A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

Főv. Kgy. határozatai

kivonat a 2007. október 9-i rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből * 

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1593/2007. (X. 9.) Főv. Kgy. h.

napirendjére veszi és 1. pontként tárgyalja meg a „Fogyasztói érdekek érvényesítése a távhőszolgáltatásban a távhő versenyhátrányának csökkentésére, a versenyképesség javítás lépései” című előterjesztést.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1594/2007. (X. 9.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el „A Fővárosi Önkormányzat 2007. évi útfelújításokra vonatkozó program engedélyokiratának III. számú módosítása” című előterjesztés napirendre vételére vonatkozó indítványt.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1595/2007. (X. 9.) Főv Kgy. h.

1. Fogyasztói érdekek érvényesítése a távhőszolgáltatásban a távhő versenyhátrányának csökkentésére, a versenyképesség javítás lépései.

2. Javaslat a Fővárosi Állat- és Növénykert által a Nagycsaládosok Országos Egyesülete tagjainak nyújtott kedvezmények megtartására.

3. A 2006. évi települési önkormányzati szilárd burkolatú belterületi közutak burkolat felújításának támogatása (a 2006. évi TEUT) program keretében a Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács Budapest Főváros Önkormányzatával kötött támogatási szerződéseinek záró ellenőrzésein - a Pro Régió Ügynökség 55 pályázati támogatással megvalósult fővárosi útfelújítás esetében - feltárt szabálytalanságok ügye.

4. A Fővárosi Önkormányzat csatlakozása az UNICEF „Child Friendly Cities” elnevezésű programjához.

5. Jelentés a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról.

A napirend 1. pontja: Fogyasztói érdekek érvényesítése a távhőszolgáltatásban a távhő versenyhátrányának csökkentésére, a versenyképesség javítás lépései.

Előadók: Hagyó Miklós, Ikvai-Szabó Imre

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1596/2007. (X. 9.) Főv. Kgy. h.

a távhőszolgáltatás versenyhátrányának csökkentésére, a versenyképesség javítására kidolgozott programmal egyetért a II. számú melléklet szerinti tartalommal.

1597/2007. (X. 9.) Főv. Kgy. h.

Felkéri és felhatalmazza a főpolgármestert, hogy a távhőszolgáltatás versenyhátrányának csökkentésére, a versenyképesség javítására kidolgozott program megvalósítása érdekében kezdje meg a szükséges kormányszintű tárgyalásokat.

Határidő: 2007. október 16.

Felelős: dr. Demszky Gábor

1598/2007. (X. 9.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a lakossági táv-hőszolgáltatási díjakról, az áralkalmazási és díjfizetési feltételekről, valamint a táv-hőszolgáltatási csatlakozási díjakról szóló 84/2005. (II. 16.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról és az új lakossági (háztartási) célú távhőszolgáltatási díjak megállapításáról.

Határidő: 2007. november 30.

Felelős: dr. Demszky Gábor

1599/2007. (X. 9.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a Fővárosi Önkormányzat és a FŐTÁV Zrt. közötti érvényben lévő együttműködési megállapodás és annak mellékletét képező díjmechanizmus módosításáról.

Határidő: 2007. november 30.

Felelős: dr. Demszky Gábor

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1600/2007. (X. 9.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy 2. pontként tárgyalja meg „A 2006. évi települési önkormányzati szilárd burkolatú belterületi közutak burkolat felújításának támogatása (a 2006. évi TEUT) program keretében a Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács Budapest Főváros Önkormányzatával kötött támogatási szerződéseinek záró-ellenőrzésein - a Pro Régió Ügynökség 55 pályázati támogatással megvalósult fővárosi útfelújítás esetében - feltárt szabálytalanságok ügye” című előterjesztést.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1601/2007. (X. 9.) Főv. Kgy. h.

napirendjére veszi és 3. pontként tárgyalja meg „A Fővárosi Önkormányzat 2007. évi útfelújításokra vonatkozó program engedélyokiratának III. számú módosítása” című előterjesztést.

A napirend 2. pontja: A 2006. évi települési önkormányzati szilárd burkolatú belterületi közutak burkolat felújításának támogatása (a 2006. évi TEUT) program keretében a Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács Budapest Főváros Önkormányzatával kötött támogatási szerződéseinek zár-ellenőrzésein - a Pro Régió Ügynökség 55 pályázati támogatással megvalósult fővárosi útfelújítás esetében - feltárt szabálytalanságok ügye.

Előadók: dr. Papcsák Ferenc, dr. György István

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1602/2007. (X. 9.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy az előterjesztés vitáját lezárja.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1603/2007. (X. 9.) Főv. Kgy. h.

a települési önkormányzati szilárd burkolatú belterületi közutak burkolat felújításának támogatása (2006. évi TEUT) program keretében megvalósult fővárosi útfelújítások közül a Pro Régió Ügynökség által 55 pályázati támogatás esetében feltárt szabálytalanságok részletes kivizsgálását indokoltnak tartja. A Közgyűlés a vizsgálat elvégzéséhez (30 mérnöknap és 80 E Ft + áfa/mérnöknap díjazás figyelembevételével (30x80 000 Ft) 2 400 000 Ft + áfa keretösszegben biztosít forrást, a vizsgálat elvégzésére a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építéskivitelezési Tanszékét (tanszékvezető: dr. Gyulai Judit, témavezető: Poles János egyetemi adjunktus) kéri fel.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a vizsgálat lefolytatásával kapcsolatos szerződést, a döntést követő 5 napon belül kösse meg.

1604/2007. (X. 9.) Főv. Kgy. h.

A vizsgálat szempontjait az alábbiak szerint határozza meg:

- A TEUT pályázati dokumentációkban, a közbeszerzési eljárás dokumentumaiban, a támogatási szerződésekben, a tervezési szerződésekben, a lebonyolítói és vállalkozási szerződésekben, valós műszaki adatok és reális költségkalkulációk, illetőleg kivitelezési vállalási árak szerepeltek-e?

- A kivitelezők, a lebonyolítók műszaki ellenőrei és/vagy teljesítésigazolói és a belső műszaki ellenőrök és/vagy teljesítésigazolók tevékenységüket megfelelően látták-e el, különösen a tekintetben, hogy az elvégzett munka műszaki tartalmát a valóságban elvégzett munka szerint igazolták-e?

- Összhang, illetőleg egyezőség volt-e a „valóság”, a pályázati dokumentáció, a támogatási szerződés, a vállalkozói szerződés és a műszaki átadás-átvételt rögzítő dokumentációk és a Regionális Fejlesztési Tanácsnak megküldött pályázati támogatással elszámoló dokumentációban szereplő műszaki paraméterek között és végső soron a pályázati kiírásnak megfelelően történt-e az elszámolás a Regionális Fejlesztési Tanács felé?

- Az elrendelt pótmunkák indokoltak voltak-e vagy szerződés szerint a vállalási árban benne lévő munkafázisok és elvégzendő műszaki feladatok ismétlését tartalmazták?

1605/2007. (X. 9.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a már folyamatban lévő igazságügyi szakértők bevonásával folytatott belső ellenőri vizsgálatot a jelen határozatban fentebb megjelölt szempontokkal is hangolja össze.

1606/2007. (X. 9.) Főv. Kgy. h.

A vizsgálat tapasztalatait összefoglaló jelentés elkészítésének a főpolgármesterhez és a Pénzügyi Ellenőrző Bizottsághoz történő benyújtásának határideje a szerződés aláírását követő 30. nap.

Határidő: a szerződés aláírását követő 30. nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 3. pontja: A Fővárosi Önkormányzat 2007. évi útfelújításokra vonatkozó program engedélyokiratának III. számú módosítása.

Előadó: Hagyó Miklós

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1607/2007. (X. 9.) Főv. Kgy. h.

a 2007. évi útfelújítási munkák fedezetének biztosítása céljából a 7 éves fejlesztési tervben 110 000 E Ft-tal

- csökkenti az Útfelújítások sor 2008. évi ütemét,

- növeli az Intézményhálózat szerkezet-átalakítása sor 2008. évi ütemét,

ugyanakkor a 2007. évi költségvetésben a „9112 Évközi indítású beruházások” címen belül csökkenti az Intézményhálózat szerkezetátalakítása sor 2007. évi ütemét 110 000 E Ft-tal és ugyanezzel az összeggel növeli a „7311 Út,- hídfelújítás” címben belül az intézményi felújítás kiadási soron az útfelújítások előirányzatát.

1608/2007. (X. 9.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a kapcsolódó rendeletmódosítási javaslatot terjessze a Fővárosi Közgyűlés elé.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés novemberi rendes ülése

Felelős: dr. Demszky Gábor

1609/2007. (X. 9.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a 2007. évi útfelújítások engedélyokiratának III. számú módosítását az 1. számú melléklet szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 15 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 4. pontja: Javaslat a Fővárosi Állat- és Növénykert által a Nagycsaládosok Országos Egyesülete tagjainak nyújtott kedvezmények megtartására.

Előadók: Tarlós István, Csomós Miklós

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1610/2007. (X. 9.) Főv. Kgy. h.

felkéri a főpolgármestert, hogy a Fővárosi Állat- és Növénykert főigazgatója bevonásával gondoskodjon egy általános kedvezményrendszer kidolgozásáról a Fővárosi Állat- és Növénykertet látogatni kívánó nagycsaládosok részére.

Határidő: 60 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1611/2007. (X. 9.) Főv. Kgy. h.

felkéri a főpolgármestert, hogy kezdeményezze a Fővárosi Állat- és Növénykert főigazgatójánál, hogy a Nagycsaládosok Országos Egyesülete tagjai részére nyújtott kedvezményeket a 2007. június 30-án érvényben lévő módon biztosítsa 2007. december 31-ig.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

1612/2007. (X. 9.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy kezdeményezze a Fővárosi Állat- és Növénykert főigazgatójánál, hogy készíttessen kimutatást arról, hogy 2005-ben és 2006-ban hányan vették igénybe a Nagycsaládosok Országos Egyesülete tagjai a kedvezményeket és ez mekkora bevétel kiesést okozott az intézménynek. A kimutatást terjessze a Közgyűlés elé.

Határidő: a Közgyűlés 2007. októberi rendes ülése

Felelős: dr. Demszky Gábor

1613/2007. (X. 9.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy kezdeményezze a miniszterelnöknél és a kulturális miniszternél a Fővárosi Állat- és Növénykert kieső bevételeinek közös kormányzati és fővárosi önkormányzati pótlását szakértők bevonásával a százalékos arányok megállapítására. A tárgyalások eredményéről számoljon be a Közgyűlésnek.

Határidő: a Közgyűlés 2007. novemberi rendes ülése

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 5. pontja: A Fővárosi Önkormányzat csatlakozása az UNICEF „Child Friendly Cities” elnevezésű programjához.

Előadó: dr. Demszky Gábor

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1614/2007. (X. 9.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy csatlakozik a Child Friendly Cities Szervezethez.

Határidő: 2007. december 31.

Felelős: dr. Demszky Gábor

Képviselői kérdések, interpellációk

Határozat

a Fővárosi közgyűlés

1615/2007. (X. 9.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el az interpellációra adott választ.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1616/2007. (X. 9.) Főv. Kgy. h.

Kucsák László interpellációjára adott választ elfogadja.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1617/2007. (X. 9.) Főv. Kgy. h.

Kucsák László interpellációjára adott választ elfogadja.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1618/2007. (X. 9.) Főv. Kgy. h.

Csomós Miklós interpellációjára adott választ elfogadja.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1619/2007. (X. 9.) Főv. Kgy. h.

a lejárt határidejű közgyűlési határozatokról szóló jelentést elfogadja.

- A 761/2004. (IV. 29.) határozat végrehajtási határidejét az ötletpályázat kiírásának és elbírálásának befejezését követő 90 napra módosítja;

- az 1098/2006. (VI. 29.) határozat végrehajtási határidejét 2007. október 31-re módosítja;

- az 1101/2006. (VI. 29.) határozat végrehajtási határidejét 2007. október 31-re módosítja;

- az 1191/2006. (VI. 29.) határozatot hatályon kívül helyezi;

- a 404/2007. (III. 1.) határozat végrehajtási határidejét 2008. május 31-re módosítja;

- a 405/2007. (III. 1.) határozat végrehajtási határidejét 2008. május 31-re módosítja.

Kelt a Fővárosi Közgyűlés 2007. október 9-i rendkívüli ülésén.

dr. Tiba Zsolt s. k. dr. Demszky Gábor s. k.
főjegyző főpolgármester

  Vissza az oldal tetejére