A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

12/2008. (III. 12.) Főv. Kgy. rendelet indokolása

a Fővárosi Önkormányzat fenntartásában lévő személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények formáiról, azok igénybevételéről szóló 30/1993. (VIII. 1.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról

Általános indokolás

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. (a továbbiakban: Szt.) 92. §-a értelmében a helyi önkormányzat rendeletben szabályozza a fenntartásában lévő személyes gondoskodást nyújtó szakosított intézmények formáit, azok igénybevételének módját.

A Fővárosi Önkormányzat e kötelezettségének a 30/1993. (VIII. 1.) Főv. Kgy. rendelete megalkotása útján tett eleget. Javaslatunk a Szociális törvény változásaiból és a végrehajtásához kapcsolódó jogszabályi feladatok maradéktalan teljesítésének megvalósítására irányuló módosításokat tartalmazza.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

Az Unió polgárainak és családtagjaiknak a tagállamok területén történő szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz való jogáról szóló 2004/38/EK irányelv egyenlő bánásmódról szóló 24. cikkéből következő hatálykiterjesztést tartalmazza, mely szerint a szociális törvény személyi hatálya minden, a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyre kiterjed, amennyiben a három hónapot meghaladó tartózkodás jogát a Magyar Köztársaság területén gyakorolja. Emellett a törvény személyi hatálya kiterjesztésre került a hontalan személyekre is. Előbbiek alapján a rendelet személyi hatályát ki kellett terjeszteni a fentebb említett személyekre vonatkozóan is.

A 2. §-hoz

Az Szt. 2008. január 1. napjától hatályba lépett rendelkezése szerint idősek otthoni ellátása kizárólag a napi 4 órát meghaladó gondozási szükséglettel rendelkező személyek részére nyújtható. A gondozási szükségletet a szociális szakértői szerv (Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértői Intézet) szakértői bizottsága vizsgálja. A gondozási szükséglet vizsgálata a kérelmező lakóhelyén - tartózkodási helyén - történik. Ettől csak azokban az esetekben lehet eltekinteni, ha az ellátási igényt olyan vitathatatlan és megfelelően igazolt, a 36/2007. (XII. 22.) SZMM rendeletben meghatározott egyéb körülmény alapozza meg, amely szükségtelenné teszi a gondozási szükséglet mértékének helyszíni vizsgálatát.

Az Szt. lehetőséget biztosít arra, hogy az idősotthoni ellátásra jogosult személlyel - a családi kapcsolatok fenntarthatósága érdekében - az ellátás igénylésekor legalább egy éve együtt élő házastársa, élettársa, testvére és fogyatékos közeli hozzátartozója, gondozási szükséglet hiányában is felvehető az intézménybe.

Az ellátási jogosultság az uniós állampolgárokat addig az időtartamig illeti meg, amíg a Magyar Köztársaság területén jogszerűen tartózkodik.

A 3. §-hoz

Az ápolást-gondozást nyújtó szociális intézményi felvételi kérelmet a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Felvételt Előkészítő Csoportjához kell benyújtani. Az Előkészítő Csoport a Fővárosi Önkormányzat Ügyfélszolgálati Irodájában (Budapest V., Bajcsy-Zsilinszky út 36-38. szám) működik. Az ingatlan, amelyben az előkészítő csoport működik kizárólag a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona használatába került, ezért vált szükségessé e döntésnek a rendeletben történő átvezetése.

A 4. §-hoz

Változott az uniós állampolgárok esetében az elhelyezési kérelem benyújtásakor szükséges dokumentumok köre.

2008. január 1. napjától változott az idősek otthonába történő elhelyezés feltétele. E szakaszok az új eljárás szabályozását tartalmazzák a kibővített intézményvezetői feladatokkal.

Az intézményvezető az ellátottal, illetve törvényes képviselőjével az ellátás megkezdésekor az R. 6. számú melléklete szerinti megállapodást kötötte meg. Az Szt. meghatározta a megállapodás tartalmi elemeit, másrészt a megállapodásnak az adott intézményre vonatkozó konkrét szabályokat kell tartalmaznia. Az intézményi ellenőrzés során a Közigazgatási Hivatal kifogásolta, hogy a megállapodás nem tartalmazza részletesen az ellátott részére nyújtott szolgáltatások felsorolását, nem tartotta elégségesnek, hogy a megállapodás mellékletét képező Házirend részletesen tartalmazza a térítésmentesen és térítés ellenében nyújtott szolgáltatásokat. A módosítás ennek a hiányát pótolja, illetőleg összhangba hozza a megállapodás szövegét a hatályba lépett jogszabályi változással.

Az 5. §-hoz

A javaslat a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi I. törvény megváltozott fogalomrendszeréhez igazítja az ellátásra való jogosultság megszűnésének azt az esetét, amikor az ellátást azért kell megszüntetni, mert az ellátást igénybe vevő már nem tartózkodhat jogszerűen a Magyar Köztársaság területén.

A 6. §-hoz

Ebben az évben két új intézménnyel bővült a szociális intézményi hálózat. Tordason egy 12 férőhelyes fogyatékos személyek ápoló-gondozó célú lakóotthona kezdte meg működését, a Budapest XVIII., Ráday u. 36. szám alatt pedig 3x12 férőhelyes pszichiátriai betegek rehabilitációs célú lakóotthona is megkezdi működését. Előbbiek alapján az 1. számú mellékletet ki kellett bővíteni. A 2. számú mellékletet a magasabb szintű jogszabályi változások miatt kellett módosítani. A 6. számú és a 7. számú mellékleteket ki kellett egészíteni az ellátottak részére nyújtandó szolgáltatások felsorolásával. A rendelet kiegészül a gondozási szükséglet megállapítását kezdeményező 9. sz. kérelem nyomtatvánnyal.

A 7. §-hoz

A hatálybalépéséről, illetve a szükséges hatályon kívül helyezésről rendelkezik.


  Vissza az oldal tetejére