A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

3/2008. (II. 15.) Főv. Kgy. rendelet indokolása

a fenntartásában lévő személyes gondoskodást nyújtó szakosított szociális intézmények térítési díjairól és a térítési díjakkal kapcsolatos eljárási rendről szóló 12/1997. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet módosítására

Általános indoklás

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. (a továbbiakban: Szt.) 92. § (2) bekezdés f) pontja értelmében a helyi önkormányzat rendeletben szabályozza a fenntartásában lévő személyes gondoskodást nyújtó szakosított intézményekben fizetendő térítési díjak mértékét, a fizetésre kötelezettek körét, a térítési díj csökkentésének, illetve elengedésének eseteit és módjait.

A Fővárosi Önkormányzat e kötelezettségének a 12/1997. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelete (a továbbiakban: R.) megalkotása útján tett eleget, melyet utoljára a 72/2006. (XII. 22.) Főv. Kgy. rendelettel módosított. A módosítást a tárgyévi térítési díjak felülvizsgálata indokolta.

A Rendelet módosítására irányuló jelen javaslatunkat a Szociális törvény változásaiból eredő, a szociális intézményekben fizetendő térítési díj megállapítására vonatkozó szabályok változásai, valamint a tárgyévre vonatkozó intézményi térítési díjak mértékének megállapításai indokolják.

Részletes indoklás

Az 1. §-hoz

A rendelet címében nem szerepel a fenntartó megnevezése, a javaslat ennek kiegészítését tartalmazza.

A 2. §-hoz

A személyes gondoskodást nyújtó szakosított szociális intézményekben fizetendő térítési díjak és annak megállapítására vonatkozó eljárási rendet szabályozó helyi rendelet mellett az 1993. évi III. tv., illetőleg a végrehajtására vonatkozó 29/1993. (II. 17.) Korm. rendelet szabályait is alkalmazni kell. A módosítás ezen jogszabályok együttes alkalmazására irányul.

A 3. §-hoz

Az Szt. 2008. január 1. napjától hatályos módosítása kimondja, hogy a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátások térítési díja (intézményi térítési díj) a szolgáltatási önköltség és a normatív állami hozzájárulás különbözete. A szolgáltatási önköltséget a tárgyév március 1-jéig kell megállapítani, amely év közben egy alkalommal korrigálható, ha azt a tárgyidőszaki folyamatok indokolják. A módosításban a magasabb szintű jogszabályi rendelkezésnek megfelelő szövegrész kerül alkalmazásra.

A 4. §-hoz

Az önkormányzati rendelet ezen szakaszában szereplő jogszabályi szöveget a 339/2007. (XII. 15.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése módosította. Jelen módosítás az Szt.-ben megfogalmazott szabályozást építi be a rendelet szövegébe.

Az 5. §-hoz

A 2008. január 1. napján hatályba lépett törvénymódosítás alapján lehetőség nyílik arra, hogy az intézményvezetők az eddigi gyakorlathoz képes tágabb körben állapíthassák meg az ellátottak személyi térítési díját. A módosítás ennek a rendeletbe történő átvezetésére vonatkozik.

A 6. §-hoz

Az Szt. 2008. január 1. napján hatályba lépő rendelkezése értelmében, idősotthoni ellátás esetén a jegyző elvégzi az ellátást igénylő jövedelemvizsgálatát, melyről igazolást állít ki. Módosításra került továbbá a lakóotthoni elhelyezésnél a személyi térítési díj megállapításának szabálya. Az új rendelkezés szerint kizárólag a rehabilitációs célú lakóotthoni elhelyezésnél kell alkalmazni azt a szabályt, hogy a személyi térítési díj nem haladhatja meg az ellátott havi jövedelmének 50%-át. A módosításban a magasabb szintű jogszabályi rendelkezésnek megfelelő szövegrész kerül alkalmazásra.

A 7. §-hoz

Az Szt. módosítása szerint a készpénzvagyon nem alapja a térítési díjnak, ezért a rendelet szövegét e tekintetben korrigáltuk.

A 8. §-hoz

A hajléktalanok átmeneti elhelyezését biztosító intézményekben elhelyezett kiskorúakra a továbbiakban jelen rendelet nem vonatkozik. A Családok Átmeneti Otthonában fizetendő térítési díjat, az eljárási rendről külön rendelet fogja szabályozni.

A 9. §-hoz

Az Szt. az idősotthoni ellátás esetében történő vizsgálatra új eljárási előírásokat fogalmazott meg. A jövedelem vizsgálatára az ellátás igénybevételét megelőzően kerül sor. A jövedelmet a települési önkormányzat jegyzője vizsgálja. A jövedelemvizsgálatot az intézmény vezetője a gondozási szükséglet megállapítását követően kérelmezi a jegyzőnél. A jövedelemszámítási szabályok kiegészülnek a vagyonvizsgálat szabályaival. A rendelet ezen új szabályt tartalmazza.

A 10. §-hoz

Az ápolást-gondozást nyújtó szociális intézményi felvételi kérelmet a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Felvételt Előkészítő Csoportjához kell benyújtani. A módosítás ennek a rendeletbe történő átvezetésére vonatozik.

A 11. §-hoz

Idősotthoni ellátás esetén a hozzátartozó nem kötelezhető az ellátott után térítési díj fizetésére. Azonban az átlagot meghaladó minőségű elhelyezési körülményeket és szolgáltatásokat biztosító elhelyezés érdekében a hozzátartozó vállalhatja az intézményi térítési díj és az egyszeri hozzájárulás összegének megfizetését.

A 12. §-hoz

Az R. új mellékletei hatálybalépéséről, illetve a jelenlegi mellékletek hatályon kívül helyezésekről rendelkezik.

A 13. §-hoz

Az R. hatálybalépéséről, illetve a szükséges hatályon kívül helyezésekről rendelkezik.


  Vissza az oldal tetejére