Indokolás
A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

61/2008. (XI. 21.) Főv. Kgy. rendelet

a Fővárosi Önkormányzat és a fővárosi civil szervezetek kapcsolatrendszerének egyes kérdéseiről, pályázati rendszeréről

Budapest Főváros Önkormányzata a helyi demokrácia megvalósításában partneri kapcsolatok kialakítására törekszik Budapest lakosságának önszerveződő közösségeivel. A Fővárosi Önkormányzat Civil Nyilatkozatában (Deklarációjában) rögzítettek szerint a civil szervezetekkel történő kapcsolattartása során érvényesíti a partnerség és a nyilvánosság demokratikus követelményeit, biztosítja a részvételi demokrácia feltételeit. Elismeri és megbecsüli a civil szervezeteknek a helyi közéletre, az életminőségre és a közszolgáltatások szélesítésére gyakorolt hatását. A dokumentumokban megfogalmazott feladatok megvalósítása érdekében és tiszteletben tartva valamennyi szervezet önállóságát és a közügyekben való részvételi jogát, a civil szervezetekkel való kapcsolattartásról, valamint a pályázati, támogatási rendszeréről Budapest Főváros Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban: Ötv.) 16. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján - az alábbi rendeletet alkotja.

I. fejezet

Értelmező rendelkezések

1. § E rendelet alkalmazásában:

1. civil szervezet: az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény alapján létrejött, jogi személyiséggel bíró társadalmi szervezet, szövetség (kivéve a pártot, a munkaadói és munkavállalói érdek-képviseleti szervezetet, a biztosító egyesületet, valamint az egyházat), és a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény alapján létrejött, jogi személyiséggel bíró alapítvány (ide nem értve a közalapítványt),

2. közhasznú civil szervezet: a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvényben meghatározott közhasznúsági fokozatot szerzett, a közhasznúsági bírósági nyilvántartásba bejelentkezett civil szervezet,

3. Fővárosi Civil Adatbázis: a 14. § (2) bekezdésben rögzítettek szerinti adatokat tartalmazó informatikai nyilvántartás, amelyhez kapcsolódnak az érintett civil szervezetek 15. §-ban rögzített alapdokumentumainak másolatai, valamint a Fővárosi Önkormányzattól kapott támogatásaik adatai,

4. civil delegált: az a delegáló szervezet szerint megfelelő ismeretekkel rendelkező személy, akit a Civil Konzultációs Tanács a pályázatbírálati tevékenységben való közreműködéssel megbízott,

5. közzététel: az e rendeletben meghatározott adatoknak internetes honlapon digitális formában, bárki számára, személyazonosíthatóság nélkül, korlátozás- és díjmentesen történő hozzáférhetővé tétele,

6. előterjesztés előkészítője: a Főpolgármesteri Hivatal,

7. Civil Konzultációs Tanács: a civil testületi rendszernek az a szerve (egysége), amely az ágazati-szakmai civil műhelyek elnökeiből valamint a civil kapcsolattartásért felelős, a Fővárosi Önkormányzat által választott személyből áll,

8. civil testületi rendszer: az állampolgárok közügyekben való részvételét szolgáló, ágazati-szakmai civil műhelyekből és a Civil Konzultációs Tanácsból álló civil érdekképviseleti fórum.

II. fejezet

A rendelet célja és hatálya

2. § A rendelet célja:

a) a civil szervezetek és a Fővárosi Önkormányzat közötti együttműködés tartalmi és formai kereteinek rögzítése,

b) annak biztosítása, hogy a civil szervezetek véleménye a Fővárosi Önkormányzat döntéseiben megjelenhessen,

c) a civil támogatási és a pályáztatási rendszer, valamint az ezekhez kapcsolódó nyilvántartás egységesítése, egyszerűsítése,

d) a kialakult intézményes támogatási rendszer eddigi formáinak megtartása, az önkormányzati feladatátvállalási együttműködés - közszolgáltatási szerződések keretében történő - folytatásának biztosítása.

3. § (1) A rendelet hatálya - a Fővárosi Önkormányzattal kapcsolatba kerülő - azon civil szervezetekre terjed ki, amelyek a tevékenységüket elsősorban Budapesten, a főváros lakossága érdekében fejtik ki, valamint azon országos civil szervezetekre, amelyek központja Budapesten van és tevékenységük hatása a főváros lakosaira jelentős.

(2) A rendelet előírásai alkalmazhatók a civil szervezetnek nem minősülő pályázók esetében is.

III. fejezet

Az együttműködés megvalósulása

4. § (1) A Fővárosi Önkormányzat a civil szervezetekkel történő együttműködés érdekében:

a) *  tanácskozási joggal meghívja a Közgyűlés üléseire, valamint a szakmailag illetékes bizottságok üléseire a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 55/2010. (XII. 9.) Főv. Kgy. rendelet 8. számú mellékletében felsorolt civil szervezeteket;

b) véleményezési jogot biztosít a civil szervezetek részére, ezért a Közgyűlés - civileket érintő, ágazati koncepcionális kérdéseket tárgyaló - tervezeteit legalább 15 napos véleményezési határidővel véleményezésre közzéteszi a Fővárosi Önkormányzat civil honlapján:

- a civil szervezetek véleményt nyilváníthatnak, azokhoz javaslatokat tehetnek a honlapon biztosított eljárás szerint,

- a beérkezett véleményeket, javaslatokat a tervezet előkészítője mérlegeli, és az észrevételekről, valamint az elutasított észrevételek esetében - a nyilvánvalóan alaptalan észrevételek kivételével - az elutasítás indokairól összefoglalót készít, melyet a civil honlapon a véleményezési határidő leteltét követő 21 napon belül közzétesz,

- a tervezet előkészítőjét egyedi válaszadási kötelezettség nem terheli;

c) konzultációs testületeket hozhat létre főként idősügyi, fogyatékosügyi, drogügyi, hajléktalanügyi, szociális, egészségügyi, környezetvédelmi, városfejlesztési, városüzemeltetési, oktatási, kulturális és sport területeken a civil szervezetek bevonásával.

d) tájékoztatás és konzultáció céljából civil fórumokat tarthat.

e) szakértői tanácsadó-egyeztető testületet hozhat létre és működtethet.

(2) A civil testületi rendszer és az önkormányzati-civil partnerség helyzetéről, működéséről, fejlesztési lehetőségeiről a civil kapcsolattartásért felelős, a Fővárosi Közgyűlés által választott személy évente tájékoztatja a közgyűlést.

5. § (1) A 4. § (1) c) pontja szerinti civil konzultációs testületek olyan ágazati-szakmai civil műhelyek, amelyek munkájába a civil szervezetek akkreditációs eljárás során kapcsolódhatnak be. A működésükhöz szükséges adminisztrációs és infrastrukturális feltételeket a Főpolgármesteri Hivatal biztosítja.

(2) Az ágazati-szakmai civil műhelyek véleményt nyilvánítanak a közgyűlés, a bizottságok, valamint a Főpolgármesteri Hivatal véleményezésre átadott dokumentumairól, erről tájékoztatást adnak a szakmailag illetékes bizottságnak.

(3) Az ágazati-szakmai civil műhelyek működési szabályzatot alkotnak, tagjaik sorából elnököt választanak, aki képviseli a testület által elfogadott véleményt a szakmailag illetékes bizottság előtt.

(4) Az ágazati-szakmai civil műhelyek elnökei alkotják a Civil Konzultációs Tanácsot, amely az önkormányzati-civil kapcsolatok koncepcionális kérdéseiben és a műhelyek szakjellegéhez nem tartozó egyéb kérdésekben nyilvánít véleményt. Megalkotja működési szabályzatát, és állásfoglalásokat alakít ki a műhelyek működésének rendjéről. Tagjai közül elnököt választ. A testület társelnöke a civil kapcsolattartásért felelős, a Fővárosi Közgyűlés által választott személy. A Civil Konzultációs Tanács működéséhez szükséges adminisztrációs és infrastrukturális feltételeket a Főpolgármesteri Hivatal biztosítja.

(5) A Civil Konzultációs Tanács civil delegálta(ka)t bízhat meg tagjai vagy más civil szakértők köréből, aki(k) a pályázati kiírások civil pályázatainak véleményezésében felkérés esetén részt vesz(nek).

(6) A Civil Konzultációs Tanács és az ágazati-szakmai civil műhelyek létrejöttének és működésének további szabályait e rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza.

IV. fejezet

Támogatások

6. § (1) A Fővárosi Önkormányzat különböző forrásátadási, támogatási formák útján segíti a civil szervezetek közérdekű tevékenységét és működését.

(2) A forrásátadás, támogatás típusai:

a) nem pénzbeli támogatás:

- közvetett infrastrukturális támogatás,

- szakmai támogatás,

- eszköztámogatás,

b) pénzbeli támogatás:

- állami normatívával járó kötelező önkormányzati feladat átvállalása esetén az állami normatíva civil szervezet által történő igénylése mellett kiegészítő forrást biztosíthat közszolgáltatási szerződés keretében,

- önként vállalt feladat ellátásához forrást biztosít támogatási szerződés keretében,

- konkrétan meghatározott feladat ellátására megbízást ad megbízási szerződés keretében.

(3) *  A Fővárosi Önkormányzat a civil szervezetek pénzügyi támogatásának körében éves költségvetési rendeletében rögzíti az alapok és keretek céltartalékainak, valamint az egyéb pályázati, támogatási kereteknek a felhasználási szabályait. A pénzügyi támogatás és más forrásátadás formáit e rendelet 2. sz. melléklete rögzíti.

Nem pénzbeli támogatás

7. § (1) A Fővárosi Önkormányzat közvetett infrastrukturális támogatást nyújt a civil szervezetek számára intézményei útján, amelyek számos civil szervezet székhelyei, illetve működésük színterei. Az intézmények infrastrukturális és szakmai lehetőségeit az intézményekkel megkötött szerződés feltételei szerint vehetik igénybe a civil szervezetek.

(2) A Fővárosi Önkormányzat szakmai támogatást nyújt a civil szervezetek számára a Főpolgármesteri Hivatal és az önkormányzati civil honlap által nyújtott szolgáltatások útján.

(3) A Fővárosi Önkormányzat eszköztámogatást nyújt, a Főpolgármesteri Hivatal valamint a Fővárosi Önkormányzat intézményei nélkülözhetővé vált tárgyi eszközeinek pályázat útján vagy anélkül a civil szervezeteknek ingyenes vagy kedvezményes átadásával a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet szabályai szerint.

A támogatás odaítélésének feltétele, hogy a támogatott megfelelő biztosíték nyújtása mellett szerződésben vállalja a fizetendő áfa megtérítését a támogató számára, ha az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény rendelkezéseinek megfelelően - a szolgáltatásnyújtása vonatkozásában - áfa megfizetésének kötelezettsége merül fel. A támogató a kérelem elbírálásakor ettől eltérő döntést is hozhat a forrás biztosítása mellett.

Pénzbeli támogatások

8. § (1) Az önkormányzati feladatok ellátását az Ötv. alapján a Fővárosi Önkormányzat - közszolgáltatási szerződés keretében - átadhatja.

(2) Ha az állami normatívával járó kötelező önkormányzati feladat ellátását a civil szervezet átvállalja, az állami normatíva civil szervezet által történő igénylése mellett a Fővárosi Önkormányzat kiegészítő forrást biztosíthat a feladatellátás költségeihez.

(3) Ha az állami normatívával nem járó kötelező önkormányzati feladat ellátását a civil szervezet átvállalja, a Fővárosi Önkormányzat a feladatellátáshoz arányos mértékű forrást biztosíthat.

9. § (1) A közfeladat-ellátás civil szervezetnek történő átadása megvalósulhat pályázati úton és egyedi döntés alapján is.

(2) Közfeladat ellátásában az a civil szervezet vehet részt, amelyik a 8. § (1) rendelkezése szerint a közszolgáltatási szerződést megkötötte és

a) jogerős bírósági végzés alapján már legalább egy éve működik, létesítő okiratában szerepel az ellátandó közfeladat jellegének megfelelő tevékenység, és azt folyamatosan végzi is, valamint

b) nyilatkozik arról, hogy rendelkezik a feladat ellátásához szükséges szakértelemmel, létszámmal és eszközzel, és ennek valódiságáról a Főpolgármesteri Hivatal vizsgálat során meggyőződik, valamint

c) szakmai felkészültségét korábban már bizonyította: a Fővárosi Közgyűlés legalább egy bizottságának valamely pályázatán korábban projekttámogatásban részesült, vállalásait szakszerűen teljesítette és a pénzügyi elszámolásnak határidőben eleget tett.

(3) Közszolgáltatási szerződés alapján ellátott feladat megvalósításához a Fővárosi Önkormányzat egyéb pénzügyi támogatást nem nyújt.

(4) A közfeladatot ellátó civil szervezet a közszolgáltatási szerződésen kívüli más tevékenységére vagy működési célra kaphat pénzügyi támogatást a Fővárosi Önkormányzattól.

10. § *  (1) Ha a civil szervezet részéről a feladat-átvállalás nem kötelező önkormányzati feladatra irányul, de a Fővárosi Önkormányzat által felvállalt, fontosnak tartott tevékenység ellátását szolgálja, akkor a Fővárosi Önkormányzat feladat-ellátási hozzájárulást nyújt a civil szervezetnek támogatási szerződés keretében.

(2) Az e célt szolgáló forrásátadás a Fővárosi Közgyűlés döntését igényli.

11. § *  (1) A rendelkezésre álló keret pályázat útján és a Fővárosi Közgyűlés által meghatározott szabályok szerint, egyedi támogatásként nyújtható.

(2) A megvalósítandó célok, ellátandó feladatok érdekében a Fővárosi Közgyűlés pályázatokat írhat ki, dönthet a rendelkezésre álló keretösszeg felosztásáról és az összeg odaítéléséről.

12. § A pályázati támogatási rendszer egységes, ugyanakkor biztosítja a szakterületek - kiíró által igényelt - sajátosságainak érvényesülését is. Az egységesség biztosítása érdekében a pályázati felhívások és a részletes pályázati kiírások felépítését, kötelezően előírt dokumentációját a jelen rendelet 3. sz. melléklete tartalmazza. A szakterületi sajátosságok megjelenítésére a részletes pályázati kiírás adatlapjának „kiegészítő adatok” része és a csatolandó mellékletek között előírható „speciális dokumentumok” szolgálnak.

13. § A meghirdetett pályázatokon az a civil szervezet vehet részt, amely az e rendelet V. fejezetében tárgyalt Fővárosi Civil Adatbázisba regisztráltatta magát.

V. fejezet

Fővárosi Civil Adatbázis

14. § (1) A Fővárosi Önkormányzat a forrásátadás átláthatósága és egységes kezelése érdekében elektronikus forrásátadási-támogatási nyilvántartó rendszert működtet (a továbbiakban: Fővárosi Civil Adatbázis), mely különböző hozzáférési szintek kialakítása után, az 1992. évi LXIII. a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló törvénnyel összhangban nyilvánossá válik.

(2) *  A Fővárosi Civil Adatbázisban a támogatott, illetve a pályázó civil szervezetek következő alapadatait kell szerepeltetni: a szervezet neve, képviselője, elérhetőségei, szervezeti formája, közhasznúsági minősítése, bírósági nyilvántartási száma, adószáma, hatóköre, főbb tevékenységei, bankszámlaszáma. A Fővárosi Civil Adatbázis szervezetenként és pályázatonként tartalmazza a kiíró megnevezését, a költségvetési keret megnevezését, az ügyintéző szervezeti egység megnevezését, a támogatás összegét, célját, jogcímét, az ügyirat iktatószámát és az elszámolás realizálását.

(3) A Fővárosi Civil Adatbázist a Főpolgármesteri Hivatal működteti. A forrásátadáshoz kapcsolódó adatokat az adott forrásátadás adminisztrációját, ennek rendjét a Főpolgármester szabályozza.

(4) A Fővárosi Közgyűlés által létrehozott (köz)alapítványok a civil szervezetek számára történt forrásátadásukról ugyancsak adatot szolgáltatnak.

(5) Az olyan pályázati kiírások esetében, amelyekre nem csak civil szervezetek nyújthatnak be pályázatot, biztosítani kell a Fővárosi Civil Adatbázishoz igazodó, hasonló adattartamú elektronikus nyilvántartást.

15. § (1) Azoknak a civil szervezeteknek, amelyek a Fővárosi Civil Adatbázishoz benyújtották alapdokumentumaikat, és gondoskodnak azok folyamatos aktualizálásáról, a pályázatokhoz, illetve a forrásátadási szerződések megkötéséhez nem kell e dokumentumokat csatolniuk, csupán arról kell nyilatkozniuk, hogy a jelzett dokumentumok tartalmában változás nem történt.

(2) A civil szervezetek a következő alapdokumentumaikat nyújtják be egyszerű másolatban a Fővárosi Civil Adatbázishoz:

a) egyszeri benyújtású dokumentumok, amelyeket csak adatváltozás esetén szükséges ismételten benyújtani: létesítő okirat (alapszabály vagy alapító okirat), bejegyző bírósági végzés, közhasznúsági nyilvántartásba vételi bírósági végzés vagy a bírósági végzések helyett megfelelő a bírósági kivonat,

b) évente benyújtandó dokumentumok: az utolsó lezárt évről szóló KSH nonprofit statisztikai jelentés, közhasznúsági nyilvántartásba nem vett szervezet esetén az utolsó lezárt évről szóló pénzügyi és szakmai beszámoló, közhasznúsági nyilvántartásba vett szervezet esetén az utolsó lezárt évről szóló közhasznúsági jelentés,

c) a civil szervezet döntése szerinti további dokumentumok.

(3) A civil szervezet - a (2) bekezdésben felsorolt alapdokumentumai benyújtása mellett - a Fővárosi Civil Adatbázisba történő regisztrációját a civil szervezet képviselője által aláírt adatkezelési nyilatkozattal (4. számú melléklet) és elektronikus adatlap kitöltésével nyeri el.

VI. fejezet

Záró rendelkezések

16. § (1) E rendelet a kihirdetését követő hónap első napján lép hatályba.

(2) A 8-9. § rendelkezései az e rendelet hatálybalépése előtt megkötött közszolgáltatási szerződéseket nem érintik.

dr. Tiba Zsolt s. k. dr. Demszky Gábor s. k.
főjegyző főpolgármester

1. sz. melléklet a 61/2008. (XI. 21.) Főv. Kgy. rendelethez

A Civil Konzultációs Tanács és az ágazati-szakmai civil műhelyek létrejöttének és működésének keretszabályai

A civil testületek működésének célja

1. A Civil Konzultációs Tanács és az ágazati-szakmai civil műhelyek (a továbbiakban: civil testületek) - a lakossági részvétel, a partnerség és a nyilvánosság demokratikus elvei alapján - a Fővárosi Önkormányzat és Budapest önszerveződő közösségi szektora közötti kapcsolattartás és együttműködés intézményes fórumai.

2. A civil testületek szervezett keretek között biztosítják a közösségek és az állampolgárok közügyekben való részvételét, véleményük figyelembe vételét a Fővárosi Önkormányzat döntéseiben.

A civil testületi rendszer létrejöttének eljárásrendje

3. A civil testületi rendszer létrehozásával a Főpolgármesteri Hivatal Budapest önszerveződő közösségeihez szóló felhívást és jelentkezési adatlapot bocsát ki idősügyi, fogyatékosügyi, drogügyi, hajléktalanügyi, szociális, egészségügyi, környezetvédelmi, városfejlesztési, városüzemeltetési, oktatási, kulturális, és sport szakmai civil műhely létrehozása céljából.

4. A civil szervezetek a felhívásban megadott határidőig benyújtják jelentkezésüket, megjelölve azt a szakmai műhelyt, amelynek a működésében részt kívánnak venni, valamint azt a személyt, aki a szervezet vezetőtestületének döntése értelmében képviseli a szervezetet a szakmai műhelyben.

5. A benyújtott jelentkezések alapján a Főpolgármesteri Hivatal akkreditációs eljárást folytat le a következők szerint:

- A jelentkező civil szervezet bírósági bejegyzéssel, jogi személyiséggel rendelkezik.

- A civil szervezet jogi formája szerint egyesület (szövetség) vagy alapítvány.

- A civil szervezet a tényleges működését elsősorban Budapesten, a főváros lakossága érdekében fejti ki.

- Önkormányzati intézmények tevékenységének és működésének a támogatására létrejött civil szervezetek csak akkor válhatnak a rendszer tagjaivá, ha az intézmény segítésén túl a lakosság számára is nyújtanak szolgáltatásokat.

6. Az akkreditációs eljárás során biztosítani kell a jelentkező szervezetek számára hiánypótlási lehetőséget. Ha a hiánypótlással a szervezet a megadott határidőig nem él, jelentkezését el kell utasítani. Ez azonban nem zárja ki, hogy a későbbiekben - eleget téve az akkreditációs követelményeknek - újra jelentkezzen. A műhelyekbe történő jelentkezés folyamatos és nyitott.

7. Az adott szakmai műhely akkor alakulhat meg, ha legalább 5 szervezet bejelentkezik a munkájába. A szakmai műhely megszűnik, ha a tevékenységében ténylegesen résztvevő szervezetek száma 5 alá csökken.

8. A szakmai műhely első ülését a Főpolgármesteri Hivatal hívja össze. A műhely megalakulásáról tájékoztatja az ügykörében érintett szakmai illetékességgel rendelkező bizottságot. A Fővárosi Önkormányzat a szakmai műhelyekben részvételi jogot nyert civil szervezetek listáját civil honlapján közzéteszi.

9. A szakmai műhely első ülésén - e rendelet szabályait figyelembe véve - megalkotja saját működési szabályzatát, és tagjai sorából megválasztja elnökét egy évre.

10. A szakmai műhelyek elnökei alkotják a Civil Konzultációs Tanácsot, amelynek első ülését a Főpolgármesteri Hivatal hívja össze. A testület első ülésén - e rendelet szabályait figyelembe véve - megalkotja saját működési szabályzatát, és tagjai sorából megválasztja elnökét egy évre. A testület társelnöke a civil kapcsolattartásért felelős, a Fővárosi Közgyűlés által választott személy.

11. A civil testületi rendszer kialakulása után a Civil Konzultációs Tanács dönt arról, hogy létrehoz-e további szakmai műhelyeket, illetve megszüntet-e vagy összevon-e szakmai műhelyeket. A döntés előtt a Civil Konzultációs Tanácsnak egyeztetnie kell az ügykörükben érintett közgyűlési bizottságokkal.

A civil testületek jog- és hatásköre

12. Az ágazati-szakmai civil műhelyek véleményt nyilvánítanak a közgyűlés és a közgyűlési bizottságok véleményezésre átadott dokumentumairól.

13. A Civil Konzultációs Tanács az önkormányzati-civil kapcsolatok koncepcionális kérdéseiben és a műhelyek szakjellegéhez nem tartozó egyéb kérdésekben nyilvánít véleményt.

14. Az ágazati szakmai civil műhelyek javaslatokat tehetnek az érintett közgyűlési bizottságnak, a Civil Konzultációs Tanács pedig a közgyűlésnek egyes témák, előterjesztések megtárgyalására.

15. A civil testületi rendszer valamennyi bizottsággal folytatott együttműködése alapján évente összegzi az önkormányzati-civil partnerség helyzetére, működésére, fejlesztési lehetőségeire vonatkozó tapasztalatokat, összefoglaló értékelést készít a Fővárosi Közgyűlés számára, amelynek előterjesztője a civil kapcsolattartásért felelős, a Fővárosi Közgyűlés által választott személy.

2. sz. melléklet a 61/2008. (XI. 21.) Főv. Kgy. rendelethez

A Fővárosi Önkormányzat civil szervezeteket érintő forrásátadásának formái, típusai

1. Civil szervezetek nem pénzbeli támogatása:

A támogatás megnevezése A döntés-előkészítés módja Szerződéses formája
Közvetett infrastrukturális támogatás a Fővárosi Önkormányzat intézményei útján. Egyedi döntés vagy nyílt / meghívásos pályázati folyamat. Az intézmény és a civil szervezet által megkötött ingyenes / kedvezményes / piaci díjas bérleti szerződés vagy együttműködési megállapodás.
Szakmai támogatás szolgáltatások által. Önkéntes felhasználású. Szerződéses forma nélkül igénybe vehető.
Eszköztámogatás. Egyedi döntés vagy nyílt / meghívásos pályázati folyamat. Ingyenes / kedvezményes / piaci díjas bérleti (használatba adási) szerződés,
vagy ingyenes támogatási (tulajdonba adási) szerződés, vagy kedvezményes / piaci díjas adás-vételi (tulajdonba adási) szerződés.

2. Civil szervezetek részére pénzeszköz átadása:

A forrásátadási cél megnevezése A döntés-előkészítés módja Szerződéses formája
Kötelező önkormányzati feladat ellátása Egyedi döntés vagy nyílt / meghívásos pályázati folyamat. Közszolgáltatási szerződés.
Egyéb, fontos feladat ellátásához való hozzájárulás. Egyedi döntés vagy nyílt / meghívásos pályázati folyamat. Támogatási szerződés.
Adott, konkrétan meghatározott feladat ellátására adott megbízás. Egyedi döntés vagy nyílt / meghívásos pályázati folyamat. Megbízási szerződés.

3. sz. melléklet a 61/2008. (XI. 21.) Főv. Kgy. rendelethez

A pályázati dokumentáció (részletes pályázati kiírás, nyomtatványcsomag)

1. A pályázati felhívás

2. Adatlap (törzsadatok + kiegészítő adatok)

3. Projektleírás (szakmai és pénzügyi terv)

4. A pályázó nyilatkozatai

5. A csatolandó mellékletek előírása

6. Kitöltési útmutató

7. Támogatási szerződés minta

1. A pályázati felhívás

1. Meghirdető:

2. A pályázat célja(i), témaköre(i): amennyiben működési célú támogatás: a fogalomtárban a működési költségek körének pontos meghatározása

3. A támogatás jellege (vissza nem térítendő, önrész előírásával vagy anélkül, mekkora a rendelkezésre álló keret és mennyi a maximálisan elnyerhető összeg)

4. Általános pályázati feltételek

a) a pályázók körének meghatározása: pl. a budapesti székhely vagy - civil szervezetek esetén - a Fővárosi Bírósági nyilvántartás kikötése, és/vagy a pályázat fővárosi irányultságának kikötése; a Fővárosi Önkormányzat költségvetésének címrendjében szereplő szervezetek és/vagy közszolgáltatási szerződéssel rendelkezők kizárása stb.;

b) tartalmi, formai követelmények: egyértelmű megfelelés a pályázati cél/ok/nak, témakör/ök/nek, a pályázat megvalósítási időszakának és a részletes pályázati kiírásban foglaltaknak; az összes előírt információ, igazolás, nyilatkozat megléte; az előírt nyomtatványcsomag használata;

c) hozzájutás a nyomtatványcsomaghoz: a teljes pályázati dokumentáció - részletes pályázati kiírás, alkalmazandó nyomtatványcsomag - a Budapest Portálról (www.budapest.hu) letölthető vagy a Fővárosi Önkormányzat Ügyfélszolgálatán (1052 Budapest, Bárczy István u. 1-3.) átvehető;

d) a benyújtás módja, hiánypótlás: postára adva a Fővárosi Önkormányzat címére (1052 Budapest, Városház u. 9-11.) vagy az Ügyfélszolgálaton leadva az előírt határidőig; érdemi elbírálásra kizárólag a tartalmi, formai követelményeknek mindenben megfelelő pályázatok kerülnek, hiánypótlási lehetőség nincs.

5. Információk az értékelésről, értesítésről, szerződéskötésről, elszámolásról: A pályázatokról a kiíró dönt a kiírásban rögzített időtartamon belül, a támogatások utalását a Fővárosi Közgyűlés soros ülése hagyja jóvá. A döntések ellen fellebbezési lehetőség nincs. A kiíró a támogatások utalásáról szóló közgyűlési jóváhagyást követően a Budapest Portálon - a hatályos jogszabályok szerint - közzéteszi a nyertesek jegyzékét a támogatási összegekkel együtt, a nyertessel szerződést köt, amelyben szabályozásra kerül a támogatás felhasználásának és elszámolásának rendje. Ennek határidőre történő aláírt visszaküldése a támogatás átutalásának feltétele. A pályázatban szereplőnél kisebb összeg elnyerése esetén a pályázatban vállaltak arányos teljesítése is elfogadható, ezt azonban megfelelően rögzíteni kell a szerződésben.

6. A pályázatról további felvilágosítás kérhető:

2. Adatlap

A. Törzsadatok
Adatlap a(z) ........................ Bizottság
.... évi „.....................................” pályázatához
Beérkezett Sorszám
1. A pályázó szervezet adatai
1.1. Megnevezése: ...................................................................................................................................................................................
1.2. Székhely: □□□□ ................................................................................................................................................................................
1.3. Levelezési címe: □□□□ .....................................................................................................................................................................
1.4. Szervezeti formája: egyesület: □, alapítvány: □, közalapítvány: □,
költségvetési szerv: □, egyház: □,
gazdasági társaság: □, egyéni vállalkozó: □,
egyéb: □ éspedig: ............................................................................................................................................
1.5. Közhasznúsági fokozata: nem közhasznú: □, közhasznú: □, kiemelkedően közhasznú: □ * 
1.6.1. Nyilvántartásba vevő szerv megnevezése: .................................................................................................................................  * 
1.6.2. Bírósági bejegyzésének száma: Pk. □□.□□□/□□□□ vagy ...........................................................................................................  * 
1.7. Adószáma: □□□□□□□□-□-□
1.8. A pályázó bankszámla-vezető pénzintézetének
1.8.1. megnevezése: ..................................................................................................................................................................................
1.8.2. bankszámla száma: □□□□□□□□-□□□□□□□□-□□□□□□□□
1.9. Honlapjának címe: ..........................................................................................................................................................................
1.10. E-mail-címe: ...................................................................................................................................................................................
1.11. A pályázó szervezet (bíróság által bejegyzett) képviselőjének adatai:
1.11.1. neve: .............................................................................................................................................................................................
1.11.2. levelezési címe: □□□□ .................................................................................................................................................................
1.11.3. telefon: vezetékes: .................................................... mobil: .......................................................... fax: .....................................
1.11.4. e-mail-címe: .................................................................................................................................................................................
1.12. A pályázatért felelős személy/kapcsolattartó adatai:
1.12.1. neve: .............................................................................................................................................................................................
1.12.2. levelezési címe: □□□□ .................................................................................................................................................................
1.12.3. telefon: vezetékes: ..................................................... mobil: .......................................................... fax: ....................................
1.12.4. e-mail-címe: .................................................................................................................................................................................
2. A pályázat alapadatai
2.1. A pályázat címe: ...............................................................................................................................................................................
2.2. A pályázati téma rövid leírása: .......................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
2.3. A pályázat költségvetésének fő összegei Ft-ban:
Igényelt támogatás Önerő Teljes összeg
2.4. A megvalósítás időtartama:
200.... év ............................ hó .......... naptól 200..... év .............................. hó ........... napig
1. A Fővárosi Önkormányzattól, illetve az általa alapított (köz)alapítványoktól az előző 3 évben elnyert támogatások:

Év
Döntéshozó
szervezeti egység

A pályázat címe
Elnyert
támogatás (Ft)
Az elszámolás
határideje
Az elszámolás
megtörténte
(igen - nem)
B. Kiegészítő adatok
(a bizottsági sajátosságoknak megfelelően)

3. Projektleírás

A) Szakmai terv:

B) Költségvetési terv:

B/1. Részletes, tételes költségvetési terv:

A költség megnevezése Az igényelt támogatás Saját forrás Összesen
I. A projekt közvetlen költségei
1. Személyi kifizetések (bér, megbízási díj és járulékaik)
2. Dologi költségek
3. Felhalmozási célú költségek
4. A projekt közvetlen
költségei összesen
II. A projekt közvetett költségei
1. Személyi kifizetések (bér, megbízási díj és járulékaik)
2. Dologi költségek
3. Felhalmozási célú költségek
4. A projekt közvetett
költségei összesen
Mindösszesen (I+II)

B/2. A költségvetés indoklása:

B/3. A pályázó az áfát:

- visszaigényli
- nem tudja visszaigényelni

4. A pályázó nyilatkozatai

A. Törzsnyilatkozatok

Alulírott pályázó

a) A pályázati kiírásban és a dokumentációban foglaltakat tudomásul veszem;

b) kijelentem, hogy a pályázatban foglalt adatok, információk és dokumentumok teljeskörűek, hitelesek és megfelelnek a valóságnak;

c) kijelentem, hogy adó-, járulék-, illeték- vagy vámtartozásom nincsen, illetve ha van, akkor az átütemezési megállapodás másolatát mellékelem,

d) tudomásul veszem, hogy a támogatás nem folyósítható, amíg adó-, járulék-, illeték- vagy vámtartozásom van, kivéve, ha átütemezési megállapodással a tartozás rendezett;

e) hozzájárulok ahhoz, hogy a pályázatban szereplő adatokat és információkat a Támogató nyilvántartásában szerepeltesse, a hatályos jogszabályoknak megfelelően kezelje, internetes honlapon közzétegye;

f) tudomásul veszem, hogy a benyújtott, illetve nyertes pályázat adatai nyilvánosságra hozhatók, kivételt képeznek a pályázó által a pályázat benyújtásakor a Ptk. 81. § (2) és (3) bekezdése szerint üzleti titokként megjelölt adatok, feltéve, hogy ez nem akadályozza meg a közérdekből nyilvános adat megismerésének lehetőségét.

g) kijelentem, hogy a szervezet a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény 26. § d) pontja szerinti közvetlen politikai tevékenységet nem folytat; *  továbbá hogy, a pályázat kiírását megelőző öt évben együttműködési megállapodást nem kötött és tartott fenn Magyarországon bejegyzett párttal (a továbbiakban: párt), valamint hogy a pályázat kiírását megelőző öt évben párttal közös jelöltet nem állított országgyűlési, európai parlamenti vagy helyi önkormányzati választáson;

h) a Fővárosi Önkormányzattal kapcsolatos pályázati elszámolási, szakmai beszámoló leadási hátraléka a pályázó szervezetnek nincs;

Amennyiben megadott adataimban az elszámolás megtörténtéig változás következik be, arról a kiírót haladéktalanul értesítem.

B. Kiegészítő nyilatkozatok

NYILATKOZAT

a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény szerinti összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról vagy hiányáról

A Pályázó neve:

Természetes személy lakcíme:

Születési helye, ideje:

Gazdasági társaság esetén székhelye:

Cégjegyzékszáma:

Adószáma:

Képviselőjének neve:

Egyéb szervezet esetén székhelye:

Képviselőjének neve:

Nyilvántartásba vételi okirat száma:

Nyilvántartásba vevő szerv megnevezése:

Kijelentem, hogy személyemmel, illetve a pályázóként megjelölt szervezettel szemben a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény (Knyt.)

- 6. § (1) bekezdése szerinti összeférhetetlenség

1. nem áll fenn vagy
2. fennáll az ... pont alapján

- 8. § (1) bekezdése szerinti érintettség

1. nem áll fenn vagy
2. fennáll az ... pont alapján

Az összeférhetetlenség vagy az érintettség alapjául szolgáló körülmény leírása:

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.............................................................

Kijelentem, hogy az összeférhetetlenség megszüntetésére az alábbiak szerint intézkedtem:

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.............................................................

Kijelentem, hogy az érintettség közzétételét külön űrlap csatolásával kezdeményeztem.

Kelt:

Aláírás/Cégszerű aláírás

KÖZZÉTÉTELI KÉRELEM
a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 8. § (1) bekezdés
szerinti érintettségéről

A Pályázó neve:

Természetes személy lakcíme:

Születési helye, ideje:

Gazdasági társaság esetén székhelye:

Cégjegyzékszáma:

Adószáma:

Képviselőjének neve:

Egyéb szervezet esetén székhelye:

Képviselőjének neve:

Nyilvántartásba vételi okirat száma:

Nyilvántartásba vevő szerv megnevezése:

Kijelentem, hogy a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 8. § (1) bekezdés szerinti érintettség személyemmel, illetve a pályázóként megjelölt szervezettel szemben fennáll, mert

a) A pályázati eljárásban döntés-előkészítőként közreműködő vagy döntéshozó szervnél munkavégzésre irányuló jogviszonyban állok, de a törvény értelmében nem minősülök döntés-előkészítőnek vagy döntéshozónak. (Kizárólag természetes személy pályázó esetén!).

Indoklás:

Munkavégzésre irányuló jogviszonyban állok az alábbi szervezettel (a szervezet neve, székhelye beírandó):

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

b) Nem kizárt közjogi tisztségviselő vagyok (Kizárólag természetes személy pályázó esetén!)

Indoklás:

Az alábbiakban felsorolt tisztségek valamelyikével rendelkezem (a kívánt rész aláhúzandó):

köztársasági elnök, Országgyűlés által választott vagy a köztársasági elnök által kinevezett tisztségviselő, országgyűlési és az európai parlamenti képviselő, polgármester, alpolgármester, főpolgármester, főpolgármester-helyettes, helyi önkormányzati képviselő, helyi önkormányzat képviselő-testülete bizottságának tagja, központi államigazgatási szerv - a Knyt. 2. § (1) bekezdés d) pont alá nem tartozó - vezetője és helyettesei, regionális fejlesztési tanács tagja

c) Az a)-b) pont alá tartozó személy közeli hozzátartozója vagyok (Kizárólag természetes személy pályázó esetén!)

Indoklás:

- Közeli hozzátartozóm pályázati eljárásban döntés előkészítőként közreműködő, vagy döntéshozó szervnél munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll, de a törvény értelmében nem minősül döntés-előkészítőnek vagy döntéshozónak.

- Közeli hozzátartozóm nem kizárt közjogi tisztségviselő.

(A kívánt rész aláhúzandó!)

A közeli hozzátartozói kapcsolat megjelölése (a kívánt rész aláhúzandó):

házastárs, egyeneságbeli rokon, örökbefogadott, mostoha- és neveltgyermek, örökbefogadó-, mostoha- és nevelőszülő, testvér

d) A pályázóként megjelölt szervezet olyan gazdasági társaság, amely az a)-c) pontban megjelölt személy tulajdonában áll (Kizárólag gazdasági társaság pályázó esetén!).

Indoklás:

Az érintett tulajdonos. Szervezet megnevezése, amellyel munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll (a szervezet neve, székhelye beírandó):

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

Közjogi tisztségének megjelölése (a tisztség beírandó):

.........................................................................................................................................

A közeli hozzátartozói kapcsolat megjelölése (a kívánt rész aláhúzandó):

házastárs, egyeneságbeli rokon, örökbefogadott, mostoha- és neveltgyermek, örökbefogadó-, mostoha- és nevelőszülő, testvér

e) A pályázóként megjelölt gazdasági társaság, alapítvány, társadalmi szervezet, egyház vagy szakszervezet tekintetében az érintettség fennáll, mert

vezető tisztségviselője

az alapítvány kezelő szervének, szervezetének tagja, tisztségviselője,

vagy társadalmi szervezet ügyintéző, vagy képviseleti szervének tagja

a pályázati eljárásban döntés előkészítőként közreműködő szervnél, vagy döntést hozó szervnél munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló személy, nem kizárt közjogi tisztségviselő, vagy e személyek közeli hozzátartozója

Indokolás:

Az érintettséget megalapozó személy társaságban betöltött pozíciója (a pozíció beírandó):

.................................................................................................................

A szervezet megnevezése, amellyel munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll (a szervezet neve, székhelye beírandó):

..................................................................................................................

Közjogi tisztség megjelölése (a kívánt rész aláhúzandó):

köztársasági elnök, Országgyűlés által választott vagy a köztársasági elnök által kinevezett tisztségviselő, országgyűlési és az európai parlamenti képviselő, polgármester, alpolgármester, főpolgármester, főpolgármester-helyettes, helyi önkormányzati képviselő, helyi önkormányzat képviselő-testülete bizottságának tagja, központi államigazgatási szerv - a 2. § (1) bekezdés d) pont alá nem tartozó - vezetője és helyettesei, regionális fejlesztési tanács tagja

A közeli hozzátartozói kapcsolat megjelölése (a kívánt rész aláhúzandó):

házastárs, egyeneságbeli rokon, örökbefogadott, mostoha- és neveltgyermek, örökbefogadó-, mostoha- és nevelőszülő, testvér

Kijelentem, hogy a fenti nyilatkozat kitöltésével eleget tettem a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény rendelkezéseinek az érintettségemet illetően. A nyilatkozatban szereplő adatok a valóságnak mindenben megfelelnek.

Kelt:

Aláírás/Cégszerű aláírás

5. A civil szervezetek mentesítése a csatolandó mellékletek benyújtása alól

Nem kell a mellékleteket csatolnia a szervezetnek, mivel a Fővárosi Civil Iroda nyilvántartásában szerepel és ott hatályos szervezeti dokumentumainak másolatát letétbe helyezte. (A szervezet regisztrációs száma, illetve leadott dokumentumainak megléte iránt a ........................ telefonszámon lehet érdeklődni.)

A Fővárosi Civil Iroda nyilvántartásában a pályázó szervezet a(z) ................. regisztrációs számon szerepel, leadott dokumentum-másolatai érvényesek, hatályosak.

Hozzájárulok, hogy megítélt támogatás esetén - a szükséges adminisztráció időtartamának rövidítése érdekében - a Támogató a szerződést a megadott e-mail címemre küldi meg, amelyet 5 példányban nyomtatva, kitöltve, aláírva 8 munkanapon belül postai úton visszajuttatok.

igen: □ nem: □

Budapest, ..................................

.......................................................

a pályázó (cégszerű) aláírása

6. ÚTMUTATÓ

AZ ADATLAP KITÖLTÉSÉHEZ

Az adatlap maradéktalan, pontos kitöltése az érvényes pályázat feltétele!

A pályázó szervezet adatai

Az adatokat a hatályos bírósági nyilvántartás szerint kell megadni.

A „Levelezési cím” sort csak abban az esetben kell kitölteni, ha az eltér a szervezet székhelyének (hivatalos) címétől. Ha az értesítést magánlakásra kéri, a megfelelő postai kézbesítés érdekében kérjük, a lakástulajdonos nevét is szíveskedjen itt feltüntetni.

A „Szervezeti forma” és a „Közhasznúsági fokozat” esetében a megfelelő adatot a mögötte lévő -ban X jellel jelölje! A közhasznúsági fokozatot csak egyesület, alapítvány, közalapítvány, szociális szövetkezet és nonprofit gazdasági társaság esetében kell megjelölni!

A „Bírósági bejegyzés száma” a bírósági végzéseken vagy a kivonaton megtalálható. A / jel után a szervezet bejegyzésének évét kell beírni. (A bírósági bejegyzés számát ne keverje össze a bírósági nyilvántartási sorszámmal!) Bírósági bejegyzésre nem kötelezett szervezet esetében a létesítését nyilvántartásba vevő szervtől kapott nyilvántartási számot kell megadni.

„Adószám”: támogatás csak az adószámmal rendelkező szervezet számára folyósítható!

Kérjük, fokozott figyelemmel töltse ki a „Bankszámla száma” rovatot, hiszen a tévesen megadott szám miatt a támogatás kiutalása jelentősen elhúzódhat.

Kérjük, a „Képviselő/Kapcsolattartó adatai” körében adja meg elérhetőségi adatait, hogy bármilyen jellegű probléma esetén közvetlenül kapcsolatba tudjunk lépni Önnel vagy a kapcsolattartóval. A „Kapcsolattartó adatai” rovatot nem kell kitölteni, ha a képviselő látja el ezt a funkciót.

A pályázat alapadatai

„A pályázati téma” rovatban csak egy-két rövid, tömör, lényegretörő tételmondat megfogalmazására van lehetőség. A projekt részletes leírására a későbbiekben lesz lehetőség.

„A pályázat költségvetésének fő összegei” táblázatban az önerőbe kell beleszámítani azokat az összegeket is, amelyeket a projekt megvalósításához más támogatótól kapott a szervezet. Szintén az önerőt növelik a projekt megvalósítása során keletkezett esetleges bevételek (pl. jegybevétel, szolgáltatás díja stb.).

A Fővárosi Önkormányzattól, illetve az általa alapított (köz)alapítványoktól az előző 3 évben elnyert támogatások

E táblázat kitöltését különös figyelemmel végezze el, nehogy a téves vagy hiányos adatközlés miatt a megtévesztő adatszolgáltatás vádja érje a szervezetet.

A táblázat sorai szükség esetén bővíthetők. Kézi kitöltés esetén - ha szükséges - jelezze a táblázat alatt, hogy külön lapon csatolja az adatokat.

Projektleírás

Elektronikus (számítógépen történő) kitöltés esetén magába az adatlapba tudja beilleszteni a max. 3 oldalas leírást. A nyomtatott, papíralapú forma kitöltése esetén külön lapokon tudja csatolni a leírást, ezt kérjük, jelezze az adatlapon. A leírás reflektáljon a felhívásban megfogalmazott célokra és követelményekre, mutassa be a projekt illeszkedését azokhoz. Tisztázza a pályázat célját, célcsoportját, a projekt megvalósításának várható hatásait, hozadékait. Tartalmazza a megvalósítás munka- és ütemtervét. Fogalmazza meg azokat az objektíven mérhető paramétereket, amelyek a projekt sikeres végrehajtását jelzik (pl. résztvevők száma, rendezvények száma, kiadvány példányszáma stb.).

A pályázat előnyeként értékeljük, ha a tagság, a szervezeti aktivisták és egyéb, külső önkéntesek minél nagyobb csoportját mozgatja meg a projekt.

A projekt költségvetése

A pályázat során leadott költségvetési terv, illetve maga a beadott teljes pályázati dokumentáció a támogatási szerződés elválaszthatatlan melléklete lesz, tehát alapos átgondolással kell megszerkeszteni a forrásfelhasználást, hiszen az elszámolásba majd csakis azok a tételek vonhatók be és olyan mértékben, amelyek itt és ahogy szerepelnek.

Ha a megvalósítás során szükségessé válik a tételek átcsoportosítása, módosítása, akkor a szervezetnek a módosításra vonatkozó kérelmet kell előterjesztenie a kiíró bizottsághoz. A kérelmet úgy kell benyújtani, hogy annak várható elbírálása még a támogatási szerződés lejárta, illetve az elszámolási határidő előtt megtörténhessen.

A költségvetési táblázat közvetlen és közvetett kiadásonként külön-külön 3 költségnem szerint csoportosítja a tételeket:

- személyi kiadások (bér, megbízási díj, személyi kifizetések és ezek járulékai),

- dologi kiadások (pl. bérleti díj, szakmai anyagok vásárlása, utazási költség, közműdíj, személyi közreműködők számlás kifizetése stb.),

- felhalmozási célú kiadások (beruházás, felújítás, nagy értékű tárgyi eszköz beszerzése).

A közvetlen költségek a projekt megvalósításához értelemszerűen, szorosan tartozó, cél szerint szükséges kiadásokat tartalmazzák. Természetesen a szervezet általános működési költségeinek egy arányos része is a projektet szolgálja, ezért a pályázatban ezek a közvetett költségek is érvényesíthetők. Ilyen pl. az alkalmazottnak a projekt megvalósítására fordított munkaideje, közműköltségek arányos része stb.). Arra figyelemmel kell lenni, hogy az igényelt összeg nem haladhatja meg a kiírásban rögzített értékhatárt.

Természetesen a számítási hibákra is figyeljen. Célszerű a táblázatot Excel programban elkészíteni, amelyben a program maga automatikusan elvégzi a számításokat. Az Excel programból a kész táblázat átemelhető a Word formátumú adatlapba.

A költségvetést a lehető legteljesebben részletezni kell. A táblázat sorai igény szerint bővíthetők, kézi kitöltés esetén - ha szükséges - jelezze a táblázat alatt, hogy külön lapo(ko)n csatolja a tervet.

„A költségvetés indoklása” rovatban röviden le kell írni, hogy miért van szükség az összegre, miért akkora mértékben. Adott tételek esetén ismertetni kell annak számítási módszerét. Pl. a kiadvány 1 példányának nyomdaköltsége 600 Ft, 100 példányt készítenek, tehát az összes nyomdaköltség 600 Ft x 100 Ft = 60 000 Ft.

Az „áfanyilatkozat”: az áfa-visszaigénylő szervezetek támogatási igényüket nettó összegben nyújthatják be, esetükben a támogatási forrásból áfa nem finanszírozható, erre természetesen majd az elszámolásnál kell ügyelni. A szervezet áfa-visszaigénylési helyzetét a megfelelő állítás mögötte lévő □-ban X jellel jelölje! (A szervezet adószáma erről információt ad!)

Kiegészítő nyilatkozatok: A nyilatkozat csatolása nélkül a pályázat érvénytelen.

Mellékletek (civil szervezetek esetében)

Nem kell a mellékleteket csatolnia a szervezetnek, mivel a Fővárosi Civil Iroda nyilvántartásában szerepel és ott hatályos szervezeti dokumentumainak másolatát letétbe helyezte.

Kérjük, mindenképpen érdeklődjön az irodától a szervezet regisztrációs száma, illetve a leadott dokumentumok megléte, érvényessége felől a ................... telefonszámon vagy személyesen (1052 Budapest, Bárczy I. u. 1-3.) Külön figyelni kell arra, hogy az adott szervezet a ........ évi közhasznúsági jelentését vagy - nem közhasznú szervezet esetén - a pénzügyi és a szakmai beszámolóját letétbe helyezte-e az irodán!

Ha a szervezet regisztrációja a Fővárosi Civil Irodán rendezett, akkor az adatlapon csak a regisztrációs számát kell feltüntetnie!

Külön felhívjuk a szervezetek figyelmét, hogy csakis a közhasznúsági törvényben előírt adattartalommal rendelkező, hiánytalan közhasznúsági jelentéseket tudjuk elfogadni! A közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény 19. §-a így rendelkezik:

19. § (1) A közhasznú szervezet köteles az éves beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg közhasznúsági jelentést készíteni.
(2) A közhasznúsági jelentés elfogadása a legfőbb szerv kizárólagos hatáskörébe tartozik.
(3) A közhasznúsági jelentés tartalmazza:
a) a számviteli beszámolót;
b) a költségvetési támogatás felhasználását;
c) a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatást;
d) a cél szerinti juttatások kimutatását;
e) a központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitől kapott támogatás mértékét;
f) a közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értékét, illetve összegét;
g) a közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámolót.
(4) A közhasznú szervezet éves közhasznúsági jelentésébe bárki betekinthet, illetőleg abból saját költségére másolatot készíthet.
(5) A közhasznú szervezet köteles a (2) bekezdés szerinti közhasznúsági jelentését a tárgyévet követő évben, legkésőbb június 30-áig saját honlapján, ennek hiányában egyéb, a nyilvánosság számára elérhető módon közzétenni.

Nem kötelező, de csatolhatók a következő mellékletek:

a) a szervezet tevékenységének általános bemutatása,

b) a projektben közreműködő partnerek együttműködési nyilatkozata,

c) támogató ajánlások, referenciák,

d) a szervezet valamely lényeges produktuma (pl. kiadvány).

4. sz. melléklet a 61/2008. (XI. 21.) Főv. Kgy. rendelethez

ADATKEZELÉSI NYILATKOZAT

Alulírott, az általam képviselt civil szervezet nevében hozzájárulok ahhoz, hogy a Budapest Főváros Önkormányzata Főpolgármesteri Hivatal - nyilvántartás készítése céljából - a pályázatok során közölt, illetve a Fővárosi Civil Adatbázis számára megadott adatainkat felhasználja. A nyilvántartásban szereplő adatainkat különböző szempontok szerint csoportosíthatják.

Az adataink felhasználásával létrehozott nyilvántartás neve: „FŐVÁROSI CIVIL ADATBÁZIS”.

Állami, önkormányzati szervek, kerületi önkormányzatok, valamint civil szervezetek részére a szervezet nevét, címét, a képviselő nevét, címét kiadhatják.

Budapest, ...........................

...................................................

a szervezet neve

...................................................

a képviselő neve

...................................................

a képviselő aláírása

5. sz. melléklet a 61/2008. (XI. 21.) Főv. Kgy. rendelethez

Támogatási szerződés

a ............................................ Alapból, Bizottsági keret céltartalékából* pályázat / egyedi támogatás* útján elnyert működési célú/felhalmozási célú* pénzeszköz átadás-átvételéről,

amely létrejött egyrészről

Budapest Főváros Önkormányzata, nevében a Fővárosi Közgyűlés által átruházott hatáskörben eljáró .......................................... Bizottsága (1052 Budapest, Városház utca 9-11., számlaszám: 11784009-15490012, képviseli: .................................. elnök), mint támogatást nyújtó (továbbiakban: „Támogató”)

másrészről a/z/

..........................., (címe/székhely*: .............................., nyilvántartási száma/cégjegyzékszáma*: ...................., adószám: ................., számlaszám: .............., képviseletében eljár: ............................), mint a támogatásra pályázó (továbbiakban: „Támogatott”)

együttesen szerződő felel (továbbiakban: Szerződő felek) között, az alulírott napon és helyen, az alábbi feltételek szerint:

1. A ................................................................................................... által kiírt pályázati felhívásra, a Főpolgármesteri Hivatalnál (továbbiakban: Hivatal) ...................... számon iktatott pályázat/egyedi kérelem* alapján, a Támogató ................................ számú határozatával döntött, hogy támogatást nyújt a Támogatott részére.

2. A Támogató „ .......................................................................” céljára bruttó ...........................-Ft, azaz ................................... forint vissza nem térítendő támogatást nyújt kizárólag a Támogatott részére.

3. Támogatott a jelen szerződés 2. pontjában meghatározott támogatás összegét kizárólag „.............................. .............................” célra jogosult fordítani. A Támogatott a támogatás összegét a fentiekben meghatározott céltól eltérően nem használhatja fel. Ezzel összefüggésben a támogatás összege nem fordítható adó (áfa), illeték vagy közteher tartozás kiegyenlítésére sem.

Támogatott köteles a támogatás összegét egyéb pénzeszközeitől elkülönítetten kezelni, illetve nyilvántartani arra is figyelemmel, hogy a támogatás felhasználásának mértékéről a Hivatal megkeresésére naprakész információkkal tudjon szolgálni.

Egyebek: .................................................*

4. A Támogató a támogatás összegét, a Támogató és Támogatott által aláírt támogatási szerződésnek a Hivatalhoz történő beérkezését/, illetve a Közgyűlés támogatás utalását engedélyező döntését* követő 30 napon belül utalja át a Támogatott ...................................... pénzintézetnél vezetett ..................................számú számlájára/ az alábbi feltételekkel: ......................* .

5. A Támogatott vállalja, hogy ...............-án megkezdi és* .................-ig befejezi a jelen szerződés 2. pontjában megnevezett támogatási cél megvalósítását.

6. Támogatott a kapott támogatással legkésőbb .................-ig a Hivatal ................ Ügyosztályának/belső szervezeti egységének az alábbiak szerint elszámol.

A Támogatott köteles benyújtani:

a pályázati cél tényleges megvalósulásáról rövid, 1-3 oldalnyi szöveges szakmai értékelő anyagot /kiadványokkal, sajtó-, médiafigyelővel/,

számviteli bizonylatok összesítését, mely tartalmazza költségtételek szerinti bontásban a bizonylat kibocsátójának nevét, a bizonylat sorszámát, tartalmát (kifizetés jogcímét), keltét és a teljesítés időpontját, az áfa-alapot, az áfa-tartalmat és a bruttó összeget, valamint átutalás esetében az átutalás tényét, készpénzes kifizetés esetében a készpénzfelvétel tényét tartalmazó külön kimutatást;

a szerződés 2. sz. mellékletét képező kitöltött „elszámolási lapot”;

a támogatás felhasználását igazoló záradékolt számviteli bizonylatok másolatát,

átutalással teljesített bizonylat másolata mellett a bankszámla terheléséről szóló banki igazolást vagy kivonatot (megjelölve a vonatkozó tételt),

készpénzes bizonylatmásolat mellett a kifizetési pénztárbizonylat másolatát,

személyi költségek és azok közterheinek összesített és részletes kimutatását, csatolva az igazoló bizonylatok másolatát,

a saját forrás és/vagy társfinanszírozás dokumentumainak másolatát (megállapodás, határozat), * 

a saját forrás és/vagy társfinanszírozás felhasználásáról szóló kimutatást. * 

7. A Támogató jogosult a támogatás felhasználását, illetve az abból megvalósítani kívánt célt bármikor ellenőrizni, ennek során a Támogatottól az ellenőrzéshez szükséges adatokat, eredeti bizonylatokat bekérni, illetve a Támogatottnál előre írásban egyeztetett időpontban és módon helyszíni ellenőrzést tartani.

8. Az elszámolással, beszámolóval való indokolatlan késedelem esetén a Támogatott köteles a késedelem idejére, a támogatás összege után számított jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő mértékű kötbért fizetni a Fővárosi Önkormányzat 11784009-15490012 számú számlájára, a késedelmes teljesítés napján.

9. A jelen szerződésben meghatározott cél megvalósítása során esetleg felmerülő többletköltség a Támogatottat terheli.

10. A Támogatott súlyos szerződésszegése esetén a Támogató jogosult a szerződést azonnali hatállyal írásban felbontani. Ebben az esetben a Támogatott köteles a támogatás teljes összegét - a támogatás Támogatott részére történő átutalása napjától a visszafizetés napjáig számított jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő mértékű - kamattal növelten a Fővárosi Önkormányzat 11784009-15490012 számú számlájára, a felbontásról szóló értesítés kézhezvételét követően haladéktalanul visszafizetni.

Súlyos szerződésszegésnek minősül különösen, de nem kizárólagosan:

a támogatás összegének e szerződésben foglaltaktól eltérő felhasználása,

valótlan adatok, tények, körülmények közlése,

felszólítást követően is az elszámolási kötelezettség elmulasztása, az ellenőrzés akadályoztatása, a szerződés szerinti tájékoztatási kötelezettségek megszegése,

a vállalt feladatok ellátásának indokolatlan megszüntetése,

a jogszabályok, szakmai követelmények, nyilvántartási kötelezettségek megszegése,

a szerződés 11. pontjában meghatározott esetben az értesítési kötelezettség elmulasztása, indokolatlan késedelmes tájékoztatás.

A Támogatott bármely szerződésszegése esetén legfeljebb öt évre kizárható a Támogató által biztosított támogatási lehetőségekből.

11. Amennyiben a Támogatott - neki fel nem róható okból - nem tudja teljesíteni a jelen szerződésben vállalt kötelezettségeit, az 5. pontban meghatározott befejezési határidő lejárta előtt a Támogatóhoz írásban benyújthat program, illetve határidő módosítási kérelmet. Amennyiben erre nem kerül sor, a Támogatott haladéktalanul köteles a támogatási összeget, illetve maradványát zárolni és a zárolást követő 8 (nyolc) napon belül a támogatás összegét törvényes kamatával együtt - a Fővárosi Önkormányzat 11784009-15490012 számú költségvetési elszámolási számlájára visszautalni, valamint 30 (harminc) napon belül pénzügyi elszámolást készíteni és a Támogató részére megküldeni.

A megvalósítást akadályozó, befolyásoló körülményekről, tényezőkről a Támogatott a/z/ ........................... Ügyosztályt/belső szervezeti egységet haladéktalanul írásban köteles értesíteni.

12. A jelen támogatási szerződés 1. sz. mellékletét képezi a Fővárosi Önkormányzat 11784009-15490012 számú számlája által benyújtható azonnali beszedési megbízási jogát tartalmazó - a Támogatott bankszámla-vezető pénzintézete által igazolt - „Felhatalmazó levél”. *  A Fővárosi Önkormányzat az azonnali beszedés jogát a Támogatott szerződésszegése miatti visszafizetési kötelezettségének beállta esetén azonnal alkalmazhatja.

13. A Támogatottal való kapcsolattartást, a támogatott cél megvalósítása előkészítésének, lebonyolításának és teljesítésének folyamatos ellenőrzését, valamint minden, a jelen szerződésből fakadó vagy azzal összefüggésben szükségessé váló operatív ügyintézést és a bonyolítási feladatot, valamint a támogatás folyósításának előkészítését a Hivatal végzi. A Hivatal ügyrendje alapján e feladatokat a/z/ ............................................. Ügyosztály/belső szervezeti egység látja el. (cím: 1052 Budapest, Városház u. 9-11., telefon: ........................)

14. A támogatás felhasználása során, szükség esetén a mindenkor hatályos közbeszerzési törvény és az áfa törvény szabályai szerint kell eljárnia a Támogatottnak.*

15. A Támogató által meghirdetett pályázati felhívás feltételei és a Támogatott által benyújtott pályázatban foglaltak jelen szerződés 3. sz. mellékleteként annak elválaszthatatlan részét képezik.

16. A Támogatott kijelenti, hogy

60 (hatvan) napon túl lejárt és ki nem egyenlített köztartozása (adó-, vám-, valamint TB járulék tartozása) nincs,

az államháztartás alrendszereiből folyósított támogatásból eredő lejárt és ki nem egyenlített fizetési kötelezettsége nincs,

csőd-, felszámolási vagy végelszámolási eljárás alatt nem áll.

Továbbá .................................................................. .*

17. A Támogatott a jelen támogatási szerződés aláírásával tudomásul veszi, hogy

az Állami Számvevőszék vizsgálhatja a támogatás felhasználását, a jelen támogatási szerződést és a támogatás felhasználása során keletkező további megállapodásokat;

az államháztartásról szóló, 1992. évi XXXVIII. tv. 15/A. §-ából fakadó kötelezettségének eleget téve, a Támogató a jelen szerződés közérdekű adatait (a támogatott neve, támogatás célja, összege, a támogatott program időpontja, helyszíne) közzéteszi a Fővárosi Önkormányzat internetes portálján (http://www.budapest.hu);

a Polgári Törvénykönyv (a továbbiakban: Ptk.) 81. § (3) bekezdése értelmében nem minősül üzleti titoknak a támogatás felhasználásával kapcsolatos adat, valamint az az adat, amelynek megismerését, vagy nyilvánosságra hozatalát külön törvény közérdekből elrendeli;

kérésre a Támogatott a jelen jogviszonnyal összefüggő, és a Ptk. 81. § (4) bekezdése alapján közérdekből nyilvánosnak minősülő adatokra vonatkozóan köteles tájékoztatást adni;

a Támogatott köteles a szervezet bírósági bejegyzéséről szóló végzés, hatósági engedélyek, létesítő okirat bármelyikében bekövetkezett változásról nyolc napon belül írásban tájékoztatni a Hivatal .................... Ügyosztályát/belső szervezeti egységét, szükség esetén a jelen szerződés módosítását kezdeményezni.

18. A jelen támogatási szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezéseit kell irányadónak tekinteni. Jogvita esetére Szerződő felek a Pesti Központi Kerületi Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.

19. Jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezik az 1., 2. és 3. .............sz.* mellékletek, a szerződés ezekkel együtt érvényes.

20. Egyéb szakmai kikötések: .........................................................................*

21. A jelen támogatási szerződés a mindkét fél általi aláírása, illetve a Fővárosi Közgyűlés támogatás utalását engedélyező döntése* napján lép hatályba.

Szerződő felek a jelen szerződésben foglalt feltételekkel egyetértenek, azokat közösen értelmezték és azt, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, elolvasás után cégszerűen jóváhagyólag aláírták.

Budapest, .......... év.......... hó ........... nap

............................................... ........................................
Támogató Fővárosi Önkormányzat,
képviseletében
eljárva a Bizottság elnöke
Támogatott

A főjegyző megbízása alapján

ellenjegyezte:

.........................................................

ügyosztályvezető/belső
szervezeti egység vezetője

Jelen mintaszerződés kitöltése alkalmával a *-gal jelölt részeknél a nem kívánt szövegrészt, illetve pontot a szerződésből törölni kell, vagy ki kell tölteni tartalommal.

A 4. és 21. pontoknál *-gal jelölt rész használatára az aktuális évre vonatkozó költségvetési rendelet ad tájékoztatást.

Továbbá a jelen mintából törölni kell a magyarázó szövegrészeket is.

A Támogatási szerződés 1. számú melléklete

............................................................
Szervezet neve
............................................................
címe

Bankszámla-vezető pénzintézet neve:

Címe:

FELHATALMAZÓ LEVÉL

Felhatalmazzuk a bankszámla-vezető pénzintézetünket, hogy a Fővárosi Önkormányzat 11784009-15490012 számú számlája által benyújtott azonnali beszedési megbízást a ............................................................... számú számlánk terhére befogadja és teljesítse.

Ez a bejelentésünk visszavonásig érvényes a Fővárosi Önkormányzat által ................. évben a/z/ ..................... ............................ Alap/bizottsági keret céltartaléka terhére nyújtott ............................Ft, azaz .................. ...................................................... Ft támogatás erejéig.

Jogszabályi hivatkozás: A pénzforgalmi szolgáltatásokról, és az elektronikus fizetési eszközökről szóló 227/2006. (XI. 20.) Korm rendelet és a 21/2006. (XI. 24.) MNB rendelet a pénzforgalom lebonyolításáról.

Budapest,

.................................................................

banknál bejelentett cégszerű aláírás

P. H.

Bankszámla-vezető pénzintézet által történő nyilvántartásba vétel igazolása:

Budapest, ..........................

......................................................

aláírás

P. H.

A Támogatási szerződés 2. sz. melléklete

ELSZÁMOLÁSI LAP
a ............................................ Alap/bizottsági keret támogatáshoz

Ikt.sz.:

Csatolt dokumentum:*
Sorsz. Számlaszám Számla kelte Szolgáltatás,
áru megnevezése
Számla
bruttó értéke
(Ft)
Megrendelő,
szerződés stb.
Kifizetés igazolása

Elszámolt összesen: _______________ db számla, összesen: bruttó ______________ ezer Ft.

* Kérjük X-el jelölje a csatolt dokumentumot!

NYILATKOZAT

Alulírott, a ....................................................... törvényes képviselője kijelentem, hogy a Fővárosi Önkormányzattól a/z/ ............................................. Alapból /bizottsági keret céltartalékból

„...........................................................”

célra kapott,

bruttó ...................... ezer Ft összegű támogatás

elszámolására jelen lapon feltüntetett bizonylatokat más intézménytől, pénzügyi forrásból kapott pénzeszköz elszámolására nem használom fel.

A felhasználás során a mindenkori hatályos jogszabályok rendelkezései szerint járok el.

Budapest, ....................................

_______________________________

cégszerű aláírás, pecsét

A Támogatási szerződés 3. számú melléklete

Azonnali beszedési megbízásra vonatkozó jog visszavonása

Tisztelt Bank!

A/z/ ............................................... Támogató .................................. számú határozata alapján a ............................................................. pályázó „.......................................................” célra............... Ft, azaz ........................ forint támogatást kapott.

A pályázati összeg felhasználásáról a Támogatott .............................................-án szabályszerűen elszámolt.

A fentiek alapján kérjük a ...................................................................... számú számlájáról az azonnali beszedési megbízásra vonatkozó jogot törölni.

Budapest, ...........................

.....................................................................................

ügyosztályvezető/ belső szervezeti egység vezetője

P. H.


  Vissza az oldal tetejére