A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

Összefogás a Budapesti Lakástalanokért és Hajléktalan Emberekért Közalapítvány

2006. évi közhasznúsági jelentése * 

18112285-1-41

Összefogás a Budapesti Lakástalanokért és Hajléktalan Emberekért Közalapítvány

1134 Budapest, Dózsa György út 152.

2006. ÉV

MÉRLEG

adatok E Ft-ban
Sor-
szám
A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) helyesbítései Tárgyév
a b c d e
1 A. Befektetett eszközök 0 0
2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK
3 II. TÁRGYI ESZKÖZÖK
4 III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK
5 B. Forgóeszközök 146 348 0 200 093
6 I. KÉSZLETEK
7 II. KÖVETELÉSEK
9 III. ÉRTÉKPAPÍROK
10 IV. PÉNZESZKÖZÖK 146 348 200 093
11 C. Aktív időbeli elhatárolások 114
12 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 146 462 0 200 093
13 D. Saját tőke 23 352 0 27 368
14 I. INDULÓTŐKE 26 000 26 000
15 II. TŐKEVÁLTOZÁS - 2 648
16 III. LEKÖTÖTT TARTALÉK
17 IV. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK
18 V. TÁRGYÉVI EREDMÉNY ALAPTEVÉKENYSÉGBŐL, KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGBŐL - 2 648 4 016
19 VI. TÁRGYÉVI EREDMÉNY VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGBŐL
20 E. Céltartalékok
21 F. Kötelezettségek 274 0 240
22 I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK
23 II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK
24 III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 274 240
25 G. Passzív időbeli elhatárolások 122 836 172 485
26 FORRÁSOK ÖSSZESEN 146 462 0 200 093

Budapest, 2007. április 03.

az alapítvány, a közalapítvány vezetője (képviselője)

P. H.

18112285-1-41

Összefogás a Budapesti Lakástalanokért és Hajléktalan Emberekért Közalapítvány

1134 Budapest, Dózsa György út 152.

2006. ÉV

EREDMÉNYKIMUTATÁS

adatok E Ft-ban
Sor-
szám
A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek)
helyesbítései
Tárgyév
a b c d e
1 A. ÖSSZES KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE
(1.+2.+3.+4.) 221 290 0 337 465
2 1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás 221 254 0 333 997
3 a) alapítótól
4 b) központi költségvetéstől
5 c) helyi önkormányzattól
6 d) társadalombiztosítási
7 e) továbbutalási céllal kapott 215 789 324 430
8 f) egyéb támogatás 54 65 9 567
9 2. Pályázati úton elnyert támogatás
10 3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel
11 4. Egyéb bevétel 36 3 468
12 B. VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE
13 C. ÖSSZES BEVÉTEL (A.+B.) 221 290 0 337 465
14 D. KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG RÁFORDÍTÁSAI
(1.+2.+3.+4.+5.+6.) 223 938 0 333 449
15 1. Anyagjellegű ráfordítások 3 581 5 056
16 2. Személyi jellegű ráfordítások 4 370 3 962
17 3. Értékcsökkenési leírás
18 4. Egyéb ráfordítások 215 987 324 431
19 ebből: továbbutalt támogatás 215 789 324 430
20 5. Pénzügyi műveletek ráfordításai
21 6. Rendkívüli ráfordítások
22 E. VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG RÁFORDÍTÁSAI
(1.+2.+3.+4.+5.+6.) 0 0 0
23 1. Anyagjellegű ráfordítások
24 2. Személyi jellegű ráfordítások
25 3. Értékcsökkenési leírás
26 4. Egyéb ráfordítások
27 5. Pénzügyi műveletek ráfordításai
28 6. Rendkívüli ráfordítások

Budapest, 2007. április 03.

az alapítvány, a közalapítvány vezetője (képviselője)

P. H.

18112285-1-41

Összefogás a Budapesti Lakástalanokért és Hajléktalan Emberekért Közalapítvány

1134 Budapest, Dózsa György út 152.

2006. ÉV

EREDMÉNYKIMUTATÁS

adatok E Ft-ban
Sor-
szám
A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek)
helyesbítései
Tárgyév
a b c d e
29 F. ÖSSZES RÁFORDÍTÁS (D.+E.) 223 938 0 333 449
30 G. ADÓZÁS ELŐTTI VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (B.-E.) 0 0 0
31 H. Adófizetési kötelezettség
32 I. TÁRGYÉVI VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (G.-H.) 0 0 0
33 J. TÁRGYÉVI KÖZHASZNÚ EREDMÉNY (A.-D.) - 2 648 0 4 016

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK

34 A. Személyi jellegű ráfordítások 3 962
35 1. Bérköltség 3 085
36 ebből: megbízási díjak 3 085
37 tiszteletdíjak
38 2. Személyi jellegű egyéb kifizetések 19
39 3. Bérjárulékok 858
40 B. A szervezet által nyújtott támogatások
41 C. Tárgyévben az APEH által kiutalt 1% összege

Keltezés: 2007. április 03.

az alapítvány, a közalapítvány vezetője (képviselője)

P. H.

ÖSSZEFOGÁS

a Budapesti Lakástalanokért és Hajléktalan Emberekért Közalapítvány

Tárgy: Közhasznú jelentés a Közalapítvány 2006. évi működéséről

Helyben

Tisztelt Kuratórium!

A közhasznú jelentéskészítési kötelezettséget a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény írja elő.

A hivatkozott jogszabály alapján a Közalapítványnak az éves beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg közhasznú jelentést is kötelező készíteni, amelynek elfogadása a Kuratórium hatáskörébe tartozik.

A közhasznú jelentésnek tartalmaznia kell: a számviteli beszámolót, a költségvetési támogatás felhasználását, a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatást, a cél szerinti juttatások kimutatását, a központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalapból, a helyi önkormányzattól kapott támogatás mértékét, a vezető tisztségviselőknek juttatott támogatások értékét, illetve összegét, végül a közhasznú tevékenységről szóló rövid beszámolót.

A közhasznú jelentés melléklete az auditált beszámoló.

A fentiek figyelembevételével az alábbiakban ismertetjük az adatokat. Kijelentjük, hogy a vezető tisztségviselőknek támogatásokat nem juttattunk.

A Magyar Köztársaság Kormánya és Budapest Főváros Önkormányzata a Polgári törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 74/G. §-nak (1) bekezdése alapján, közfeladat ellátásának folyamatos biztosítása céljából határozatlan időtartamra hozta létre az Összefogás a Budapesti Lakástalanokért és Hajléktalan Emberekért Közalapítványt.

A Közalapítványt a Fővárosi Bíróság 12.Pk.61.267/2003/2. számú, 2004. január 7-én jogerőre emelkedett végzésével 9.075. sorszám alatt vette nyilvántartásba, és 2004. január 7-től kezdődő időponttal kiemelkedően közhasznú szervezetté minősítette.

A Fővárosi Bíróság 12.Pk.61.267/2003/5. számú, 2006. március 1-jén kelt végzésével az alapítók alapító okirat módosítását tudomásul vette.

A Kuratórium 2006. április 19-i ülésén jóváhagyta a 2006. évi pénzügyi tervet.

Kiemeljük, hogy az alapító okirat módosításával lehetővé vált az átmenetileg fel nem használt pénzeszközök befektetése állampapírokba, így a Közalapítvány értékpapírszámlát nyitott, és kamatbevételre tett szert. Ez a jóváhagyott pénzügyi tervben még nem mutatkozik meg, mert a befektetett pénzeszközök után a kamatok első alkalommal 2006. július11. után jelentkeztek, ez időpontig összesen: 2 750 636 Ft kamatot sikerült elkönyvelni. A végleges adatokat a 2006. évi mérlegben mutatjuk be.

A Közalapítvány a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény (a továbbiakban: Khtv.) 5. §-ban megjelölt kiemelkedően közhasznú tevékenységet folytató szervezet, mivel a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. §-ának (1) és (4) bekezdésében, továbbá a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 56. §-ának (1) bekezdésében, 57. §-ának (1)-(2) bekezdésében, 65/E. §-ában, 67. §-ában, 74/A. §-ában, 78. §-ában, 84. §-ában, valamint 88. §-ának (1)-(2) bekezdésében meghatározott közfeladatot látja el.

A Közalapítvány a Khtv. 26. §-a c) pontjában meghatározott közhasznú tevékenységek közül az alábbiakat folytatja:

- szociális tevékenység (2. alpont),

- hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése (11. alpont).

A Közalapítvány célja a fővárosban élő lakástalan és hajléktalan emberek szociális helyzetének javítása.

A Közalapítvány a fenti cél elérése érdekében az alábbi feladatokat látja el:

a) a hajléktalan emberek téli speciális ellátásának összehangolt működtetése, továbbfejlesztése, kiegészítő finanszírozása,

b) a hajléktalan emberek által igénybe vett szociális intézményhálózat fejlesztése, támogatása,

c) a hajléktalan emberek ellátását támogató önsegítő és professzionális közösségi kezdeményezések támogatása,

d) lakhatás megtartása, hajléktalanságból kijutási rendszerek, lakhatási modellkísérletek támogatása,

e) a hajléktalanok részére szociális szolgáltatásokat szervezők, az e területen dolgozó szakemberek és laikusok szerveződéseinek és továbbképzésének a támogatása,

f) kutatás, helyzetértékelés, felmérések készíttetése,

g) a magán, a társadalmi és egyházi, valamint az önkormányzati és állami, minisztériumi kezdeményezések, erőforrások összekapcsolása,

h) pályázatok kiírása, lebonyolítása, a pályázattal megvalósított programok, szolgáltatások hatásának és eredményeinek ellenőrzése, értékelése.

A Közalapítvány induló vagyona 26 millió, azaz huszonhatmillió forint, melyet az Alapítók az alábbiak szerint biztosítottak:

- Magyar Köztársaság Kormánya 13 millió forint,

- Fővárosi Önkormányzat 13 millió forint.

A Magyar Államkincstárnál 2004. február 13. óta érvényben van a 10032000-00287508-00000000 pénzforgalmi számla.

A Közalapítvány a működés biztonsága érdekében az induló vagyonból 5 millió, azaz ötmillió forintot törzsvagyonként elkülönítetten kezel, amely a Közalapítvány működéséhez nem használható fel.

A Kuratórium 2006. április 19-i ülésén a minisztériumi 300 M Ft és a Fővárosi Önkormányzattól kapott 40 M Ft terhére kiírta a 2006. évi pályázatát. A Kuratórium a pályázatok kiírásánál figyelembe vette az elvileg felhasználható működési költségeket (6%), ezért nem a teljes támogatási összeget írta ki pályázatra, a pénzügyi tervnek megfelelően. A pénzügyi tervből látható, hogy a Közalapítvány működési költségei az éves összkiadás 3,28%-ra vannak tervezve.

A benyújtott pályázatokat összesítettük célok szerint. E feldolgozásból látható, hogy a rendelkezésre álló forrásokat jóval meghaladó 621 579 472 Ft-os igény jelentkezett. Jól látható, hogy a beruházási igények különösen meghaladják a rendelkezésre álló keretet, hiszen a minisztériumi pénzeket csak működésre lehet felhasználni, a Fővárosi Önkormányzat által biztosított forrás pedig összesen 40 000 000 Ft a 192 157 107 Ft-os igényhez képest.

A közterületen élők ellátása programban a legtöbb pályázatot étkeztetésre nyújtották be, ezt követi krízisautók és speciális utcai szolgálatok támogatása iránti igény. Az intézményi beruházásoknál jelentős igény lenne az intézmények korszerűsítésére, amit forrás hiányában nem tudott a Kuratórium támogatni.

A pályázati kiírás eredménye, illetve a Kuratórium döntése: 163 pályázóból 117 nyertes lett, összesen 46 pályázatot utasított el a Kuratórium. Az elutasítás indokai között szerepelt a forráshiány, így például hajléktalanok integrációjának elősegítése, hajléktalanszálló állagmegóvása emiatt nem volt támogatható. Elutasítási ok volt továbbá, hogy az utcai szolgálatra pályázók nem kötöttek megállapodást a diszpécserközponttal. Nem fogadta el továbbá a Kuratórium önerőnek a normatív állami támogatást.

A döntést követően több, mint 1700 fő étkeztetését biztosítják a nyertes pályázó szervezetek, nappali melegedőkben és éjjeli menedékhelyen.

Általánosságban azonban az a következtetés vonható le a pályázati pénzek elosztása után, hogy a hajléktalanellátásban a minimumot, a létszükségletet sikerül biztosítani, nevezetesen a szállást, étkeztetést, gyógyszereket, krízisellátást télidőben.

Ugyanakkor azt is meg kell állapítani, hogy minőségileg jobb ellátásra nemigen van pénzügyi fedezet, a tárgyi körülmények javítására, így: fürdőhelyiségek korszerűsítésére, éjjeli menedékhelyek korszerűsítésére, hajléktalanszálló állagmegóvására, nappali melegedő külső-belső renoválására több esetben nem kerülhetett sor.

2006. május 10-i Kuratóriumi ülésen került sor a hajléktalan személyek foglalkoztatására vonatkozó meghívásos pályázat kiírására.

A meghívásos pályázatra 5 szervezet adott be pályázatot, ebből 1 szervezet nem szerepelt a meghívottak között, így pályázata elutasításra került. A Kuratórium teljes egészében elosztotta a pályázatra kiírt 15 378 000 Ft-ot. A pályázók a kapott támogatásból lehetővé tették, hogy részben a már 2003 óta működő foglalkoztatási program folytatása megtörténjen, valamint 400 fő foglalkoztatása lehetővé váljon 4 fő munkabérének biztosításával. Végül 25 fő új belépő került be a foglalkoztatási programba.

A Kuratórium 2006. július 6-i ülésén az alábbiak szerint döntött a Közép-magyarországi Régióban működő utcai szociális munkás szolgálatok nyílt pályázati rendszerben történő támogatásáról.

25/2006. (VII. 6.) Köz. A. határozat

A Kuratórium úgy dönt, hogy elfogadja az előterjesztés szerinti pályázatkiírást: „a Központi régióban működő utcai gondozó szolgálatok támogatására”, azzal a megkötéssel, hogy:

- az ügyfélre vonatkozó nyilvántartás - személyi azonosításra nem alkalmas módon - tartalmazza az ügyfél adatait (monogram nem szerepelhet!),

- illetve a pályázatkiíráshoz mellékelni kell azt a táblázati formát, amelyen az utcai gondozó szolgálat nyilvántartja a területén fellelt ügyfeleket, a velük történő gondozási folyamatokat, illetve egyéb tudnivalókat.

A pályázat elbírálására a Kuratórium 2006. szeptember 27-i ülésén került sor. A Kuratórium nem találta szakmailag megfelelőnek a pályázatokat, így nem osztotta el a kiírt pályázati összeget, a pályázatot eredménytelennek minősítette.

Ismételt pályázat kiírására a Kuratórium 2006. november 7-i ülésén került sor.

A Kuratórium 2006. december 13-i ülésén elbírálta a kiírt pályázatot, ahol a Kuratórium úgy döntött, hogy csak 21 782 000 Ft támogatási összeget oszt el a pályázók között. Ennek oka, hogy a kiírt pályázatra nem volt kellő számú jelentkező és a támogatni kért célok, programok között olyanok is voltak (gyógyszerre, üzemanyagra kértek támogatást), amelyek a Kuratórium megítélése szerint nem tartoztak bele a támogatható kiadások körébe.

A pályázatok elbírálása utáni pénzmaradvány: 4 218 000 Ft.

A Kuratórium megítélése szerint nem volt reális esély arra, hogy (akár meghívásos) pályázat útján a maradványösszeg kiosztható legyen a tárgyi szerződésben lévő célra. Ezért a Kuratórium kezdeményezte a tárgyi szerződés részbeni módosítását, konkrétan: a 4 218 000 Ft maradványösszeg más célra történő felhasználását és kérte a Támogatót, tegye lehetővé, hogy a 4 218 000 Ft maradványösszeget közvetlen támogatás formájában juttathassa el az utcai gondozó szolgálatokhoz.

A 4 218 000 Ft maradványösszeggel az utcai gondozó szolgálatok munkáját dokumentáló számítógépes adatbázis kialakítása, telepítése, karbantartása és szakmai tevékenységüket támogató, fejlesztő monitorozás célokra szeretné a Kuratórium felhasználni, mindazokkal az egyéb feltételekkel, amelyek a tárgyi szerződésben rögzítve vannak.

A Kuratórium kérésére a Szociális és Munkaügyi Minisztérium a 12080-2/2006., 2006. május 8-án kelt szerződés módosításához hozzájárult.

A Kuratórium még 2005-ben az 55/2005. (XI. 22.) Köz. A. határozatával döntött arról, hogy a nyertes pályázatokat, illetve azok végrehajtását szakértők bevonásával kell ellenőrizni, a korábban jóváhagyott Monitorozási Szabályzat alapján.

E határozat alapján került sor a monitorozásra javasolt szakértők kijelölésére az alábbiak szerint:

A 3/2006. (II. 7.) Köz. A. határozattal a Kuratórium úgy döntött, hogy jóváhagyja az alábbi monitorozási listán szereplő szakértőket azzal a kiegészítéssel, hogy

□ vidék-Budapest arány fel nem borításával

□ bővíthető a lista,

□ a listáról kikerülő szakértő helyébe ugyanolyan szakértő kerüljön.

Ezt követően a Kuratórium 30/2006 (IX. 27.) Köz. A. határozatával elfogadta az alábbi monitorozási javaslatot:

Szervezet Név ellátási terület
VIDÉK
TÁMASZ Alapítvány, Pécs Hajdu Krisztián utcai szociális munka
TÁMASZ Alapítvány, Pécs Goldmann Tamás nappali melegedő
Refomix Kht., Miskolc Szoboszlai Katalin utcai szociális munka, nappali melegedők műk., információs iroda és diszpécser szolg.
Refomix Kht., Miskolc Dabisné Zsoldos Mónika átmeneti szállás
Refomix Kht., Miskolc Tóth Ferencné utcai szociális munka, felnőttképzés
Refomix Kht., Miskolc Pocsai-Farkas Anikó módszertan, eü., átmeneti szállás, éjjeli menedékhely
Refomix Kht., Miskolc Bartolomeo Inacio Dezanove átmeneti szállás, kisebbség, menekültügy
Refomix Kht., Miskolc Pattyán László utcai szociális munka, krízisellátások
BUDAPEST
BMSZKI Borsi Ibolya nappali melegedő, utcai szociális munka
Menhely Alapítvány Gurály Zoltán krízisautó, éjjeli menedékhely
Menhely Alapítvány Lengyel Eszter éjjeli menedékhely, eü.
BMSZKI Verasztó Edina eü.
BMSZKI Bércesi Ildikó eü.

2004. évi pályázatok

I. A közterületen élők ellátása

22 I.1. Utcai szociális munka támogatása Hajdú-Borsi (Lengyel)
17 I.2. Étkeztetés nappali melegedőben, éjjeli menedékhelyen Goldmann-Lengyel (Borsi)
5 I.3. Nappali melegedőben időszakos férőhelyek kialakítása Goldmann-Lengyel
0 I.4. Alacsony küszöbű szolgáltatások kialakítása nem volt nyertes pályázat
4 I.5. Tartósan utcán élők lakhatásának támogatása Tóthné-Gurály

II. Intézményi ellátás fenntartása, rekonstrukciója, fejlesztése

14 II.1. Intézményi beruházások támogatása Pocsai-Farkas-Bartolomeo
32 II.2. Kiegészítő programok támogatása Szoboszlai-Gurály/Bartolomeo
8 II.3. Hajléktalan emberek egészségügyi ellátásának támogatása Pocsai-Farkas-Bércesi (Lengyel)

III. Az intézményes ellátásból való kikerülést támogató programok

11 III.1. A téli ellátást kiegészítő programok Pattyán-Gurály
13 III.2. Hajléktalan személyek beilleszkedésének támogatása 1

IV. Az ellátás koordinálását, szervezését támogató programok

1 IV.1. Regionális diszpécserszolgálati feladatok ellátása Szoboszlai-Pocsai-Farkas
1 IV.2. Regionális hatáskörű módszertani feladatok ellátása
Krízisautó Pattyán-Gurály (Szoboszlai)

2005. évi pályázatok

15 1. Étkeztetés nappali melegedőben, éjjeli menedékhelyen Goldmann-Lengyel (Borsi)
3 2. Nappali melegedő hétvégi nyitva tartása Goldmann-Lengyel
8 3. Hajléktalan emberek egészségügyi ellátásának támogatása Pocsai-Farkas-Bércesi (Bartolomeo)
1 4. Regionális diszpécserszolgálati feladatok ellátása Szoboszlai-Pocsai-Farkas
20 5. Kiegészítő programok támogatása Pocsai-Farkas-Dabisné
9 6. A téli ellátást kiegészítő programok Pattyán-Szoboszlai-Gurály
16 7. Intézményi beruházások támogatása Dabisné-Bartolomeo

(A zárójelben szereplő szakértő: a budapesti szakértő összeférhetetlensége esetére tartalmaz javaslatot.)

A nyertes programok monitorozása folyamatban van, azok 2006. november 27.-2007. március 31. közötti időszakban valósulnak meg. 2007. április 30-ig összefoglaló jelentést írnak a szakértőpárosok. 2007. május 20-ig fog megtörténni a 2004. évi és 2005. évi pályázatok monitorozási jelentésének jóváhagyása a Kuratórium részéről.

A 2004. és 2005. évi lakhatási programok monitorozása 2006-ban megtörtént, a Közalapítvány a Budapesti Módszertani Szociális Központtal kötött szerződést, mint a Közép-magyarországi Regionális Hajléktalanellátó Módszertani Központ feladatait ellátó intézménnyel.

A Kuratórium áprilisi ülésén sor került a Közalapítvány Befektetési Szabályzatának, SZMSZ-nek, és a Vagyonkezelési és Pénzügyi Szabályzatának, valamint Pályázati Szabályzatának a módosítására is, mivel a Fővárosi Bíróság 12.Pk.61267/2003/5. számú 2006. március 1-jén kelt végzésével az alapító okirat módosítását tudomásul vette, és következésképpen aktualizálni kellett a szabályzatokat.

A Kuratórium úgy döntött, hogy az Összefogás a Budapesti Lakástalanokért és Hajléktalan Emberekért Közalapítvány 2006. évi működéséről szóló beszámolóját - a Felügyelő Bizottság álláspontját figyelembe véve - elfogadta, és felhatalmazta a Kuratórium Elnökét és a Közalapítvány Képviselőjét, hogy azt terjesszék az Alapítók elé 2007. február 28-ig.

A mérleg jóváhagyását, auditálását követően a fentiek szerint előterjesztés készül a Fővárosi Közgyűlés 2007. júniusi ülésére.

Fentiek alapján javasoljuk a T. Kuratóriumnak, hogy a Közalapítvány 2006. évi közhasznú tevékenységéről szóló beszámolót fogadja el és hatalmazza fel a Kuratórium Elnökét és Képviselőjét, hogy azt terjesszék a Felügyelő Bizottság, majd az Alapítók elé.

Határozati javaslat:

A Kuratórium úgy dönt, felhatalmazza a Kuratórium Elnökét és a Közalapítvány Képviselőjét, hogy az Összefogás a Budapesti Lakástalanokért és Hajléktalan Emberekért Közalapítvány 2006. évi közhasznú tevékenységéről szóló elfogadott beszámolóját terjesszék a Felügyelő Bizottság elé véleményezés céljából, majd ezt követően az Alapítók elé 2007. június 30-ig.

Határidő: azonnal

Felelős: Ikvai-Szabó Imre, Kártyás Irén

Budapest, 2007. április 3.

Ikvai-Szabó Imre s. k.
Kuratórium Elnöke

PénzMentor Könyvvizsgáló Kft.

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

a

Budapesti Lakástalanokért és Hajléktalan Emberekért Közalapítvány

1134 Budapest, Dózsa György út 152.

2006. ÉVI BESZÁMOLÓJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATÁRÓL

Budapest, 2007. április 3.

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS
a Budapesti Lakástalanokért és Hajléktalan Emberekért Közalapítvány Kuratóriuma részére

Elvégeztük a Budapesti Lakástalanokért és Hajléktalan Emberekért Közalapítvány 2006. évi könyvvezetésének és a december 31-i fordulónappal készített beszámolójának felülvizsgálatát. Ellenőrzésünk alapján a mérleget 200 093 E Ft eszköz- és forrásegyezőséggel, az eredménykimutatással egyező 4016 E Ft mérleg szerinti közhasznú eredménnyel auditáltuk.

A mi feladatunk ellenőrzéseink alapján - az Önök által készített - pénzügyi kimutatásaik (mérleg, eredménykimutatás, kiegészítő melléklet, közhasznúsági jelentés együttesen) véleményezése volt.

Itt jegyezzük meg, hogy a 2006. május 4-én kiadott jelentésünkben 2005. évre könyvvizsgálatunk alapján minősítés nélküli záradékot adtunk ki.

A könyvvizsgálatot a számviteli törvény, a könyvvizsgálatot szabályozó egyéb törvények, valamint a Magyar Könyvvizsgálati Standardok alapján végeztük el. Ezen előírások szerint végzett ellenőrzésünk alapján kellő bizonyossággal állíthatjuk, hogy a pénzügyi kimutatások nem tartalmaznak lényeges, hibás állításokat. Meggyőződésünk, hogy munkánk megfelelő alapot nyújt a könyvvizsgálói záradék megadásához.

A könyvvizsgálat során a Budapesti Lakástalanokért és Hajléktalan Emberekért Közalapítvány 2006. évi beszámolóját, annak részeit és tételeit, azok könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokban foglaltak szerint felülvizsgáltuk, és ennek alapján elegendő és megfelelő bizonyosságot szereztünk arról, hogy az éves beszámolót a számviteli törvényben foglaltak és az általános számviteli elvek szerint készítették el.

Az éves beszámoló a Budapesti Lakástalanokért és Hajléktalan Emberekért Közalapítvány 2006. december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről megbízható és valós képet ad. A közhasznúsági jelentés az éves beszámoló adataival összhangban van.

A kiegészítő mellékletet és a közhasznúsági jelentést a beszámoló részeként közzé kell tenni.

Budapest, 2007. április 3.

Varga Péter s. k.

bejegyzett könyvvizsgáló

MKVK 004214

ügyvezető igazgató

Tájékoztató a tulajdonosok, a kuratórium tagjai részére a 2006. évi beszámoló auditálása kapcsán

Könyvvizsgáló irodánk 2006. évre befejezte és átadta hitelesített éves beszámolójuk, valamint a könyvvizsgálói jelentés anyagát abból a célból, hogy azt cégük tulajdonosai elé terjesszék elfogadás, jóváhagyás, illetve a szükséges döntések meghozatala céljából.

Egyidejűleg, az év során folyamatosan, erre kijelölt munkatársaikkal sor került a felmerült problémák, kérdések megbeszélésére, állásfoglalásaink meghatározására, rendezésére. Közös munkánk során felmerült észrevételeinket egyeztettük Önökkel.

Jelen vezetőségi levélben a cég tulajdonosai, kuratóriuma számára ezúton rögzítjük vizsgálatunk eredményeit, tapasztalatainkat.

1. A megbízás tartalma és végrehajtása

A Budapesti Lakástalanokért és Hajléktalan Emberekért Közalapítvány és a PénzMentor Könyvvizsgáló Kft. között létrejött szerződés alapján folyamatos könyvvizsgálatot végzek. Az éves munka lezárásaként kerül sor a Közalapítvány 2006. évi beszámolójának felülvizsgálatára.

A könyvvizsgálat célja volt annak megállapítása, hogy a Közalapítvány mérlege, eredménykimutatása, kiegészítő melléklete, közhasznúsági jelentése, és a könyvvezetéshez kapcsolódó analitikák a Számviteli törvény előírásainak megfelelően készültek, az abban foglaltaknak a működés során eleget tettek.

A könyvvizsgálat során a könyvvizsgálatra vonatkozó törvények, rendeletek, hazai könyvvizsgálati standardok és az év végi zárlat vizsgálatára kialakult általános szakmai normák szerint jártam el a megbízó által rendelkezésre bocsátott bizonylatok, bizonyítékok felhasználásával.

A megbízás végső célja - az éves beszámoló auditálása - a könyvvizsgálói jelentés átadásával teljesül.

A teljességi nyilatkozatot a kuratórium elnöke és a könyveit vezető vállalkozó aláírta, melyet a jelentéshez csatoltam. Ezek a dokumentumok adnak alapot arra, hogy a beszámoló hitelesítésének folyamata teljes értékűnek minősüljön, és minden kétséget kizárjon afelől, hogy valamennyi elengedhetetlen információ alapján lehetett a beszámoló hitelesítését elvégezni.

A könyvvizsgálatot éves munkaprogram alapján végzem.

A közalapítvány munkatársai minden esetben készségesen közreműködtek munkám során, a vizsgálat lefolytatásához, a folyamatos ellenőrzésekhez minden segítséget megadtak.

2. Vizsgálati módszerek

A Közalapítvány munkatársai és könyveit vezető vállalkozó munkám elvégzéséhez valamennyi szükséges dokumentumot (a beszámoló és a bevallások soronkénti alapbizonylatait, valamint a tevékenységet meghatározó nyilvántartásokat) rendelkezésemre bocsátották, mind az évközi folyamatos, mind a zárlati könyvvizsgálati munkáim során.

Az éves folyamatos könyvvizsgálatot

- a számvitelről szóló 2000. évi C. tv.,

- a közhasznú szervezetekről kiadott 1997. évi CLVI. tv.,

- a 224/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet a számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek éves beszámoló készítésének és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságait szabályozó előírások,

- a Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról és a könyvvizsgálói tevékenységről szóló 1997. évi LV. tv.,

- az általános szakmai, és a hazai könyvvizsgálói standardok, kiemelten a Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok

alapján végeztem.

A mintavételi típusokat az egyes vizsgálati pontokhoz az archivált könyvvizsgálati bizonyítékok tartalmazzák.

A folyamatos könyvvizsgálat keretében munkám eredményei beépültek az éves beszámolóba, az Önök által összeállított éves jelentés azt tartalmazza. Mindezek alapján szerződésünk szerint befejeztem a 2006. évre vonatkozó könyvvizsgálói munkánkat. Az előírások szerint auditált mérleget, eredménykimutatást és kiegészítő mellékletet, a közhasznúsági jelentést annak elfogadását követően az alapító okiratban szabályozott módon közzé kell tenni.

3. Szabályozottság

A Közalapítvány rendelkezik az előírt szabályzatokkal.

A Közalapítvány színvonalas, aktualizált számviteli politikával rendelkezik.

A számlarend érvényes, folyamatosan aktualizált, és a Közalapítvány működésének sajátos jellemzőit figyelembe veszi.

A folyószámlák, pénzügyi nyilvántartások, analitikák vezetése gépi feldolgozással történik. Az analitikák, folyószámla, főkönyv tiszta, áttekinthető, világos munkát mutattak, közöttük az egyezőség biztosított.

Az időszaki zárlati munkálatokról főkönyvi kivonatok készülnek. A könyvvizsgálatot a zárlati munkálatokba bekapcsolódva végeztem. A velem történt egyeztetések után a szükséges javítások és átvezetések szabályszerűen megtörténtek. Ebben a folyamatban közös munkánkat a prevenció jellemezte.

A Közalapítvány könyvvezetése - az általam különféle módszerekkel megvizsgált adathalmazban - az előírások szerint történt. Az alapbizonylatok rendezettek, ellenőrizhetőek, feldolgozásuk, egyeztetésük a körülményeknek és követelményeknek megfelelő, az okmányfegyelem jónak minősíthető.

4. Ellenőrzött témakörök

A folyamatos könyvvizsgálat során, a munkaprogram alapján vizsgálati program készült.

Az 1997. évi CLVI. törvény a közhasznú szervezetekről előírásokat tartalmaz a támogatások kimutatásának és elszámolásának módjáról.

A 224/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet szabályozza az egyéb szervezetek, köztük a közhasznú szervezetek beszámolókészítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságait. A Közalapítvány a mellékelten közreadott éves beszámolóban teljes, annak mellékleteiben eleget tesz fenti törvényi előírásoknak is.

A Közalapítvány tevékenységét saját hatáskörében ellenőrzi a felügyelőbizottság. Feltárt, rendezetlen hiányosságról nem tájékoztattak.

A Közalapítvány működését szerződésekkel alátámasztottan végzi. Munkaprogramom részeként komplex ellenőrzést végeztem a szerződésekhez kapcsolódóan bizonylati szintig. Az analitikákhoz kapcsolódó ellenőrzésemkor teljes egyezőséget tapasztaltam.

A Számviteli törvény által előírt analitikus nyilvántartások minden területen rendelkezésre állnak. A vizsgált bizonylatok mind alakilag, mind tartalmilag megfelelőek és kontírozottak.

Munkaprogramomnak megfelelően átfogó ellenőrzést végeztem a pénzügyi rendszer vonatkozásában. A vizsgált időszakban ellenőriztem a pénztárbizonylatok minden tételét, valamint szúrópróbaszerűen egyéb időponti egyedi tételeket. Említésre méltó hibát, hiányosságot nem tapasztaltam.

A befektetett eszközök körében a Közalapítványnak nincsenek eszközei.

A követelések záró állomány leltárral alátámasztottak.

A bank és pénztár egyezősége a záró kivonatokkal, rovanccsal egyeztetetten fennállt.

A saját tőke elemeit az alapító okirattal egyezően a mérleg megfelelő soraiban mutatták ki, állományváltozás 2006. évben nem volt.

Céltartalék képzésére nem került sor, ami nem volt szükséges, és azt ellenőrzésem is alátámasztja.

Hosszú lejáratú kötelezettsége nincs a Közalapítványnak.

Nyitott szállító állományt nem mutattak ki.

A rövid lejáratú kötelezettségek mérlegsoron található összeg a költségvetési kötelezettségekhez kötődik.

A költségvetési kötelezettségeknek a Közalapítvány maradéktalanul eleget tett. Köztartozása nincs.

A passzív időbeli elhatárolások közé felvett tételek indokoltságát igazolom, azokat ellenőriztem. Mértékét, összetételét a kiegészítő mellékletben megfelelően mutatja be a Közalapítvány. A passzív időbeli elhatárolások magas értéke a támogatások elszámolásának sajátos módszeréből adódnak.

A 2006-2007. évi támogatások áthúzódó összegeit (még fel nem használt támogatások) mutatja ki itt a Közalapítvány. Ez évben 147 835 E Ft-nyi nagyságrendről van szó. Ezt tovább növeli a 2007. első félévére szerződött támogatás, 24 650 E Ft értéken.

A Közalapítvány az „A” típusú, összköltség eljárással készíti eredménykimutatását, ami tevékenységének megfelelő.

A könyvvizsgálat során mintavétellel ellenőriztem a beérkező számlák nyilvántartását és könyvelésének helyességét és teljességét, és azt megfelelőnek értékeltem.

Szúrópróbaszerűen megvizsgáltam az úgynevezett átfutó tételek (adott támogatások) elszámolását. A vizsgált tételeknél említésre érdemes eseményt nem észleltem. Itt emelem ki, hogy a támogatások felhasználását monitoring jelleggel ellenőrzik. Hiányosságról nem tájékoztattak.

A bevételek elszámolása döntően az állami támogatásokhoz, meghatározóan a működési támogatáshoz kötődnek. A támogatások felhasználását a kiegészítő mellékletben és a közhasznúsági jelentésben részletesen és az analitikákkal konform módon mutatták be. Meg kell említeni, hogy az eredménykimutatás 11. során kimutatott egyéb bevétel a 2007. második félévétől lekötött pénzállományok hozadéka, 3468 E Ft értékben.

A Közalapítványnak tárgyi eszközei nincsenek, beruházása ebben az évben sem volt.

A költségelszámolások kontírozása a számviteli törvényben foglaltaknak is eleget tesz.

A Közalapítvány tevékenységének alapbizonylatai megfelelnek a Számviteli törvény előírásainak, az utalványozási és feldolgozási rend szabályozott.

Az árbevételek, egyéb bevételek, költségek és ráfordítások elszámolásában azok zártsága, ellenőrzöttsége, egyeztetése biztosított volt.

Mérleg szerinti eredmény: 4 015 659 Ft, ami a közhasznú tevékenységből származtatható.

A zárlati munkák lezárásaként kérésemre rendelkezésemre bocsátották a teljes, tételes főkönyvi kartonállományt, melyen a beszámoló auditálása kapcsán ellenőrzéseket végeztem. A záró kartonállományt a Közalapítványnál archiválják.

Megvizsgáltam a fordulónap utáni eseményeket. Vizsgálatom alapján nagy biztonsággal állítható, hogy nem voltak a közalapítvány reálfolyamataiban olyan gazdasági események, melyeket nem helyesen vettek figyelembe, illetve melyek szükségessé tennék az elkészített beszámoló megváltoztatását.

Vizsgálatom alapján kijelentem, hogy a Közalapítványnál a vállalkozás folytatásának elve nem sérül (570. standard). Hangsúlyozom ugyanakkor, hogy ezen kijelentésem jelen idejű és nem jelent garanciát a Közalapítvány jövőbeli működőképességére vonatkozóan! A finanszírozásban az állam szerepe meghatározó.

Az éves beszámoló részét képező kiegészítő mellékletben szereplő adatok helyességét igazolom. A kiegészítő melléklet a szükséges mértékben rögzíti a mérleg és az eredménysorok mögött meghúzódó reálfolyamatokat és az azokban bekövetkezett változásokat.

A közhasznúsági jelentés belső tartalmában egyezik a könyvekben kimutatott értékekkel. Azt a beszámoló részeként közzé kell tenni!

A közhasznú alapítvány pályáztatási tevékenységét az Állami Számvevőszék munkatársai vizsgálták, a könyvekben változtatást igénylő megállapítást nem tettek.

Ezúton is felhívom figyelmüket, hogy a most átadott könyvvizsgálói jelentés elválaszthatatlan egységet képez éves beszámolójukkal. A 2006. évi beszámolójuk teljes egészében, vagy részeiben a könyvvizsgálói jelentéstől elválasztva csak a könyvvizsgáló írásos hozzájárulásával adható át harmadik személyeknek.

Megbízóm kérésére az érintettek gyors elérése kapcsán elektronikus formában is kiadtam a könyvvizsgálói jelentést, a papírhordozón kiadott hivatalos formátumon túl. A két jelentés egyezősége teljes (csak a könyvvizsgáló és a könyvvizsgáló társaság pecsétlenyomatát nem tartalmazza), azonban külső kapcsolatokban az nem használható, csakis a beszámoló elfogadásához szükséges gyors tájékoztatás céljait szolgálta!

Teljességi nyilatkozat

Varga Péter Úr

bejegyzett könyvvizsgáló részére

A Budapesti Lakástalanokért és Hajléktalan Emberekért Közalapítvány (a továbbiakban: Közalapítvány) 2006. év december hó 31-i mérlegbeszámolóját a PénzMentor Könyvvizsgáló Kft. könyvvizsgálója, Varga Péter bejegyzett könyvvizsgáló megvizsgálta, annak megállapítása céljából, hogy a mérleg, az eredménykimutatás és az azt kiegészítő mellékletek a számviteli törvény előírásainak megfelelnek-e, továbbá a számviteli törvény előírásait figyelembe véve a valóságnak megfelelően tükrözik-e a Közalapítvány 2006. év december hó 31-i vagyoni és pénzügyi helyzetét. A vizsgálathoz az alábbi teljességi nyilatkozatot tesszük.

1. Közalapítványunk vezetése felel a számviteli törvény értelmében elkészített mérleg, eredménykimutatás és az azt kiegészítő mellékletek, valamint az azokat alátámasztó főkönyvi kivonat helyességéért. A könyvek vezetésekor a számviteli törvény azon alapelveit alkalmaztuk, amiket a 2006. december 31-i mérlegbeszámoló elkészítésekor.

2. A könyvvizsgáló rendelkezésére bocsátottuk valamennyi számviteli és pénzügyi nyilvántartást, illetve az ezekkel összefüggő kimutatásokat. Nincs tudomásunk olyan jelentős gazdasági eseményről vagy jelentős szerződésről, amelyekről ne adtunk volna tájékoztatást, vagy amelyek nem szerepelnének helyesen a könyvelésben.

3. Nincs tudomásunk olyan szabálytalanságról, amelynek elkövetésében a vezetés tagjai, vagy a számvitelben fontos szerepet játszó alkalmazottak részt vettek volna, sem más alkalmazottak által elkövetett olyan szabálytalanságról, amely a mérlegbeszámolót jelentősen befolyásolná.

4. Nincs tudomásunk egyéb olyan törvénysértésről vagy lehetséges törvény- vagy szabálysértésről sem, amelynek következményét a mérlegbeszámolónak tartalmaznia kellene, céltartalék képzését tenné szükségessé, vagy a valós kép bemutatása céljából a kiegészítő mellékletben nyilvánosságra kellene hozni. Nem érkezett olyan, a pénzügyi nyilvántartási kötelezettségek megszegésével kapcsolatos, vagy hiányosságokra utaló hatósági értesítés, amely jelentős hatással lett volna a mérlegbeszámolóra. A Közalapítvány betartotta a szerződés megállapodásainak azon pontjait, amelyek be nem tartás esetén jelentősen befolyásolták volna a mérlegbeszámolót.

5. Az immateriális javakat és a tárgyi eszközöket a számviteli törvény szerinti beszerzési értéken értékeltük, levonva belőle az ezen eszközök hasznos élettartalma alapján megállapított értékcsökkenési leírást.

6. A 2006. év december hó 31-én fennálló követelések jóhiszemű követelések, amelyek 2006. év december hó 31-ét megelőzően keletkeztek.

7. A Közalapítvány valamennyi készpénze és bankszámlája, továbbá minden egyéb tulajdona és eszköze szerepel a 2006. év december hó 31-i beszámolóban. A Közalapítvány megfelelő jogcímmel rendelkezik a mérlegben és mellékleteiben szereplő, tulajdonában levő eszközökre.

8. A Közalapítvány valamennyi kötelezettsége szerepel a 2006. év december hó 31-i beszámolóban. A Közalapítványnak nincs ki nem mutatott, érvényesítetlen követelése, kötelezettsége.

9. A mérlegbeszámoló és kiegészítő mellékletei tartalmazzák mindazokat a tételeket, amelyek szükségesek a Közalapítvány vagyoni helyzetének, tevékenysége eredményének a számviteli törvényben rögzítetteknek megfelelő hiteles bemutatásához. Tartalmazzák továbbá a Közalapítványra vonatkozó egyéb törvényekben és a szabályozásokban előírt tételeket. A kiegészítő melléklet tartalmazza mindazokat a mérlegen kívüli kötelezettségeket, amelyek a Közalapítvány vagyoni helyzetének megítélésében szerepet játszanak. A Közalapítványnak nincs egyéb elhatárolandó vagy közzéteendő kötelezettsége, vagy nyeresége, illetve vesztesége. A mérlegbeszámoló és mellékletei megfelelően tartalmazzák az alábbiakat.

a) A továbbutalásra kapott támogatásokat, az ezzel kapcsolatos követeléseket és kötelezettségeket, ideértve annak minden formáját.

b) A Közalapítvány, valamint a Közalapítvány tisztségviselői által nyújtott szóbeli vagy írásos garanciákat.

c) A pénzintézetekkel kötött megállapodásokat, vagy a bankszámlán levő készpénzhez, számlapénzhez köthető megállapodásokat.

e) A rendes működési, cél szerinti tevékenységen kívüli egyéb megállapodásokat.

10. A jelen nyilatkozat időpontjáig nem jutott tudomásunkra olyan tény, amely jelentős hatással lenne a 2006. év december hó 31-i éves beszámolóra, illetve amelyet a kiegészítő mellékletben szerepeltetni kellene. Nem jutott tudomásunkra olyan tény sem, amely bár nem befolyásolja a beszámolót és annak mellékleteit, jelentős negatív vagy pozitív változást okozott volna vagy okozhatna a Közalapítvány vagyoni helyzetében vagy tevékenységének eredményében. Nincs olyan tervünk vagy szándékunk, amely jelentősen módosítaná a könyvértéket, vagy az eszközök és források besorolását.

Budapest, 2007. április 3.

Ikvai-Szabó Imre s. k. Ondecs Éva s. k.

  Vissza az oldal tetejére