A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

Főv. Kgy. pályázati felhívás

a 2008-ban Budapesten megvalósuló nemzetközi, illetve országos jelentőségű, önálló turisztikai vonzerővel bíró programok és rendezvénysorozatok marketingjének és megrendezésének támogatására * 

I. A pályázat célja:

- a 2008. Reneszánsz Évhez kapcsolódó, a reneszánsz jegyében létrehozott programok,

- az eddigi kínálathoz képest tematikájában újdonságot hordozó vagy a holtszezon „feltöltését” megcélzó kezdeményezések,

- önálló turisztikai vonzerőt jelentő sportrendezvények,

- hagyományőrző és hagyományosan megrendezésre kerülő programok támogatása.

II. Támogatható tevékenységek köre:

1. a rendezvény értékesítését, népszerűsítését célzó marketing,

2. a rendezvény infrastruktúrájának, műszaki, technikai feltételeinek biztosítása,

3. fellépő előadóművészek díjazása.

III. Nem támogatható tevékenységek köre:

1. Nem igényelhető támogatás olyan program megrendezéséhez, mely valamely költségvetési intézmény, szervezet kötelező alapfeladata és ez az alapító okiratában szerepel,

2. a szervezet és székhely/telephely/iroda működéssel, személyzettel kapcsolatos költségei, infrastruktúra-, eszközfejlesztéssel és beruházással kapcsolatos kiadások,

3. a program szervezésével kapcsolatos honoráriumok,

4. szerzői jogdíjak megfizetése.

IV. A pályázat pénzügyi forrása:

A fővárosi idegenforgalmi célú bizottsági keret.

A támogatásra fordítható tervezett keretösszeg: 120 millió forint.

V. A pályázók köre:

Magyarországon bejegyzett vállalkozások, önkormányzatok és más költségvetési szervek intézményei, non-profit és szakmai szervezetek, melyek tevékenységükből eredően a program gazdái.

Konzorcium keretében is benyújtható pályázat, ebben az esetben a konzorciumi együttműködési megállapodást csatolni kell a pályázathoz.

VI. A pályázat tartalma:

A pályázat és támogatás jóváhagyásának feltételeit jelen pályázati kiírás, az adatlap és a szerződés-tervezet együttesen tartalmazzák.

Általános tartalmi követelmények:

1. A pályázott programnak szigorúan meg kell felelnie a pályázati hirdetményben közzétett témának és célnak.

2. A pályázott program előkészítettségét - tartalmi, szervezési és pénzügyi - a pályázónak dokumentálnia kell. Szerződéskötés kizárólag végleges program ismeretében lehetséges, ezt követően minden, a pályázó által kezdeményezett módosítás újabb bizottsági döntést von maga után.

3. A pályázó bemutatja a rendezvény turisztikai vonzerejét.

A pályázó kötelezettségei:

1. A rendezvény a pályázatban foglaltak szerinti lebonyolítása,

2. a rendezvény kezdeti időpontját megelőző 30 nappal

a) a pályázó köteles minimum kétnyelvű (magyar és egy idegen nyelvű) nyomtatott promóciós/reklám anyagokból 1-1 mintapéldányt a Főpolgármesteri Hivatal Kereskedelmi, Turisztikai és Fogyasztói Érdekvédelmi Ügyosztálya számára megküldeni, a programról és a további promóciós munkáról szóló tájékoztatóval együtt.

b) A nyomtatott promóciós eszközökön fel kell tüntetnie a támogatót és a „Budapest turisztikai logo”-t a szerződésben megadottak szerint.

c) A promóciós anyagokból további példányokat kell eljuttatnia a BTH - Budapesti Turisztikai Szolgáltató Kht. központi irodájába a Tourinform irodákban történő terjesztés céljából.

d) Az eseményről a pályázati formanyomtatványhoz mellékelt minta szerinti híranyagot kell összeállítani és továbbítani a BTH - Budapesti Turisztikai Szolgáltató Kht. számára a Budapesti turisztikai eseménynaptárban és az internetes honlapon való megjelenés céljából.

A Pályázó internetes honlapjáról kinyomtatott anyagok nem helyettesíthetik az itt igényelt promóciós eszközöket!

3. A program értékelése céljából Pályázó szakmai beszámolót, hatástanulmányt készít/készítettet a szerződéshez mellékelt mintában megadott minimum szempontok szerint.

4. Amennyiben a program bérelt helyszínen vagy közterületen kerül megrendezésre, pályázó köteles csatolni a pályázathoz, de legkésőbb a támogatási szerződés megkötésig a bérleti szerződést, vagy a közterület-használati, ill. egyéb hatósági engedélyeket.

VII. Pénzügyi feltételek:

A támogatás jellege:

- visszatérítési kötelezettség nélküli.

- A támogatás a program megvalósítása után, a felhasználás pénzügyi és szakmai dokumentációjának elfogadása esetén kerül átutalásra.

A támogatás mértéke:

- országos jelentőségű rendezvények esetében: maximum 3 millió forint,

- nemzetközi jelentőségű rendezvények esetében: maximum 6 millió forint

1. A program megvalósításához szükséges pénzeszköz minimum 50%-ával a pályázónak saját forrásból és szponzori bevétel(ek)ből rendelkeznie kell.

Nem tekinthető saját forrásnak

a) a különböző állami pénzalapokból elnyert vagy igényelt támogatás,

b) a pályázott programból származó jegybevétel, kivéve, ha a pályázat tárgya több előadásból álló sorozat.

2. A támogatásról döntő Gazdasági Bizottság jogosult a Pályázó által igényelt összegnél kevesebb támogatást is jóváhagyni, melynek elfogadását a Pályázó a szerződés aláírásával jelez.

VIII. Formai megfelelés feltételei

1. A kitöltött és cégszerűen aláírt adatlap és minden előírt melléklet határidőre történő beküldése a lent megjelölt címre.

2. Pályázat kizárólag géppel kitöltött pályázati adatlapon nyújtható be 1 (egy) eredeti + 2 másolati példányban és egy számítógépes adathordozón.

3. Hiánypótlás kizárólag formai hiányosságok rendezésére (csatolandó dokumentumok), egy alkalommal, a beadási határidő lejártát követő 5 munkanapon belül lehetséges. Kivételt képez a hatósági engedélyek benyújtása, melynek határideje legkésőbb a szerződéskötés időpontja.

IX. Nem támogatható a pályázat, amennyiben

- a turisztikai vonzerő nem kellő mértékben alátámasztott,

- a pályázó helyi jelentőségű rendezvény szervezéséhez kér támogatást.

- Támogatást a pályázat benyújtását megelőzően megkezdett rendezvényre nem lehet igényelni.

- A pályázó Budapest Fővárosi Önkormányzata egyéb támogatási kereteiből ugyanarra a programra további támogatást nem igényelhet, pályázatot nem nyújthat be.

X. A támogatás odaítélésénél előnyt élveznek

1. a marketing szemléletű, részletes középtávú koncepcióval rendelkező pályázók, akik célcsoportoknak/célországoknak megfelelő marketing tevékenységet folytatnak;

2. azok a rendezvények, amelyek esetében a jegyek előértékesítése szervezett formában működik.

3. azon pályázó kerületi önkormányzatok, melyek rendelkeznek helyi turisztikai koncepcióval.

XI. Érvénytelenség, kizáró okok:

1. A pályázat érvénytelen, ha nem az előírt határidőre és módon nyújtották be,

2. a Főpolgármesteri Hivatalon belül más címzetthez, vagy nem postai úton/nem futárszolgálattal küldték,

3. nem tartalmazza a pályázati felhívásban és az adatlapon előírt mellékleteket és azt a pályázó a hiánypótlásra biztosított határidőn belül sem pótolja.

XII. Eljárásrend:

Értékelés, értesítés:

1. A pályázatok értékelését a Főpolgármesteri Hivatal, valamint felkért bíráló bizottság végzi.

2. A rendezvények támogatásáról a Főpolgármesteri Hivatal által tett javaslat alapján a Gazdasági Bizottság dönt. Az elbírálás várható ideje a pályázat benyújtási határidejét követő 60 nap.

3. A Gazdasági Bizottság fenntartja a jogot a pályázat eredménytelenné nyilvánítására.

4. A Gazdasági Bizottság döntése ellen fellebbezésnek helye nincs.

5. A pályázókat az eredményről a Főpolgármesteri Hivatal írásban értesíti, a nyertes pályázók jegyzékét és a támogatás összegét a Főpolgármesteri Hivatal internetes honlapján közzéteszi.

Szerződéskötés:

A támogatást nyert programok rendezőivel az idegenforgalmi célú bizottsági keret terhére a Fővárosi Közgyűlés Gazdasági Bizottsága köt támogatási szerződést.

XIII. Adminisztratív információk

1. A dokumentumok letölthetők a http://www.budapest.hu honlapról, a Pályázatok menüpont fővárosi turisztikai rendezvények címszó alatt. Nyomtatott formában átvehetők a Főpolgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján (1052 Bp., Bárczy István u. 1-3.)

2. A pályázat benyújtásának módja

- Postai ajánlott küldeményként az alábbi címre:

Budapest Főváros Önkormányzata Főpolgármesteri Hivatal

Kereskedelmi, Turisztikai és Fogyasztói Érdekvédelmi Ügyosztály

1052 Budapest, V., Városház u. 9-11.

- Futárszolgálattal küldött pályázatok a fenti címzéssel az alábbi címre adhatók le:

Főpolgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Iroda:1052 Budapest, Bárczy István u. 1-3.

- A borítékon kérjük feltüntetni: „Fővárosi turisztikai rendezvény pályázat - 2008.”

3. A pályázatok benyújtásának /postára adásának határideje:

2008. február 15. - 24.00 óra

4. További információ: Budapest Főváros Önkormányzata - Főpolgármesteri Hivatal, Kereskedelmi, Turisztikai és Fogyasztói Érdekvédelmi Ügyosztály, telefon: 327-1098, 327-1214, fax: 327-1890, e-mail: tothgy@budapest.hu

Fővárosi Közgyűlés Gazdasági Bizottsága

A felhívás mellékletei: 1. pályázati formanyomtatvány

2. támogatási szerződés tervezet


  Vissza az oldal tetejére