A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

Főv. Kgy. határozatai

kivonat a 2007. február 15-i rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből * 

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

103/2007. (II. 15.) Főv. Kgy. h.

napirendjére veszi és 1. pontként tárgyalja meg a „Javaslat bizottsági alelnök cseréjére” című előterjesztést.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

104/2007. (II. 15.) Főv. Kgy. h.

napirendjére veszi és 10. pontként tárgyalja meg a „Képviselői vagyonnyilatkozatok interneten keresztüli elérhetősége” című előterjesztést.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

105/2007. (II. 15.) Főv. Kgy. h.

napirendjére veszi és 3. pontként tárgyalja meg a „A főpolgármester-helyettes megválasztása, illetménye, költségtérítése és személygépkocsi használata megállapítása” című előterjesztést.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

106/2007. (II. 15.) Főv. Kgy. h.

az ülés napirendjét az alábbiakban állapítja meg:

1. Javaslat bizottsági alelnök cseréjére.

2. A Fővárosi Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat osztottan megillető bevételek 2007. évi megosztásáról szóló rendelettervezet.

3. A főpolgármester-helyettes megválasztása, illetménye, költségtérítése és személygépkocsi használata megállapítása.

4. Javaslat fenntartói nyilatkozat megadására az Egészségügyi Minisztérium által kiírt pályázaton nyertes egészségügyi intézményeknek.

5. Javaslat a Budai Gyermekkórház és Rendelőintézet Közhasznú Társaság ellátási területéhez tartozó települési önkormányzatok által delegált kórházi felügyelőtanácsi tagok megválasztására.

6. Javaslat a Fővárosi Önkormányzat fenntartásában lévő egészségügyi intézmények tulajdonosi felügyelőtanácsa tagjainak megválasztására.

7. Javaslat a Budapest Szíve fejlesztési programra.

8. Javaslat az EU Önerő Alap támogatási szerződések megkötésére és a pénzeszköz-átadási megállapodások módosítására.

9. Javaslat az FKFSZ Fővárosi Közhasznú Foglalkoztatási Szolgálat Kht. 2006. január 1.-szeptember 30. közötti beszámoló, és a 2007. évi Foglalkoztatási Terv elfogadására.

10. Javaslat a fővárosi szakképző intézmények megszüntetésére és átszervezésére irányuló közgyűlési döntés elhalasztására.

11. Képviselői vagyonnyilatkozatok interneten keresztüli elérhetősége.

A napirend 1. pontja: Javaslat bizottsági alelnök cseréjére.

Előadó: dr. Steiner Pál

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

107/2007. (II. 15.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el dr. Bagdy Gábornak a „Javaslat bizottsági alelnök cseréjére” című napirend levételére vonatkozó indítványát.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

108/2007. (II. 15.) Főv. Kgy. h.

tudomásul veszi Kolozs András lemondását a Kulturális Bizottság alelnöki funkciójáról és tagságáról, és egyidejűleg megválasztja Gy. Németh Erzsébetet a Kulturális Bizottság tagjának, alelnökének, 2007. február 15-i hatállyal.

Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a változtatás átvezetéséről az SZMSZ-ben.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 2. pontja: A Fővárosi Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat osztottan megillető bevételek 2007. évi megosztásáról szóló rendelettervezet.

Előadó: dr. Tiba Zsolt

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 6/2007. (II. 23.) Főv. Kgy. rendeletét a Fővárosi Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat osztottan megillető bevételek 2007. évi megosztásáról.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

109/2007. (II. 15.) Főv. Kgy. h.

az Ötv. 101. § (1) bekezdés b) pontja alapján felterjesztési jogával élve kezdeményezi az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztériumnál a Fővárosi Önkormányzat és a kerületi önkormányzatok közötti forrásmegosztásról szóló 2006. évi CXXXIII. törvény és a kapcsolódó egyéb jogszabályok közti összhang megteremtése érdekében a szükséges jogszabály-módosítások előkészítését. Felkéri a főpolgármestert a 2. számú melléklet szerinti levél aláírására és kiadására.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 3. pontja: A főpolgármester-helyettes megválasztása, illetménye, költségtérítése és személygépkocsi használata megállapítása.

Előadó: dr. Demszky Gábor

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

110/2007. (II. 15.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el Ughy Attilának az előterjesztés tárgyalásának elnapolására irányuló ügyrendi indítványát.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

111/2007. (II. 15.) Főv. Kgy. h.

a főpolgármester-helyettes megválasztásának lebonyolítására ideiglenes bizottságként Szavazatszámláló Bizottságot hoz létre.

A Szavazatszámláló Bizottság elnökének, tagjának dr. Steiner Pált megválasztja.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

112/2007. (II. 15.) Főv. Kgy. h.

a Szavazatszámláló Bizottság tagjának dr. Vaskor Lászlót megválasztja.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

113/2007. (II. 15.) Főv. Kgy. h.

a Szavazatszámláló Bizottság tagjának Szatmáryné Jähl Angélát megválasztja.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

114/2007. (II. 15.) Főv. Kgy. h.

a Szavazatszámláló Bizottság tagjának dr. Rétvári Bencét megválasztja.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

115/2007. (II. 15.) Főv. Kgy. h.

a Szavazatszámláló Bizottság tagjának John Emesét megválasztja.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

116/2007. (II. 15.) Főv. Kgy. h.

a Szavazatszámláló Bizottság tagjának Szatmáryné Jähl Angéla helyett Ughy Attilát megválasztja.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

117/2007. (II. 15.) Főv. Kgy. h.

megbízatásának időtartamára 2007. február 15-i kezdődő hatállyal Ikvai-Szabó Imre fővárosi képviselőt főállású főpolgármester-helyettesnek megválasztja.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

118/2007. (II. 15.) Főv. Kgy. h.

Ikvai-Szabó Imre főpolgármester-helyettes illetményét 2007. február 15-i kezdődő hatállyal havi 630 000 Ft-ban állapítja meg.

119/2007. (II. 15.) Főv. Kgy. h.

Ikvai-Szabó Imre főpolgármester-helyettes részére 2007. február 15-től kezdődő hatállyal illetménye 20%-ának megfelelő mértékű, összegszerűen 126 000 Ft/hónap költségátalányt állapít meg.

120/2007. (II. 15.) Főv. Kgy. h.

A főpolgármester-helyettes részére 2007. február 15-i hatállyal biztosítja a tisztség ellátásával összefüggésben - az adóköteles természetbeni juttatásként kezelendő - a hivatali gépjármű magáncélú használata, valamint a céges telefon (vezetékes, mobil) szolgáltatások magáncélra is kiterjedő használata költségeinek és adó-, illetve adó jellegű közterheinek a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 70. § (1)-(2) bekezdése, valamint 69. § (1) bekezdés mb) pontja szerinti fedezetét a Budapest Főváros Önkormányzatának éves költségvetési rendeletében.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

121/2007. (II. 15.) Főv. Kgy. h.

napirendjére veszi és 4. pontként tárgyalja meg a „Az Ötv. 33/A. § (2) bekezdésének b) pontjában felsorolt tisztségek betöltésének bejelentése” című előterjesztést.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

122/2007. (II. 15.) Főv. Kgy. h.

napirendjére veszi és 5. pontként tárgyalja meg a „A főpolgármester-helyettes megválasztása, illetménye, költségtérítése és személygépkocsi használata megállapítása” című előterjesztést.

A napirend 4. pontja: Az Ötv. 33/A. § (2) bekezdésének b) pontjában felsorolt tisztségek betöltésének bejelentése.

Előadó: Ikvai-Szabó Imre

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

123/2007. (II. 15.) Főv. Kgy. h.

hozzájárul ahhoz, hogy Ikvai-Szabó Imre főpolgármester-helyettes az „Összefogás a Budapesti Lakástalanokért és Hajléktalanokért” Közalapítvány kuratórium elnöki tisztséget betölthesse.

Határidő: azonnal

Felelős: a személyi anyagban történő kezelésért dr. Tiba Zsolt főjegyző

A napirend 5. pontja: A főpolgármester-helyettes megválasztása, illetménye, költségtérítése és személygépkocsi használata megállapítása.

Előadó: dr. Demszky Gábor

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

124/2007. (II. 15.) Főv. Kgy. h.

a főpolgármester-helyettes megválasztásának lebonyolítására ideiglenes bizottságként Szavazatszámláló Bizottságot hoz létre.

A Szavazatszámláló Bizottság:

elnökének, tagjának: dr. Steiner Pál

tagjainak: John Emese

dr. Rétvári Bence

Ughy Attila

dr. Vaskor László

képviselőket megválasztja.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

125/2007. (II. 15.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el dr. Bagdy Gábornak az előterjesztés napirendről történő levételére vonatkozó indítványát.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

126/2007. (II. 15.) Főv. Kgy. h.

megbízatásának időtartamára 2007. február 15-i kezdődő hatállyal Horváth Csaba fővárosi képviselőt főállású főpolgármester-helyettesnek megválasztja.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

127/2007. (II. 15.) Főv. Kgy. h.

Horváth Csaba főpolgármester-helyettes illetményét 2007. február 15-i kezdődő hatállyal

havi 630 000 Ft

idegennyelv-tudási pótlék 24 420 Ft

Összesen: havi 654 420 Ft-ban

állapítja meg.

128/2007. (II. 15.) Főv. Kgy. h.

Horváth Csaba főpolgármester-helyettes részére 2007. február 15-től kezdődő hatállyal illetménye 20%-ának megfelelő mértékű, összegszerűen 130 884 Ft/hónap költségátalányt állapít meg.

129/2007. (II. 15.) Főv. Kgy. h.

A főpolgármester-helyettes részére 2007. február 15-i hatállyal biztosítja a tisztség ellátásával összefüggésben - az adóköteles természetbeni juttatásként kezelendő - a hivatali gépjármű magáncélú használata, valamint a céges telefon (vezetékes, mobil) szolgáltatások magáncélra is kiterjedő használata költségeinek és adó- illetve adó jellegű közterheinek a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 70. § (1)-(2) bekezdése, valamint 69. § (1) bekezdés mb) pontja szerinti fedezetét a Budapest Főváros Önkormányzatának éves költségvetési rendeletében.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

130/2007. (II. 15.) Főv. Kgy. h.

napirendjére veszi és 6. pontként tárgyalja meg a „Javaslat a Fővárosi Közgyűlés stratégiai városfejlesztési tanácsnokának személyében bekövetkező változásra” című előterjesztést.

A napirend 6. pontja: Javaslat a Fővárosi Közgyűlés stratégiai városfejlesztési tanácsnokának személyében bekövetkező változásra.

Előadó: dr. Demszky Gábor

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

131/2007. (II. 15.) Főv. Kgy. h.

2007. február 15-i hatállyal Horváth Csabát stratégiai városfejlesztési tanácsnoki megbízatása alól felmenti, egyidejűleg stratégiai városfejlesztési tanácsnoknak megválasztja dr. Steiner Pált a fővárosi stratégiai városfejlesztési feladatok felügyeletére.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 7. pontja: Javaslat fenntartói nyilatkozat megadására az Egészségügyi Minisztérium által kiírt pályázaton nyertes egészségügyi intézményeknek.

Előadó: dr. Tiba Zsolt

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

132/2007. (II. 15.) Főv. Kgy. h.

a 3. számú melléklet szerinti tartalommal elfogadja a fenntartói nyilatkozat formaszövegét és felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a 2. számú mellékletben szereplő táblázatban felsorolt intézmények részére történő kiállításáról, felhatalmazza ezek aláírására, egyben felkéri, hogy gondoskodjon az Országos Egészségbiztosítási Pénztárnak való azonnali megküldéséről.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

133/2007. (II. 15.) Főv. Kgy. h.

Kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben a kórházak nem hajtják végre az elnyert pályázati feltételeknek megfelelően az egészségügyi ellátórendszer struktúra-átalakítását, úgy a pályázati kiírásban elnyert összeget és a támogatás folyósításától számított Ptk. 232. § (2) bekezdése szerint felszámított kamatot visszafizeti.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

134/2007. (II. 15.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy kísérje figyelemmel az elnyert pályázatokban foglaltak megvalósításának folyamatát, amelynek eredményéről tájékoztassa az Egészségügyi és Szociálpolitikai Bizottságot.

Határidő: az Egészségügyi és Szociálpolitikai Bizottság májusi ülése

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 8. pontja: Javaslat a Budai Gyermekkórház és Rendelőintézet Közhasznú Társaság ellátási területéhez tartozó települési önkormányzatok által delegált kórházi felügyelőtanácsi tagok megválasztására.

Előadó: dr. Tiba Zsolt

(A Fővárosi Közgyűlés zárt ülésen folytatja munkáját. Az ülésen elhangzottakat külön jegyzőkönyv rögzíti.)

A napirend 9. pontja: Javaslat a Fővárosi Önkormányzat fenntartásában lévő egészségügyi intézmények tulajdonosi felügyelőtanácsa tagjainak megválasztására.

Előadó: dr. Szolnoki Andrea

(A Fővárosi Közgyűlés zárt ülésen folytatja munkáját. Az ülésen elhangzottakat külön jegyzőkönyv rögzíti.)

A napirend 10. pontja: Budapest Szíve Fejlesztési Program.

Előadó: dr. Demszky Gábor

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

155/2007. (II. 15.) Főv. Kgy. h.

elfogadja a Budapest Szíve Fejlesztési Programja akcióterv és előzetes megvalósíthatósági tanulmányban rögzített stratégiai célokat és prioritásokat, a terület fejlesztését hosszú távon meghatározó politikai értékválasztást és az ebből adódó fejlesztési irányokat.

156/2007. (II. 15.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy készítse elő és terjessze a Fővárosi Közgyűlés elé:

- hivatkozva az 1105/2006. (VI. 29.) Főv. Kgy. határozatára a Közép-magyarországi Operatív Program keretében direkt projektfinanszírozásra, egyedi projektként benyújtandó pályázathoz a Fejlesztési Programban foglaltak alapján meghatározott projekttartalmat. Felkéri a főpolgármestert, hogy az előkészítéshez szükséges források 2007. évi költségvetésben való biztosítása érdekében tegye meg a szükséges intézkedéseket;

- a Fejlesztési Program végrehajtása melletti elkötelezettségről szóló megállapodásokat Budapest Főváros Önkormányzatának és az érintett V., VI., VII., VIII., IX. kerületek önkormányzatainak, a Közép-Magyarországi Régió Fejlesztési Tanácsa, az érintett közüzemi vállalatoknak és a DBR Metró Projektigazgatóságnak részvételével;

- az érintett kerületi önkormányzatokkal közösen benyújtandó pályázat elkészítése és megvalósítása érdekében az uniós jogszabályoknak is megfelelő együttműködés feltételeit vizsgálja meg és tegyen javaslatot Budapest Főváros Önkormányzata és a Budapest Szíve Fejlesztési Programban részt vevő kerületi önkormányzatok részvételével az együttműködés formájára és annak szabályaira;

- a Fejlesztési Program lebonyolításáért felelős projektszervezet felállításáról szóló javaslatot, valamint gondoskodjon a Fejlesztési Programban kifejtett célok eléréséhez szükséges, az előterjesztésben rögzített további teendők koordinálásáról.

Határidő: 2007. április 30.

Felelős: dr. Demszky Gábor

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

157/2007. (II. 15.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a „Javaslat a fővárosi szakképző intézmények megszüntetésére és átszervezésére irányuló közgyűlési döntés elhalasztására” című napirenddel folytatja az ülést.

A napirend 11. pontja: Javaslat a fővárosi szakképző intézmények megszüntetésére és átszervezésére irányuló közgyűlési döntés elhalasztására.

Előadó: Tarlós István

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

158/2007. (II. 15.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a szakképző intézmények megszüntetésével, átszervezésével és központi szakképző intézmények létrehozásával kapcsolatos döntését a megfelelő hatástanulmányok, ütemterv elkészítése és az előírt egyeztetések végrehajtása, illetve a Miniszterelnökkel folytatott tárgyalások befejezéséig - különös tekintettel a Fővárosi Közgyűlés 1228-1231/2006. (VI. 29.) határozatainak végrehajtására - elhalasztja 2007. június 30-ig.

Határidő: 2007. június 30.

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 12. pontja: Javaslat az EU Önerő Alap támogatási szerződések megkötésére és a pénzeszköz- átadási megállapodások módosítására.

Előadó: dr. Tiba Zsolt

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

159/2007. (II. 15.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja, megköti „Az Észak-Pesti Térségi Integrált Szakképző Központ infrastrukturális feltételeinek javítását” célzó beruházás költségeinek saját forrása kiegészítéséhez elnyert vissza nem térítendő támogatásra vonatkozó BMÖNAL-236-061013-01 számú támogatási szerződést az 1. számú melléklet szerinti tartalommal és felhatalmazza a főpolgármestert a szerződés aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

160/2007. (II. 15.) Főv. Kgy. h.

A jóváhagyott támogatási szerződésben foglaltaknak megfelelően módosítja az Észak Pesti Térségi Integrált Szakképző Központ Kht.-val kötött fejlesztési célú pénzeszköz átadás-átvételről szóló megállapodást a 6. számú melléklet szerinti tartalommal és felhatalmazza a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

161/2007. (II. 15.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja, megköti „A Belvárosi Térségi Integrált Szakképző Központ infrastrukturális feltételeinek javítását” célzó beruházás költségeinek saját forrása kiegészítéséhez elnyert vissza nem térítendő támogatásra vonatkozó BMÖNAL-237-061013-01 számú támogatási szerződést a 2. számú melléklet szerinti tartalommal és felhatalmazza a főpolgármestert a szerződés aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

162/2007. (II. 15.) Főv. Kgy. h.

A jóváhagyott támogatási szerződésben foglaltaknak megfelelően módosítja a Belvárosi Térségi Integrált Szakképző Központ Kht.-val kötött fejlesztési célú pénzeszköz átadás-átvételről szóló megállapodást a 4. számú melléklet szerinti tartalommal és felhatalmazza a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 13. pontja: Javaslat az FKFSZ Fővárosi Közhasznú Foglalkoztatási Szolgálat Kht. 2006. január 1.-szeptember 30. közötti tevékenységéről szóló beszámoló, és a 2007. évi Foglalkoztatási Terv elfogadására.

Előadó: Tarlós István

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

163/2007. (II. 15.) Főv. Kgy. h.

az FKFSZ Fővárosi Közhasznú Foglalkoztatási Szolgálat Kht. 2006. január-szeptemberi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja.

164/2007. (II. 15.) Főv. Kgy. h.

Az FKFSZ Fővárosi Közhasznú Foglalkoztatási Szolgálat Kht. 2007. évi foglalkoztatási tervét elfogadja. A Kht. az év során legalább 410 fővel köt közfoglalkoztatási munkaviszonyt a fővárosi kommunális közfeladaton éves átlagos 80 fő foglalkoztatotti létszám mellett, amelyhez a Fővárosi Közgyűlés „8105 Fővárosi Közhasznú Foglalkoztatási Szolgálat Kht.” működési célú pénzeszközök átadására 59 200 E Ft támogatást biztosít.

165/2007. (II. 15.) Főv. Kgy. h.

Az FKFSZ Fővárosi Közhasznú Foglalkoztatási Szolgálat Kht. által működtetett Fővárosi Esélyegyenlőség Módszertani Iroda 2007. évi szakmai tervét elfogadja, melyhez a Fővárosi Közgyűlés „8105 Fővárosi Közhasznú Foglalkoztatási Szolgálat Kht.” működési célú pénzeszközök átadására 25 500 E Ft támogatást biztosít.

166/2007. (II. 15.) Főv. Kgy. h.

Megköti az FKFSZ Fővárosi Közhasznú Foglalkoztatási Szolgálat Kht.-val - 1. számú mellékletben szereplő tartalommal - a közszolgáltatási szerződés módosítására irányuló megállapodást és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: a közszolgáltatási szerződés kiegészítésére: azonnal, a támogatás biztosítására: a 2007. évi költségvetés elfogadása

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 14. pontja: Képviselői vagyonnyilatkozatok interneten keresztüli elérhetősége.

Előadó: Németh Szilárd

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

167/2007. (II. 15.) Főv. Kgy. h.

támogatja, hogy a 2006. évi ciklustól valamennyi képviselő vagyonnyilatkozata elérhető legyen interneten keresztül.

Határidő: 2007. március 1.

Felelős: Németh Szilárd, a Vagyonnyilatkozat-ellenőrző és Összeférhetetlenséget Vizsgáló Bizottság elnöke

Képviselői kérdések, interpellációk:

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

168/2007. (II. 15.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el dr. Rétvári Bence interpellációjára adott választ.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

169/2007. (II. 15.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el Csomós Miklós interpellációjára adott választ.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

170/2007. (II. 15.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el László Zoltán interpellációjára adott választ.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

171/2007. (II. 15.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el Pesti Imre interpellációjára adott választ.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

172/2007. (II. 15.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el Tarlós István interpellációjára adott választ.

Kelt a Fővárosi Közgyűlés 2007. február 15-i nyílt ülésén.

dr. Tiba Zsolt s. k. dr. Demszky Gábor s. k.
főjegyző főpolgármester

  Vissza az oldal tetejére