A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

Főv. Kgy. határozatai

kivonat a 2008. március 27-i ülésének jegyzőkönyvéből * 

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

361/2008. (III. 27.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a „Javaslat a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében a pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztésére kiírt pályázat benyújtására” című előterjesztést nem veszi napirendjére.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

362/2008. (III. 27.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a „Javaslat a Közép-magyarországi Operatív Program (KMOP) 4.4.1. „Bentlakásos intézmények korszerűsítése, kiváltása” című konstrukcióba kiemelt projekt benyújtására” című előterjesztést nem veszi napirendjére.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

363/2008. (III. 27.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a „Javaslat a Népliget revitalizáció - indító beruházás című projekt benyújtására a KMOP-2007-5.2.2./B. Budapesti integrált városfejlesztési program - Budapesti kerületi központok fejlesztése című pályázati kiírásra” című előterjesztést nem veszi napirendjére.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

364/2008. (III. 27.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a „A „3 sz. városi főforgalmi út menti lakóterületek zaj elleni védelme” projekt Végrehajtási Szerződésének jóváhagyása”című előterjesztést nem veszi napirendjére.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

365/2008. (III. 27.) Főv. Kgy. h.

napirendjére veszi és 11. pontként tárgyalja meg a „Javaslat a Közép-magyarországi Operatív Program (KMOP) 4.3.1. „Közép-magyarországi Régió fekvőbeteg szakellátási intézmény-rendszerének fejlesztése” című konstrukciókban kiemelt projektek benyújtására, és ehhez kapcsolódóan intézményi beruházási projektek tekintetében projektszervezet felállítására” című előterjesztést.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

366/2008. (III. 27.) Főv. Kgy. h.

napirendjére veszi és 14. pontként tárgyalja meg „A kulturális közhasznú társaságok közszolgáltatási szerződései” című előterjesztést.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

367/2008. (III. 27.) Főv. Kgy. h.

napirendjére veszi és 23. pontként tárgyalja meg a „Javaslat az 1087 Budapest, Fiumei út 17. számú (hrsz.: 34720), valamint az 1121 Budapest, Szilassy u. 6. (hrsz.: 10513) szám alatti ingatlan tulajdonjogának rendezésére” című előterjesztést.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

368/2008. (III. 27.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a „Javaslat a Budapest Szíve Projekt Irányító Bizottságok tagjaira” című előterjesztést nem veszi napirendjére.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

369/2008. (III. 27.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a „Javaslat a ’Budapest Egészségügyi Modell’ kialakításával kapcsolatos döntésekre” című előterjesztést nem veszi napirendjére.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

370/2008. (III. 27.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a „Javaslat a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési szabályzatáról szóló 7/1992. (III. 26.) Főv. Kgy. rendelet módosítására” című előterjesztést nem veszi napirendjére.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

371/2008. (III. 27.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a BKV Zrt. használtbusz beszerzésével kapcsolatos felügyelőbizottsági vizsgálati jelentést nem veszi napirendjére.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

372/2008. (III. 27.) Főv. Kgy. h.

az ülés napirendjét az alábbiakban állapítja meg:

1. Javaslat a Fővárosi Szabályozási Kerettervről szóló 46/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet módosítására. (XXII. kerület, Kápolna utca-Hűség utca-Erzsébet királyné út-Kapu utca által határolt terület)

2. Javaslat a Budapest főváros közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen járművek tárolásának szabályozásáról szóló 19/2005. (IV. 22.) Főv. Kgy. rendelet módosítására.

3. Javaslat a nevelési-oktatási intézmények feladatracionalizálása miatti végleges létszámleépítések központi költségvetésből történő biztosítására benyújtandó végleges pályázati anyagra az 1643/2007. (X. 25.) Főv. Kgy. határozat értelmében.

4. Javaslat az ÉPTISZK Kht. kölcsönszerződésének módosítására és a BETISZK Kht.-val kölcsönszerződés megkötésére.

5. Javaslat a „Modell Divatiskola új székhelyének kialakítása” beruházás módosítására.

6. Javaslat a Fővárosi Pedagógus és Nővérszálló további hasznosítására.

7. Javaslat gyermekvédelmi intézmények alapító okiratainak módosítására.

8. Javaslat emlékmű állítására a katinyi mészárlás áldozatainak tiszteletére.

9. Javaslat a Közép-magyarországi Operatív Program (KMOP) 4.3.1. „Közép-magyarországi Régió fekvőbeteg szakellátási intézményrendszerének fejlesztése” című konstrukciókban kiemelt projektek benyújtására, és ehhez kapcsolódóan intézményi beruházási projektek tekintetében projektszervezet felállítására.

10. A Fővárosi Közterületi Parkolási Társulás alapító okiratának és szerződésének módosítása.

11. Budapest XI. 2903/1 hrsz. (Andor u. közterület) részterületének (422+35 m2) kivonása az önkormányzat forgalomképtelen törzsvagyonából a 4-es metró kelenföldi járműtelepe telekalakításával kapcsolatos telekhatár kiigazítás végrehajtásához.

12. Javaslat a „8413 Sportcélú támogatás” cím felosztására és egyben társadalmi szervezetek támogatására.

13. Javaslat egyedi kérelmek támogatására a „8413 Sportcélú támogatás” cím előirányzata terhére.

14. Javaslat a Magyar Öttusa Szövetség által megrendezésre kerülő 2008. évi Felnőtt Öttusa Világbajnokság Támogatási Szerződésének jóváhagyására.

15. A kulturális közhasznú társaságok közszolgáltatási szerződései.

16. Javaslat a Fővárosi Tűzoltóparancsnokság alapító okiratának módosítására.

17. Javaslat Budapest Főváros Önkormányzata és Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata közötti, a közterület-felügyeleti feladatok átadás-átvételéről szóló megállapodás megkötésére.

18. Javaslat Budapest Főváros Önkormányzata és Budapest VIII. kerület Józsefváros Önkormányzata között a közterület-felügyeleti feladatok átadás-átvételéről, ellátásáról szóló megállapodás módosítására.

19. Javaslat a BKV Zrt. DBR Metró Projekt Igazgatóság 2007. évi igazgatási költség felhasználásának és 2008. évi költségvetésének elfogadására.

20. Együttműködési nyilatkozat az Európai Űrkutatási Ügynökséggel (ESA), részvétel az ESA „Városi hőszigetek és városi termográfia” projektben.

21. Javaslat a XXII. kerületi Tomori Pál utca átnevezésére Fehérmező közre, valamint a XXII. kerületi névtelen közterület elnevezésére Tomori Pál utcának.

22. Csatlakozás a Föld Órája WWF kezdeményezéshez.

23. Beszámoló a Vagyonnyilatkozat-Ellenőrző és Összeférhetetlenséget Vizsgáló Bizottság 2007. évi tevékenységéről, a 2008. január 1-31. közötti vagyonnyilatkozat-tételről.

24. Javaslat az 1087 Budapest, Fiumei út 17. számú (hrsz.: 34720), valamint az 1121 Budapest, Szilassy u. 6. (hrsz.: 10513) szám alatti ingatlan tulajdonjogának rendezésére.

25. Előterjesztés a Fővárosi Önkormányzat környezetbarát működését elősegítő intézkedésekről.

26/a. Jelentés a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról.

A napirend 1. pontja: Javaslat a Fővárosi Szabályozási Kerettervről szóló 46/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet módosítására. (XXII. kerület Kápolna utca-Hűség utca-Erzsébet királyné út-Kapu utca által határolt terület.)

Előadó: Ikvai-Szabó Imre

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

373/2008. (III. 27.) Főv. Kgy. h.

elfogadja a Fővárosi Szabályozási Kerettervről szóló 46/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendeletének módosításáról szóló 16/2008. (IV. 11.) Főv. Kgy. rendeletének a Budapest XXII. kerület, Kápolna utca-Hűség utca-Erzsébet királyné út-Kapu utca által határolt területre vonatkozó 1. számú mellékletét.

A Fővárosi Közgyűlés

a mellékletnek megfelelő tartalommal megalkotja 16/2008. (IV. 11.) Főv. Kgy. rendeletét a Fővárosi Szabályozási Kerettervről szóló 46/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

374/2008. (III. 27.) Főv. Kgy. h.

felkéri a főpolgármestert, hogy a módosítás fővárosi nyilvántartáson történő átvezetéséről gondoskodjon.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 2. pontja: Javaslat a Budapest főváros közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen járművek tárolásának szabályozásáról szóló 19/2005. (IV. 22.) Főv. Kgy. rendelet módosítására.

Előadó: Ikvai-Szabó Imre

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

375/2008. (III. 27.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el Wertán Zsolt ügyrendi indítványát, mely szerint a „Javaslat a Budapest főváros közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen járművek tárolásának szabályozásáról szóló 19/2005. (IV. 22.) Főv. Kgy. rendelet módosítására” című napirend után harmadik pontként tárgyalja a BKV Zrt. használtbusz beszerzésével kapcsolatos felügyelőbizottsági vizsgálati jelentést.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

376/2008. (III. 27.) Főv. Kgy. h.

Balogh György részére hozzászólási jogot biztosít.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

377/2008. (III. 27.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el Tarlós István módosító indítványát, mely szerint:

„A Fővárosi Közgyűlés megalkotja .../2008. (...) önkormányzati rendeletét Budapest főváros közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen járművek tárolásának szabályozásáról szóló 19/2005. (IV. 22.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról szóló 74/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet hatályon kívül helyezéséről az 1. sz. melléklet szerinti tartalommal.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a tárgybeli rendelet módosítását, az előzetes hatásvizsgálatok lefolytatását és a szakmai szervezetekkel, kamarákkal történő egyeztetést követően terjessze elő megtárgyalásra a Fővárosi Közgyűlésnek”.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

378/2008. (III. 27.) Főv. Kgy. h.

kinyilvánítja szándékát arra vonatkozóan, hogy a teherforgalmi behajtási díjakból befolyó összegeket - a Parking Kft. működési költségein, a P+R parkolók létesítési és üzemeltetési költségein felüli részben - a budapesti tömegközlekedés fejlesztésére kívánja fordítani.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

379/2008. (III. 27.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a Fővárosi Közgyűlés következő rendes ülésére készítsen előterjesztést a teherforgalmi behajtási díjból befolyó összegek felhasználására vonatkozóan, különös tekintettel a beérkező források tömegközlekedés fejlesztésére történő átcsoportosíthatóságára.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés áprilisi rendes ülése

Felelős: dr. Demszky Gábor

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 17/2008. (IV. 11.) Főv. Kgy. rendeletét Budapest főváros közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen járművek tárolásának szabályozásáról szóló 19/2005. (IV. 22.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról a 2. számú melléklet szerinti tartalommal.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

380/2008. (III. 27.) Főv. Kgy. h.

felkéri a főpolgármestert, hogy a 19/2005. (IV. 22.) Főv. Kgy. rendelet módosításának tapasztalatairól adjon részletes tájékoztatást a Közgyűlés számára a 2008. júniusi ülésen. Egyben úgy dönt, hogy ezen időszak tapasztalatait egyeztesse a fuvarozó szakma képviselővel, s amennyiben indokolt, tegyen javaslatot a rendelet módosítására.

A napirend 3. pontja: Javaslat emlékmű állítására a katinyi mészárlás áldozatainak tiszteletére.

Előadó: dr. Demszky Gábor

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

381/2008. (III. 27.) Főv. Kgy. h.

támogatja az Óbudán - az Amfiteátrum mellett, az Árpád Gimnázium előtt található közterület - „Katinyi Mártírok Parkjának” történő elnevezését.

382/2008. (III. 27.) Főv. Kgy. h.

Emlékművet kíván felállítani a „Katinyi Mártírok Parkjában”, mely emlékmű megvalósítására pályázatot ír ki. Felkéri a főpolgármestert, hogy a „Helyi önkormányzatok és szerveik, köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat és hatásköreiről szóló” 1991. évi XX. törvény 109. § (2) bekezdésében foglaltak alapján járjon el a kerületi önkormányzat egyetértése érdekében. Felkéri továbbá a főpolgármestert, gondoskodjon a pályázat előkészítéséről és a pályázati kiírásnak a Közgyűlés elé, jóváhagyásra történő beterjesztéséről.

Határidő: a kerületi önkormányzat egyetértését követően 30 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

383/2008. (III. 27.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a forrás biztosítása érdekében csökkenti 30 M Ft-tal a „9300 Általános Tartalék” cím kiadási előirányzatát és ugyanezzel az összeggel előirányzatot biztosít a „9112 Évközi Indítású Beruházások” címen belül az új „Katinyi Mártírok Emlékműve elkészítése” feladatra.

384/2008. (III. 27.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a szükséges költségvetési rendeletmódosítási javaslatot terjessze a Fővárosi Közgyűlés elé.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés áprilisi rendes ülése

Felelős: dr. Demszky Gábor

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

385/2008. (III. 27.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el Wertán Zsoltnak a BKV Zrt. használtbusz beszerzésével kapcsolatos felügyelőbizottsági vizsgálati jelentés ebédszünet előtti utolsó pontként történő tárgyalására irányuló ügyrendi indítványát.

A napirend 4. pontja: Javaslat a nevelési-oktatási intézmények feladatracionalizálása miatti végleges létszámleépítések központi költségvetésből történő biztosítására benyújtandó végleges pályázati anyagra az 1643/2007. (X. 25.) Főv. Kgy. határozat értelmében.

Előadó: Horváth Csaba

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

386/2008. (III. 27.) Főv. Kgy. h.

a beterjesztett határozati javaslatot nem fogadja el.

A napirend 5. pontja: Javaslat az ÉPTISZK Kht. kölcsönszerződésének módosítására és a BETISZK Kht.-val kölcsönszerződés megkötésére.

Előadó: Horváth Csaba

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

387/2008. (III. 27.) Főv. Kgy. h.

a beterjesztett határozati javaslatot nem fogadja el.

A napirend 6. pontja: Javaslat a „Modell Divatiskola új székhelyének kialakítása” beruházás módosítására.

Előadó: Horváth Csaba

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

388/2008. (III. 27.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a „Javaslat a BKV Zrt. DBR Metró Projekt Igazgatóság 2007. évi igazgatási költség felhasználásának és 2008. évi költségvetésének elfogadására” című napirendet a következő, 7. pontként tárgyalja meg.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

389/2008. (III. 27.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a beruházás megvalósításához szükséges forrás biztosítása érdekében megemeli a „Modell Divatiskola új székhelyének kialakítása” feladat teljes költségét 35,4 M Ft-tal úgy, hogy a „9112 Évközi indítású beruházások” címen belül intézményhálózat szerkezet-átalakítása előirányzatát 35,4 M Ft-tal csökkenti, ezzel egyidejűleg azonos összeggel megemeli a 3557 „Modell Divatiskola új székhelyének kialakítása” céljelleggel támogatott intézményi beruházás előirányzatát.

390/2008. (III. 27.) Főv. Kgy. h.

A „Modell Divatiskola új székhelyének kialakítása” feladat módosított engedélyokiratát elfogadja a melléklet szerint.

391/2008. (III. 27.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a szükséges előirányzat módosítást terjessze a soron következő rendeletmódosító Közgyűlés elé.

Határidő: a Közgyűlés áprilisi ülése

Felelős: dr. Demszky Gábor

392/2008. (III. 27.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy intézkedjen a módosított engedélyokirat soron kívüli aláírásáról és kiadásáról.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 7. pontja: Javaslat a BKV Zrt. DBR Metró Projekt Igazgatóság 2007. évi igazgatási költség felhasználásának és 2008. évi költségvetésének elfogadására.

Előadó: Ikvai-Szabó Imre

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

393/2008. (III. 27.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a BKV Zrt. Igazgatósága soron következő ülésén tárgyalja a felügyelőbizottság vizsgálati jelentését a használtbusz-beszerzés ügyében és hajtsa végre a felügyelőbizottság ide vonatkozó határozatait.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

394/2008. (III. 27.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el dr. Bagdy Gábor módosító indítványát, mely szerint:

„A Fővárosi Közgyűlés úgy dönt, hogy eseti jelleggel elvonja a Gazdasági Bizottság hatáskörét, és mint a BKV Zrt. egyszemélyi tulajdonosa, a BKV Zrt. vezérigazgatója munkajogi helyzetének rendezésére vonatkozó előterjesztéssel a 2008. áprilisi közgyűlésen kíván foglalkozni.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor”.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

395/2008. (III. 27.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el dr. Bagdy Gábor módosító indítványát, mely szerint:

„A Fővárosi Közgyűlés felkéri a BKV Zrt. Felügyelőbizottságát, hogy az autóbusztender vizsgálatát a BKV Zrt. közbeszerzési szabályzatának figyelembevételével, hatásköri-felelősségi szempontból, ha kell, szakértők bevonásával vizsgálja meg és terjessze a 2008. évi áprilisi közgyűlés elé.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor”.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

396/2008. (III. 27.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el dr. Bagdy Gábor módosító indítványát, mely szerint:

„A Fővárosi Közgyűlés felkéri a BKV Zrt. Felügyelőbizottságát, hogy a Felügyelőbizottság 20/2008. és 25/2008. számú határozatát hajtsa végre, és erről a Fővárosi Közgyűlést tájékoztassa.

Határidő: 30 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor”.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

397/2008. (III. 27.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el Tarlós István és Wintermantel Zsolt módosító indítványát, mely szerint:

„A Fővárosi Közgyűlés eseti jelleggel elvonja a Gazdasági Bizottság hatáskörét és a BKV Zrt. tulajdonosi jogkörében eljárva felkéri a BKV Zrt. Igazgatóságát, hogy a BKV Zrt. és az AAM Zrt. között a 4-es metróval összefüggésben megkötött tanácsadói keretszerződését a DBR létszámának megemelését követően ne használja ki, a létszámemelés után további teljesítéseket ne rendeljen meg.

Határidő: 2008. július 31”.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

398/2008. (III. 27.) Főv. Kgy. h.

elfogadja a BKV Zrt. DBR Metró Projekt Igazgatóság 2007. évi igazgatási költségeinek felhasználásáról készült elszámolást.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

399/2008. (III. 27.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja a DBR Metró Projekt Igazgatóság 2008. évi igazgatási költségeinek előirányzatát 678 152 000 Ft összegben, melyből:

- a finanszírozási szerződés alapján finanszírozandó összeg: 386 400 000 Ft.

- fővárosi költségmegelőlegezés: 291 752 000 Ft

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

400/2008. (III. 27.) Főv. Kgy. h.

felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a Magyar Államkincstár és a BKV Zrt. értesítéséről az igazgatási költségvetésnek a Fővárosi Önkormányzat általi elfogadásáról.

Határidő: 15 munkanap

Felelős: dr. Demszky Gábor

401/2008. (III. 27.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a Fővárosi Közgyűlés következő ülésére készítsen tájékoztatót a BKV Zrt. 2007. január 1. és 2008. március 25. között megkötött minden tanácsadói szerződéséről, mely tartalmazza azok időtartamát, a megbízott cégek nevét, a szerződések tárgyát, ellenértékét.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés következő ülése

Felelős: dr. Demszky Gábor

402/2008. (III. 27.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy készítsen előterjesztést az AAM 4-es metróval összefüggő tanácsadói szerződéseinek a metróprojekt költségvetésébe történő integrációjáról, a metróberuházás projektmenedzsmentjével összefüggő tanácsadói szerződések BKV Zrt. működési költségvetéséből történő finanszírozása helyett.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés következő ülése

Felelős: dr. Demszky Gábor

403/2008. (III. 27.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a negyedévenkénti 4-es metró előrehaladási jelentések részeként adjon részletes tájékoztatást az adott negyedévben az AAM Zrt.-vel a metróberuházás kapcsán megkötött tanácsadói szerződések keretében történt teljesítésekről és kifizetésekről.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 8. pontja: Javaslat a Fővárosi Pedagógus és Nővérszálló további hasznosítására.

Előadó: Horváth Csaba

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

404/2008. (III. 27.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el Kucsák Lászlónak az előterjesztés napirendről történő levételére irányuló ügyrendi indítványát.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

405/2008. (III. 27.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy 2008. június 30-i hatállyal a Pedagógus és Nővérszállót (Budapest IX., Gyáli út 33-35.) mint önállóan gazdálkodó költségvetési intézményt jogutóddal megszünteti.

Határidő: 2008. június 30.

Felelős: dr. Demszky Gábor

406/2008. (III. 27.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a Pedagógus és Nővérszálló (Budapest IX., Gyáli út 33-35.) megszüntető okiratát az 1. számú melléklet szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert a megszüntető okirat aláírására és kiadására.

Határidő: 2008. június 30.

Felelős: dr. Demszky Gábor

407/2008. (III. 27.) Főv. Kgy. h.

Jogutódként kijelöli a szociális ágazatba tartozó Fővárosi Önkormányzat Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményeit (1134 Budapest, Dózsa Gy. út 152.)

Határidő: 2008. július 1.

Felelős: dr. Demszky Gábor

408/2008. (III. 27.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Fővárosi Önkormányzat Budapesti Módszertani Központ és Intézményei Budapest XIII., Dózsa György út 152. alapító okiratát a 2/B. sz. melléklet szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert az alapító okirat módosítás aláírására, valamint a Fővárosi Önkormányzat Budapesti Módszertani Központ és Intézményei Budapest XIII., Dózsa György út 152. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratának a 2/C. sz. melléklet szerinti tartalommal történő kiadására.

Határidő: 2008. július 1.

Felelős: dr. Demszky Gábor

409/2008. (III. 27.) Főv. Kgy. h.

A Fővárosi Közgyűlés Egészségügyi és Szociálpolitikai Bizottságának az SZMSZ 5. sz. mellékletének 27. pontjában foglaltak szerinti hatáskörét eseti jelleggel elvonva hozzájárul és engedélyezi, hogy a Budapest IX., Gyáli út 33-35 sz. alatti intézményben a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. 80. § (3) bek. f) pontja szerinti ellátási forma -150 férőhelyen - kerüljön kialakításra, egyben felkéri a főpolgármestert a működési engedélyeztetési eljárás mielőbbi megkezdésére/lefolytatására.

Határidő: 2008. május 31.

Felelős: dr. Demszky Gábor

410/2008. (III. 27.) Főv. Kgy. h.

Az intézmény megszüntetéséhez kapcsolódóan 2008. június 30-i hatállyal 17 álláshelyet véglegesen megszüntet az alábbiak szerint:

Címkód Intézmény megnevezése Megszűnő álláshelyek
3201 Pedagógus és Nővérszálló 17

411/2008. (III. 27.) Főv. Kgy. h.

A létszámleépítéshez kapcsolódó pénzügyi kötelezettségek teljesíthetősége érdekében egyszeri jelleggel, elszámolási kötelezettséggel a „9114 Céltartalék az önkormányzati szerkezetátalakításhoz kapcsolódó kiadásokra” cím előirányzatának 26 950 E Ft-tal történő csökkentésével egyidejűleg megemeli a

„3201 Pedagógus és Nővérszálló” cím támogatási és kiadási előirányzatát 26 950 E Ft-tal

ebből: személyi juttatás 20 417 E Ft

munkaadókat terhelő járulékok 16 533 E Ft

412/2008. (III. 27.) Főv. Kgy. h.

Kötelezettséget vállal a 2009. évi kifizetésekhez szükséges fedezet biztosítására a következők szerint:

„2127 Fővárosi Önkormányzat Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei részére támogatási és kiadási előirányzatát 3988 E Ft-tal

ebből: személyi juttatás 3021 E Ft

munkaadókat terhelő járulékok 1967 E Ft

Határidő: 2009. évi költségvetés

Felelős: dr. Demszky Gábor

413/2008. (III. 27.) Főv. Kgy. h.

Pályázatot nyújt be 16 fő végleges létszámleépítéséhez kapcsolódó többletkiadások központi költségvetésből történő biztosítására.

A létszámcsökkentéssel érintett dolgozóknak az önkormányzat költségvetési szerveinél a meglévő üres álláshelyeken, vagy a tervezett új álláshelyeken, illetve szervezeti változás, feladatátadás következtében az önkormányzat fenntartói körén kívüli munkáltatónál történő - munkaviszonyban töltött ideje folyamatosságának megszakítása nélküli - továbbfoglalkoztatására nincs lehetőség. A pályázati kiírásnak megfelelően a megszüntetett álláshelyek legalább 5 évig nem állíthatók vissza, kivéve, ha jogszabályból adódó többletfeladatok ezt indokolttá teszik.

Felhatalmazza a főpolgármestert a pályázat aláírására és benyújtására.

Határidő: 2008. szeptember

Felelős: dr. Demszky Gábor

414/2008. (III. 27.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy amennyiben a benyújtandó pályázatban a létszám eltér a 413/2008. (III. 27.) Főv. Kgy. határozatban szereplőtől (16 fő) a végleges pályázati anyagra vonatkozó javaslatot a Fővárosi Közgyűlés 2008. szeptemberi ülése elé kell terjeszteni.

Határidő: Fővárosi Közgyűlés szeptemberi ülése

Felelős: dr. Demszky Gábor

415/2008. (III. 27.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy az intézmény működési feltételeinek biztosítása érdekében egyszeri jelleggel, elszámolási kötelezettséggel a „9114 Céltartalék az önkormányzati szerkezetátalakításhoz kapcsolódó kiadásokra” cím előirányzatának 20 000 E Ft-tal történő csökkentésével egyidejűleg megemeli a

„3201 Pedagógus és Nővérszálló” cím támogatási és kiadási előirányzatát 20 000 E Ft-tal

ebből: személyi juttatás 15 152 E Ft

munkaadókat terhelő járulékok 14 848 E Ft

416/2008. (III. 27.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy intézkedjen a 20 000 E Ft soron kívüli átutalására.

Határidő: a Közgyűlés döntését követően azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

417/2008. (III. 27.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a szükséges előirányzat-módosítást terjessze a Közgyűlés soron következő költségvetési rendeletmódosító ülése elé.

Határidő: 2008. április

Felelős: dr. Demszky Gábor

418/2008. (III. 27.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a Pedagógus és Nővérszálló záróbeszámolóját 2008. június 30-i fordulónappal teljes körűen, az éves költségvetési beszámolónak megfelelő tartalommal készítse el és a döntéshez kapcsolódó költségvetési előirányzat rendezésére vonatkozó javaslattal együtt terjessze a Fővárosi Közgyűlés elé.

Határidő: 2008. szeptember

Felelős: dr. Demszky Gábor

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 18/2008. (IV. 11.) Főv. Kgy. rendeletét a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/1992. (III. 26.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról a 3. számú melléklet szerint.

Megalkotja 19/2008. (IV. 11.) Főv. Kgy. rendeletét a Fővárosi Önkormányzat által fenntartott oktatási-nevelési intézményekben alkalmazandó térítési díjak és tandíjak megállapításának szabályairól szóló 73/1996. (XII. 20.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról.

(4. sz. melléklet)

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

419/2008. (III. 27.) Főv. Kgy. h.

felkéri a főpolgármestert, hogy a jogutód intézményben biztosítsa a gyermekvédelmi intézményekből és utógondozásból kikerülő fiatalok számára a szállást önköltséges alapon.

Határidő: folyamatos

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 9. pontja: Javaslat gyermekvédelmi intézmények alapító okiratainak módosítására.

Előadó: Horváth Csaba

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

420/2008. (III. 27.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy dr. Steiner Pál és Rétvári Bence ügyrendi indítványáról egyben kíván szavazni.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

421/2008. (III. 27.) Főv. Kgy. h.

napirendjére veszi és 10. pontként tárgyalja meg a „Javaslat a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében a pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztésére kiírt pályázat benyújtására”, 11. pontként tárgyalja meg a „Javaslat a Közép-Magyarországi Operatív Program (KMOP) 4.4.1. „Bentlakásos intézmények korszerűsítése, kiváltása” című konstrukcióba kiemelt projekt benyújtására”, 12. pontként tárgyalja meg a „Javaslat a Népliget revitalizáció - indító beruházás című projekt benyújtására a KMOP-2007-5.2.2./B Budapesti integrált városfejlesztési program - Budapesti kerületi központok fejlesztése című pályázati kiírásra”, 13. pontként tárgyalja meg „A „3 sz. városi főforgalmi út menti lakóterületek zaj elleni védelme” projekt Végrehajtási Szerződésének jóváhagyása”, 14. pontként tárgyalja meg a „Javaslat a Budapest Szíve Projekt Irányító Bizottságok tagjaira” és 15. pontként tárgyalja meg a „Javaslat a BKV Zrt. viteldíjait megállapító rendelet módosítására - Kisgyerekes bérlet bevezetése” című előterjesztéseket.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

422/2008. (III. 27.) Főv. Kgy. h.

napirendjére veszi és 20. pontként tárgyalja meg a „Javaslat a nevelési-oktatási intézmények feladatracionalizálása miatti végleges létszámleépítések központi költségvetésből történő biztosítására benyújtandó végleges pályázati anyagra az 1643/2007. (X. 25.) Főv. Kgy. határozat értelmében” és 21. pontként tárgyalja meg a „Javaslat az ÉPTISZK Kht. kölcsönszerződésének módosítására és a BETISZK Kht.-val kölcsönszerződés megkötésére” című előterjesztéseket.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

423/2008. (III. 27.) Főv. Kgy. h.

módosítja Budapest Főváros Önkormányzatának Aga Gyermekotthona (1186 Budapest, Tövishát utca 2/A) alapító okiratát az 1.b) számú melléklet szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert az alapító okirat módosítás aláírására, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat 1.c) számú melléklet szerinti tartalommal történő aláírására és kiadására.

Határidő: a Közgyűlés döntését követő harminc napon belül

Felelős: dr. Demszky Gábor

424/2008. (III. 27.) Főv. Kgy. h.

Módosítja Budapest Főváros Önkormányzatának Bokréta Lakásotthonai (1087 Budapest, Kerepesi út 33.) alapító okiratát a 2.b) számú melléklet szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert az alapító okirat módosítás aláírására, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat 2.c) számú melléklet szerinti tartalommal történő aláírására és kiadására.

Határidő: a Közgyűlést követő harminc napon belül

Felelős: dr. Demszky Gábor

425/2008. (III. 27.) Főv. Kgy. h.

Módosítja Budapest Főváros Önkormányzatának Gyermekotthona (1023 Budapest, Bólyai u. 11.) alapító okiratát a 3.b) számú melléklet szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert az alapító okirat módosítás aláírására, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat 3.c) számú melléklet szerinti tartalommal történő aláírására és kiadására.

Határidő: a Közgyűlést követő harminc napon belül

Felelős: dr. Demszky Gábor

426/2008. (III. 27.) Főv. Kgy. h.

Módosítja Budapest Főváros Önkormányzatának Esze Tamás Gyermekotthona (1125 Budapest, Diósárok u. 40.) alapító okiratát a 4.b) számú melléklet szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert az alapító okirat módosítás aláírására, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat 4.c) számú melléklet szerinti tartalommal történő aláírására és kiadására.

Határidő: a Közgyűlést követő harminc napon belül

Felelős: dr. Demszky Gábor

427/2008. (III. 27.) Főv. Kgy. h.

Módosítja Budapest Főváros Önkormányzatának Gyermekotthona (1184 Budapest, Gyöngyvirág u. 28.) alapító okiratát az 5.b) számú melléklet szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert az alapító okirat módosítás aláírására, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat 5.c) számú melléklet szerinti tartalommal történő aláírására és kiadására.

Határidő: a Közgyűlést követő harminc napon belül

Felelős: dr. Demszky Gábor

428/2008. (III. 27.) Főv. Kgy. h.

Módosítja Budapest Főváros Önkormányzatának Hungária Általános Iskolája és Kollégiuma (1192 Budapest, Hungária út. 36.) alapító okiratát a 6.b) számú melléklet szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert az alapító okirat módosítás aláírására, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat 6.c) számú melléklet szerinti tartalommal történő aláírására és kiadására.

Határidő: a Közgyűlést követő harminc napon belül

Felelős: dr. Demszky Gábor

429/2008. (III. 27.) Főv. Kgy. h.

Módosítja Budapest Főváros Önkormányzatának Hűvösvölgyi Gyermekotthona (1021 Budapest, Hűvösvölgyi út 165.) alapító okiratát a 7.b) számú melléklet szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert az alapító okirat módosítás aláírására, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat 7.c) számú melléklet szerinti tartalommal történő aláírására és kiadására.

Határidő: a Közgyűlést követő harminc napon belül

Felelős: dr. Demszky Gábor

430/2008. (III. 27.) Főv. Kgy. h.

Módosítja Budapest Főváros Önkormányzatának Kaffka Margit Gyermekotthona (1122 Budapest, Acsády Ignác u. 3.) alapító okiratát a 8.b) számú melléklet szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert az alapító okirat módosítás aláírására, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat 8.c) számú melléklet szerinti tartalommal történő aláírására és kiadására.

Határidő: a Közgyűlést követő harminc napon belül

Felelős: dr. Demszky Gábor

431/2008. (III. 27.) Főv. Kgy. h.

Módosítja Budapest Főváros Önkormányzatának Kornis Klára Gyermekotthona és Szakiskolája (1042 Budapest, Árpád út 199.) alapító okiratát a 9.b) számú melléklet szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert az alapító okirat módosítás aláírására, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat 9.c) számú melléklet szerinti tartalommal történő aláírására és kiadására.

Határidő: a Közgyűlést követő harminc napon belül

Felelős: dr. Demszky Gábor

432/2008. (III. 27.) Főv. Kgy. h.

Módosítja Budapest Főváros Önkormányzatának Gyermekotthona (1158 Budapest, Pestújhelyi út 66.) alapító okiratát a 10.b) számú melléklet szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert az alapító okirat módosítás aláírására, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat 10.c) számú melléklet szerinti tartalommal történő aláírására és kiadására.

Határidő: a Közgyűlést követő harminc napon belül

Felelős: dr. Demszky Gábor

433/2008. (III. 27.) Főv. Kgy. h.

Módosítja Budapest Főváros Önkormányzatának Nyitott Világ Fejlesztő Iskolája (1125 Budapest, Diósárok u. 40.) alapító okiratát a 11.b) számú melléklet szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert az alapító okirat módosítás aláírására, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat 11.c) számú melléklet szerinti tartalommal történő aláírására és kiadására.

Határidő: a Közgyűlést követő harminc napon belül

Felelős: dr. Demszky Gábor

434/2008. (III. 27.) Főv. Kgy. h.

Módosítja Budapest Főváros Önkormányzatának Szilágyi Erzsébet Gyermekotthona (1038 Budapest, Dózsa György út 44.) alapító okiratát a 12.b) számú melléklet szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert az alapító okirat módosítás aláírására, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat 12.c) számú melléklet szerinti tartalommal történő aláírására és kiadására.

Határidő: a Közgyűlést követő harminc napon belül

Felelős: dr. Demszky Gábor

435/2008. (III. 27.) Főv. Kgy. h.

Módosítja Budapest Főváros Önkormányzatának Gyermekotthona (1103 Budapest, Szlávy u. 40.) alapító okiratát a 13.b) számú melléklet szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert az alapító okirat módosítás aláírására, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat 13.c) számú melléklet szerinti tartalommal történő aláírására és kiadására.

Határidő: a Közgyűlést követő harminc napon belül

Felelős: dr. Demszky Gábor

436/2008. (III. 27.) Főv. Kgy. h.

Módosítja Budapest Főváros Önkormányzatának Általános Iskolai Kollégiuma (1022 Budapest, Tapolcsányi út 4.) alapító okiratát a 14.b) számú melléklet szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert az alapító okirat módosítás aláírására, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat 14.c) számú melléklet szerinti tartalommal történő aláírására és kiadására.

Határidő: a Közgyűlést követő harminc napon belül

Felelős: dr. Demszky Gábor

437/2008. (III. 27.) Főv. Kgy. h.

Módosítja Budapest Főváros Önkormányzatának Gyermekotthona (1211 Budapest, Templom u. 13.) alapító okiratát a 15.b) számú melléklet szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert az alapító okirat módosítás aláírására, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat 15.c) számú melléklet szerinti tartalommal történő aláírására és kiadására.

Határidő: a Közgyűlést követő harminc napon belül

Felelős: dr. Demszky Gábor

438/2008. (III. 27.) Főv. Kgy. h.

Módosítja Budapest Főváros Önkormányzatának Vasvári Pál Gyermekotthona (1121 Budapest, Budakeszi út 48.) alapító okiratát a 16.b) számú melléklet szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert az alapító okirat módosítás aláírására, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat 16.c) számú melléklet szerinti tartalommal történő aláírására és kiadására.

Határidő: a Közgyűlést követő harminc napon belül

Felelős: dr. Demszky Gábor

439/2008. (III. 27.) Főv. Kgy. h.

Módosítja Budapest Főváros Önkormányzatának Zirzen Janka Gyermekotthona (1021 Budapest, Heinrich István u 2.) alapító okiratát a 17.b) számú melléklet szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert az alapító okirat módosítás aláírására, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat 17.c) számú melléklet szerinti tartalommal történő aláírására és kiadására.

Határidő: a Közgyűlést követő harminc napon belül

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 10. pontja: Javaslat a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében a pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztésére kiírt pályázat benyújtására.

Előadó: Horváth Csaba

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

440/2008. (III. 27.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy az előterjesztés szerint pályázatot nyújt be a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett „A pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése” támogatására kiírt pályázati felhívásnak megfelelően az alábbi intézmények tekintetében.

- Budapest Főváros Önkormányzatának Gyermekotthona és Általános Iskolája (2841 Oroszlány, Rákóczi u. 53.)

- Budapest Főváros Önkormányzat II. Rákóczi Ferenc Gyermekotthona és Általános Iskolája (8644 Alsóbélatelep, Báthory u. 14.)

- Budapest Főváros Önkormányzat Kossuth Zsuzsa Gyermekotthona és Általános Iskolája (2061 Bicske, Kossuth Lajos u. 42.)

- Általános Iskola és Gyermekotthon (8418 Bakonyoszlop, Kossuth u. 1.)

441/2008. (III. 27.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert a pályázati eljárás során felmerülő szükséges intézkedések megtételére, a dokumentációk, és a pályázati űrlap aláírására.

Határidő: a pályázati eljárás befejezéséig

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 11. pontja: Javaslat a Közép-Magyarországi Operatív Program (KMOP) 4.4.1. „Bentlakásos intézmények korszerűsítése, kiváltása” című konstrukcióba kiemelt projekt benyújtására.

Előadó: Ikvai-Szabó Imre

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

442/2008. (III. 27.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy pályázatot kíván benyújtani a KMOP-2008-4.4.1. Bentlakásos intézmények korszerűsítése, kiváltása című kiemelt projekt pályázatra és felhatalmazza a főpolgármestert, hogy a pályázati dokumentációt írja alá és nyújtsa be.

Határidő: 2008. március 28.

Felelős: dr. Demszky Gábor

443/2008. (III. 27.) Főv. Kgy. h.

A 2008. évi költségvetésben szereplő „Idősek otthoni férőhelyek kialakítása (puffer intézmény)” elnevezésű feladatot „Bentlakásos intézmény kiváltása idősek otthona építésével” elnevezésű feladatra változtatja, és jóváhagyja a célokmány 4. sz. módosítását 1009,6 M Ft-os összköltséggel, a 2. számú melléklet szerinti tartalommal és felhatalmazza a főpolgármestert a célokmány aláírására.

Határidő: a határozat meghozatalát követő 15. nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

444/2008. (III. 27.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a döntéshez kapcsolódó költségvetési rendelet módosítására vonatkozó javaslatot terjessze a Fővárosi Közgyűlés elé.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés 2008. április havi rendes ülése

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 12. pontja: Javaslat a Népliget revitalizáció - indító beruházás című projekt benyújtására a KMOP-2007-5.2.2./B Budapesti integrált városfejlesztési program - Budapesti kerületi központok fejlesztése című pályázati kiírásra.

Előadó: Ikvai-Szabó Imre

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

445/2008. (III. 27.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a Népliget revitalizáció, indító beruházás tárgyú projekt megvalósítása érdekében pályázatot kíván benyújtani a KMOP-2007-5.2.2./B Budapesti integrált városfejlesztési program - Budapesti kerületi központok fejlesztése címen meghirdetett kiírásra. Felhatalmazza a főpolgármestert, hogy a pályázati dokumentációt írja alá és nyújtsa be.

Határidő: 2008. április 25.

Felelős: dr. Demszky Gábor

446/2008. (III. 27.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a 1. számú melléklet szerinti Előzetes Akcióterületi Tervet és felkéri a főpolgármestert annak - a pályázati dokumentáció részeként történő - benyújtására.

Határidő: 2008. április 25.

Felelős: dr. Demszky Gábor

447/2008. (III. 27.) Főv. Kgy. h.

Az SZMSZ 49. § (9) bekezdése alapján eseti jelleggel magához vonja az 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet 12. § (2) bekezdésében foglalt átruházott hatáskört és jóváhagyja a „Népliget revitalizáció, indító beruházás tervezése” beruházási feladat engedélyokiratának 2. számú módosítását a 2. számú melléklet szerinti tartalommal és felhatalmazza a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 2008. április 25.

Felelős: dr. Demszky Gábor

448/2008. (III. 27.) Főv. Kgy. h.

Kijelenti, hogy rendelkezésre áll a „Népliget revitalizáció - indító beruházás” projekt megvalósításához szükséges önerő Budapest Főváros Önkormányzata 2008. évi költségvetés, 7 éves Fejlesztési Terv, Zöldfelület rekonstrukció során. (279 000 000 Ft)

Határidő: 2008. április 25.

Felelős: dr. Demszky Gábor

449/2008. (III. 27.) Főv. Kgy. h.

A „Népliget rekonstrukció, tanulmányterv” elnevezést „Népliget revitalizáció, indító beruházás tervezése” elnevezésre változtatja, és felkéri a főpolgármestert, hogy intézkedjék a változás átvezetéséről a Fővárosi Önkormányzat költségvetésben.

Határidő: Fővárosi Közgyűlés 2008. áprilisi rendes ülése

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 13. pontja: A „3 sz. városi főforgalmi út menti lakóterületek zaj elleni védelme” projekt Végrehajtási Szerződésének jóváhagyása.

Előadó: Ikvai-Szabó Imre

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

450/2008. (III. 27.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja és megköti a „3. sz. városi főforgalmi út menti lakóterületek zaj elleni védelme” című projekt Végrehajtási Szerződést az 1. sz. melléklet szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 2008. március 31.

Felelős: dr. Demszky Gábor

451/2008. (III. 27.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja az „M3 autópálya bevezető szakasz, zajvédelem” megnevezésű 4373 azonosító számú engedélyokiratot a 2. sz. mellékletben szereplő tartalommal és felkéri a főpolgármestert annak aláírására, ezzel egyidejűleg hatályon kívül helyezi a Fővárosi Közgyűlés 2008. március 10-i ülésén „a 2008. évi felújítási és beruházási engedélyezési okmányok” című napirendi pont keretében meghozott határozatnak a 4373 azonosító számú engedélyokirat jóváhagyásáról szóló részét.

Határidő: 2008. március 31.

Felelős: dr. Demszky Gábor

452/2008. (III. 27.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy a Végrehajtási Szerződésben szereplő pénzügyi ütemnek megfelelően a Fővárosi Önkormányzat 2008. évi költségvetésében az alábbi módosításokat hajtja végre:

csökkenti: a 8536 Támogatásértékű felhalmozási bevétel előirányzatát 459,9 M Ft-tal, továbbá a 9112 Évközi Indítású beruházások címen belül az M3 autópálya bevezető szakasz zajvédelem feladat előirányzatát 54,0 M Ft-tal, (2009. évi ütem 541,0 M Ft, ebből Norvég Alap támogatás 459,9 M Ft) ezzel egyidejűleg megemeli a 9112 Évközi Indítású beruházások címen belül „Fejlesztések átütemezésének tartalék előirányzatát 81,1 M Ft-tal.

453/2008. (III. 27.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a döntéshez kapcsolódó költségvetési rendelet módosításra vonatkozó javaslatot terjessze a Fővárosi Közgyűlés elé.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés április havi rendes ülése

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 14. pontja: Javaslat a Budapest Szíve Projekt Irányító Bizottságok tagjaira.

Előadó: Ikvai-Szabó Imre, dr. Steiner Pál

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

454/2008. (III. 27.) Főv. Kgy. h.

felhatalmazza Somlyódy Csabát, a Kiemelt Fejlesztések Bizottságának elnökét, Beleznay Éva főépítészt, dr. Gecser Szilvia irodavezetőt, dr. Rák György Gábor pénzügyi szakreferenst, hogy a „Reprezentatív kaputérség kiépítése” és a „Hídfőterek és új pesti korzó kiépítése” Irányító Bizottságban képviseljék a Fővárosi Önkormányzat érdekeit.

Határidő: az Irányító Bizottságok megalakulását követően folyamatosan

Felelős: dr. Demszky Gábor

455/2008. (III. 27.) Főv. Kgy. h.

Felhatalmazza dr. Bródy Péter tanácsadót, hogy a „Belváros új főutcájának kiépítése” Irányító Bizottságban képviselje a Fővárosi Önkormányzat érdekeit.

Határidő: az Irányító Bizottság megalakulását követően folyamatosan

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 15. pontja: Javaslat a BKV Zrt. viteldíjait megállapító rendelet módosítására - Kisgyerekes bérlet bevezetése.

Előadó: dr. Rétvári Bence

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

456/2008. (III. 27.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság hatósági árformába tartozó viteldíjainak legmagasabb hatósági árként való megállapításáról és azok alkalmazási feltételeiről szóló 83/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet módosítására vonatkozó javaslatot.

A napirend 16. pontja: Javaslat a Közép-Magyarországi Operatív Program (KMOP) 4.3.1. „Közép-magyarországi Régió fekvőbeteg szakellátási intézményrendszerének fejlesztése” című konstrukciókban kiemelt projektek benyújtására, és ehhez kapcsolódóan intézményi beruházási projektek tekintetében projektszervezet felállítására.

Előadó: Ikvai-Szabó Imre, Horváth Csaba

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

457/2008. (III. 27.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy kerüljön benyújtásra a KMOP-2008-4.3.1. Közép-magyarországi Régió fekvőbeteg szakellátási intézményrendszerének fejlesztése című kiírt pályázatra a Szent Imre Kórház „B” és „C” épületének rekonstrukciós feladata, amelyhez az önrészt az előterjesztésben nevesített módon biztosítja. Felhatalmazza a főpolgármestert, hogy a pályázati dokumentációt írja alá és nyújtsa be.

Határidő: 2008. április 1.

Felelős: dr. Demszky Gábor

458/2008. (III. 27.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy kerüljön benyújtásra a KMOP-2008-4.3.1. Közép-magyarországi Régió fekvőbeteg szakellátási intézményrendszerének fejlesztése című kiírt pályázatra a Jahn Ferenc Kórház csepeli telephelye (volt Csepeli Weiss Manfréd Kórház) „A”, „B” és „C” jelű épületek rekonstrukciós feladata, amelyhez az önrészt az előterjesztésben nevesített módon biztosítja. Felhatalmazza a főpolgármestert, hogy a pályázati dokumentációt írja alá és nyújtsa be.

Határidő: 2008. április 1.

Felelős: dr. Demszky Gábor

459/2008. (III. 27.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy kerüljön benyújtásra a KMOP-2008-4.3.1. Közép-magyarországi Régió fekvőbeteg szakellátási intézményrendszerének fejlesztése című kiírt pályázatra a Bajcsy-Zsilinszky Kórház „A” épületének rekonstrukciós feladata, amelyhez az önrészt az előterjesztésben nevesí- tett módon biztosítja. Felhatalmazza a főpolgármestert, hogy a pályázati dokumentációt írja alá és nyújtsa be.

Határidő: 2008. április 1.

Felelős: dr. Demszky Gábor

460/2008. (III. 27.) Főv. Kgy. h.

A pályázat benyújtásához szükséges intézményi projekt-menedzsment szervezeti kialakításával az előterjesztésben bemutatott módon egyetért és felkéri a főpolgármestert a továbbiakban szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: 2008. április 1.

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 17. pontja: A Fővárosi Közterületi Parkolási Társulás alapító okiratának és szerződésének módosítása.

Előadó: Ikvai-Szabó Imre

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

461/2008. (III. 27.) Főv. Kgy. h.

A beterjesztett határozati javaslatot nem fogadja el, mely szerint:

„A Fővárosi Közgyűlés úgy dönt, hogy a Fővárosi Közterületi Parkolási Társulás alapító okiratát a 3. sz. melléklet szerinti tartalommal módosítja és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

Jóváhagyja, megköti a Fővárosi Közterületi Parkolási Társulás szerződésének módosítását a 4. sz. melléklet szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor.”

A napirend 18. pontja: Budapest XI., 2903/1 hrsz. (Andor u. közterület) részterületének (422+35 m2) kivonása az Önkormányzat forgalomképtelen törzsvagyonából a 4-es metró kelenföldi járműtelepe telek-alakításával kapcsolatos telekhatár kiigazítás végrehajtásához.

Előadó: Ikvai-Szabó Imre

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

462/2008. (III. 27.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a Ferencvárosi Önkormányzat jegyzője, mint építésügyi hatóság 2007. november 14-én kelt és 2007. december 13-án jogerőre emelkedett VIII-1287/10/2007. sz. „A Kelenföldi Járműtelep” tárgyú határozatában engedélyezetteknek megfelelően a Budapest Főváros Önkormányzat tulajdonát képező Budapest XI. 2903/1 hrsz.-ú Andor utca „közterület” besorolású 1 ha 8421 m2 területű ingatlanból leeső, a telekalakítással érintett 457 m2-nyi terület részét a forgalomképtelen törzsvagyoni körből kivonja, és a területrészt a Budapest Főváros Önkormányzat forgalomképes ingatlan vagyoni körébe helyezi.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

463/2008. (III. 28.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti az előterjesztés mellékletét képező a „Telekszabályozással összefüggő tulajdonjog rendezéséről IV.” tárgyú megállapodást, egyben a 2006/2007. (XI. 29.) Főv. Kgy. határozat első bekezdésének „Jóváhagyja és megköti a Telekszabályozással összefüggő tulajdonjog rendezéséről IV. tárgyú megállapodást” szövegrészt hatályon kívül helyezi.

Felkéri a főpolgármestert az előterjesztés mellékletét képező megállapodás aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 19. pontja: Javaslat a „8413 Sportcélú támogatás” cím felosztására és egyben társadalmi szervezetek támogatására.

Előadó: Ikvai-Szabó Imre

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

464/2008. (III. 27.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy elfogadja az Egészségügyi és Szociálpolitikai Bizottság alábbi módosító indítványát:

Feladat megnevezése Összege (E Ft)
I/9 Budapest Sport Egyesület részére átcsoportosítás utánpótlás nevelésre - különös tekintettel sportiskolai keretek között végzett utánpótlás sport támogatására. 2000
XII. Tartalék keret 8000

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

465/2008. (III. 27.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a „8413 Sportcélú támogatás” cím 2008. évi felosztását az alábbiak szerint jóváhagyja:

Feladat megnevezése Összege (E Ft)
I/1 Budapesti sportszövetségek támogatási keretösszege (20 000 E Ft)
és a sportági szakszövetségek támogatási keretösszege (60 000 E Ft) 80 000
I/2 Budapesti Szabadidősport Szövetség működési támogatása 14 000
I/3 Budapesti Diáksport Szövetség működési támogatása 16 000
I/4a Budapesti Sportszövetségek Szövetsége működési támogatása 7 500
I/4b Budapesti Sportszövetségek Szövetsége részére tagszervezetei
telefonhasználatának kiadásaira 8 000
I/4c Budapesti Sportszövetségek Szövetsége részére tagszervezetei pénzügyi
és számviteli feladatai ellátására 13 100
I/5 Budapesti Sportszövetségek Szövetsége részére a területi szak-és sportszövetségek
kiemelt rendezvény feladatai „R” jelű pályázat bonyolítására 22 000
I/6 Szabadidős sportszervezetek pályázati formában történő támogatására
(SZ jelű pályázat bonyolítására) 16 000 E Ft a Budapesti Sportszövetségek
Szövetsége közreműködésével. 16 000
I/7 Diáksport szervezetek pályázati formában történő támogatására
(D jelű pályázat bonyolítására) 15 000 E Ft a Budapesti Sportszövetségek
Szövetsége közreműködésével. 15 000
I/8 Az „Élen a tanulásban élen a sportban” kitüntető cím átadásával kapcsolatos
ünnepség bonyolítására a Budapesti Diáksport Szövetség részére 1 000
I/9 Budapest Sport Egyesület részére átcsoportosítás utánpótlás nevelésre -
különös tekintettel sportiskolai keretek között végzett utánpótlás sport
támogatására. 2 000
Összesen: 194 600
II. Fővárosi Nemzetközi és EU sportkapcsolatok feladatra a Sportági
Szakszövetségek Budapesti Szövetsége bonyolításában 4 000
III. Fővárosi PR és sportmarketing tevékenység feladatra a Budapesti Sporttanács
bonyolítására 2 000
IV. Fővárosi sportszervezési, igazgatási és egyéb kapcsolódó feladatra
a Budapesti Sporttanács bonyolításában 9 000
V. A Főváros sport szakkiadványai megjelentetése feladatra a Sportági
Szakszövetségek Budapesti Szövetsége bonyolításában. 2 500
VI. A Főváros által lebonyolítandó kerületi, szövetségi értekezletek, jutalmazások
feladatra a Sportági Szakszövetségek Budapesti Szövetsége bonyolításában 5 500
VII. Sportinformációs Rendszer támogatására a Városligeti Műjégpálya részére 4 000
VIII. A kibővített korcsolyaoktatási program működtetésére a Városligeti
Műjégpálya részére 19 000
IX. Sporteszközkölcsönző működtetésének és eszközkínálata bővítésének
támogatására a Városligeti Műjégpálya részére 14 000
X. A IV. Szigeti Sportvarázs fővárosi nagyrendezvény feladatra a Városligeti
Műjégpálya közreműködésével 21 500
XI. Rendkívüli sportcélú feladatokra (egyedi elbírálással) 31 775
XII. Tartalék keret 8 000
Összesen: 121 275
Mindösszesen: 315 875

466/2008. (III. 27.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy a „8413 Sportcélú támogatás” cím 2008. évi előirányzata terhére az alábbi társadalmi szervezeteket támogatja. Jóváhagyja, megköti az 1-6. számú mellékletben foglalt Sportszakmai Együttműködési Megállapodásokat és felkéri a főpolgármestert azok aláírására.

Sor-
szám
Megnevezés Támogatott cél Támogatás összege
(E Ft-ban)
1. Budapesti Szabadidősport Szövetség Működési kiadásaira, hazai versenyei, versenyrendszerei támogatására, budapesti rendezésű nemzetközi versenyeinek támogatására, valamint tagszervezetei támogatására. 14 000
2. Budapesti Diáksport Szövetség Működési kiadásaira, hazai versenyei, versenyrendszerei támogatására, budapesti rendezésű nemzetközi versenyeinek támogatására, valamint tagszervezetei támogatására. 16 000
3. Budapesti Sportszövetségek Szövetsége Működési kiadásaira (7500 E Ft), a budapesti szövetségek és szakszövetségek telefonhasználati kiadásaira (8000), tagszervezetei pénzügyi és számviteli feladatai ellátásának támogatására (13 100 E Ft). 28 600
4. Sportági Szakszövetségek Budapesti Szövetsége Az egyéb feladatok között felsorolt Nemzetközi és EU sportkapcsolatok támogatására (4000 E Ft-ot), Szakkiadványok elkészítésére, kiadására, beszerzésére (2500 E Ft-ot) valamint a kerületi, szövetségi értekezletek és jutalmazások bonyolítására (5500 E Ft-ot). 12 000
5. Budapesti Sporttanács Az egyéb feladatok között felsorolt PR és sport- marketing tevékenység bonyolítására (2000 E Ft) és a sportszervezési igazgatási és egyéb feladatok bonyolítására (9000 E Ft) 11 000
6. Budapesti Diáksport Szövetség Az „Élen a tanulásban, élen a sportban” kitüntető cím díjátadójára 1 000
Összesen: 82 600

Határidő: a közgyűlési döntést követő 25 munkanapon belül

Felelős: dr. Demszky Gábor

467/2008. (III. 27.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy a „8413 Sportcélú támogatás” cím 2008. évi előirányzata terhére 10 000 E Ft támogatást átcsoportosít a „8353 Budapest Sport Egyesület támogatása” cím működési célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre sorára a Budapest Sport Egyesület 2008. évi támogatásának kiegészítésére. Egyben felkéri a főpolgármestert, hogy a döntéshez kapcsolódó költségvetési rendeletmódosítási javaslatot terjessze a Közgyűlés elé.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés áprilisi rendes ülése

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 20. pontja: Javaslat egyedi kérelmek támogatására a „8413 Sportcélú támogatás” cím előirányzata terhére.

Előadó: Ikvai-Szabó Imre

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

468/2008. (III. 27.) Főv. Kgy. h.

elfogadja az Egészségügyi és Szociálpolitikai Bizottság módosító indítványát, mely szerint a Csapó Bt.-t 2400 E Ft-tal nem támogatja, amelynek alapján az „összesen” rovat 10 700 E Ft-ra módosul.

469/2008. (III. 27.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a Csapó Bt. által benyújtott részletes költségvetés ismeretében a kérelem újra történő megtárgyalására a Fővárosi Közgyűlés soron következő ülésére készüljön előterjesztés.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés áprilisi ülése

Felelős: dr. Demszky Gábor

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

470/2008. (III. 27.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a „8413 Sportcélú támogatás” cím 2008. évi előirányzata (ezen belül a működési célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre sorának) terhére az alábbi szervezeteket támogatja:


Sorszám

Megnevezés

Támogatott cél
Támogatás összege
(E Ft-ban)
1. Magyar Judó Szövetség A 43. Hungária Világkupa NK Judó verseny kiadásaira, különösen a szállás és étkezési költségekre, valamint versenyzők szállításával kapcsolatos kiadásokra. 1 000
2. Magyar Tenisz Szövetség A Szövetség által megrendezett Fed Kupa helyszínének berendezésére, az esemény promóciójára valamint a szükséges technikai eszközök beszerzésére illetve bérlésére. 2 000
3. Malév - Budapest Airport - HungaroControl Sport Club Működési kiadásokra 1 000
4. HORT SE Működési kiadásokra 1 000
5. Magyar Kézilabda Szövetség Az V. Masters EB-re történő kiutazás kiadásaira. 1 000
7. Világjátékok Alapítvány Az Indián csónakház működési kiadásaira. 1 500
8. Budapesti Politechnikum Alapítvány Az Alapítvány által megrendezésre kerülő „Nagy Durranás - Kerékpárral a Balaton körül” elnevezésű esemény kiadásaira. 1 300
9. Kőbánya Sport Club Branda Gyula nehézsúlyú kötöttfogású birkózó olimpiai felkészülésének kiadásaira. 1 500
10. Budapesti Honvéd Sportegyesület Az Egyesület uszodájába kötéltartó dobok vásárlására 400
Összesen: 10 700

471/2008. (III. 27.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja, megköti a mellékelt támogatási szerződéseket (1-5 és 7-10. számú mellékletek) és felkéri a főpolgármestert azok aláírására.

Jelen határozat csak akkor hajtható végre, ha a Fővárosi Közgyűlés a „8413 Sportcélú támogatás” cím felosztását elfogadta és a felosztás során rendkívüli sportcélú feladatok egyedi kérelmek alapján történő támogatására legalább a jelen határozatban foglalt mértékű támogatási keretösszeget jóváhagyott.

Határidő: a Közgyűlés döntését követő 25 munkanapon belül

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 21. pontja: Javaslat a Magyar Öttusa Szövetség által megrendezésre kerülő 2008. évi Felnőtt Öttusa Világbajnokság Támogatási Szerződésének jóváhagyására.

Előadó: Ikvai-Szabó Imre

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

472/2008. (III. 27.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a „8451 2008. évi felnőtt Öttusa VB támogatása” cím 2008. évi előirányzata terhére jóváhagyja, megköti a Fővárosi Önkormányzat és a Magyar Öttusa Szövetség között a 2008. évi Felnőtt Öttusa Világbajnokság 20 000 E Ft-os támogatását rögzítő Támogatási Szerződést és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: a közgyűlési döntést követő 25 munkanapon belül

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 22. pontja: A kulturális közhasznú társaságok közszolgáltatási szerződései.

Előadó: Horváth Csaba

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

473/2008. (III. 27.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el Csomós Miklós módosító indítványát, mely szerint:

„A Fővárosi Közgyűlés felkéri Sas Józsefet, hogy önként mondjon le a Mikroszkóp Színpad Kht. ügyvezető igazgatói pozíciójáról.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor”.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

474/2008. (III. 27.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el Csomós Miklós módosító indítványát, mely szerint:

„A Fővárosi Közgyűlés úgy dönt, hogy addig nem kívánja jóváhagyni a Mikroszkóp Színpad Kht. közszolgáltatási szerződését, amíg Sas József nem mond le ügyvezető igazgatói pozíciójáról.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor”.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

475/2008. (III. 27.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja és megköti a Mikroszkóp Színpad Kht. Közszolgáltatási Szerződését a módosított 1. sz. melléklet szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert a szerződés módosított melléklet szerinti tartalommal történő aláírására.

Határidő: a határozathozatalt követő 30 napon belül

Felelős: dr. Demszky Gábor

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

476/2008. (III. 27.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy előzetesen kötelezettséget vállal a kulturális ágazat közhasznú társaságai - a Mikroszkóp Színpad Kht. kivételével - 2009. első negyedévi támogatási összegének biztosítására a kht.-k 2008. évi támogatása időarányos része mértékéig.

Határidő: 2009. január 5.

Felelős: dr. Demszky Gábor

477/2008. (III. 27.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy az 1. sz. melléklet 3. cím (A szerződés időtartama) rendelkezése a következőképpen módosul:

„A szerződő felek e szerződést 2008. április 1-jétől 2008. július 31-ig szóló határozott időtartamra kötik meg”.

478/2008. (III. 27.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy az 1. sz. melléklet 5. cím (A szerződésben foglalt feladatok ellátásának tárgyi és pénzügyi feltételei) B.) bekezdés (A Kht.-nak nyújtott támogatás) harmadik mondata (2009. I. negyedévében a Kht. részére a 2008. évben biztosított támogatási összeg egynegyed része kerül biztosítása) helyébe a következő mondat kerül:

„A szerződés időtartama alatt (3. cím) a Kht. részére a 2008. évi támogatási összeg időarányos része került biztosításra”.

479/2008. (III. 27.) Főv. Kgy. h.

Indokoltnak tartja, hogy a Madách Színház Kht. és a kht.-n belül működő Örkény István Színház között a Főpolgármesteri Hivatal illetékes szakmai szervei közreműködésével egyeztető tárgyalás kerüljön lefolytatásra az önkormányzati támogatás összegének két színház közötti megosztásának pontosítása és véglegesítése érdekében. A tárgyalások eredményétől függően készüljön javaslat a közszolgáltatási szerződés megfelelő módosítására.

480/2008. (III. 27.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a Szabad Tér Színház Kht. Közszolgáltatási Szerződésének módosítását a 2. sz. melléklet szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert a módosítás melléklet szerinti tartalommal történő aláírására.

Határidő: a határozathozatalt követő 30 napon belül

Felelős: dr. Demszky Gábor

481/2008. (III. 27.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a Vidám Színpad Kht. Közszolgáltatási Szerződésének módosítását a 3. sz. melléklet szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert a módosítás melléklet szerinti taralommal történő aláírására.

Határidő: a határozathozatalt követő 30 napon belül

Felelős: dr. Demszky Gábor

482/2008. (III. 27.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a Thália Színház Kht. Közszolgáltatási Szerződésének módosítását a 4. sz. melléklet szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert a módosítás melléklet szerinti tartalommal történő aláírására.

Határidő: a határozathozatalt követő 30 napon belül

Felelős: dr. Demszky Gábor

483/2008. (III. 27.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a Trafó-Kortárs Művészetek Háza Kht. Közszolgáltatási Szerződésének módosítását az 5. sz. melléklet szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert a módosítás melléklet szerinti tartalommal történő aláírására.

Határidő: a határozathozatalt követő 30 napon belül

Felelős: dr. Demszky Gábor

484/2008. (III. 27.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a József Attila Színház Kht. Közszolgáltatási Szerződésének módosítását a 6. sz. melléklet szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert a módosítás melléklet szerinti tartalommal történő aláírására.

Határidő: a határozathozatalt követő 30 napon belül

Felelős: dr. Demszky Gábor

485/2008. (III. 27.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a Madách Színház Kht. Közszolgáltatási Szerződésének módosítását a 7. sz. melléklet szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert a módosítás melléklet szerinti tartalommal történő aláírására.

Határidő: a határozathozatalt követő 30 napon belül

Felelős: dr. Demszky Gábor

486/2008. (III. 27.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja az Új Színház Kht. Közszolgáltatási Szerződésének módosítását a 8. sz. melléklet szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert a módosítás melléklet szerinti tartalommal történő aláírására.

Határidő: a határozathozatalt követő 30 napon belül

Felelős: dr. Demszky Gábor

487/2008. (III. 27.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a Petőfi Csarnok Ifjúsági Szabadidő Központ Kht. Közszolgáltatási Szerződésének módosítását a 9. sz. melléklet szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert a módosítás melléklet szerinti tartalommal történő aláírására.

Határidő: a határozathozatalt követő 30 napon belül

Felelős: dr. Demszky Gábor

488/2008. (III. 27.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a Budapesti Fesztiválközpont Kht. Közszolgáltatási Szerződésének módosítását a 10. sz. melléklet szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert a módosítás melléklet szerinti tartalommal történő aláírására.

Határidő: a határozathozatalt követő 30 napon belül

Felelős: dr. Demszky Gábor

489/2008. (III. 27.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy a kulturális közhasznú társaságok közszolgáltatási szerződéseiben az ingyenesen használatba kapott vagyonnal összefüggő áfa fizetéssel kapcsolatos szabályozás egészüljön ki a következő mondattal:

„A Fővárosi Önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a Kht. e jogcímen - a támogatási előirányzatához képest - keletkezett tényleges kiadását a Kht. számára a soron következő időszaki finanszírozás keretében megtéríti”.

A napirend 23. pontja: Javaslat a Fővárosi Tűzoltóparancsnokság alapító okiratának módosítására.

Előadó: Haszonicsné dr. Ádám Mária

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

490/2008. (III. 27.) Főv. Kgy. h.

módosítja a Fővárosi Tűzoltóparancsnokság alapító okiratát a mellékletek szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert a módosító alapító okirat, valamint az egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására.

Határidő: 2008. április 15.

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 24. pontja: Javaslat Budapest Főváros Önkormányzata és Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata közötti, a közterület-felügyeleti feladatok átadás-átvételéről szóló megállapodás megkötésére.

Előadó: Haszonicsné dr. Ádám Mária

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

491/2008. (III. 27.) Főv. Kgy. h.

- figyelemmel a 74/1999. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelet 1. § (3) bekezdésére - úgy dönt, hogy az előterjesztés 5. számú melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja, megköti a Budapest Főváros Önkormányzata és a Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata közötti, közterület-felügyeleti feladat átadás-átvételéről szóló megállapodást és felkéri a főpolgármestert a megállapodás aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

492/2008. (III. 27.) Főv. Kgy. h.

A Fővárosi Közterület-felügyeletet XI-XXII. kerületi alközpontjának megszűnése miatt a „6001 Fővárosi Közterület-felügyelet” cím létszámát 2008. május 1-jei hatállyal 6 fővel csökkenti, melyhez kapcsolódóan tartós jelleggel csökkenti a bevételi, azon belül a támogatásértékű működési bevétel tb alap nélkül előirányzatot 15 681 E Ft-tal, ezzel egyidejűleg azonos összeggel tartós jelleggel csökkenti a kiadási előirányzatot, melyből

személyi juttatások 7 hóra 12 103 E Ft,

munkaadókat terhelő járulékok 7 hóra 2 756 E Ft,

dologi kiadások 8 hóra 822 E Ft.

493/2008. (III. 27.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a 492/2008. (III. 27.) Főv. Kgy. határozatban foglalt döntéshez kapcsolódó költségvetési rendeletmódosítási javaslatot terjessze a Fővárosi Közgyűlés elé.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés áprilisi rendes ülése

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 25. pontja: Javaslat Budapest Főváros Önkormányzata és Budapest VIII. kerület Józsefváros Önkormányzata között a közterület-felügyeleti feladatok átadás-átvételéről, ellátásáról szóló megállapodás módosítására.

Előadó: dr. Tiba Zsolt főjegyző távollétében

Haszonicsné dr. Ádám Mária

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

494/2008. (III. 27.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja, megköti az előterjesztés 5. számú melléklete szerint a Budapest Főváros Önkormányzata és Budapest Főváros VIII. ker. Józsefváros Önkormányzata között létrejött, a közterület-felügyeleti feladatok átadás-átvételéről, ellátásáról szóló megállapodás módosítását és felkéri a főpolgármestert a módosító okirat aláírására.

Határidő: 2008. április 15.

Felelős: dr. Demszky Gábor

Javaslat a nevelési-oktatási intézmények feladatracionalizálása miatti végleges létszámleépítések központi költségvetésből történő biztosítására benyújtandó végleges pályázati anyagra az 1643/2007. (X. 25.) Főv. Kgy. határozat értelmében.

Előadó: Horváth Csaba

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

495/2008. (III. 27.) Főv. Kgy. h.

napirendjére veszi és ezen napirendet követően tárgyalja meg a „Javaslat a Fővárosi Közgyűlés SZMSZ-szerű működésének betartására” című előterjesztést.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

496/2008. (III. 27.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a végleges létszámleépítések miatt jelentkező támogatási igények változásához kapcsolódóan a „9114 Céltartalék az önkormányzati szerkezetátalakításokhoz kapcsolódó kiadásokra” cím 29 185 E Ft-tal történő csökkentésével egyidejűleg az alábbiak szerint módosítja az érintett intézmények támogatási és kiadási előirányzatát:

Régi Új Változás
Kiadási előirányzat 387 356 E Ft-ról 416 541 E Ft-ra 29 185 E Ft
Ebből: személyi juttatások 280 246 E Ft-ról 302 228 E Ft-ra 21 982 E Ft
munkaadót terhelő járulékok 89 680 E Ft-ról 96 712 E Ft-ra 7 032 E Ft
tám.ért. műk. kiad. (kp-i ktgvet-i szerveknek) 17 430 E Ft-ról 17 601 E Ft-ra 171 E Ft
(pályázható létszám 107 főről 116 főre)
Létszámkeret változás 4083 fő 4084 fő +1 fő
változik, az alábbi részletezésben:
Régi Új Változás
3118 Dr. Török B. Óvoda, Ált. Isk., Spec.
Szakisk., Módsz. Int., Diákotth.
és Gyermekotth. Régi Új Változás
kiadási előirányzata
11 431 E Ft-ról 11 776 E Ft-ra 345 E Ft
ebből: személyi juttatások 8 659 E Ft-ról 8 921 E Ft-ra 262 E Ft
munkaadót terhelő járulékok 2 772 E Ft-ról 2 855 E Ft-ra 83 E Ft
(pályázható létszám változatlanul 3 fő)
Létszámkeret változás változatlanul 288 fő 0 fő
3119 Hallássérültek Óvodája, Ált. Isk., Spec.
Szakisk., Módsz. Int. és Diákotth.
kiadási előirányzata
15 028 E Ft-ról 15 305 E Ft-ra 277 E Ft
ebből: személyi juttatások 11 385 E Ft-ról 11 595 E Ft-ra 210 E Ft
munkaadót terhelő járulékok 3 643 E Ft-ról 3 710 E Ft-ra 67 E Ft
(pályázható létszám változatlanul 6 fő)
Létszámkeret változás változatlanul 128 fő 0 fő
3120 Vakok Óvodája, Ált. Isk., Spec. Szakisk.,
Módsz. Int., Diákotth. és Gyermekotth.
kiadási előirányzata
2 011 E Ft-ról 2 561 E Ft-ra 550 E Ft
ebből: személyi juttatások 1 524 E Ft-ról 1 940 E Ft-ra 416 E Ft
munkaadót terhelő járulékok 487 E Ft-ról 621 E Ft-ra 134 E Ft
(pályázható létszám változatlanul 1 fő)
Létszámkeret változás változatlanul 271 fő 0 fő
3125 Éltes M. Ált. Isk., Diákotth., Gyermekotth.
és Módsz. Int.
kiadási előirányzata
4 459 E Ft-ról 4 934 E Ft-ra 475 E Ft
ebből: személyi juttatások 3 378 E Ft-ról 3 738 E Ft-ra 360 E Ft
munkaadót terhelő járulékok 1 081 E Ft-ról 1 196 E Ft-ra 115 E Ft
(pályázható létszám változatlanul 0 fő)
Létszámkeret változás változatlanul 94 fő 0 fő
3126 Palotás G. Ált. Isk.
kiadási előirányzata
5 610 E Ft-ról 10 131 E Ft-ra 4 521 E Ft
ebből: személyi juttatások 4 250 E Ft-ról 7 675 E Ft-ra 3 425 E Ft
munkaadót terhelő járulékok 1 360 E Ft-ról 2 456 E Ft-ra 1 096 E Ft
(pályázható létszám változatlanul 0 fő)
Létszámkeret változás változatlanul 57 fő 0 fő
3311 Zrínyi M. Gimn.
kiadási előirányzata
4 562 E Ft-ról 4 470 E Ft-ra - 92 E Ft
ebből: személyi juttatások 3 456 E Ft-ról 3 386 E Ft-ra - 70 E Ft
munkaadót terhelő járulékok 1 106 E Ft-ról 1 084 E Ft-ra - 22 E Ft
(pályázható létszám 1 főről 0 főre)
Létszámkeret változás változatlanul 57 fő 0 fő
3313 Trefort Á. Kéttannyelvű Középisk.
kiadási előirányzata
7 448 E Ft-ról 5 266 E Ft-ra - 2 182 E Ft
ebből: személyi juttatások 1 774 E Ft-ról 122 E Ft-ra - 1 652 E Ft
munkaadót terhelő járulékok 569 E Ft-ról 39 E Ft-ra - 530 E Ft
tám.ért. műk. kiad. (kp-i
ktgvet-i szerveknek) 5 105 E Ft-ról 5 105 E Ft-ra 0 E Ft
(pályázható létszám 2 főről 1 főre)
Létszámkeret változás 226 fő 227 fő +1 fő
3317 Katona J. Műsz. Közg. Szakképző Isk. és Gimn.
kiadási előirányzata
15 399 E Ft-ról 15 287 E Ft-ra - 112 E Ft
ebből: személyi juttatások 11 666 E Ft-ról 11 581 E Ft-ra - 85 E Ft
munkaadót terhelő járulékok 3 733 E Ft-ról 3 706 E Ft-ra - 27 E Ft
(pályázható létszám változatlanul 5 fő)
Létszámkeret változás változatlanul 162 fő 0 fő
3318 Csepel-Sziget Műsz. Szki., Szi. és Koll.
kiadási előirányzata
20 641 E Ft-ról 19 878 E Ft-ra - 763 E Ft
ebből: személyi juttatások 13 477 E Ft-ról 13 465 E Ft-ra - 12 E Ft
munkaadót terhelő járulékok 4 314 E Ft-ról 4 309 E Ft-ra - 5 E Ft
tám.ért. műk. kiad. (kp-i
ktgvet-i szerveknek) 2 850 E Ft-ról 2 104 E Ft-ra - 746 E Ft
(pályázható létszám változatlanul 5 fő)
Létszámkeret változás változatlanul 210 fő 0 fő
3320 Bókay J. Humán Kéttannyelvű Szki.,
Szi. és Gimn.
kiadási előirányzata
2 144 E Ft-ról 1 263 E Ft-ra - 881 E Ft
ebből: személyi juttatások 1 624 E Ft-ról 957 E Ft-ra - 667 E Ft
munkaadót terhelő járulékok 520 E Ft-ról 306 E Ft-ra - 214 E Ft
(pályázható létszám változatlanul 1 fő)
Létszámkeret változás változatlanul 160 fő 0 fő
3328 Petőfi S. Gimn.
kiadási előirányzata
7 486 E Ft-ról 7 475 E Ft-ra - 11 E Ft
ebből: személyi juttatások 5 671 E Ft-ról 5 663 E Ft-ra - 8 E Ft
munkaadót terhelő járulékok 1 815 E Ft-ról 1 812 E Ft-ra - 3 E Ft
(pályázható létszám változatlanul 3 fő)
Létszámkeret változás változatlanul 63 fő 0 fő
3330 Vörösmarty M. Gimn.
kiadási előirányzata
10 139 E Ft-ról 10 215 E Ft-ra 76 E Ft
ebből: személyi juttatások 7 683 E Ft-ról 7 739 E Ft-ra 56 E Ft
munkaadót terhelő járulékok 2 456 E Ft-ról 2 476 E Ft-ra 20 E Ft
(pályázható létszám változatlanul 5 fő)
Létszámkeret változás változatlanul 68 fő 0 fő
3333 Madách I. Gimn.
kiadási előirányzata
17 343 E Ft-ról 17 855 E Ft-ra 512 E Ft
ebből: személyi juttatások 13 138 E Ft-ról 13 526 E Ft-ra 388 E Ft
munkaadót terhelő járulékok 4 205 E Ft-ról 4 329 E Ft-ra 124 E Ft
(pályázható létszám változatlanul 2 fő)
Létszámkeret változás változatlanul 63 fő 0 fő
3502 Kozma L. Faipari Szki.
kiadási előirányzata
7 759 E Ft-ról 7 414 E Ft-ra - 345 E Ft
ebből: személyi juttatások 5 878 E Ft-ról 5 617 E Ft-ra - 261 E Ft
munkaadót terhelő járulékok 1 881 E Ft-ról 1 797 E Ft-ra - 84 E Ft
(pályázható létszám változatlanul 3 fő)
Létszámkeret változás változatlanul 82 fő 0 fő
3503 Újpesti Két Tanítási Nyelvű Műsz.
Szki., Szi. és Gimn.
kiadási előirányzata
26 644 E Ft-ról 26 942 E Ft-ra 298 E Ft
ebből: személyi juttatások 16 284 E Ft-ról 16 509 E Ft-ra 225 E Ft
munkaadót terhelő járulékok 5 210 E Ft-ról 5 283 E Ft-ra 73 E Ft
tám.ért. műk. kiad. (kp-i
ktgvet-i szerveknek) 5 150 E Ft-ról 5 150 E Ft-ra 0 E Ft
(pályázható létszám 11 főről 10 főre)
Létszámkeret változás változatlanul 151 fő 0 fő
3517 Petrik L. Két Tanítási Nyelvű Vegyip.,
Környezetvéd. és Inf. Szki.
kiadási előirányzata
6 556 E Ft-ról 7 303 E Ft-ra 747 E Ft
ebből: személyi juttatások 4 967 E Ft-ról 5 533 E Ft-ra 566 E Ft
munkaadót terhelő járulékok 1 589 E Ft-ról 1 770 E Ft-ra 181 E Ft
(pályázható létszám változatlanul 0 fő)
Létszámkeret változás változatlanul 155 fő 0 fő
3519 Corvin M. Gimn. és Műszaki Szki.
kiadási előirányzata
5 561E Ft-ról 5 760 E Ft-ra 199 E Ft
ebből: személyi juttatások 4 214 E Ft-ról 4 364 E Ft-ra 150 E Ft
munkaadót terhelő járulékok 1 347 E Ft-ról 1 396 E Ft-ra 49 E Ft
(pályázható létszám változatlanul 1 fő)
Létszámkeret változás változatlanul 66 fő 0 fő
3520 Békéssy Gy. Posta- és Távközlési Szki.
kiadási előirányzata
2 158 E Ft-ról 2 138 E Ft-ra - 20 E Ft
ebből: személyi juttatások 1 634 E Ft-ról 1 620 E Ft-ra - 14 E Ft
munkaadót terhelő járulékok 524 E Ft-ról 518 E Ft-ra - 6 E Ft
(pályázható létszám változatlanul 1 fő)
Létszámkeret változás változatlanul 55 fő 0 fő
3522 Eötvös L. Szki. és Szi.
kiadási előirányzata
10 978 E Ft-ról 10 303 E Ft-ra - 675 E Ft
ebből: személyi juttatások 8 316 E Ft-ról 7 805 E Ft-ra - 511 E Ft
munkaadót terhelő járulékok 2 662 E Ft-ról 2 498 E Ft-ra - 164 E Ft
(pályázható létszám változatlanul 2 fő)
Létszámkeret változás változatlanul 136 fő 0 fő
3525 Gundel K. Vendéglátóip. és Idegenforg.
Szakképző Isk.
kiadási előirányzata
6 497 E Ft-ról 11 893 E Ft-ra 5 396 E Ft
ebből: személyi juttatások 4 922 E Ft-ról 9 010 E Ft-ra 4 088 E Ft
munkaadót terhelő járulékok 1 575 E Ft-ról 2 883 E Ft-ra 1 308 E Ft
(pályázható létszám 0 főről 2 főre)
Létszámkeret változás változatlanul 156 fő 0 fő
3531 Vásárhelyi P. Keresk. Szki.
kiadási előirányzata
1 994 E Ft-ról 2 074 E Ft-ra 80 E Ft
ebből: személyi juttatások 1 510 E Ft-ról 1 571 E Ft-ra 61 E Ft
munkaadót terhelő járulékok 484 E Ft-ról 503 E Ft-ra 19 E Ft
(pályázható létszám változatlanul 1 fő)
Létszámkeret változás változatlanul 71 fő 0 fő
3533 Varga I. Keresk. Közg. Szki. és Szi.
kiadási előirányzata
63 790 E Ft-ról 61 850 E Ft-ra - 1 940 E Ft
ebből: személyi juttatások 48 326 E Ft-ról 46 856 E Ft-ra - 1 470 E Ft
munkaadót terhelő járulékok 15 464 E Ft-ról 14 994 E Ft-ra - 470 E Ft
(pályázható létszám változatlanul 20 fő)
Létszámkeret változás változatlanul 79 fő 0 fő
3541 II. Rákóczi F. Főv. Gyak. Közg. Szki.
kiadási előirányzata
14 023 E Ft-ról 23 325 E Ft-ra 9 302 E Ft
ebből: személyi juttatások 10 623 E Ft-ról 17 670 E Ft-ra 7 047 E Ft
munkaadót terhelő járulékok 3 400 E Ft-ról 5 655 E Ft-ra 2 255 E Ft
(pályázható létszám 4 főről 9 főre)
Létszámkeret változás változatlanul 130 fő 0 fő
3548 Károlyi M. Főv. Gyak. Kéttannyelvű
Közg. Szki.
kiadási előirányzata
0 E Ft-ról 5 193 E Ft-ra 5 193 E Ft
ebből: személyi juttatások 0 E Ft-ról 3 934 E Ft-ra 3 934 E Ft
munkaadót terhelő járulékok 0 E Ft-ról 1 259 E Ft-ra 1 259 E Ft
(pályázható létszám 0 főről 1 főre)
Létszámkeret változás változatlanul 95 fő 0 fő
3560 Szily K. Kéttannyelvű Műsz. Középisk.,
Szi. és Koll.
Kiadási előirányzata
7 904 E Ft-ról 8 729 E Ft-ra 825 E Ft
ebből: személyi juttatások 2 712 E Ft-ról 2 642 E Ft-ra - 70 E Ft
munkaadót terhelő járulékok 867 E Ft-ról 845 E Ft-ra - 22 E Ft
tám.ért. műk. Kiad. (kp-i
ktgvet-i szerveknek) 4 325 E Ft-ról 5 242 E Ft-ra 917 E Ft
(pályázható létszám változatlanul 3 fő)
Létszámkeret változás változatlanul 286 fő 0 fő
3565 Bánki D. Közlekedésgép. Szki. és Szi.
kiadási előirányzata
73 027 E Ft-ról 73 202 E Ft-ra 175 E Ft
ebből: személyi juttatások 55 323 E Ft-ról 55 456 E Ft-ra 133 E Ft
munkaadót terhelő járulékok 17 704 E Ft-ról 17 746 E Ft-ra 42 E Ft
(pályázható létszám 18 főről 19 főre)
Létszámkeret változás változatlanul 132 fő 0 fő
3566 Dobos C. J. Vendéglátóip. Szakképző Isk.
kiadási előirányzata
6 987 E Ft-ról 7 653 E Ft-ra 666 E Ft
ebből: személyi juttatások 5 293 E Ft-ról 5 798 E Ft-ra 505 E Ft
munkaadót terhelő járulékok 1 694 E Ft-ról 1 855 E Ft-ra 161 E Ft
(pályázható létszám változatlanul 2 fő)
Létszámkeret változás változatlanul 112 fő 0 fő
3568 Wesselényi M. Műsz. Szki. és Szi.
kiadási előirányzata
15 722 E Ft-ról 16 583 E Ft-ra 861 E Ft
ebből: személyi juttatások 11 911 E Ft-ról 12 563 E Ft-ra 652 E Ft
munkaadót terhelő járulékok 3 811 E Ft-ról 4 020 E Ft-ra 209 E Ft
(pályázható létszám 3 főről 5 főre)
Létszámkeret változás változatlanul 94 fő 0 fő
3569 Kaesz Gy. Faipari Szki. és Szi.
kiadási előirányzata
4 062 E Ft-ról 4 117 E Ft-ra 55 E Ft
ebből: személyi juttatások 3 077 E Ft-ról 3 119 E Ft-ra 42 E Ft
munkaadót terhelő járulékok 985 E Ft-ról 998 E Ft-ra 13 E Ft
(pályázható létszám változatlanul 0 fő)
Létszámkeret változás változatlanul 115 fő 0 fő
3571 Arany J. Épületgépészeti Szki. és Szi.
kiadási előirányzata
0 E Ft-ról 5 662 E Ft-ra 5 662 E Ft
ebből: személyi juttatások 0 E Ft-ról 4 289 E Ft-ra 4 289 E Ft
munkaadót terhelő járulékok 0 E Ft-ról 1 373 E Ft-ra 1 373 E Ft
(pályázható létszám 0 főről 1 főre)
Létszámkeret változás változatlanul 177 fő 0 fő
3573 Csonka J. Műsz. Szki. és Szmki.
kiadási előirányzata
9 993 E Ft-ról 9 984 E Ft-ra -9 E Ft
ebből: személyi juttatások 7 571 E Ft-ról 7 564 E Ft-ra -7 E Ft
munkaadót terhelő járulékok 2 422 E Ft-ról 2 420 E Ft-ra -2 E Ft
(pályázható létszám változatlanul 4 fő)
Létszámkeret változás változatlanul 144 fő 0 fő

497/2008. (III. 27.) Főv. Kgy. h.

Pályázatot nyújt be 116 végleges álláshely megszüntetése miatti kiadásoknak a központi költségvetésből történő biztosítására.

A létszámcsökkentéssel érintett dolgozók foglalkoztatására az önkormányzat költségvetési szerveinél a meglévő üres álláshelyeken, az előreláthatólag megüresedő álláshelyeken, vagy a tervezett új álláshelyeken, illetve szervezeti változás, feladatátadás következtében az önkormányzat fenntartási körén kívüli munkáltatónál - munkaviszonyban töltött ideje folyamatosságának megszakítása nélkül - nincs lehetőség.A pályázati kiírásnak megfelelően a megszüntetett álláshelyek legalább 5 évig nem állíthatók vissza, kivéve, ha jogszabályból adódó többletfeladatok ezt indokolttá teszik.

Felhatalmazza a főpolgármestert az igénybejelentés aláírására és benyújtására.

Határidő: 2008. április 15.

Felelős: dr. Demszky Gábor

498/2008. (III. 27.) Főv. Kgy. h.

A 2007/2008. tanévi feladatváltozások racionalizálásban érintett intézmények esetében a végleges létszámleépítést követően a létszámkeretet az alábbiak szerint állapítja meg:

3118 Dr. Török Béla Óvoda, Ált. Isk., Spec. Szakisk., Módsz. Int., Diákotth. és Gyermekott. 288 fő
3119 Hallássérültek Óvodája, Ált. Isk., Spec. Szakisk., Módsz. Int. és Diákotth. 128 fő
3120 Vakok Óvodája, Ált. Isk., Spec. Szakisk., Módsz. Int., Diákotth. és Gyermekott. 271 fő
3125 Éltes M. Ált. Isk., Diákotthon, Gyermekotthon és Módsz. Int. 94 fő
3126 Palotás G. Általános Iskola 57 fő
3311 Zrínyi M. Gimnázium 57 fő
3313 Trefort Á. Kéttannyelvű Középiskola 227 fő
3317 Katona J. Műsz. Közg. Szakképző Isk. és Gimn. 162 fő
3318 Csepel-Sziget Műsz. Szki., Szi. és Kollégium 210 fő
3320 Bókay J. Humán Kéttannyelvű Szki., Szi. és Gimn. 160 fő
3328 Petőfi S. Gimnázium 63 fő
3330 Vörösmarty M. Gimnázium 68 fő
3333 Madách Imre Gimnázium 63 fő
3502 Kozma L. Faipari Szki. 82 fő
3503 Újpesti Két Tanítási Nyelvű Műsz. Szki., Szi. és Gimn. 151 fő
3517 Petrik L. Két Tanítási Nyelvű Vegyipari, Környezetvéd. és Inf. Szki. 155 fő
3519 Corvin M. Gimnázium és Műszaki Szki. 66 fő
3520 Békéssy Gy. Posta- és Távközlési Szki. 55 fő
3522 Eötvös L. Szki. és Szi. 136 fő
3525 Gundel K. Vendéglátóip. és Idegenforg. Szakképző Isk. 156 fő
3531 Vásárhelyi P. Keresk. Szki. 71 fő
3533 Varga I. Keresk. Közg. Szki. és Szi. 79 fő
3541 II. Rákóczi F. Főv. Gyak. Közg. Szki. 130 fő
3548 Károlyi M. Főv. Gyak. Kéttannyelv. Közgazd. Szki. 95 fő
3560 Szily K. Kéttannyelvű Műsz. Középisk., Szi. és Kollégium 286 fő
3565 Bánki D. Közlekedésgépészeti Szki. és Szi. 132 fő
3566 Dobos C. J. Vendéglátóip. Szakképző Isk. 112 fő
3568 Wesselényi M. Műszaki Szki. és Szi. 94 fő
3569 Kaesz Gy. Faipari Szki. és Szi. 115 fő
3571 Arany J. Épületgépészeti Szki. és Szi. 177 fő
3573 Csonka J. Műsz. Szki. és Szmki. 144 fő

499/2008. (III. 27.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a döntéshez kapcsolódó költségvetési rendelet módosítását terjeszsze a Közgyűlés elé.

Határidő: Közgyűlés áprilisi rendes ülése

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 26. pontja: Javaslat a Fővárosi Közgyűlés SZMSZ-szerű működésének betartására.

Előadó: Hock Zoltán

Javaslat az ÉPTISZK Kht. kölcsönszerződésének módosítására és a BETISZK Kht.-val kölcsönszerződés megkötésére.

Előadó: Horváth Csaba

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

500/2008. (III. 27.) Főv. Kgy. h.

módosítja a 4. sz. mellékletben található „Kölcsönszerződést” az 5. sz. melléklet szerinti tartalommal az Észak Pesti Térségi Integrált Szakképző Központ Közhasznú Társasággal és felhatalmazza a főpolgármestert a szerződés módosításának aláírására és kiadására.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

501/2008. (III. 27.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti a „Kölcsönszerződést” a 6. sz. melléklet szerinti tartalommal a Belvárosi Térségi Integrált Szakképző Központ Közhasznú Társasággal és felhatalmazza a főpolgármestert a szerződés aláírására és kiadására.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

502/2008. (III. 27.) Főv. Kgy. h.

A HEFOP pályázatok utófinanszírozása miatt szükséges kölcsönök pénzügyi rendezése érdekében megemeli a

- „8524 Felhalmozási célú támogatási kölcsön” cím előirányzatát 272 000 E Ft-tal, valamint a

- „8527 Működési célú támogatási kölcsön” előirányzatát 125 275 E Ft-tal és egyidejűleg megemeli a

- „8131 Észak Pesti TISZK Kht.” cím Működési célú támogatási kölcsön nyújtása, törlesztése előirányzatát 62 138 E Ft-tal, illetve a

- „8132 Belvárosi TISZK Kht.” cím kiadási előirányzatát 335 137 E Ft-tal, ezen belül a Felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása, törlesztése előirányzatát 272 000 E Ft-tal, valamint a Működési célú támogatási kölcsön nyújtása, törlesztése előirányzatát 63 137 E Ft-tal.

503/2008. (III. 27.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy az 502/2008. (III. 27.) Főv. Kgy. határozathoz kapcsolódóan, a március 31-én esedékes összegek (Észak Pesti TISZK Kht.: működési célú támogatási kölcsön - 25 000 E Ft; Belvárosi TISZK: működési célú támogatási kölcsön - 53 000 E Ft) intézkedjen a támogatások soron kívüli utalásáról.

Határidő: a szerződések aláírását követően azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

504/2008. (III. 27.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a döntéshez kapcsolódó költségvetési rendeletmódosítási javaslatot terjessze a soron következő rendeletmódosító Közgyűlés elé.

Határidő: 2008. április

Felelős: dr. Demszky Gábor

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

505/2008. (III. 27.) Főv. Kgy. h.

elfogadja Tarlós István ügyrendi indítványát és a „Javaslat a Fővárosi Közgyűlés SZMSZ-szerű működésének betartására” című előterjesztést utolsó napirendi pontként tárgyalja meg.

A napirend 27. pontja: Együttműködési nyilatkozat az Európai Űrkutatási Ügynökséggel (ESA), részvétel az ESA „Városi hőszigetek és városi termográfia” projektben.

Előadó: Ikvai-Szabó Imre

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

506/2008. (III. 27.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy egyetértve az 1. sz. melléklet szerinti nyilatkozatban foglaltakkal, részt kíván venni - pénzügyi kötelezettséggel nem járó - az ESA „Városi hőszigetek és városi termográfia” projektben és felkéri a főpolgármestert, hogy az Európai Űrkutatási Ügynökségnek (ESA) megküldendő együttműködési nyilatkozatot a 2. sz. melléklet szerinti tartalommal írja alá.

Határidő: 2008. április 30.

Felelős: dr. Demszky Gábor

507/2008. (III. 27.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy készíttesse el és terjessze a Közgyűlés elé az ESA „Városi hőszigetek és városi termográfia” projekthez csatlakozó felhasználói követelményekre vonatkozó dokumentumot (URD) (3. sz. melléklet).

Határidő: 2008. május 30.

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 28. pontja: Javaslat a XXII. kerület Tomori Pál utca átnevezésére Fehérmező közre, valamint XXII. kerületi névtelen közterület elnevezésére Tomori Pál utcának.

Előadó: Ughy Attila

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

508/2008. (III. 27.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy Budapest XXII. kerületben a Tomori utca elnevezését Fehérmező közre változtatja, és ezzel egyidejűleg a XXII. kerületben a 220954, 220959/3, 220960/2 helyrajzi számú névtelen közterületet Tomori Pál utcának nevezi el.

Határidő: 30 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 29. pontja: Csatlakozás a Föld Órája WWF kezdeményezéshez.

Előadó: dr. Rétvári Bence

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

509/2008. (III. 27.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy Budapest csatlakozik a Természetvédelmi Világalap (WWF) „A Föld Órája” elnevezésű akciójához, és elrendeli 2008. március 29-én este 20 órától 60 percen át a fővárosi épületek díszkivilágításának kikapcsolását.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 30. pontja: Beszámoló a Vagyonnyilatkozat-Ellenőrző és Összeférhetetlenséget Vizsgáló Bizottság 2007. évi tevékenységéről, a 2008. január 1-31. közötti vagyonnyilatkozat-tételről.

Előadó: Szikora Linda

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

510/2008. (III. 27.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a Vagyonnyilatkozat-Ellenőrző és Összeférhetetlenséget Vizsgáló Bizottság 2007. évi tevékenységéről és a 2008. január 1-31. közötti vagyonnyilatkozat-tételről szóló beszámolót elfogadja.

A napirend 31. pontja: Javaslat az 1087 Budapest, Fiumei út 17. számú (hrsz.: 34720), valamint az 1121 Budapest, Tündérhegy, Szilassy u. 6. (hrsz.: 10513) szám alatti ingatlan tulajdonjogának rendezésére.

Előadó: dr. Havas Szófia

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

511/2008. (III. 27.) Főv. Kgy. h.

hatályon kívül helyezi a Péterfy Sándor utcai Kórház-Rendelőintézet és Baleseti Központ, 1087 Budapest, Fiumei út 17., hrsz.: 34720 telephelye tekintetében a Fővárosi Közgyűlés 1330/2007. (VIII. 30.) határozatát, valamint a felszámolás alatt álló Országos Pszichiátriai és Neurológiai Intézet, 1121 Budapest, Szilassy u. 6., hrsz: 10513 ingatlan (Tündérhegy) tekintetében az 1336/2007. (VIII. 30.) Főv. Kgy. és az 1337/2007. (VIII. 30.) Főv. Kgy. határozatokat.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

512/2008. (III. 27.) Főv. Kgy. h.

Kezdeményezi a Péterfy Sándor utcai Kórház-Rendelőintézet és Baleseti Központ (2007. október 1-jéig volt Országos Baleseti és Sürgősségi Intézet) 1087 Budapest, Fiumei út 17, hrsz.: 34720 telephelyének, valamint a felszámolás alatt álló Országos Pszichiátriai és Neurológiai Intézet (a továbbiakban: OPNI) 1121 Budapest, Szilassy u. 6., hrsz.: 10513 ingatlan (Tündérhegy) a Fővárosi Önkormányzat részére történő tulajdonba adását szolgáló döntés előkészítését a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.-nél.

Határidő: 2008. április 30.

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 32. pontja: A Fővárosi Önkormányzat környezetbarát működését elősegítő intézkedésekről.

Előadó: dr. Endrédy István

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

513/2008. (III. 27.) Főv. Kgy. h.

irányelvként elfogadja, hogy az energiagazdálkodási stratégia létrehozását követően hozza létre a Főpolgármesteri Hivatal energiagazdálkodási projektjét, amin belül hozzon intézkedéseket különösen

a) az elektronikai eszközök (fénymásoló, monitor, projektor, nyomtató, számítógép, iratmegsemmisítő stb.) energiatakarékos üzemmódban működtetésére, azaz a használat szüneteiben, hosszabb szünet (monitornál 30 perc, számítógépnél két óra) után, illetve a nap végén készenléti üzemmódból történő kikapcsolására;

b) a fűtés-hűtés energiatakarékos használatára, a passzív hőkezelés elősegítése érdekében a nyílászárók megfelelő használatára;

c) konyhai elektromos berendezések indokolt esetben és megfelelő kihasználtság mellett történő használatára, hűtőszekrények rendszeres leolvasztására;

d) a víz takarékos használatára;

e) az önkormányzati gépjárművek megfontolt használatára, minél nagyobb kihasználtsággal történő igénybevételére („telekocsi”),

f) kiküldetés és rendezvényszervezés esetén környezettudatos utazási mód, helyszín és szállás választása.

Határidő: 2008. november 30.

Felelős: dr. Demszky Gábor

514/2008. (III. 27.) Főv. Kgy. h.

Irányelvként elfogadja, hogy a fővárosi hulladékgazdálkodáshoz kapcsolódóan a főjegyző adja ki - a környezettudatos magatartás példáját mutatva - a Főpolgármesteri Hivatal hulladékgazdálkodási utasítását, amelyen belül rendelkezzen különösen

a) a hulladékok szelektív gyűjtéséről és a szelektív hulladékot hasznosító szervezetekhez történő elszállításának megszervezéséről;

b) a veszélyes hulladékok különgyűjtéséről (fénycsövek, CD-k és floppyk), és átadva azt gondoskodjon a szakszerű kezelésről;

c) az elektronikus ügyintézés során a megelőzés elvét alkalmazva a környezettudatosságra felhívó záradék (pl. „Kérem, gondoljon környezetére, mielőtt kinyomtatja ezt a levelet” - ugyanaz a tartalmú szöveg angol nyelven is) alkalmazásáról, csökkentve ezzel a papírhulladék mennyiségét;

d) a reprezentációs ajándékok esetén tartós, újrahasznosított, vagy újrahasznosítható anyagból készült, valós funkcióval rendelkező tárgyak választására.

Határidő: 2008. november 30.

Felelős: dr. Demszky Gábor

515/2008. (III. 27.) Főv. Kgy. h.

Irányelvként elfogadja, hogy a Főpolgármesteri Hivatal Zöld Közbeszerzési Szabályzatának felülvizsgálata során a főjegyző a megújított Zöld Közbeszerzési Szabályzatban írja elő különösen

a) önkormányzattal szerződő szolgáltatók tevékenységének „zöldítését”, azaz részesítse előnyben az ISO 14001 szabvány alapján tanúsított környezetközpontú irányítási rendszerekkel rendelkező szervezeteket, továbbá az előbbi rendszer bírálati szempontjait duplán számítva a 761/2001/EK rendelet szerinti EMAS hitelesített rendszerrel rendelkező beszállítókat;

b) a papírfelhasználás minimalizálását (pl. kétoldalas nyomtatvány és fénymásolás, az egyik oldalukon már nyomtatott papírok újrafelhasználása, több dokumentumoldal egy oldalra nyomtatása, az önkormányzaton belül a borítékok többszöri használata, felirat (logo) nélküli, költségtakarékosabb papíráruk használata);

c) a rendezvények szervezése esetén az adott esemény környezetpolitikájának kötelező ismertetését az érintettek körével (szervezők, beszállítók, résztvevők, előadók, kiállítók stb.), az előadás anyagainak, valamint a meghívók főképp elektronikus úton történő továbbítása, a lámpák le-, a légkondicionáló kikapcsolása a még, vagy már üres teremben;

d) a munkatársak tájékoztatását, képzését, a környezettudatos működés népszerűsítését;

e) a környezettudatos működés elérésére irányuló törekvések minden elérhető kommunikációs eszközzel történő népszerűsítését.

Határidő: 2008. november 30.

Felelős: dr. Demszky Gábor

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

516/2008. (III. 27.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy az 1944/2007. (XI. 29.) Főv. Kgy. határozatot módosítva - tekintettel a fővárosi tulajdonú közművállalatok üzleti tervének (közszolgáltatói szerződésének) felülvizsgálatára, azokat módosítva - minél hamarabb írják elő, hogy a fővárosi tulajdonú közművállalatok az Európai Parlament és a Tanács 761/2001/EK rendelete szerinti EMAS rendszerüket hitelesítsék az eredetileg előírt legkésőbb 2011. december 31-i határidő megtartása mellett.

Határidő: 2008. szeptember 30.

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 33/a. pontja: Jelentés a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról.

Előadó: dr. Demszky Gábor

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

517/2008. (III. 27.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el a lejárt határidejű közgyűlési határozatokról szóló jelentést.

Javaslat a Fővárosi Közgyűlés SZMSZ-szerű működésének betartására.

Előadó: Hock Zoltán

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

518/2008. (III. 27.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el Danielisz Béla ügyrendi javaslatát, mely dr. György István SZMSZ módosító indítványának napirendre vételére vonatkozik.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

519/2008. (III. 27.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el dr. Demszky Gábornak az előterjesztés tárgyalása - következő ülésre történő - elnapolására irányuló ügyrendi indítványát.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

520/2008. (III. 27.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a napirend vitáját lezárja.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

521/2008. (III. 27.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el Dancs Gábor ügyrendi indítványát, mely szerint a Jogi és Ügyrendi Bizottság készítsen egy koherens javaslatot a Közgyűlés következő ülésére.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

522/2008. (III. 27.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el Devánszkiné dr. Molnár Katalin módosító indítványát, mely szerint:

1. § A Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló rendelet 17. §-a (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„A meghívóban nem szereplő, illetve e rendelet 2. számú mellékletében foglaltaknak nem megfelelő napirendi javaslatot (ide nem értve a 11. § (3) bekezdés alapján mellékelt előterjesztéseket) indokolt esetben lehet - minősített többségű szavazással - napirendre venni, abban az esetben, ha a beterjesztett írásos indoklást a Közgyűlés ugyancsak minősített többségű szavazással előzetesen elfogadta.

2. § E rendelet kihirdetése napján lép hatályba”.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

523/2008. (III. 27.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el dr. György István módosító indítványát, mely szerint:

„1. § A Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló rendelet 17. §-a (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

A Közgyűlés a napirend kérdésében ezen bekezdés utolsó mondatában foglaltak kivételével - egyszerű szótöbbséggel szavaz. A napirend elfogadása után az előterjesztő az elfogadott napirendi ponthoz kötve van, annak visszavonására, a napirend változtatására csak a Közgyűlés egyszerű szótöbbséggel hozott döntései alapján van lehetőség. A képviselők 2/3-ának indítványára vehető napirendre a meghívóban nem szereplő - illetve e rendelet 2. számú mellékletében foglaltaknak nem megfelelő - napirendi javaslat, ide nem értve a 11. § (3) bekezdés alapján mellékelt előterjesztéseket.

2. § E rendelet kihirdetése napján lép hatályba”.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

524/2008. (III. 27.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy 2008. április 1-jei hatállyal csak olyan előterjesztéseket, illetve napirendi pontokat tárgyal, amely(ek) a Közgyűlés SZMSZ-ben rögzített határidőig (11. § (1), (2) bek.) eljut a Közgyűlés tagjaihoz. Ez alól kivétel csak azon előterjesztés lehet, melyről a javaslattevő írásban bizonyítja, hogy rajta kívül álló körülmények (pl. vis major) okán nem volt betartható az SZMSZ-ben foglalt határidő.

Határidő: folyamatos

Felelős: dr. Demszky Gábor

dr. Tiba Zsolt s. k. dr. Demszky Gábor s. k.
főjegyző főpolgármester

  Vissza az oldal tetejére