet kihirdetése előtt az engedélyokirat szerinti teljes összegre a közbeszerzési eljárások megindíthatóak, a szerződések pedig a saját forrás erejéig megköthetőek.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

29/2007. (I. 25.) Főv. Kgy. h.

felkéri a főpolgármestert, hogy a teljes program megvalósításának érdekében, járjon el annak érdekében, hogy központi költségvetésből 2,1 Mrd Ft-nál nagyobb összeget kaphasson a felújításokra a Főváros.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

30/2007. (I. 25.) Főv. Kgy. h.

felkéri a főpolgármestert, hogy készíttesse elő a 2007. évi útfelújításokra vonatkozó pályázati anyagot és a vonatkozó kormányrendelet megjelenését követően a pályázatokat nyújtsa be a Regionális Fejlesztési Tanács felé.

Határidő: a kormányrendelet hatálybalépését követően azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

31/2007. (I. 25.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a 005115. számú és az 1659-1660/2006. (X. 26.) Főv. Kgy. határozattal elfogadott engedélyokirat I. számú módosítástervezetének 2007. évi útfelújítások táblázat

- V. ker., Apáczai Csere János u. (Roosevelt tér-Március 15. tér),

- VIII. ker., Kerepesi út (Asztalos Sándor utca-Dózsa György út),

- X. ker., Kerepesi út (Örs vezér tere-Veres Péter út),

- XIII. ker., Váci út (Vasúti híd-Árpád híd) és

- XVI. ker., Veres Péter út (Sárgarózsa-Nógrádverőce utca) sorait

„+ kerékpárút” szövegrésszel kiegészíti.

32/2007. (I. 25.) Főv. Kgy. h.

az engedélyokirat „A feladat szöveges indokolása” rész „1. A megvalósításra javasolt feladat szükségességének indokolása, a jelenlegi ellátottság bemutatása” pontjának „Az alábbi utcáknál az útfelújítás mellett a kerékpároslétesítmény megvalósítását is tervezzük:” szövegrész utáni felsorolást az alábbiakkal kiegészíti:

- V. ker., Apáczai Csere János u. (Roosevelt tér-Március 15. tér),

- VIII. ker., Kerepesi út (Asztalos Sándor utca-Dózsa György út),

- X. ker., Kerepesi út (Örs vezér tere-Veres Péter út).

A napirend 11. pontja: Javaslat a margitszigeti BM tenisztelep tulajdonjog átruházási szerződésének elfogadására.

Előadó: Hagyó Miklós

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

33/2007. (I. 25.) Főv. Kgy. h.

a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 27/1995. (V. 15.) Főv. Kgy. rendelet 14. § alapján úgy dönt, hogy elfogadja és megköti a 4. számú melléklet szerinti tartalommal a margitszigeti BM tenisztelep ingyenes tulajdonjog átruházására vonatkozó szerződést.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a szerződést írja alá a melléklet szerinti tartalommal.

Határidő: 30 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 12. pontja: A gazdasági társaságok alapító okiratainak (alapszabályainak) az új Gt., a 2006. évi IV. törvény rendelkezéseinek megfelelő módosítása.

a) FIMŰV Zrt. alapító okiratának módosítása.

b) FŐKERT Zrt. alapító okiratának módosítása.

c) FKFSZ Kht. alapító okiratának módosítása.

d) Parking Kft. alapító okiratának módosítása.

Előadó: Hagyó Miklós

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

34/2007. (I. 25.) Főv. Kgy. h.

a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 27/1995. (V. 15.) Főv. Kgy. rendelet 20. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a FIMŰV Zrt. legfőbb szervének hatáskörében eljárva jóváhagyja a társaság 1. számú melléklet szerinti alapító okiratának módosítását és felhatalmazza a főpolgármestert az alapítóokirat-módosítás aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

35/2007. (I. 25.) Főv. Kgy. h.

a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 27/1995. (V. 15.) Főv. Kgy. rendelet 20. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a FŐKERT Zrt. legfőbb szervének hatáskörében eljárva jóváhagyja a társaság 1. számú melléklet szerinti alapító okiratának módosítását és felhatalmazza a főpolgármestert az alapítóokirat-módosítás aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

36/2007. (I. 25.) Főv. Kgy. h.

a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 27/1995. (V. 15.) Főv. Kgy. rendelet 20. § (1) bekezdésében foglaltak alapján az FKFSZ Kht. legfőbb szervének hatáskörében eljárva jóváhagyja a társaság 1. számú melléklet szerinti alapító okiratának módosítását és felhatalmazza a főpolgármestert az alapítóokirat-módosítás aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

37/2007. (I. 25.) Főv. Kgy. h.

a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 27/1995. (V. 15.) Főv. Kgy. rendelet 20. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a Parking Kft. legfőbb szervének hatáskörében eljárva jóváhagyja a társaság 1. számú melléklet szerinti alapító okiratának módosítását és felhatalmazza a főpolgármestert az alapítóokirat-módosítás aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 13. pontja: Javaslat gyermekvédelmi intézmény alapító okiratának módosítására.

Előadó: Hagyó Miklós

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

38/2007. (I. 25.) Főv. Kgy. h.

módosítja a Budapest Főváros Önkormányzatának Aga Gyermekotthona (1121 Budapest, Mátyás király u. 8.) alapító okiratát a 2. számú melléklet szerinti tartalommal.

Felkéri a főpolgármestert az alapítóokirat-módosítás aláírására, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat 3. számú melléklet szerinti tartalommal történő aláírására és kiadására.

Határidő: a közgyűlés döntését követő 30 napon belül

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 14. pontja: Javaslat közoktatási intézmények alapító okiratainak módosítására.

Előadó: dr. Tiba Zsolt

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

39/2007. (I. 25.) Főv. Kgy. h.

módosítja az Arany János Épületgépészeti Szakközépiskola és Szakiskola (Bp. VII., Nyár utca 9.) alapító okiratát az 1.1. számú melléklet szerinti tartalommal.

40/2007. (I. 25.) Főv. Kgy. h.

módosítja a Bánki Donát Közlekedésgépészeti Szakközépiskola és Szakiskola (Bp. XIII., Váci út 179-183.) alapító okiratát az 1.2. számú melléklet szerinti tartalommal.

41/2007. (I. 25.) Főv. Kgy. h.

módosítja a Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola és Készségfejlesztő Speciális Szakiskola (Bp. VIII., Üllői út 76.) alapító okiratát az 1.3. számú melléklet szerinti tartalommal.

42/2007. (I. 25.) Főv. Kgy. h.

módosítja a Batthyány-Strattmann László Szakképző Iskola és Gimnázium (Bp. XIV., Dózsa György út 25-27.) alapító okiratát az 1.4. számú melléklet szerinti tartalommal.

43/2007. (I. 25.) Főv. Kgy. h.

módosítja a Bolyai János Fővárosi Gyakorló Műszaki Szakközépiskola és Kollégium (Bp. XIII., Váci út 21.) alapító okiratát az 1.5. számú melléklet szerinti tartalommal.

44/2007. (I. 25.) Főv. Kgy. h.

módosítja a Déri Miksa Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium (Bp. IV., Megyeri út 45.) alapító okiratát az 1.6. számú melléklet szerinti tartalommal.

45/2007. (I. 25.) Főv. Kgy. h.

módosítja a Fővárosi Iskolaszanatórium, Általános Iskola (Bp. XII., Mátyás király út 31.) alapító okiratát az 1.7. számú melléklet szerinti tartalommal.

46/2007. (I. 25.) Főv. Kgy. h.

módosítja a Giorgio Perlasca Kereskedelmi, Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola (Bp. X., Maglódi út 8.) alapító okiratát az 1.8. számú melléklet szerinti tartalommal.

47/2007. (I. 25.) Főv. Kgy. h.

módosítja a Hajnik Károly Közgazdasági Szakközépiskola (Bp. VII., Murányi utca 10.) alapító okiratát az 1.9. számú melléklet szerinti tartalommal.

48/2007. (I. 25.) Főv. Kgy. h.

módosítja a II. Rákóczi Ferenc Fővárosi Gyakorló Közgazdasági Szakközépiskola (Bp. VII., Wesselényi u. 38.) alapító okiratát az 1.10. számú melléklet szerinti tartalommal.

49/2007. (I. 25.) Főv. Kgy. h.

módosítja a Kanizsay Dorottya Egészségügyi Szakképző Iskola és Gimnázium (Bp. IV., Kassai utca 24/A.) alapító okiratát az 1.11. számú melléklet szerinti tartalommal.

50/2007. (I. 25.) Főv. Kgy. h.

módosítja a Károlyi Mihály Fővárosi Gyakorló Kéttannyelvű, Közgazdasági Szakközépiskola (Bp. XIII., Váci út 89.) alapító okiratát az 1.12. számú melléklet szerinti tartalommal.

51/2007. (I. 25.) Főv. Kgy. h.

módosítja a Katona József Műszaki, Közgazdasági Szakképző Iskola és Gimnázium (Bp. XIII., Váci út 107.) alapító okiratát az 1.13. számú melléklet szerinti tartalommal.

52/2007. (I. 25.) Főv. Kgy. h.

módosítja a Klauzál Gábor Műszeripari Szakközépiskola és Szakiskola (Bp. VII., Hernád utca 52.) alapító okiratát az 1.14. számú melléklet szerinti tartalommal.

53/2007. (I. 25.) Főv. Kgy. h.

módosítja a Kvassay Jenő Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola (Bp. VI., Rippl-Rónai utca 26.) alapító okiratát az 1.15. számú melléklet szerinti tartalommal.

54/2007. (I. 25.) Főv. Kgy. h.

módosítja a Leövey Klára Közgazdasági Szakközépiskola és Szakiskola (Bp. VIII., Bezerédj utca 16/A) alapító okiratát az 1.16. számú melléklet szerinti tartalommal.

55/2007. (I. 25.) Főv. Kgy. h.

módosítja a Magyar Gyula Kertészeti Szakközépiskola és Szakiskola (Bp. X., Maglódi út 8.) alapító okiratát az 1.17. számú melléklet szerinti tartalommal.

56/2007. (I. 25.) Főv. Kgy. h.

módosítja a Nagy László Általános Iskola és Gimnázium (Bp. XX., János utca 4.) alapító okiratát az 1.18. számú melléklet szerinti tartalommal.

57/2007. (I. 25.) Főv. Kgy. h.

módosítja az Öveges József Gyakorló Középiskola és Szakiskola (Bp. XI., Beregszász út 10.) alapító okiratát az 1.19. számú melléklet szerinti tartalommal.

58/2007. (I. 25.) Főv. Kgy. h.

módosítja a Semmelweis Ignác Humán Szakképző Iskola és Gimnázium (Bp. XIX., Csengő utca 1.) alapító okiratát az 1.20. számú melléklet szerinti tartalommal.

59/2007. (I. 25.) Főv. Kgy. h.

módosítja a Széchenyi István Gyakorló Kereskedelmi Szakközépiskola (Bp. VIII., Vas utca 9-11.) alapító okiratát az 1.21. számú melléklet szerinti tartalommal.

60/2007. (I. 25.) Főv. Kgy. h.

módosítja a Szent István Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium (Bp. IX., Mester utca 56-58.) alapító okiratát az 1.22. számú melléklet szerinti tartalommal.

61/2007. (I. 25.) Főv. Kgy. h.

módosítja a Teleki Blanka Közgazdasági Szakközépiskola (Bp. IX., Mester utca 23.) alapító okiratát az 1.23. számú melléklet szerinti tartalommal.

62/2007. (I. 25.) Főv. Kgy. h.

módosítja a Terézvárosi Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola (Bp. VI., Szondi utca 41.) alapító okiratát az 1.24. számú melléklet szerinti tartalommal.

63/2007. (I. 25.) Főv. Kgy. h.

módosítja a Than Károly Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola (Bp. II., Lajos utca 1-5.) alapító okiratát az 1.25. számú melléklet szerinti tartalommal.

64/2007. (I. 25.) Főv. Kgy. h.

módosítja az Újpesti Két Tanítási Nyelvű Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Gimnázium (Bp. IV., Görgey Artúr út 26.) alapító okiratát az 1.26. számú melléklet szerinti tartalommal.

65/2007. (I. 25.) Főv. Kgy. h.

módosítja a Verebély László Szakközépiskola és Szakiskola (Bp. XIII., Üteg utca 15.) alapító okiratát az 1.27. számú melléklet szerinti tartalommal.

66/2007. (I. 25.) Főv. Kgy. h.

felkéri a főpolgármestert a 39-65/2007. (I. 25.) Főv. Kgy. határozatokhoz kapcsolódó alapítóokirat-módosítások aláírására és a 2.1.-2.27. számú melléklet szerinti egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratok aláírására és kiadására.

Határidő: 2007. március 5.

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 15. pontja: Javaslat az egészségügyi intézmények feladatracionalizálása miatti központi forrásból pályázható létszámleépítéssel kapcsolatos költségeinek megelőlegezésére.

Előadó: dr. Tiba Zsolt

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 5/2007. (II. 9.) Főv. Kgy. rendeletét a 2007. évi átmeneti finanszírozásról és költségvetési gazdálkodásról szóló 81/2006. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról az 1. számú melléklet szerint.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

67/2007. (I. 25.) Főv. Kgy. h.

a 2007. évi költségvetésben az önkormányzati szerkezetátalakításokhoz kapcsolódó kiadások feladatra létrehozott címkód terhére az érintett intézmények támogatási és kiadási előirányzatára 140 963 E Ft összegben létszám-leépítési célra támogatást biztosít.

68/2007. (I. 25.) Főv. Kgy. h.

a hatékonyabb gazdálkodás elősegítése érdekében a létszámleépítéshez kapcsolódó pénzügyi kötelezettségek teljesíthetősége miatt a 2007. évi költségvetésben az érintett intézmények támogatási és kiadási előirányzatát egyszeri jelleggel (kiadásból: személyi juttatás 106 791 E Ft, munkaadókat terhelő járulékok 34 172 E Ft) - utólagos elszámolási kötelezettséggel a pályázat benyújtását megelőzően - az alábbiak szerint biztosítja:

a) a Szent Margit Kórház és Rendelőintézet hatékonyabb gazdálkodásának elősegítése érdekében a létszámleépítéshez kapcsolódó pénzügyi kötelezettségek teljesíthetősége érdekében egyszeri jelleggel 14 685 E Ft összegű támogatást biztosít utólagos elszámolási kötelezettséggel a pályázat benyújtását megelőzően. Ennek érdekében az intézmény 2007. évi költségvetésében 14 685 E Ft támogatási és kiadási (kiadásból: személyi juttatások 11 125 E Ft, munkaadókat terhelő járulékok 3560 E Ft) előirányzatot biztosít az „1101 Szent Margit Kórház és Rendelőintézet” címen;

b) a Károlyi Sándor Kórház és Rendelőintézet hatékonyabb gazdálkodásának elősegítése érdekében a létszámleépítéshez kapcsolódó pénzügyi kötelezettségek teljesíthetősége érdekében egyszeri jelleggel 2700 E Ft összegű támogatást biztosít utólagos elszámolási kötelezettséggel a pályázat benyújtását megelőzően. Ennek érdekében az intézmény 2007. évi költségvetésében 2700 E Ft támogatási és kiadási (kiadásból: személyi juttatások 2045 E Ft, munkaadókat terhelő járulékok 655 E Ft) előirányzatot biztosít az „1102 Károlyi Sándor Kórház és Rendelőintézet” címen;

c) a Péterfy Sándor Utcai Kórház és Rendelőintézet hatékonyabb gazdálkodásának elősegítése érdekében a létszámleépítéshez kapcsolódó pénzügyi kötelezettségek teljesíthetősége érdekében egyszeri jelleggel 18 406 E Ft összegű támogatást biztosít utólagos elszámolási kötelezettséggel a pályázat benyújtását megelőzően. Ennek érdekében az intézmény 2007. évi költségvetésében 18 406 E Ft támogatási és kiadási (kiadásból: személyi juttatások 13 944 E Ft, munkaadókat terhelő járulékok 4462 E Ft) előirányzatot biztosít az „1104 Péterfy Sándor Utcai Kórház és Rendelőintézet” címen;

d) a Szent László Kórház hatékonyabb gazdálkodásának elősegítése érdekében a létszámleépítéshez kapcsolódó pénzügyi kötelezettségek teljesíthetősége érdekében egyszeri jelleggel 2748 E Ft összegű támogatást biztosít utólagos elszámolási kötelezettséggel a pályázat benyújtását megelőzően. Ennek érdekében az intézmény 2007. évi költségvetésében 2748 E Ft támogatási és kiadási (kiadásból: személyi juttatások 2082 E Ft, munkaadókat terhelő járulékok 666 E Ft) előirányzatot biztosít az „1108 Szent László Kórház” címen;

e) a Szent Imre Kórház és Rendelőintézet hatékonyabb gazdálkodásának elősegítése érdekében a létszámleépítéshez kapcsolódó pénzügyi kötelezettségek teljesíthetősége érdekében egyszeri jelleggel 28 464 E Ft összegű támogatást biztosít utólagos elszámolási kötelezettséggel a pályázat benyújtását megelőzően. Ennek érdekében az intézmény 2007. évi költségvetésében 28 464 E Ft támogatási és kiadási (kiadásból: személyi juttatások 21 564 E Ft, munkaadókat terhelő járulékok 6900 E Ft) előirányzatot biztosít az „1110 Szent Imre Kórház és Rendelőintézet” címen;

f) a Nyírő Gyula Kórház hatékonyabb gazdálkodásának elősegítése érdekében a létszámleépítéshez kapcsolódó pénzügyi kötelezettségek teljesíthetősége érdekében egyszeri jelleggel 21 129 E Ft összegű támogatást biztosít utólagos elszámolási kötelezettséggel a pályázat benyújtását megelőzően. Ennek érdekében az intézmény 2007. évi költségvetésében 21 129 E Ft támogatási és kiadási (kiadásból: személyi juttatások 16 007 E Ft, munkaadókat terhelő járulékok 5122 E Ft) előirányzatot biztosít az „1112 Nyírő Gyula Kórház” címen;

g) a Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet hatékonyabb gazdálkodásának elősegítése érdekében a létszámleépítéshez kapcsolódó pénzügyi kötelezettségek teljesíthetősége érdekében egyszeri jelleggel 49 695 E Ft összegű támogatást biztosít utólagos elszámolási kötelezettséggel a pályázat benyújtását megelőzően. Ennek érdekében az intézmény 2007. évi költségvetésében 49 695 E Ft támogatási és kiadási (kiadásból: személyi juttatások 37 648 E Ft, munkaadókat terhelő járulékok 12 047 E Ft) előirányzatot biztosít az „1114 Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház” címen;

h) a Visegrádi Rehabilitációs Szakkórház és Gyógyfürdő hatékonyabb gazdálkodásának elősegítése érdekében a létszámleépítéshez kapcsolódó pénzügyi kötelezettségek teljesíthetősége érdekében egyszeri jelleggel 3136 E Ft összegű támogatást biztosít utólagos elszámolási kötelezettséggel a pályázat benyújtását megelőzően. Ennek érdekében az intézmény 2007. évi költségvetésében 3136 E Ft támogatási és kiadási (kiadásból: személyi juttatások 2376 E Ft, munkaadókat terhelő járulékok 760 E Ft) előirányzatot biztosít az „1116 Visegrádi Rehabilitációs Szakkórház és Gyógyfürdő” címen.

Úgy dönt, hogy a létszám-leépítési pályázaton elnyert összeget visszapótlási kötelezettség terheli.

69/2007. (I. 25.) Főv. Kgy. h.

felkéri a főpolgármestert, hogy a fent említett intézmények támogatásaira vonatkozó döntéseket építse be a 2007. évi költségvetésbe.

Határidő: 2007. évi költségvetés tervezése

Felelős: dr. Demszky Gábor

70/2007. (I. 25.) Főv. Kgy. h.

felhatalmazza a főpolgármestert a Szent Margit Kórház és Rendelőintézet, a Károlyi Sándor Kórház és Rendelőintézet, a Péterfy Sándor Utcai Kórház és Rendelőintézet, a Szent László Kórház, a Szent Imre Kórház és Rendelőintézet, a Nyírő Gyula Kórház, a Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet és a Visegrádi Rehabilitációs Szakkórház és Gyógyfürdő létszámleépítéséhez kapcsolódó felmentési juttatások fedezetének átutalására.

Határidő: a 2007. évi átmeneti finanszírozási rendeletmódosítás hatálybalépését követően, igénylésre azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

71/2007. (I. 25.) Főv. Kgy. h.

felhatalmazza a főpolgármestert a Péterfy Sándor Utcai Kórház és Rendelőintézet létszámleépítéséhez kapcsolódó - adminisztrációs hiba miatt kimaradt - felmentési juttatások fedezetének rendezésére és utalására.

Ennek érdekében 2899 E Ft összeggel egyszeri jelleggel megemeli az „1104 Péterfy Sándor Utcai Kórház és Rendelőintézet” 2007. évi támogatási és működési kiadások előirányzatát (ebből személyi juttatások: 2196 E Ft, munkaadókat terhelő járulékok: 703 E Ft).

Határidő: 2007. évi költségvetés tervezése

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 16. pontja: Javaslat a főváros patkánymentességének fenntartása közbeszerzési eljárásához kapcsolódó kötelezettségvállalásra.

Előadó: dr. Tiba Zsolt

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

72/2007. (I. 25.) Főv. Kgy. h.

kötelezettséget vállal a főváros területén 2007. október 1-jétől 2012. szeptember 30-ig végzendő patkánymentesség-fenntartása fedezetére a következők szerint:

A patkánymentesség fenntartás 5 évre szóló szerződése megkötéséhez évente maximum a 2007. évi 174 215 E Ft eredeti nettó előirányzatot, a KSH által közzétett inflációs rátával és az érvényes áfakulccsal növelve 5 évre fedezetet biztosít.

Határidő: 2007., 2008., 2009., 2010., 2011., 2012. költségvetés tervezése

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 17. pontja: Javaslat a Budapest VIII. kerület, Szilágyi utca 5., és a Budapest, VIII. kerület, Auróra utca 4. szám alatti társasházi ingatlanok forgalomképessé minősítésére és a Péterfy Sándor Utcai Kórház alapító okiratának módosítására.

Előadó: dr. Tiba Zsolt

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

73/2007. (I. 25.) Főv. Kgy. h.

a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 27/1995. (V. 15.) Főv. Kgy. rendelet 9/B. § (3) bekezdés alapján kivonja a Fővárosi Önkormányzat Péterfy Sándor Utcai Kórház és Rendelőintézet (1076 Budapest, Péterfy Sándor utca 8-20.) használatából a Budapest VIII. kerület, Szilágyi utca 5. szám alatt található 34686/A/26 hrsz.-ú, valamint a Budapest, VIII. kerület, Auróra utca 4. szám alatt található 34778/A/1 hrsz.-ú társasházi ingatlanokat és módosítja az intézmény alapító okiratát az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti tartalommal.

Felkéri a főpolgármestert az alapítóokirat-módosítás aláírására és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat kiadására.

Határidő: 2007. február 15.

Felelős: dr. Demszky Gábor

74/2007. (I. 25.) Főv. Kgy. h.

forgalomképessé minősíti a természetben Budapest VIII. kerület, Szilágyi utca 5. szám alatt található 34686/A/26 hrsz.-ú, valamint a természetben Budapest VIII. kerület, Auróra utca 4. szám alatt található 34778/A/1 hrsz.-ú ingatlanokat.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

75/2007. (I. 25.) Főv. Kgy. h.

felkéri a főpolgármestert, hogy tegyen javaslatot az ingatlanok hasznosítására.

Határidő: 2007. augusztus 31.

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 18. pontja: Javaslat egészségügyi intézmények támogatására a „9102 Egészségügyi tartalék” terhére.

Előadó: dr. Tiba Zsolt

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

76/2007. (I. 25.) Főv. Kgy. h.

a „9102 Egészségügyi tartalék” címkód 2006. évi pénzmaradványa terhére 31 424 E Ft összegben 2007. évi előirányzatot biztosít:

- az 1102 Károlyi Sándor Kórház címkódra: a támogatási és kiadási, azon belül működési célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre előirányzatot 4500 E Ft-tal megemeli (kártérítési kötelezettség teljesítéséhez),

- az 1108 Szent László Kórház címkódra: támogatási és kiadási, azon belül dologi kiadások előirányzatot 829 E Ft-tal megemeli (tűzvédelmi ellenőrzés hiányosságainak felszámolására),

- az 1112 Nyírő Gyula Kórház címkódra: támogatási és kiadási, azon belül dologi kiadások előirányzatot 9681 E Ft-tal megemeli (Detoxikáló Állomás tevékenységének részbeni finanszírozására 6681 E Ft, tűzvédelmi ellenőrzés hiányosságainak felszámolására 3000 E Ft),

- az 1114 Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet címkódra: támogatási és kiadási, azon belül dologi kiadások előirányzatot 13 564 E Ft-tal megemeli (Detoxikáló Állomás tevékenységének részbeni finanszírozására),

- az 1116 Visegrádi Rehabilitációs Szakkórház címkódra: támogatási és kiadási, azon belül dologi kiadások előirányzatot 2850 E Ft-tal megemeli (2006. évi dunai árvízzel kapcsolatos működési többletkiadások).

Határidő: Fővárosi Közgyűlés 2006. évi pénzmaradványa jóváhagyása

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 19. pontja: Csatlakozás a Firenze város által meghirdetett „Kiáltvány a bolygón a klimatikus változások miatt bekövetkező természeti katasztrófákkal szemben és az emberiség kulturális és természeti örökségének védelmében” című kezdeményezéshez.

Előadó: dr. Demszky Gábor

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

77/2007. (I. 25.) Főv. Kgy. h.

csatlakozik Firenze város kezdeményezéséhez és felhatalmazza a főpolgármestert a „Kiáltvány a bolygón a klimatikus változások miatt bekövetkező természeti katasztrófákkal szemben és az emberiség kulturális és természeti örökségének védelmében” című dokumentum aláírására.

Határidő: 2007. február 15.

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 20. pontja: A Fővárosi Önkormányzat és a kerületi önkormányzatok közötti forrásmegosztásról szóló törvényben szereplő előírás teljesítése, valamint a tervezés egyes kérdései.

Előadó: dr. Tiba Zsolt

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

78/2007. (I. 25.) Főv. Kgy. h.

a fővárosi és a kerületi önkormányzatok közötti forrásmegosztásról szóló 2006. évi CXXXIII. törvényben előírt kötelezettség teljesítése érdekében Budapest Főváros Önkormányzata 2007. évi költségvetési koncepció javaslatában szereplő érintett tervszámait az alábbiak szerint véglegesíti:

- településüzemeltetési, igazgatási és sportfeladatokhoz kapcsolódó normatív hozzájárulás

2 332 350 E Ft,

- a magánszemélyek jövedelemadójából (szja) az állami költségvetésről szóló törvény alapján a települési önkormányzatokat megillető rész

33 237 890 E Ft,

le: a települési önkormányzatok jövedelemdifferenciálódásának mérséklésére történő elvonás

18 116 278 E Ft,

települési önkormányzatokat megillető szja

15 121 612 E Ft,

- iparűzési adó 167 000 000 E Ft,
- luxusadó 110 000 E Ft,
- az idegenforgalmi adó 1 250 000 E Ft,
- az üdülőhelyi normatív hozzájárulás 2 500 000 E Ft.

79/2007. (I. 25.) Főv. Kgy. h.

felkéri a főpolgármestert, hogy a 2007. évi költségvetés előkészítésekor az alábbiak szerint járjon el:

- a működést érintően az egyes ágazatoknál, önkormányzati feladatoknál a költségvetési egyensúly biztosításához szükséges mértékben érvényesítse a működési kiadás-visszafogást;

- a biztonságos gazdálkodás érdekében a költségvetésben az alábbi működési célú tartalékok képzésére biztosítson fedezetet:

- intézményi szerkezetátalakítás kiadásaira,

- árfolyamkockázatra,

- állami normatíva lemondására,

- az adóerő-képesség tervezett és a tényleges adatai alapján történő elszámolásra;

- a fejlesztési kiadások tervezése csak a rendelkezésre álló források keretein belül történhet;

a) a célhiteleken kívül további fejlesztési hitel felvételére 2010-ig csak úgy kerülhet sor, hogyha a lehívott és törlesztett hitelekkel együttes adósságállománynak a folyó bevételekhez viszonyított aránya egyik évben sem haladja meg a 2006. év végi arányt;

b) a 2007-2010 közötti időszakban jelentkező fejlesztési forráshiányt a beruházások felülvizsgálatával, elhalasztásával, törlésével meg kell szüntetni oly mértékig, hogy a fennmaradó hiány eszközértékesítésből finanszírozható legyen.

Határidő: a 2007. évi költségvetés előkészítése

Felelős: dr. Demszky Gábor

80/2007. (I. 25.) Főv. Kgy. h.

felkéri a főpolgármestert, hogy a 2007. évi részletes költségvetéssel egyidejűleg terjessze a Közgyűlés elé az egyes ágazatok feladatellátási kiigazítási koncepcióit, melyben meg kell jelenjen a fővárosi lakosság kötelező közszolgáltatásokkal való ellátásának fedezete, a demográfiai trendek hatása, a méretgazdaságosság igénye, az ágazati reformok célja, összességében tehát a társadalmi-gazdasági racionalitás.

Határidő: a 2007. évi költségvetés Közgyűlés elé terjesztése

Felelős: dr. Demszky Gábor

81/2007. (I. 25.) Főv. Kgy. h.

felkéri a főpolgármestert, hogy

a) tegye meg a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy a 2006. évről áthúzódó fejlesztési feladatok részvényeladásból származó finanszírozási forrásaként betervezett 17 Mrd Ft-ból 2006. december 31-ig nem realizált értékesítés mielőbb megvalósuljon,

b) a 2007-2010 közötti időszakban jelentkező forráshiány megszüntetése érdekében vizsgáltassa felül a Fővárosi Önkormányzat teljes vagyonportfólióját és hajtsa végre az értékesítéshez szükséges intézkedéseket azon mértékig, amely biztosítja a beruházások visszafogásával együtt a fejlesztési forráshiány megszüntetését és lehetővé teszi adósságszolgálati céltartalék képzését,

c) a vagyon-felülvizsgálatról és a beruházások visszafogásáról oly módon intézkedjen, hogy az biztosítsa a 2007. évre jelzett beruházási forráshiány megszüntetését.

Határidő: 2007. január 31.

Felelős: dr. Demszky Gábor

82/2007. (I. 25.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy amennyiben a 2007. évi osztalék és hozambevétel a részvényértékesítések miatt elmarad a tervezettől, akkor felül kell vizsgálni az eddig osztalékot nem fizető társaságok osztalékfizetési politikáját.

Határidő: 2007. március 31.

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 21. pontja: Javaslat a Fővárosi Önkormányzat valamint az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium között a 3 Lépés Program „Tárt Kapus Létesítmények” 2007. évi akciójának támogatásáról szóló támogatási szerződés jóváhagyására és a támogatási összeg felhasználására.

Előadó: Hagyó Miklós

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

83/2007. (I. 25.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja és megköti jelen előterjesztés tárgyát képező, a Fővárosi Önkormányzat és az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium között a 3 Lépés Program „Tárt Kapus Létesítmények” akciójának támogatásáról szóló támogatási szerződést (1. számú melléklet) és felhatalmazza a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: a közgyűlési döntést követő 15 munkanapon belül

Felelős: dr. Demszky Gábor

84/2007. (I. 25.) Főv. Kgy. h.

a 83/2007. (I. 25.) Főv. Kgy. határozata értelmében megkötendő támogatási szerződés alapján az abban foglalt felosztásnak megfelelően támogatja a Tárt Kapus Programban szereplő kedvezményezett kerületeket. A jelen előterjesztés 2. számú melléklete szerinti mintaszerződés alapján jóváhagyja, megköti a további támogatási szerződéseket a kedvezményezettekkel, egyben felkéri a főpolgármestert azok aláírására.

Határidő: a közgyűlési döntést követő 25 munkanapon belül

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 22. pontja: Tordas, Sajnovics tér 5. sz. alatti (hrsz.: 252) kastély értékesítése.

Előadó: Hagyó Miklós

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

85/2007. (I. 25.) Főv. Kgy. h.

a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 27/1995. (V. 15.) Főv. Kgy. rendelet 18. § (1) bekezdés b) pontja alapján a Tordas, Sajnovics tér 5. (hrsz.: 252) alatti ingatlant nyilvános pályázat útján 281 631 000 Ft + áfa összegű induló áron értékesíti. Az ingatlan értékesítésére nyilvános pályázatot ír ki, elfogadja az előterjesztés 4. számú mellékletét képező pályázati kiírást.

Határidő: 150 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

86/2007. (I. 25.) Főv. Kgy. h.

felkéri a Gazdasági Bizottságot a pályázat lebonyolítására, valamint arra, hogy a pályázat eredményének megállapítására vonatkozó javaslatot terjessze a Fővárosi Közgyűlés elé.

Határidő: 150 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 23. pontja: Budapest V. ker., Vigyázó Ferenc u. 8. (Nádor u. 16.) sz. alatti ingatlan elővásárlási jog gyakorlása.

Előadó: Hagyó Miklós

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

87/2007. (I. 25.) Főv. Kgy. h.

a 2001. évi LXIV. törvény 86. § (4) bekezdése és a 27/1995. (V. 15.) Főv. Kgy. rendelet 11. § (1) bekezdés b) pontja alapján úgy dönt, hogy a 24579 hrsz. alatt felvett 1495 m2 alapterületű „kivett irodaház” megnevezésű, természetben Bp. V. ker., Vigyázó Ferenc u. 8. (Nádor u. 16.) sz. alatt található ingatlan 2 876 000 000 Ft + 575 320 000 Ft áfa vételárért az OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Részvénytársaság részére történő elidegenítése során elővásárlási jogával élni nem kíván.

Felhatalmazza a főpolgármestert a lemondó nyilatkozat aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 24. pontja: Javaslat a 2006. tavaszi árvíz miatt megítélt „vis maior” támogatás felosztására.

Előadó: Hagyó Miklós

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

88/2007. (I. 25.) Főv. Kgy. h.

az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium által megítélt támogatás felosztását jóváhagyja az előterjesztés 2. számú melléklete szerint.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 25. pontja: Javaslat OKÉV engedély megkérésére a Budapest Főváros Önkormányzatának fenntartásában lévő belső iskolák további működtetéséhez.

Előadó: Hagyó Miklós

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

89/2007. (I. 25.) Főv. Kgy. h.

kérelmet nyújt be az illetékes OKÉV Regionális Igazgatósághoz a

- Budapest Főváros Önkormányzatának Szilágyi Erzsébet Gyermekotthona és Általános Iskolája (1038 Budapest, Dózsa György út 44.),

- Budapest Főváros Önkormányzatának Béke Gyermekotthona és Általános Iskolája (1021 Budapest, Hárshegyi út 9.),

- Budapest Főváros Önkormányzatának II. Rákóczi Ferenc Gyermekotthona és Általános Iskolája (8644 Alsóbélatelep, Báthory u. 14.),

- Budapest Főváros Önkormányzatának Gyermekotthona és Általános Iskolája (2841 Oroszlány, Rákóczi u. 53.),

- Budapest Főváros Önkormányzatának Kossuth Zsuzsa Gyermekotthona és Általános Iskolája (2061 Bicske, Kossuth Lajos u. 42.),

- Budapest Főváros Önkormányzatának Kossuth Lajos Gyermekotthona és Általános Iskolája (1112 Budapest, Menyecske u. 16.),

- Budapest Főváros Önkormányzatának Nyitott Világ Fejlesztő Iskolája (1125 Budapest, Diósárok u. 40.),

- Budapest Főváros Önkormányzatának Hungária Általános Iskolája és Kollégiuma (1192 Budapest, Hungária u. 36.)

intézmények általános iskoláinak 2008. szeptember 1-jétől változatlan szervezeti formában való további működésének engedélyezése érdekében.

Határidő: 2007. január 31.

Felelős: dr. Demszky Gábor

90/2007. (I. 25.) Főv. Kgy. h.

felhatalmazza a főpolgármestert az eljárás során felmerülő szükséges intézkedések megtételére, valamint az engedélyezéshez szükséges dokumentumok aláírására.

Határidő: engedélyező eljárás befejezése

Felelős: dr. Demszky Gábor

91/2007. (I. 25.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a gyermekvédelmi intézmények közoktatási feladatokban való közreműködésének szakmai felülvizsgálatával készüljön javaslat a belső iskolák további működtetésére.

Határidő: 2007. június 30.

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 26. pontja: A BTH Budapesti Turisztikai Szolgáltató Kht. 2007. évi közszolgáltatási szerződésének jóváhagyása.

Előadó: dr. Tiba Zsolt

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

92/2007. (I. 25.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja, megköti a BTH Budapesti Turisztikai Szolgáltató Közhasznú Társasággal - a 3. számú melléklet szerinti tartalommal - a 2007. január 1.-március 31. közti időtartamra szóló közszolgáltatási szerződést.

Felkéri a főpolgármestert a közszolgáltatási szerződés aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 27. pontja: „Art” mozi hálózat fejlesztésére kiírt pályázaton elnyert pénzeszközök felhasználásáról szóló megállapodások módosítása.

Előadó: dr. Tiba Zsolt

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

93/2007. (I. 25.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja, megköti az „art” mozik fejlesztésére nyújtott támogatásra vonatkozóan az Oktatási és Kulturális Minisztérium és Budapest Főváros Önkormányzata által kötött megállapodás módosítását a 3. számú melléklet szerinti tartalommal.

Felkéri a főpolgármestert a megállapodásmódosítás aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

94/2007. (I. 25.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja, megköti a Vörösmarty és az Odeon Lloyd mozik üzemeltetőivel kötött pénzeszköz átadás-átvételi megállapodások módosítását a 4-5. számú mellékletek szerinti tartalommal.

Felkéri a főpolgármestert a megállapodásmódosítások aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 28. pontja: Ollé Veronika Tímea gondnok fellebbezése Puskás Magdolna személyi térítési díj ügyében.

Előadó: dr. Demszky Gábor

(A Fővárosi Közgyűlés zárt ülésen folytatja munkáját. Az ülésen elhangzottakat külön jegyzőkönyv rögzíti.)

A napirend 29/a. pontja: Jelentés a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról.

Előadó: dr. Demszky Gábor

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

96/2007. (I. 25.) Főv. Kgy. h.

a lejárt határidejű közgyűlési határozatokról szóló jelentést elfogadja.

- Az 1424/2006. (VIII. 31.) Főv. Kgy. határozat végrehajtási határidejét 2007. december 31-re módosítja;

- az 1932-1933/2006. (XII. 14.) Főv. Kgy. határozatok végrehajtási határidejét 2007. március 31-re módosítja.

Kérdések, interpellációk:

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

97/2007. (I. 25.) Főv. Kgy. h.

Hutiray Gyula interpellációjára adott választ elfogadja.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

98/2007. (I. 25.) Főv. Kgy. h.

napirendjére veszi és 30. pontként tárgyalja meg „A Rendező Város Megállapodás és a Puskás Stadion garancia elfogadása az UEFA EURO 2012. évi Labdarúgó EB pályázatához kapcsolódóan” című előterjesztést.

A napirend 30. pontja: A Rendező Város Megállapodás és a Puskás Stadion garancia elfogadása az UEFA EURO 2012. évi Labdarúgó EB pályázatához kapcsolódóan.

Előadó: Hagyó Miklós

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

99/2007. (I. 25.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy az előterjesztésben foglaltak mérlegelése után a Magyar Kormány által tett garanciavállalásokat, egyéb nyilatkozatokat alapul véve jóváhagyja, megköti a jelen előterjesztés tárgyát képező, a 2012. évi UEFA EURO Labdarúgó Európa-bajnokság mérkőzéssorozatához kapcsolódó módosított Rendező Város Megállapodást (1. számú melléklet) és felkéri a főpolgármestert a mellékelt Rendező Városi Megállapodásnak történő magyar és angol nyelvű aláírására.

100/2007. (I. 25.) Főv. Kgy. h.

egyetért a Puskás Stadion garanciával és felkéri a főpolgármestert a 8. számú melléklet szerinti Garancia magyar és angol nyelvű formában történő aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

101/2007. (I. 25.) Főv. Kgy. h.

a 99/2007. (I. 25.) Főv. Kgy. határozatban elfogadott Rendező Város Megállapodásban foglalt kötelezettségek teljesíthetősége érdekében kötelezettséget vállal arra, hogy a 2012. évi UEFA EURO Labdarúgó Európabajnokság Horvátországgal közös budapesti megrendezése esetén - mint Rendező Város - a Rendező Város Megállapodásban, valamint a már megadott garanciavállalásokban foglaltak teljesítéséhez a szükséges - jelenleg összegszerűen nem meghatározott - forrásokat a jogszabályban előírt önkormányzati és egyéb feladatai teljesítése biztosíthatóságának fenntartása mellett fennálló mindenkori költségvetési lehetőségeinek keretei között biztosítja.

Határidő: folyamatos, évente az éves költségvetések elkészítése, nyilatkozat kiadására 10 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

102/2007. (I. 25.) Főv. Kgy. h.

az UEFA pályázat elnyerése esetén felkéri a főpolgármestert, hogy a megállapodásban foglalt feladatok végrehajtása iránt intézkedjen, az érintettekkel folytassa le a szükséges egyeztetéseket és a megtett intézkedésekről a Közgyűlést tájékoztassa.

Határidő: folyamatos

Felelős: dr. Demszky Gábor

Kelt a Fővárosi Közgyűlés 2007. január 25-i ülésén.

dr. Tiba Zsolt s. k. dr. Demszky Gábor s. k.
főjegyző főpolgármester

  Vissza az oldal tetejére