A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

Pályázati felhívás

a 2007-ben Budapesten megvalósuló, jelentős turisztikai vonzerővel bíró, nemzetközi rangú, garantált programok (rendezvények és rendezvénysorozatok) marketingjének és megrendezésének támogatására * 

Budapest Főváros Közgyűlése Gazdasági Bizottsága pályázatot hirdet a 2007-ben Budapesten megvalósuló, jelentős turisztikai vonzerővel bíró, nemzetközi rangú, garantált programok (rendezvények és rendezvénysorozatok) marketingjének és megrendezésének támogatására a Fővárosi idegenforgalmi célú bizottsági keretből

A pályázat célja:

- új turisztikai rendezvények létrehozása, a hagyományőrző és hagyományosan megrendezésre kerülő programok fenntartása, színvonalának emelése, a főváros kulturális vonzerejének fejlesztése,

- a rendezvények belföldi és külföldi értékesítésének segítése marketingtevékenységük támogatásával.

Általános pályázati feltételek:

Nem nyújtható be pályázat a 2007. május 31-ig lezárult programokra.

1. A pályázók köre:

- jogi személy, jogi személyiség nélküli társaság, intézmény, természetes személy, non-profit szervezet, melyek tevékenységükből eredően az esemény gazdái, vagy megbízással rendelkeznek az esemény megrendezésére.

- Egy pályázó kizárólag egy programra (sorozatra) nyújthat be pályázatot.

2. A támogatás jellege:

- Visszatérítési kötelezettség nélküli.

- A támogatást elnyert pályázó köteles a támogatás felhasználásáról tételes - számlákkal igazolt - elszámolást adni.

- A támogatás a program megvalósítása után, a felhasználás pénzügyi és szakmai dokumentációjának elfogadása esetén kerül átutalásra.

- A Bizottság jogosult a Pályázó által igényelt összegnél kevesebb támogatást is jóváhagyni, melynek elfogadását Pályázó a szerződés aláírásával jelez.

3. A támogatás jóváhagyásának feltételei:

- A pályázat és támogatás jóváhagyásának feltételeit jelen pályázati kiírás, az adatlap és a szerződés együttesen tartalmazzák.

- A dokumentumok letölthetők a http://www.budapest.hu honlapról, a Pályázatok menüpont Fővárosi idegenforgalmi célú bizottsági keret címszó alatt, vagy

- nyomtatott formában átvehetők a Főpolgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján (1052 Bp., Bárczy István u. 1-3.)

A pályázat tartalmi követelményei:

- A pályázott programnak szigorúan meg kell felelnie a pályázati hirdetményben közzétett témának és célnak.

- A pályázott program előkészítettségi szintjét - tartalmi, szervezési és pénzügyi - a pályázónak dokumentálnia kell.

- Az elkészült promóciós anyag(ok) mintapéldányait a pályázó köteles a Főpolgármesteri Hivatal ügyosztályának megküldeni legkésőbb a rendezvény kezdeti időpontját megelőző 30 nappal.

- Amennyiben a program bérelt helyszínen vagy közterületen kerül megrendezésre, pályázó köteles csatolni a pályázathoz, de legkésőbb a szerződéshez a bérleti szerződést vagy a közterületfoglalási, ill. egyéb hatósági engedélyeket.

- A program megvalósításához szükséges pénzeszköz 50%-ával a pályázónak saját forrásból és szponzori bevétel(ek)ből rendelkeznie kell. A vonatkozó szponzori szándéknyilatkozatot csatolni kell a pályázathoz, de legkésőbb a szerződéskötéssel egyidejűleg meg kell küldeni.

- Nem tekinthető saját forrásnak

- a különböző állami pénzalapokból,

- vagy a Fővárosi Önkormányzat más bizottsági, ill. egyéb keretéből elnyert vagy igényelt támogatás

- a pályázott programból származó jegybevétel, kivéve, ha a pályázat tárgya több előadásból álló sorozat.

- Nem igényelhető támogatás olyan program megrendezéséhez, mely az intézmény kötelező alapfeladata és ez az alapító okiratában szerepel.

Formai megfelelés feltételei:

- A kitöltött és cégszerűen aláírt adatlap és minden előírt melléklet határidőre történő beküldése a lent megjelölt címre.

- Pályázat kizárólag géppel kitöltött pályázati adatlapon nyújtható be 1 (egy) eredeti + 2 másolati példányban és egy számítógépes adathordozón.

- Hiánypótlás egy alkalommal, a beadási határidő lejártát követő 5 munkanapon belül lehetséges.

Érvénytelen a pályázat, ha

- nem az előírt határidőre és módon nyújtották be,

- a Fővárosi Önkormányzaton belül más címzetthez, vagy nem postai úton/futárszolgálattal küldték,

- nem tartalmazza a pályázati felhívásban és az adatlapon előírt mellékleteket és azt a pályázó a hiánypótlásra biztosított határidőn belül sem pótolja,

- ugyanaz a pályázó több pályázatot ad be vagy közös pályázat esetén önálló pályázatot is benyújt. Ebben az esetben mind a közös, mind az önálló pályázat kizárható.

Értékelés, értesítés, szerződéskötés:

- A pályázatok értékelését a Főpolgármesteri Hivatal valamint a Gazdasági Bizottság és a Főpolgármesteri Hivatal által felkért szakmai tanácsadó testület végzi. A támogatásokról a Gazdasági Bizottság dönt.

- A Bizottság fenntartja a jogot a pályázat eredménytelenné nyilvánítására.

- A Bizottság döntése ellen fellebbezésnek helye nincs.

- A pályázókat az eredményről Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatala írásban értesíti, a nyertes pályázók jegyzékét és a támogatás összegét a Főpolgármesteri Hivatal internetes honlapján közzéteszi.

- A pályázat nyertesével a Fővárosi Önkormányzat Közgyűlése nevében a Gazdasági Bizottság köt szerződést, melyben szabályozásra kerül a támogatás felhasználásának, elszámolásának és átutalásának rendje. (Lásd a mellékelt dokumentációt!)

A pályázat benyújtásának módja:

- postai ajánlott küldeményként az alábbi címre:

Budapest Főváros Önkormányzata Főpolgármesteri Hivatal

Kereskedelmi, Turisztikai és Fogyasztói Érdekvédelmi Ügyosztály

1052 Budapest V., Városház u. 9-11.

- futárszolgálattal küldött pályázatok a fenti címzéssel az alábbi címre adhatók le:

Főpolgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Iroda: 1052 Budapest, Bárczy István u. 1-3.

- a borítékon kérjük feltüntetni:

„Fővárosi idegenforgalmi célú bizottsági keret - 2007. évi rendezvény pályázat”

A pályázatok benyújtásának /postára adásának/ határideje: folyamatos,

végső határidő: 2007. április 30.-24.00 óra

További információ: Budapest Főváros Önkormányzata - Főpolgármesteri Hivatal

Kereskedelmi, Turisztikai és Fogyasztói Érdekvédelmi Ügyosztály

Telefon: 327-1098, 327-1214, fax: 327-1890

E-mail: tothgy@budapest.hu

Fővárosi Közgyűlés Gazdasági Bizottsága


  Vissza az oldal tetejére