A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

Fővárosi Taxiállomásokat Üzemeltető Szolgáltató Közhasznú Társaság

2006. évi közhasznúsági jelentése * 

Beszámolási időszak: 2006. január 1.-2006. december 31.

1. A Kht. auditált számviteli beszámolója (mérleg, eredménykimutatás, kiegészítő mellékletek) és a közhasznú eredménykimutatás (1. számú melléklet)

2. Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról

Költségvetési támogatást a társaság 2006. évben, sem a Fővárosi Önkormányzattól, sem más szervezettől nem kapott.

3. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás

Vállalkozási tevékenységből származó bevétel és ráfordítás tárgyévben nem volt.

A társaság az alapító okiratban meghatározott közhasznú tevékenységét végezte. A közhasznú tevékenységből származó bevételeket és kiadásokat, táblázati formában a 2. és a 3. számú melléklet tartalmazza.

Összességében elmondható, hogy a 2006. évi tervet sikerült megvalósítani, a tervezés során becsült létszám és költségadatok reálisan kerültek meghatározásra.

4. Cél szerinti juttatások

A Fővárosi Önkormányzat - egy 1999. évi döntés alapján - 79 M Ft-ot biztosított Budapest taxiállomás hálózatának kialakítására.

A teljes összeg 2005. december 31-ig felhasználásra került. 2006. évben a taxiállomás hálózat továbbfejlesztését a kht. a bevételekből (drosztdíjakból) finanszírozta.

5. A központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától, az egészségbiztosítási önkormányzattól és mindezek szerveitől kapott támogatás mértékének kimutatása

Költségvetési támogatást a társaság 2006. évben sem a Fővárosi Önkormányzattól, sem más szervezettől tárgyévben nem kapott.

6. A közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értéke, illetve összege

Vezető tisztségviselők tárgyévi bruttó keresete:

Ügyvezető igazgató tárgyévben kifizetett bruttó jövedelme 7843 E Ft

Felügyelő Bizottsági tagok tárgyévi bruttó javadalmazása 2280 E Ft

Összesen: 10 123 E Ft

Az ügyvezető tárgyévi jövedelme a 2006. évi bruttó bére valamint a teljesítés után járó 2005. évi prémiuma szerint alakult.

2006. évi prémium teljes kifizetése a mérlegbeszámoló elfogadása után lehetséges.

7. A közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló

A Fővárosi Taxiállomásokat Üzemeltető Szolgáltató Közhasznú Társaság, a Budapest Főváros Önkormányzatával kötött, többször módosított közszolgáltatási szerződés alapján, a helyi önkormányzatokról szóló ugyancsak többször módosított 1990. évi LXV. törvény 63/A. § h) pontjában meghatározott feladatellátás érdekében a közterületek rendjének biztosítása, valamint a közúti közlekedési szolgáltatásokról és a közúti járművek üzemben tartásáról szóló módosított 89/1988. (XII. 20.) MT rendeletben foglalt taxiszolgáltatás feltételei megteremtése érdekében végzi feladatait.

Az Önkormányzat a Kht.-t az előzőekben hivatkozott tevékenysége keretében az alábbi konkrét és folyamatos szolgáltatások ellátásával bízta meg:

Budapest Főváros közterületein a taxiállomások létesítéséről használatának és üzemeltetésének rendjéről szóló 59/1999. (XI. 18.) Főv. Kgy. rendelet alapján ellátja a Budapest közterületein lévő taxiállomások létesítésével, fenntartásával, működtetésével és megszüntetésével kapcsolatos feladatokat.

Hálózatfejlesztés

A 2006. év kiemelkedő eredményének tekinthető, hogy végre eltűntek a fehér foltok a fővárosi taxiállomás hálózat térképéről.

Hosszú idő óta vajúdó probléma volt a ferihegyi repülőtéri taxiállomások üzemeltetési jogának kérdése, és ugyancsak tengeri kígyó hosszúságúvá nyúlt az V. kerületi önkormányzati tulajdonú közterületeken létesítendő drosztok ügye is.

Társaságunknak 2003-ban tett javaslata alapján került a „drosztrendeletbe”,

- hogy amennyiben a kiemelt közforgalmú létesítmények (így különösen pl. repülőterek, vasút-, autóbusz-, vagy hajóállomások) melletti közterület üzemeltetésével kapcsolatos feladatokat - önkormányzati rendeletet kivéve - jogszabály alapján más gazdálkodó szervezet köteles ellátni,

- vagy a közterület használatának jellege, illetve a közterülettel határos létesítményekkel összefüggő fokozott biztonsági követelmények azt indokolják,

a Taxiállomás Kht. az ilyen közterület üzemeltetését végző gazdálkodó szervezettel a taxiállomás létesítésével, fenntartásával, működtetésével és megszüntetésével kapcsolatos feladatok ellátásáról megállapodást köthet, a rendelet általános vagy speciális szabályai alapján.

Tekintettel arra, hogy a Budapest Airport a Budapest Ferihegy Nemzetközi Repülőtér kizárólagos vagyonkezelője és üzemeltetője, a rendelet speciális szabályai alapján indokolt volt a Budapest Ferihegy Nemzetközi Repülőtérhez kapcsolódó Taxiállomások üzemeltetési jogának a Budapest Airport részére, üzemeltetésre történő átengedése.

Örvendetes, hogy kompromisszumos megoldási elképzelésünk végül is megértésre talált, és a további rendeletmódosítás, illetve kiegészítés alapján megállapodást köthettünk a Budapest Airport Zrt.-vel.

A Fővárosi Közgyűlés Kereskedelmi és Turisztikai Bizottsága a szerződést elfogadta, a Fővárosi Önkormányzat nevében eljáró Főpolgármester pedig annak záradékolásával jóváhagyta.

A Taxiállomás Kht. 2000 júniusában nyújtotta be Belváros-Lipótváros Önkormányzatához a kerületi tulajdonú közterületeken létesítendő taxiállomások engedélyezése iránti kérelmet, az illetékes szakemberekkel és hatóságokkal egyeztetve és általuk támogatottan.

Az azóta eltelt években lezajlott több tucat tárgyalás, egyezkedés, sőt a Főpolgármester Úr személyes közbenjárásának eredményeként, végre az ősz folyamán átadhattunk tizenegy új drosztot az V. kerületben.

Így a fentiek megvalósulásával gyakorlatilag teljessé vált, és immár 326 tagra bővült Budapest taxiállomás hálózata, amely egyidejűleg 1476 taxi gépkocsi számára biztosít várakozási lehetőséget.

Üzemeltetési feladatok

Az esztendő folyamán folytatódott taxiállomás-hálózat rekonstrukciója, amely elsősorban az útburkolati jelzések újrafestését, a megsérült, megrongálódott oszlopok, táblák cseréjét jelentette.

A drosztok kiépítése még 2001-ben kezdődött, így elengedhetetlenül szükséges a folyamatos felújítás, csere.

Ott, ahol az útburkolati viszonyok lehetővé tették, egy új technológia alkalmazásával minden korábbinál tartósabb jelzés került a felületre.

Ez persze lényegesen drágább, de hosszú távon mégis olcsóbb megoldásnak tűnik. A fővárosban immár 142 taxiállomáson láthatunk ilyen, a hagyományostól színben is elütő - sötétebb sárga - útburkolati jelet. Ezenkívül 39 drosztot hagyományos festéssel újítottunk fel, míg 13 állomásra került új oszlop, illetve tábla.

A taxisok és az utazóközönség tájékoztatásának kiszélesítése érdekében tovább fejlesztettük társaságunk internetes honlapját, melyen a szükséges tudnivalók, vonatkozó jogszabályok mellett, fényképes taxiállomás-lista is található.

Ügyfélszolgálat

Az ügyfélszolgálatunkat összesen 7988 esetben keresték fel engedélyezés, illetve egyéb taxizással kapcsolatos ügyben. Telefonos kapcsolatfelvétel 2030 esetben történt.

A taxiállomás üzemeltetési, szolgáltatási díj befizetésére társaságunk három lehetőséget kínál a szolgáltatók részére. A díjfizetést lebonyolíthatják

- banki átutalással,

- postai készpénz-átutalási megbízással (csekkel),

- helyszíni készpénzbefizetéssel az ügyfélszolgálati irodán.

A díjfizetés vonatkozásában kedvező visszhangra talált a taxisok körében, hogy azt a műszaki vizsga időpontjához igazítottuk, és így zökkenőmentesebbé, összehangoltabbá vált e kötelezettségek teljesítése.

Ellenőrzés

A Taxiállomás Kht. hatósági jogosítványokkal nem rendelkezik, önálló ellenőrzési tevékenysége elsősorban a drosztok műszaki állapotára, illetve az állomások igénybevételi tapasztalatainak rögzítésére irányul.

A kialakított ellenőrzési szempontrendszer paraméterei, a helyszíneken készített fotókkal együtt kerülnek az adattárba. A külön erre a célra konstruált számítógépes program segítségével többirányú statisztikai feldolgozás is lehetséges.

Az 59/1999. (XI. 18.) Főv. Kgy. rendelet alapján, a taxiállomások használatával kapcsolatos szabályok betartásának ellenőrzésére kijelölt másik szervezet a Fővárosi Közterület-felügyelet.

Együttműködési megállapodásunk alapján, velük immár második éve folytattuk - napi rendszerességgel - azokat járőrkocsis, közös ellenőrzéseket, melyek során a Kht. dolgozói és a közterület-felügyelők gyorsabb, hatékonyabb munkát képesek végezni. A Közterület-felügyelet összesítése alapján a taxiállomásokat szabálytalanul elfoglaló magánautósokkal, illetve a drosztokat nem előírásszerűen használó taxisokkal szemben 2006-ban 6646 db valamilyen szankcióval (helyszínbírság, távollétében helyszínbírság, feljelentés) járó intézkedés történt.

A közös ellenőrzések eredményességét igazolják statisztikai mutatóink, melyek szerint az előző évekhez képest emelkedtek a „rendben” talált taxiállomások átlagszámai.

Budapest, 2007. március 10.

Héray László s. k.
ügyvezető igazgató

Független Könyvvizsgálói Jelentés

A Fővárosi Taxiállomásokat Üzemeltető Kht. tulajdonosa részére

Elvégeztük a Fővárosi Taxiállomásokat Üzemeltető Kht. (a Társaság) mellékelt 2006. évi éves beszámolójának a könyvvizsgálatát, amely éves beszámoló a 2006. december 31-i fordulónapra elkészített mérlegből - melyben az eszközök és források egyező végösszege 127 663 E Ft, a mérleg szerinti eredmény 5387 E Ft nyereség -, az ezen időpontra végződő évre vonatkozó eredménykimutatásból és közhasznú eredménykimutatásból, a számviteli politika meghatározó elemeit és az egyéb magyarázó megjegyzéseket tartalmazó kiegészítő mellékletből áll.

Az éves beszámolónak a számviteli törvényben foglaltak és a Magyarországon elfogadott általános számviteli elvek szerint történő elkészítése és valós bemutatása az ügyvezetés felelőssége. Ez a felelősség magában foglalja az akár csalásból, akár hibából eredő, lényeges hibás állításoktól mentes pénzügyi kimutatások elkészítése és valós bemutatása szempontjából releváns belső ellenőrzés kialakítását, bevezetését, fenntartását, megfelelő számviteli politika kiválasztását és alkalmazását, valamint az adott körülmények között ésszerű számviteli becsléseket.

A könyvvizsgáló felelőssége az éves beszámoló véleményezése az elvégzett könyvvizsgálat alapján, valamint a közhasznúsági jelentés és az éves beszámoló összhangjának megítélése.

A Társaság 2005. évi éves beszámolójáról 2006. május 02-án korlátozás nélküli véleményt bocsátottunk ki.

A könyvvizsgálatot a magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok és a könyvvizsgálatra vonatkozó - Magyarországon érvényes - törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottuk végre. A fentiek megkövetelik, hogy megfeleljünk bizonyos etikai követelményeknek, valamint hogy a könyvvizsgálat tervezése és elvégzése révén elegendő és megfelelő bizonyítékot szerezzünk arról, hogy az éves beszámoló nem tartalmaz lényeges hibás állításokat.

Az elvégzett könyvvizsgálat magában foglalta olyan eljárások végrehajtását, amelyek célja könyvvizsgálati bizonyítékot szerezni az éves beszámolóban szereplő összegekről és közzétételekről. A kiválasztott eljárások, beleértve az éves beszámoló akár csalásból, akár tévedésekből eredő, lényeges hibás állításai kockázatának felméréseit, a könyvvizsgáló megítélésétől függnek. Az éves beszámolóhoz kapcsolódóan a könyvvizsgáló kockázatfelmérésének nem célja, hogy a vállalkozás belső ellenőrzésének hatékonyságára vonatkozóan véleményt mondjon.

A könyvvizsgálat magában foglalta továbbá az alkalmazott számviteli alapelvek és az ügyvezetés lényegesebb becsléseinek, valamint az éves beszámoló bemutatásának értékelését. Az üzleti jelentéssel kapcsolatos munkánk a fent említett területre korlátozódott és nem tartalmazta egyéb, a Társaság nem auditált számviteli nyilvántartásaiból levezetett információk áttekintését. Meggyőződésünk, hogy a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt a könyvvizsgálói záradék (vélemény) megadásához.

Záradék:

A könyvvizsgálat során a Társaság éves beszámolóját, annak részeit és tételeit, azok könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes nemzeti könyvvizsgálati standardokban foglaltak szerint felülvizsgáltuk, és ennek alapján elegendő és megfelelő bizonyosságot szereztünk arról, hogy az éves beszámolót az egyéb szervezetek beszámoló készítésére vonatkozó 224/2000. (XII. 19.) Korm. rendeletben, a számviteli törvényben foglaltak és az általános számviteli elvek szerint készítették el. Véleményünk szerint az éves beszámoló a Fővárosi Taxiállomásokat Üzemeltető Kht. 2006. december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről megbízható és valós képet ad. A közhasznúsági jelentés az éves beszámoló adataival összhangban van.

Budapest, 2007. március 10.

Miszori Ildikó Virág Attila
Igazgató Bejegyzett könyvvizsgáló
PERTIA Könyvvizsgáló Zrt. 004242
000260
2 0 6 0 3 9 5 9 6 3 2 1 5 7 1 0 1
Statisztikai számjel
0 1 1 4 - 0 0 0 2 3 1
Cégjegyzékszám

2006. 01. 01.-2006. 12. 31.

FŐVÁROSI TAXIÁLLOMÁSOKAT ÜZEMELTETŐ KHT.

EREDMÉNYKUTATÁS „A” ÖSSZKÖLTSÉG ELJÁRÁSSAL

adatok E Ft-ban
Sor-
szám
A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) módosításai Tárgyév
01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele 108 576 108 947
02. Export-közösségi értékesítés nettó árbevétele
I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02) 108 576 108 947
03. Saját termelésű készletek állományváltozása
04. Saját előállítású eszközök aktivált értéke
II. Aktivált saját teljesítmények értéke (03+04) 0 0
III. Egyéb bevételek 2 020 607
Ebből: visszaírt értékvesztés
05. Anyagköltség 3 400 3 542
06. Igénybe vett szolgáltatások értéke 49 768 49 272
07. Egyéb szolgáltatások értéke 1 723 1 655
08. Eladott áruk beszerzési értéke 1 188 1 276
09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke
IV. Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09) 56 079 55 745
10. Bérköltség 30 745 31 530
11. Személyi jellegű egyéb kifizetések 2 568 3 124
12. Bérjárulékok 10 449 10 710
V. Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12) 43 762 45 364
VI. Értékcsökkenési leírás 7 298 8 223
VII. Egyéb ráfordítások 613 565
Ebből: értékvesztés
A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I-II+III-IV-V-VI-VII) 2 844 -343
13. Kapott járó osztalék és részesedés
Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott
14. Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége
Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott
15. Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyereségek
Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott
16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek 1 120 1 167
Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott
17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei
Értékelési különbözet
VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17) 1 120 1 167
18. Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége
Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott
19. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások 308 435
Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott
20. Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése
Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott
21. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21) 308 435
B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX) 812 732
C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (-A-B) 3 656 389
X. Rendkívüli bevételek 4 651 4 998
XI. Rendkívüli ráfordítások
D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI) 4 651 4 998
E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (-C-D) 8 307 5 387
XII. Adófizetési kötelezettség
F. ADÓZOTT EREDMÉNY (-E-XII) 8 307 5 387
22. Eredménytartalék igénybe vétele osztalékra, részesedésre
23. Fizetett (jóváhagyott) osztalék és részesedés
G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (-F+22-23) 8 307 5 387
Budapest 2007. március 10.
______________________________
Pentzné Barczán Ildikó
______________________________
Héray László
regisztrált mérlegképes könyvelő (124956) ügyvezető igazgató
Telefon: (36-1) 247-7018
Összeállította: Taxprofiteer Kft. Fax: (36-1) 248-0554
1112 Budapest, Facsemete utca 2/16. E-mail: taxprofiteer@axelero.hu
2 0 6 0 3 9 5 9 6 3 2 1 5 7 1 0 1
Statisztikai számjel
0 1 1 4 - 0 0 0 2 3 1
Cégjegyzékszám

2006. 12. 31.

FŐVÁROSI TAXIÁLLOMÁSOKAT ÜZEMELTETŐ KHT.

MÉRLEG

ESZKÖZÖK

adatok E Ft-ban
Sor-
szám
A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) módosításai Tárgyév
A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 83 728 78 069
I. IMMATERIÁLIS JAVAK 1 841 1 032
1. Alapítás, átszervezés aktivált értéke
2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke
3. Vagyoni értékű jogok 727 395
4. Szellemi termékek 1 114 637
5. Üzleti vagy cégérték
6. Immateriális javakra adott előlegek
7. Immateriális javak értékhelyesbítése
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK 81 887 77 037
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok 69 730 66 953
2. Műszaki berendezések, gépek, járművek
3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek 11 761 10 079
4. Tenyészállatok
5. Beruházások, felújítások 396 5
6. Beruházásokra adott előlegek
7. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK 0 0
1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban
2. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban
3. Egyéb tartós részesedés
4. Tartósan adott kölcsön egyéb rész. visz. álló vállalkozásban
5. Egyéb tartósan adott kölcsön
6. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír
7. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése
8. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete
B. FORGÓESZKÖZÖK 34 151 45 161
I. KÉSZLETEK 272 294
1. Anyagok
2. Befejezetlen termelés és félkész termékek
3. Növendék-, hízó- és egyéb állatok
4. Késztermékek
5. Áruk 272 294
6. Készletekre adott előlegek
II. KÖVETELÉSEK 582 6 584
1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők) 246 6 444
2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben
3. Követelések egyéb részesedési visz. lévő vállalk. szemben
4. Váltókövetelések
5. Egyéb követelések 336 140
6. Követelések értékelési különbözete
7. Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete
III. ÉRTÉKPAPÍROK 27 537 24 678
1. Részesedés kapcsolt vállalkozásban
2. Egyéb részesedés 27 537 24 678
3. Saját részvények, saját üzletrészek
4. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok
5. Értékpapírok értékelési különbözete
IV. PÉNZESZKÖZÖK 5 760 13 605
1. Pénztár, csekkek 2 340 1 236
2. Bankbetétek 3 420 12 369
C. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK 7 617 4 433
1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása 7 292 4 059
2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása 325 374
3. Halasztott ráfordítások
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 125 496 127 663
Budapest 2007. március 10.
______________________________
Pentzné Barczán Ildikó
______________________________
Héray László
regisztrált mérlegképes könyvelő (124956) ügyvezető igazgató
Telefon: (36-1) 247-7018
Összeállította: Taxprofiteer Kft. Fax: (36-1) 248-0554
1112 Budapest, Facsemete utca 2/16. E-mail: taxprofiteer@axelero.hu
2 0 6 0 3 9 5 9 6 3 2 1 5 7 1 0 1
Statisztikai számjel
0 1 1 4 - 0 0 0 2 3 1
Cégjegyzékszám

2006. 12. 31.

FŐVÁROSI TAXIÁLLOMÁSOKAT ÜZEMELTETŐ KHT.

MÉRLEG

FORRÁSOK

adatok E Ft-ban
Sor-
szám
A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) módosításai Tárgyév
D. SAJÁT TŐKE 21 757 27 144
I. JEGYZETT TŐKE 3 000 3 000
ebből: a) visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken
II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE
III. TŐKETARTALÉK
IV. EREDMÉNYTARTALÉK 10 450 18 757
V. LEKÖTÖTT TARTALÉK
VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK
1. Értékhelyesbítés értékelési tartaléka
2. Valós értékelés értékelési tartaléka
VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY 8 307 5 387
E. CÉLTARTALÉKOK 0 0
1. Céltartalékok a várható kötelezettségekre
2. Céltartalékok a jövőbeni kötelezettségekre
3. Egyéb céltartalék
F. KÖTELEZETTSÉGEK 9 752 6 545
I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK 0 0
1. Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben
2. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb rész. visz. lévő vállalk. szemben
3. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben
II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 4 102 2 666
1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök
2. Átváltoztatható kötvények
3. Tartozások kötvénykibocsátásból
4. Beruházási és fejlesztési hitelek 4 102 2 666
5. Egyéb hosszú lejáratú hitelek
6. Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben
7. Tartós kötelezettségek egyéb részesedési visz. lévő vállalk. szemben
8. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek
III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 5 650 3 879
1. Rövid lejáratú kölcsönök
- ebből az Átváltoztatható kötvények
2. Rövid lejáratú hitelek 1 440 1 496
3. Vevőktől kapott előlegek
4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásnyújtásból 3 438 565
5. Váltótartozások
6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben
7. Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb rész. visz. lévő vállalk. szemben
8. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 772 1 818
9. Kötelezettségek értékelési különbözete
10. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete
G. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK 93 987 93 974
1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása 26 028 25 888
2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása 3 212 8 336
3. Halasztott bevételek 64 747 59 750
FORRÁSOK ÖSSZESEN 125 496 127 663
Budapest 2007. március 10.
______________________________
Pentzné Barczán Ildikó
______________________________
Héray László
regisztrált mérlegképes könyvelő (124956) ügyvezető igazgató
Telefon: (36-1) 247-7018
Összeállította: Taxprofiteer Kft. Fax: (36-1) 248-0554
1112 Budapest, Facsemete utca 2/16. E-mail: taxprofiteer@axelero.hu
2 0 6 0 3 9 5 9 6 3 2 1 5 7 1 0 1
Statisztikai számjel
0 1 1 4 - 0 0 0 2 3 1
Cégjegyzékszám

2006. 01. 01.-2006. 12. 31.

FŐVÁROSI TAXIÁLLOMÁSOKAT ÜZEMELTETŐ KHT.

KÖZHASZNÚ EREDMÉNYKUTATÁS

adatok E Ft-ban
Sor-
szám
A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) módosításai Tárgyév
A. ÖSSZES KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE 116 367 115 719
1. Közhasznú célra, működésre kapott támogatás 4 651 4 998
a) alapítótól 4 651 4 998
b) központi költségvetésből
c) helyi önkormányzattól
d) egyéb
2. Pályázati úton elnyert támogatás
3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel 108 576 108 947
4. Tagdíjból származó bevétel
5. Egyéb bevételek 3 140 1 774
B. VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE 0 0
C. ÖSSZES BEVÉTEL (A+B) 116 367 115 719
D. KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG RÁFORDÍTÁSAI 108 060 110 332
Anyagjellegű ráfordítások 56 079 55 745
Személyi jellegű ráfordítások 43 762 45 364
Értékcsökkenés-leírás 7 298 8 223
Egyéb ráfordítások 613 565
Pénzügyi műveletek ráfordításai 308 435
Rendkívüli ráfordítások
E. VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG RÁFORDÍTÁSAI 0 0
Anyagjellegű ráfordítások
Személyi jellegű ráfordítások
Értékcsökkenés-leírás
Egyéb ráfordítások
Pénzügyi műveletek ráfordításai
Rendkívüli ráfordítások
F. ÖSSZES RÁFORDÍTÁS (D+E) 108 060 110 332
G. ADÓZÁS ELŐTTI VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (B-E) 0 0
H. ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG 0 0
I. TÁRGYÉVI EREDMÉNY (G-H) 0 0
J. TÁRGYÉVI KÖZHASZNÚ EREDMÉNY (A-D) 8 307 5 387
TÁJÉKOZTATÓ ADATOK
A. Személyi jellegű ráfordítások 43 762 45 364
Bérköltség 28 465 29 250
Megbízási díjak
Tiszteletdíjak 2 280 2 280
Személyi jellegű egyéb kifizetések 2 568 3 124
Bérjárulékok 10 449 10 710
B. Szervezet által nyújtott támogatások
ebből kötelezettségként elsz., és továbbutalt, ill. átadott tám.
Budapest 2007. március 10.
______________________________
Pentzné Barczán Ildikó
______________________________
Héray László
regisztrált mérlegképes könyvelő (124956) ügyvezető igazgató
Telefon: (36-1) 247-7018
Összeállította: Taxprofiteer Pénzügyi Tanácsadó Kft. Fax: (36-1) 248-0554
1112 Budapest, Facsemete utca 2/16. E-mail: taxprofiteer@axelero.hu

  Vissza az oldal tetejére