A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

86/2008. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelet indokolása

a fővárosi közterületek használatáról és a közterületek rendjéről szóló 59/1995. (X. 20.) Főv. Kgy. rendelet, a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő közterületek használatáról és rendjéről szóló 60/1995. (X. 20.) Főv. Kgy. rendelet, valamint a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/1992. (III. 26.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról

Általános indokolás

A KR.-ről és az FKR.-ről a Közgyűlés már több ízben megállapította, hogy a jelenlegi gyors fejlődés, és a változó gazdasági folyamatok mellett is betöltik rendeltetésüket. Azonban a megjelenő új tevékenységek rendszeres időközönként szükségessé teszik a rendeletek tartalmának életszerűvé tételét és a változó feltételek figyelembevételével a rendeletek módosítását. Tekintettel kell továbbá lenni a közterület-használatot érintő jogszabályváltozásokra, valamint a jogszabályokat koherenssé kell tenni.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

Az (1) bekezdésben a rendelet területi hatályának két részre bontása indokolt a jobb érthetőség kedvéért.

A (2) bekezdésben a rendelet területi hatályára vonatkozó rendelkezésre tekintettel szükséges szabályozni a közterületként funkcionáló területek használati módját.

A (3) bekezdésben az elmúlt időszakban többször felmerült utcazene-szabályozásnak a kérdése kerül rögzítésre. A hagyományos utcazenéhez továbbra sem kell közterület-használati hozzájárulás, az utcazene budapesti közterületeken szabadon végezhető tevékenység, azonban a rendelet egyértelműen kimondja, hogy - kiegészítve az KR. korábbi módosítását, miszerint kulturális és egyéb rendezvényhez kapcsolódó berendezések elhelyezéséhez, fennmaradásához közterület-használati hozzájárulás szükséges - az erősítő berendezések által történő helyfoglalásra csak közterület-használati hozzájárulás esetén van mód.

A (4)-(5) bekezdésekben módosul a korábbi szabályozás, miszerint az építtetőnek kell a közterület-használati kérelmet benyújtania, mivel sok kérelmező és több kerületi önkormányzat is kifogásolta arra hivatkozva, hogy az építtetőknek jelentős gondot okozott a közterület-használati ügyek intézése. Erre való tekintettel módosul a kérelmező személyére vonatkozó szabály, továbbá a tervezet elő kívánja mozdítani - a közterület-használati hozzájárulásra vonatkozó kérelem feltételhez kötésével - az építési engedély nélküli építkezések visszaszorítását.

A (6) bekezdés megállapítja, hogy a közterület-használat megszüntetése és szünetelése között a közterület eredeti helyreállítása szempontjából nincs különbség, fontos önkormányzati érdek, hogy az eredeti közterületi állapotot a használat felfüggesztésekor vagy befejezésekor helyreállítsák, továbbá egyértelműen megállapítható legyen a közterület állapotában történt változások iránti felelősség is.

Az (7) bekezdés kiigazítja, hogy ugyan a közterület-használati díjakat önkormányzati rendeletek határozzák meg, de a díjtáblázatoktól szintén rendeletben szabályozott módon kedvezményesebb díj is megállapítható. A módosítás az eddigi gyakorlatnak megfelelően nevesíti a díjmérséklés lehetőségét.

A 2. §-hoz

Az (1) bekezdés szerint összhangban a kiemelt közterületekkel, a II. és III. kategóriás közterületeken is csak az árusító pavilonok, épületek tekintetében szükséges a korlátozó szabály fenntartása. Egyéb nem kereskedelmi célú, pl. közcélú, tájékoztató pavilonok, épületek, utcai illemhelyek esetében a hozzájárulás előzetes kerületi egyeztetés nélkül is megadható. A kerületi kontroll azonban az építési engedélyezési eljárásban ugyanúgy fennmarad.

A (2) bekezdés tekintettel arra, hogy az I. kategóriás közterületek városképi és környezetvédelmi szempontból a legkiemeltebb közterületei a városnak, ezért a 3 négyzetmétert meghaladó nyílt szerkezetű elárusítópultok (pl. asztali árusok, fagylaltpultok) létesítését megtiltja. Továbbá lehetővé teszi nyíltszerkezetű elárusító pulton mindenféle gyümölcs szezonális árusítását az eddigi kizárólagos dinnyeértékesítéssel szemben, hiszen számtalan esetben a dinnye mellett - igaz jogszerűtlenül - megjelentek egyéb idénygyümölcsök, azonban a közterületi rendben, városképben zavart nem okoztak. A nagyobb szemeteléssel, felfordulással járó zöldségárusítás továbbra sem indokolt.

A (3) bekezdés az SzMSz-szel teremt összhangot a bizottsági nevek kiigazításával.

A (4) bekezdés szerint a megállítótáblák a figyelemfelkeltés erőteljes eszközeiként jelentősen zavarják a gyalogosforgalmat és rendezetlen városkép érzését keltik, ezért javasolt ezen reklámtípus rendeleti szintű tiltása. Az elmúlt évtizedben a Fővárosi Önkormányzat városképi megfontolások alapján egyetlenegyszer sem adott közterület-használati hozzájárulást az üzletek előtti közterületre kért megállítótáblák elhelyezésére.

Az (5)-(6) bekezdések egyrészt az SzMSz-szel teremtenek összhangot a bizottsági nevek kiigazításával, másrészt a gyorsabb ügyintézés érdekében a döntési hatáskört a főpolgármesterhez telepítik. Az építési tevékenységek közül a betonpumpa elhelyezése és a daruzási feladatok előre nehezen tervezhető munkálatok, ugyanakkor minden esetben csak néhány órás közterület-használatot jelentenek.

A (7)-(8) bekezdés a díjmérséklés, díjkedvezmény megállapítás egyes szempontjait határozza meg az eddigi gyakorlatnak megfelelően.

A (9) bekezdés korábban is hatályos szabályokat tartalmaz. A díjmérséklés, díjkedvezmény szabályainak egymás utáni szakaszokban történő elhelyezése miatt vált szükségessé a módosítás, tekintettel arra, hogy a díjjal kapcsolatos 9. § szabályai a 7. §-ba kerültek át.

A (10) bekezdés utaló szabályt tartalmaz. Budapest főváros közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen járművek tárolásának szabályozásáról szóló 19/2005. (IV. 22.) Főv. Kgy. rendelet 55. §-58. §-a megállapította az üzemképtelen gépjárművek tárolásának szabályait. Ennek felülvizsgálata a Budapest főváros közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen járművek tárolásának szabályozásáról szóló 19/2005. (IV. 22.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról szóló 74/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelettel történt meg, jelen módosítás a rendeletek közötti összhang megteremtése érdekében született meg.

A (11) bekezdés szerint a közterület-használat tervezettnél korábbi befejezése esetén az előre befizetett közterület-használati díj visszafizetése méltányos, külön bizottsági, főpolgármesteri, közgyűlési döntés nélkül is megtehető.

A (12) bekezdés az SzMSz-szel teremt összhangot a bizottsági nevek kiigazításával.

A (13) bekezdés tekintettel arra, hogy a Fővárosi Közterület-felügyelet a közterületi rend és tisztaság védelme érdekében személyes adatokat kezelhet, így a hatékonyabb és gyorsabb eljárásuk segítése érdekében előírja a közterület-használati hozzájárulás és a közterület-használati kérelem elutasítása egy példányának részükre történő megküldését. A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény 3. § (1) bekezdés a) pontja és a 8. §-a értelmében az adatok csak akkor továbbíthatók, ha ahhoz az érintett külön hozzájárult, ezért az erre vonatkozó nyilatkozat a kérelemnyomtatványon megjelenik.

A (14) bekezdéssel az FKR. 1. számú mellékletének módosítása, pontosítása szükséges különös tekintettel arra, hogy az elmúlt időszakban több közterület került a Fővárosi Önkormányzat tulajdonába kerületi önkormányzatokkal történt területcsere-megállapodások alapján.

A (15) bekezdéssel a 2. számú mellékletében foglalt díjtáblázat módosítása a 248/1997. (II. 27.) Főv. Kgy. határozatnak megfelelően a Központi Statisztikai Hivatal által közzétett éves (2007. évi) fogyasztói árindexváltozás mértékével (8%-os emelkedés) javasolt. Az egyszerűbb alkalmazás céljából az összegek kerekített összegek. Ezen általános emelési javaslaton túl azonban néhány közterület-használati tevékenység díját ettől eltérően indokolt megállapítani a következő részletezés szerint.

Az asztali árusítások kiegészülnek az üzletek működésének rendjéről, valamint az egyes üzlet nélkül folytatható kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 133/2007. (VI. 13.) Korm. rendelet 4. sz. mellékletében megjelölt új termékekkel.

Az árusító és egyéb automaták Ft/db/hó mértékegysége nem változik, ám a tavalyi inflációnál egy kissé nagyobb mértékben emelkedik a díja, figyelemmel az automaták elterjedtségére, nagy forgalmára, városképet befolyásoló jelentőségére.

A széles körű gyümölcsárusítási lehetőség megteremtésével a korábbi dinnyeárusítási díj szezonális gyümölcsárusítási díjként történő megállapítása indokolt.

A kulturális,- sport- és egyéb rendezvények összefoglaló kategória kiegészül és külön b) pontban megjelenik önálló díjtételt kapva a hangosító berendezéssel folytatott utcazenélés mint speciális, egyéb rendezvényi díjkategória. Az utcazene a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő közterületeken szabadon végezhető tevékenység, viszont - kiegészítve a KR. korábbi módosítását, miszerint kulturális és egyéb rendezvényhez kapcsolódó berendezések elhelyezéséhez, fennmaradásához közterület-használati hozzájárulás szükséges - az erősítő berendezések által történő helyfoglalásra önálló díjtétel kerül megállapításra.

A dunai rakparthasználatoknál a közforgalmú és a nem közforgalmú állóhajók és úszó létesítmények közterület-használati díjai nagyságrendileg 11%-kal emelkednek; az összegek kerekített értékek. Az inflációt meghaladó emelés azért indokolt, mert a Duna szerepe egyre hangsúlyosabbá válik Budapest életében, így a tervezett Duna-parti fejlesztések megvalósulásáig is indokolt már a kedvezményes díjak jelentősebb emelése és majdan a fejlesztések elkészültével a megfelelő díjszabások megállapítása.

A (16) bekezdéssel az FKR. 3. számú mellékletében foglalt kérelemnyomtatvány egyrészt az üzletek működésének rendjéről, valamint az egyes üzlet nélkül folytatható kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 133/2007. (VI. 13.) Korm. rendeletre történő hivatkozás miatt, másrészt a gyakorlatban felmerültek alapján kerül pontosításra (adatfeldolgozók pontosítása, adószám feltüntetése, adatvédelmi tájékoztató, teraszok esetében helyszíni fotó kérése, építések esetében építésügyi hatósági engedély, építtetői meghatalmazás).

A 3. §-hoz

A KR. 4. § (1) bekezdésében foglalt, a fenti módosítás szerint kiegészülő szabály értelmében a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában álló belterületi földrészlet és építmény közhasználatra vagy gyalogos forgalom részére átadott részére szóló közterület-használati hozzájárulásról szóló döntést meg kell, hogy előzze a terület tulajdonosának hozzájárulása. A rendelet szerint a tulajdonos hozzájárulását ez esetben a közterület-használat kérdésében döntési hatáskörrel rendelkező önkormányzati szerv vagy személy hozza, és nem szükséges a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet szerint meghatározott külön döntés(ek) meghozatala.

A 4. §-hoz

E paragrafus a rendelet hatálybalépéséről és a hatályát vesztő rendelkezésekről rendelkezik. Egyrészt a párhuzamos szabályozás elkerülése érdekében (ünnepek előtti alkalmi árusításra vonatkozó szabályok, az üzletek működésének rendjéről, valamint az egyes üzlet nélkül folytatható kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 133/2007. (VI. 13.) Korm. rendelet módosításával összhangban), másrészt korábbi deregulációs hiányosság miatt. A hatálybalépés meghatározása figyelembe veszi, hogy a kihirdetést követően legyen elég idő felkészülni a módosítás gyakorlatba történő beültetésére. Az új szabályokat nem indokolt a hatálybalépést megelőzően benyújtott kérelmek esetén alkalmazni, hiszen a kérelmezők még a korábbi hatályos szöveg ismeretében fogalmazzák meg kérelmeiket.


  Vissza az oldal tetejére