A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

Pro Scholis Urbis Közalapítvány

módosított alapító okirata * 

Fővárosi Bíróság

16.Pk.68.109/1992/13.

VÉGZÉS

A Fővárosi Bíróság 3127. sorszám alatt nyilvántartásba vett PRO SCHOLIS URBIS Közalapítvány elnevezésű alapítványra vonatkozó alábbi változás bejegyzését:

A bíróság az alapító okirat nyilvántartási adatokat nem érintő módosításait tudomásul veszi.

Az alapító okirat módosításának időpontja: 2007. június 28.

A végzés ellen a kézbesítéstől számított 15 napon belül a Fővárosi Ítélőtáblához címzett de Fővárosi Bíróságnál 3 pld.-ban benyújtott fellebbezésnek van helye.

Indokolás

A közalapítvány alapítója kérelmet terjesztett elő a bíróságnál az alapítványt érintő változás nyilvántartáson átvezetése iránt. A becsatolt dokumentumok alapján a bíróság megállapította, hogy a módosítás mindenben megfelel a törvényes előírásoknak.

A bíróság az alapítványt érintő változás bejegyzését a Ptk. 74/B. § (5) bekezdése, valamint a 12/1990. (VI. 13.) IM rendelet alapján rendelte el.

Budapest, 2007. év augusztus hó 23. napján.

dr. Varga Zoltán s. k.
bíró

A kiadmány hiteléül:

A Fővárosi Önkormányzat Közgyűlése - mint Alapító - attól a felismeréstől indíttatva, hogy

- oktatáspolitikájának megvalósítása,

- a fővárosi oktatás fejlesztése,

- a plurális oktatási intézményrendszer kiépítése, működése biztonságának növelése, alternatív pedagógiai programok támogatása,

- a pedagógiai innováció elősegítése,

- a pedagógus szakmai szervezetek munkájának támogatása,

- a nemzetközi kapcsolatok gazdagítása

csak közös összefogással valósítható meg, létrehozza a

„PRO SCHOLIS URBIS”

elnevezésű Közalapítványt, és egyben felhívja a magán- és jogi személyeket, hogy csatlakozzanak az alapítványhoz.

1. A közalapítvány neve: PRO SCHOLIS URBIS Közalapítvány.

2. A közalapítvány székhelye: 1052 Budapest, Városház u. 9-11.

3. A közalapítvány kezelője: A Közalapítvány Kuratóriuma

4. A közalapítvány célja: Az alapító okirat preambulumában megfogalmazott célok megvalósítása.

A Közalapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, országgyűlési képviselői, megyei, fővárosi önkormányzati választáson jelöltet nem állít és nem támogat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást sem közvetlenül sem közvetve nem nyújt, támogatást nem kap és nem fogad el.

A Közalapítvány közhasznú tevékenysége az 1997. évi CLVI. törvény 26. § c) pontban megjelölt a 4. pont szerinti tevékenység „nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, 11. pont „hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése”.

A Közalapítvány célja olyan egyének és alkotó pedagógiai közösségek támogatása, akik (amelyek) az intézményekben, szakmai szervezetekben kiemelkedő munkát végeznek.

Ennek érdekében „Budapest Közoktatásáért” díjat (tárgyi szimbólum és pénzbeni támogatás) ítél oda, amelyet évenként ünnepélyes eseményekhez kapcsolódóan nyújt át.

A Közalapítvány kiemelten közhasznú szervezet.

A Közalapítvány tevékenysége során olyan közfeladatokat lát el, mely az 1990. évi LXV. törvény (Ötv.) helyi önkormányzatokról szóló 63/A. § n) pontja alapján kötelező fővárosi feladat ellátás.

A Közalapítvány alapító okiratát a Fővárosi Közlönyben kell nyilvánosságra hozni.

5. A közalapítvány vagyona:

5.1. A közalapítvány induló vagyona: 3 millió forint, azaz (hárommillió forint), amelyet a Fővárosi Önkormányzat biztosít.

5.2. A közalapítvány nyitott: ahhoz magyar és külföldi természetes és jogi személy mecénások csatlakozhatnak.

Az adományozók - alapítók és csatlakozók - saját nevükben, nevük elhagyásával (anonim módon) vagy családjuk, közösségük, társaságuk, felekezetük, önkormányzatuk és képviselőtestületük nevében is tehetnek felajánlást.

5.3. A felajánlás tárgya lehet:

- pénz, (tőke, kamat, járadék, értékpapír, deviza)

- jog (vagyoni értékű jog, szerzői jog, használati és tulajdonjog)

- tevékenység, közreműködés

- dolog (ingó és ingatlan, műtárgy) átruházása

Az adományozókról és az adományokról lajstrom készül és azt a Kuratórium jogosult

- ha az adományozó nem zárta ki - a sajtóban közzétenni.

5.4. A közalapítvány számára feltételhez és időhöz kötött felajánlást is lehet tenni. A felajánlások elfogadásáról a Kuratórium legközelebbi ülése dönt és az adományozót erről értesíti.

Ha a befizetés a közalapítvány nyitott számlájára történik, a csatlakozáshoz nem kell elfogadó nyilatkozat.

5.5. A felajánlás különös formája a céltámogatás.

Adományozók: mecénás jogi személyek ezzel egy a Kuratórium által közzétett vagy mások kezdeményezésével létrejött, kiemelt és elkülönített oktatási ügyet vagy vállalkozást támogatnak.

5.6. A közalapítványi alaptőke: a közalapítványi vagyon tartósan lekötött része. Az alaptőkéről a Kuratórium az induló vagyon ismeretében dönt.

5.7. Az alaptőkével, az alaptőke kamataival és a közalapítvány bevételeivel a Kuratórium rendelkezik és a közalapítvány célja szerint felhasználásra fordíthatja.

5.8. A közalapítvány külföldi felajánlást is elfogadhat. A külföldi felajánló által átutalt összeg devizában kamatozik és használható fel.

5.9. A Közalapítvány gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a létesítő okiratban meghatározott tevékenységére fordítja.

5.10. Vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez. A közalapítvány befektetési tevékenységet nem folytat.

6. A Közalapítvány szervezete

6.1. A Közalapítvány kezelő szerve a Kuratórium, amely öt tagból áll.

A Kuratórium tagjait az Alapító 2007. december 31-ig tartó határozott időre jelöli.

A Kuratórium elnök: Molnár István 1155 Bp., Lehel u. 15.

A Kuratórium tagjai: Keszei Sándor 1144 Bp., Ond vezér park 4.

Varga Lajos 1033 Bp., Szérűskert u. 3.

dr. Pálinszki Antal 1157 Bp., Nyírpalota u. 111.

dr. Schiffer János 1021 Bp., Budenz u. 3/A

A Közalapítvány kuratóriuma a Közalapítvány működéséről köteles az Alapítónak évente - mérlegkészítéskor - beszámolni. Tevékenységének és gazdálkodásának legfontosabb adatait az alapító hivatalos lapjában a Fővárosi Közlönyben nyilvánosságra hozza.

6.2. A Kuratórium az alapítványi vagyonról az Alapító Okirat és a vonatkozó jogszabályok betartásával rendelkezhet. A kuratórium dönt a Közalapítvány valamennyi stratégiai kérdésben, ideértve, de nem kizárólagos jelleggel:

- a Közalapítvány belső működési rendjének (SZMSZ) megállapításáról,

- döntés a Közalapítvány vagyonának célokkal megegyező felhasználásáról,

- vállalkozási, megbízási szerződések kötéséről,

- egyes célfeladatok elvégzésére szakember felkéréséről,

- csatlakozás elfogadásáról,

- együttműködés más alapítványokkal,

- az éves beszámoló és a közhasznúsági jelentése elfogadása.

A közhasznúsági jelentés tartalmazza:

- a Közalapítvány számviteli beszámolóját,

- a költségvetési támogatás felhasználását,

- a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatást,

- a cél szerinti juttatások kimutatását,

- a központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától, az egészségbiztosítási önkormányzattól és mindezek szerveitől kapott támogatás mértékét,

- a Közalapítvány vezető tisztségviselőinek nyújtott támogatás értékét, illetve összegét,

- a közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámolót.

A Közalapítvány éves közhasznúsági jelentésébe bárki betekinthet, valamint abból saját költségére másolatot készíthet.

6.3. A kuratórium évente legalább két alkalommal ülésezik. Ülései nyilvánosak.

A kuratórium üléseit az elnök hívja össze írásban, a napirend feltüntetésével az ülést megelőző nyolc napon belül. Az ülés napirendjét az elnök javaslata alapján a kuratórium fogadja el, egyszerű szótöbbséggel. Szavazati egyenlőség esetén az elnök szavazata dönt, távollétében a levezető elnök szavazata dönt. Az ülésekről jegyzőkönyvet kell készíteni és abban részletesen rögzíteni kell a hozott határozatokat. Rendkívüli kuratóriumi ülést kell összehívni, ha a kuratórium elnöke úgy dönt, illetve az alapító kezdeményezésére, valamint a kuratóriumi tagok 2/3-a írásban kéri, ha a Felügyelő Bizottság az 1997. évi CLVI. tv. 11. § (3) bekezdés alapján kezdeményezi.

A kuratórium ülése akkor határozatképes, ha a tagok 2/3-a jelen van.

A kuratórium határozatképtelensége esetén az ülést 15 napon belül, az adott kérdésben ismételten össze kell hívni.

A kuratórium üléséről készített jegyzőkönyvet a kuratórium tagjainak az ülést követő 15 napon belül meg kell küldeni.

Ha a kuratórium elnöke akadályoztatva van, az ülést az elnök által felkért kuratóriumi tag vezeti.

A kuratórium határozatait be kell vezetni a határozatok könyvébe. Az abban foglaltakról kérésre az elnök tájékoztatást ad.

A Közalapítvány titkársága látja el a folyamatos működéshez és az ügyek operatív vételéhez szükséges teendőket. A kuratórium döntéseit egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza. Szavazategyenlőség esetén a levezető elnök szavazata dönt.

Határozatok és nyilvánosság:

A Kuratórium döntését a Közalapítvány ügyintéző szerve tartja nyilván a határozatok tárában. Ebben fel kell tüntetni a döntések tartalmát, időpontját, hatályát, a támogatók és ellenzők számarányát és személyét.

A Kuratórium elnöke gondoskodik a Közalapítvány döntéseinek az érintettekkel való közléséről, írásban igazolható módon.

A Kuratórium döntését a székhelyén elhelyezett hirdetőtáblán hozza nyilvánosságra.

A Közalapítvány működésével kapcsolatban keletkezett iratokba bárki betekinthet, előre egyeztetett időpontban.

A Közalapítvány működésének módjáról, szolgáltatásai igénybevételének módjáról, valamint beszámolói közléséről időszaki kiadványban tájékoztatja a nyilvánosságot.

6.4. A Kuratóriumi tagság megszűnik:

- a tag halálával,

- lemondással,

- visszahívással.

Az Alapító visszahívhatja a kuratóriumot ha kötelezettségének írásbeli felhívás ellenére sem tesz eleget, illetve a közalapítvány működését, vagy célja elérését veszélyeztetheti.

A testületi szervek tagjaira vonatkozó összeférhetetlenségi szabályok:

A testületi szervek határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek a hozzátartozója (Ptk. 685. § b) pont), élettársa,

a) kötelezettség alól mentesül, vagy

b) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben érdekelt.

A testületi szervek tagja/elnöke a közhasznú szervezet megszűnését követő két évig nem lehet más közhasznú szervezet vezető tisztségviselője, amennyiben olyan közhasznú szervezetnél töltött be - annak megszűnését megelőző két évben legalább egy évig - vezető tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló köztartozását nem egyenlítette ki.

A testületi szervek tagja/elnöke, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget más közhasznú szervezetnél is betölt.

6.5. A Közalapítvány képviselete:

A Közalapítványt a Kuratórium elnöke önállóan képviseli, távollétében pedig (az alapítói kuratóriumi tagok kivételével) a Kuratórium két tagja együttesen képviseli.

A bankszámla feletti rendelkezéshez minden esetben két képviseleti joggal felruházott személy szükséges, az alapító kuratóriumi tagok kivételével.

A Közalapítvány képviselői:

Molnár István a Kuratórium elnöke 1155 Bp., Lehel u. 15.

Keszei Sándor a Kuratórium tagja 1144 Bp., Ond vezér park 4.

Varga Lajos 1033 Bp., Szérűskert u. 3.

7. A Közalapítvány időtartama és megszűnése:

A Közalapítvány határozatlan időre alakul, megszűnésére a Polgári Törvénykönyv vonatkozó rendelkezései az irányadók.

A közalapítvány megszűnése esetén a közalapítvány vagyona - a hitelezők kielégítése után - az alapítót illeti meg, aki köteles azt a megszűnt közalapítvány céljához hasonló célra fordítani és erről a nyilvánosságot megfelelően tájékoztatni.

8. A Kuratórium ellenőrző szerve a Felügyelő Bizottság.

A Közalapítvány gazdálkodásának törvényességét és célszerűségét a 3 főből álló Felügyelő Bizottság vizsgálja.

A Felügyelő Bizottság tagjainak megbízása 2007. december 31-ig, határozott időre szól.

A Felügyelő Bizottság a Kuratórium éves beszámolóját megelőzően megvizsgálja a Közalapítvány vagyonkezelő tevékenységét és megállapításairól az alapítót tájékoztatja.

A Felügyelő Bizottságnak a tagjai

Doba László 1117 Budapest, Karinthy F. u. 15.
................................................... .....................................................
név lakcím
Dr. Kajati Istvánné 1118 Budapest, Schweidel u. 22/3.
................................................... .....................................................
név lakcím
Sádt Ede 1113 Budapest, Bartók Béla u. 60.
.................................................. ....................................................
név lakcím

A Felügyelő Bizottság ügyrendjét maga állapítja meg, tagjai tanácskozási joggal részt vesznek a Kuratórium ülésein.

9. A Felügyelő Bizottság ellenőrzi a Közalapítvány működését és gazdálkodását. Ennek során a vezető tisztségviselőktől jelentést, a szervezet munkavállalóitól pedig tájékoztatást vagy felvilágosítást kérhet, továbbá a Közalapítvány könyveibe és irataiba betekinthet, azokat megvizsgálhatja.

A Felügyelő Bizottság köteles az intézkedésre jogosult vezető szervet (Kuratórium) tájékoztatni és annak összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy a Közalapítvány működése során olyan jogszabálysértés vagy a Közalapítvány érdekeit egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése a Kuratórium döntését teszi szükségessé, továbbá akkor ha a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merül fel.

A Kuratóriumot a Felügyelő Bizottság indítványára - annak megtételétől számított 30 napon belül - össze kell hívni. E határidő eredménytelen eltelte esetén a Kuratórium összehívására az ellenőrző szerv is jogosult.

A Felügyelő Bizottság tagjaira vonatkozó összeférhetetlenségi szabályok:

Nem lehet a Felügyelő Bizottság tagja vagy elnöke, aki a Közalapítvány vezető, irányító szervének elnöke vagy tagja; aki a Közalapítvánnyal a megbízatásán kívül más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik; aki a Közalapítvány cél szerinti juttatásából részesül - kivéve a bárki által, megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat és a társadalmi szervezet által tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatást; továbbá aki a fentiekben meghatározott személyek hozzátartozója.

A közhasznú szervezet megszűntét követő két évig nem lehet más közhasznú szervezet vezető tisztségviselője az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be - annak megszűntét megelőző két évben legalább egy évig - vezető tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki.

A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt.

Ha a Kuratórium a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedést nem teszi meg, a Felügyelő Bizottság köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi felügyeletet ellátó szervet.

A Felügyelő Bizottság működésére a kuratórium működésének szabályait kell alkalmazni.

10. Záró rendelkezések:

Jelen Alapító Okiratban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló többször módosított 1959. évi IV. törvény rendelkezései, a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény előírásai, továbbá az alapítványok működésére és gazdálkodására vonatkozó mindenkor hatályos jogszabályok az irányadók.

Budapest, 2007. ............... hó ............ napján

Dr. Demszky Gábor megbízásából

Horváth Csaba

Humán Várospolitikai
főpolgármester-helyettes

Budapest Főváros Önkormányzata
alapító képviseletében

Ellenjegyezte:

Dr. Tiba Zsolt

Főjegyző megbízásából

Megyesné Dr. Hermann Judit

aljegyző


  Vissza az oldal tetejére