A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

22/2008. (IV. 30.) Főv. Kgy. rendelet indokolása

a kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 74/1997. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról

Általános indokolás

Az egyes helyi közszolgáltatások kötelező igénybevételéről szóló 1995. évi XLII. törvény (továbbiakban: Törvény), valamint az Ötv. felhatalmazása alapján Budapest Főváros Közgyűlése megalkotta a kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 74/1997. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendeletét (továbbiakban: Rendelet).

A Törvény és a Rendelet jelenleg hatályos szövegéből következően a kéményseprő-ipari szolgáltatás kötelező közszolgáltatás, amelynek ellátására a helyi önkormányzat nyilvános pályázatot hirdet meg.

A Törvény 1. §-ának (1) bekezdése értelmében a kéményseprő-ipari közszolgáltatás biztosítása a fővárosi önkormányzat kötelező feladata.

Budapest Főváros Önkormányzatát terhelő törvényi kötelezettség az ellátás megszervezésének kötelezettségét, illetve a közszolgáltatás megszervezéséért való (köz)jogi felelősséget jelenti.

A kazán- és kéménytisztítási szolgáltatások [Közösségi Közbeszerzési Szójegyzék (CPV) hivatkozási száma: 74724000-0] tekintetében a közbeszerzési jog fejlődését és a Római Szerződés előírásain alapuló közösségi jogalkotás intézményeit is figyelembe kell venni. Ez indokolja a közszolgáltatás pályázatos megszervezése helyett más, a további előírásokat és az ellátás biztonságát szolgáló közszolgáltató kiválasztási forma meghatározását a Rendelet módosítása keretében. A Rendelet módosítás következtében a pályázat alapján kiválasztott kizárólagos jogú közszolgáltató mellett kijelöléssel meghatározott kizárólagos jogú közszolgáltató is elláthatja a kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatás feladatait, ha egyébként megfelel a módosítás szerinti feltételeknek.

A közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 29. § (2) bekezdés h) pontja szerint nem szükséges a közbeszerzési eljárás lefolytatása szolgáltatás megrendelése esetében, ha a szolgáltatást a Kbt. 22. § (1) bekezdésében meghatározott ajánlatkérők valamelyike vagy általuk létrehozott társulás jogszabály alapján fennálló kizárólagos jog alapján nyújtja. A Kbt. alapján kizárólagos jog a jogszabály alapján egy vagy csak korlátozott számú szervezet (személy) jogosultsága meghatározott tevékenység folytatására, illetőleg cselekményre, összhangban az Európai Közösséget létrehozó szerződéssel.

Részletes indokolás

Az 1-2. §-hoz

A Kbt. előírásai alapján a Rendelet javasolt módosítása lehetővé teszi, hogy a kéményseprő-ipari tevékenységgel kapcsolatos közszolgáltatást nyújtó közszolgáltató kiválasztása nyilvánosan meghirdetett pályázat mellett a Rendelet 3. § (1) bekezdésében biztosított kizárólagos jog útján is, amelyhez a módosítás 3. §-a további feltételeket is meghatároz.

A 3. §-hoz

A kéményseprő-ipari tevékenységgel kapcsolatos a jogszabály módosításokkal kijelölt közszolgáltatást nyújtó, kizárólagos jogú szolgáltató Budapest Főváros közigazgatási területén, a korábban pályázat alapján a közszolgáltatás feladatainak ellátásával 2007. december 31. napjáig közszolgáltatási szerződés keretében megbízott FŐKÉTÜSZ Fővárosi Kéményseprőipari Kft. (továbbiakban: Szolgáltató).

A Szolgáltatóval legfeljebb 10 évre köthető közszolgáltatási szerződés a Fővárosi Közgyűlés által jóváhagyott tartalommal. A közszolgáltatási szerződésre, a Szolgáltató által ellátott közszolgáltatás feltételeire és díjára egyebekben e rendelet előírásait megfelelően alkalmazni kell.

A Szolgáltatónak a közszolgáltatási szerződésének időtartama alatt a közszolgáltatás teljesítéséhez rendelkeznie kell a vonatkozó ágazat-szakmai jogszabályokban, valamint a Rendeletben előírt feltételekkel. A Szolgáltató kizárólag addig jogosult teljesíteni a kéményseprő-ipari tevékenységgel kapcsolatos közszolgáltatást, ameddig a Szolgáltató esetében teljesülnek a Rendelet 9. §-ban meghatározott feltételek.

A 4. §-hoz

A Rendelet módosítás hatálybalépéséről rendelkezik.


  Vissza az oldal tetejére