A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

Főv. Kgy. határozatai

kivonat a 2008. augusztus 28-i ülésének jegyzőkönyvéből * 

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1227/2008. (VIII. 28.) Főv. Kgy. h.

napirendjére veszi és 41. pontként tárgyalja meg a „Javaslat a Vidám Színpad Kht. törlesztési kötelezettségének és tartozásának elengedésére” című előterjesztést.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1228/2008. (VIII. 28.) Főv. Kgy. h.

napirendjére veszi és 2. pontként tárgyalja meg a „A Károlyi Sándor Kórház és Rendelőintézet önkormányzati biztosi átvilágítása és javaslatai a kórház tartozásainak rendezése érdekében” című előterjesztést.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1229/2008. (VIII. 28.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el a „Javaslat „a Legfelsőbb Bíróság Gfv. XI. 30.387/2006/8. sz. felülvizsgálati ítéletében foglaltak végrehajtásával kapcsolatos, valamint a Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága által üzemeltetett egyes ingatlanok forgalomképességét érintő önkormányzati döntések” (az Estivo Kft. kártalanítása) címet viselő előterjesztés - Fővárosi Közgyűlés általi 2008. júniusi rendes közgyűlésen való - megtárgyalása során meghozott határozatok felülvizsgálatára” című előterjesztés napirendre vételére vonatkozó indítványt.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1230/2008. (VIII. 28.) Főv. Kgy. h.

napirendjére veszi és 1/a. pontként tárgyalja meg a „Gazdasági bizottsági tagcsere” című előterjesztést.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1231/2008. (VIII. 28.) Főv. Kgy. h.

napirendjére veszi és 1/b. pontként tárgyalja meg a „Javaslat bizottsági és kuratóriumi tagcserére” című előterjesztést.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1232/2008. (VIII. 28.) Főv. Kgy. h.

napirendjére veszi és 6. pontként tárgyalja meg a „Javaslat az E ftv. végrehajtása során a Fővárosi Önkormányzat intézményeibe történő feladat átadások kapcsán ingatlan és ingó vagyon tulajdonjogának megszerzésére” című előterjesztést.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1233/2008. (VIII. 28.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el a „Ferencvárosból kiköltöztetett roma családok helyzetének megoldása” című előterjesztés napirendre vételére vonatkozó indítványt.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1234/2008. (VIII. 28.) Főv. Kgy. h.

leveszi napirendjéről a „Javaslat az újpesti gyermek és felnőtt szakrendelés helyzetének rendezésére” című előterjesztést.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1235/2008. (VIII. 28.) Főv. Kgy. h.

napirendjére veszi és 22. pontként tárgyalja meg a „Tájékoztató a 4-es metró projekt 2008. II. negyedévi előrehaladásáról” című előterjesztést.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1236/2008. (VIII. 28.) Főv. Kgy. h.

napirendjére veszi és 45. pontként tárgyalja meg a „Javaslat „a Legfelsőbb Bíróság Gfv. XI. 30.387/2006/8. sz. felülvizsgálati ítéletében foglaltak végrehajtásával kapcsolatos, valamint a Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága által üzemeltetett egyes ingatlanok forgalomképességét érintő önkormányzati döntések” (az Estivo Kft. kártalanítása) címet viselő előterjesztés - Fővárosi Közgyűlés általi 2008. júniusi rendes közgyűlésen való - megtárgyalása során meghozott határozatok felülvizsgálatára” című előterjesztést.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1237/2008. (VIII. 28.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy ebédszünet utáni 5/a-b. és 6/a-b-c. pontként tárgyalja meg a

„5/a. Javaslat a Fővárosi Szabályozási Kerettervről szóló 46/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet módosítására. (Budapest III. kerület, Északi Városkapu területének keretövezet módosítása)

5/b. Javaslat a Fővárosi Szabályozási Kerettervről szóló 46/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet módosítására (Budapest IX. kerület, Gubacsi dűlő. Soroksári út-Illatos út tengelye-Ráckevei Duna-ág- kerülethatár által határolt terület)

6/a. Javaslat a Fővárosi Közgyűlés 48/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelete 7. § (1) bekezdésében rögzített egyetértési jog gyakorlására - Budapest V. kerület, Belváros-Lipótváros Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzata és Szabályozási Terve.

6/b. Javaslat a Fővárosi Közgyűlés egyetértési jogának gyakorlására a 48/1998. (X. 15.). Főv. Kgy. rendelet 7. § (1) bekezdés alapján: Budapest Főváros VII. kerület Belső Erzsébetváros, Károly krt.- Király utca-Erzsébet krt.-Rákóczi út által határolt terület rehabilitációs szabályozási tervére vonatkozóan.

6/c. Javaslat a Fővárosi Közgyűlés 48/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelete 7. § (1) bekezdésében rögzített egyetértési jog gyakorlására.

Budapest XIII. kerület, Duna-folyam-Újpesti vasúti híd-Váci út-Meder utca által határolt terület.” című előterjesztéseket.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1238/2008. (VIII. 28.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el „Az 1-es villamos Fehérvári útig történő meghosszabbítása” című előterjesztés napirendre vételére vonatkozó indítványt.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1239/2008. (VIII. 28.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el a „Beszámoló az útfelújítási program 2008-2010 jelenlegi állásáról, állapotáról, pénzügyi lehetőségeiről” című előterjesztés napirendre vételére vonatkozó indítványt.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1240/2008. (VIII. 28.) Főv. Kgy. h.

az ülés napirendjét az alábbiakban állapítja meg:

1/a. Gazdasági bizottsági tagcsere.

1/b. Javaslat bizottsági és kuratóriumi tagcserére.

2. Javaslat speciális lakásotthon létesítésére a Béke Gyermekotthon és Általános Iskola bócsai telephelyén.

3. A Károlyi Sándor Kórház és Rendelőintézet önkormányzati biztosi átvilágítása és javaslatai a kórház tartozásainak rendezése érdekében.

4. Javaslat a Segély Helyett Esély Alapítvány támogatására, Budapest XXII. ker., Jókai Mór u. 21. ingatlan felújításához pénzeszköz átadás.

5. Javaslat a fővárosi drogfogyasztás visszaszorítását célzó pályázaton nyertes szervezetek támogatására.

6. Javaslat az „Élhető város” kulturált ebtartás program pályázatok összegzésére, befejezett pályázatok elszámolására.

7. Javaslat az egészségügyi intézményekben történő létszámleépítés engedélyezésére.

8. Javaslat az Eftv. végrehajtása során a Fővárosi Önkormányzat intézményeibe történő feladat átadások kapcsán ingatlan és ingó vagyon tulajdonjogának megszerzésére.

9. Javaslat a Fővárosi Önkormányzat fenntartásában lévő személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi intézmények által biztosított ellátások formáiról, igénybevételének módjáról és a térítési díjról szóló 22/1999. (V. 21.) Főv. Kgy. rendelet módosítására.

10. Javaslat egyes közoktatási intézmények alapító okiratának módosítására, ingatlanok rendezésére.

11. Javaslat a Budapest Ösztöndíj Program bevezetésére.

12. Javaslat a fővárosi kitüntető díjak alapításáról és adományozásáról szóló 28/1992. (X. 1.) Főv. Kgy. rendelet módosítására.

13. A Budapesti Tavaszi Fesztivál megrendezésének 2013-ig szóló pénzügyi támogatására jóváhagyott megállapodás módosítása.

14. A „3 sz. városi főforgalmi út menti lakóterületek zaj elleni védelme” projekt Végrehajtási Szerződése módosításának jóváhagyása.

15. Társtulajdonosi hozzájárulás módosítása a „Szépművészeti Múzeum térszint alatti bővítése” című európai uniós forrásból megvalósítandó projekthez.

16. Budapest és vonzáskörzete zajtérképe” című projekt Támogatási Szerződésének 2. számú és Engedélyokiratának 3. számú módosítása.

17. Javaslat a sportintézmények alapító okiratának módosítására.

18. Javaslat a Városligeti Műjégpálya hűtőcsőhálózat és betonpályatest javítási munkáit tartalmazó engedélyokirat jóváhagyására.

19. Javaslat Budapest Főváros Levéltárának az elektronikus levéltár ÚMFT EKOP kiemelt projektben történő részvételével összefüggő fenntartói nyilatkozat kibocsátására.

20. Budapest III. ker., 18910/143 hrsz.-ú ingatlan (bölcsőde) felújítására irányuló pályázat.

21. Javaslat a FÁNK rekonstrukció II. ütem beruházás kapcsán elkészült létesítmények működtetéséhez szükséges többlettámogatás biztosítására.

22. Beszámoló a Pro Cultura Urbis Közalapítvány 2007. évi működéséről, valamint a 2008. évi közszolgáltatási szerződés megkötése.

23. Javaslat a BETISZK Kht.-val kölcsönszerződés módosításra.

24. Tájékoztató a 4-es metró projekt 2008. II. negyedévi előrehaladásáról.

25. Javaslat „Budapest Közlekedési Rendszerének Fejlesztési Terve” koncepciójának jóváhagyására.

26. Hozzájárulás a XI. kerület 3583 hrsz.-ú ingatlant terhelő egyéb átjárási szolgalmi jog törléséhez.

27. Javaslat a dél-budai konzorcium új együttműködési célját tartalmazó megállapodás és a Budaörssel kötendő együttműködési és finanszírozási szerződés jóváhagyására.

28. Javaslat pénzeszköz átadás-átvételi megállapodás megkötésére az IL-NET Kht. 2008. évi működési támogatására.

29. Javaslat pénzeszköz átadás-átvételi megállapodás megkötésére az FTSZV Kft. 2008. évi működési támogatására.

30. A Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. alapszabályának módosítása.

31. A Fővárosi Vízművek Zrt. alapszabályának módosítása.

32. Javaslat egyedi kérelmek támogatására a „8413 Sportcélú támogatás” cím előirányzata terhére.

33. Javaslat a Magyar Közigazgatási Kar Sporttagozata részére jóváhagyott támogatás visszavonására.

34. Javaslat a Budapest XX. kerület, 182640 és a 182648 hrsz.-ú ingatlanok egyesítésére és megosztására a T-81826 ttsz.-ú vázrajz szerint.

35. A Fővárosi Szociális Közalapítvány 2007. évi pénzügyi és szakmai beszámolója és alapító okiratának módosítása.

36. Javaslat a FŐSZINFORM elhelyezésére és alapító okiratának módosítására.

37. Javaslat egyes környezetvédelmi feladatok lezárására és indítására.

38. Budapest XXII. ker., 232317 hrsz.-ú „kivett lakóház udvar” megjelölésű, 25 ha 9467 m2 területű ingatlan, valamint a Bp. XXII. ker., 232321 hrsz.-ú „kivett beépítetlen terület” megjelölésű 6 ha 9480 m2 területű, természetben Budapest XXII. kerület, Kastélypark utca 8. szám alatt fekvő ingatlanok elővásárlási jog gyakorlása.

39. Budapest XXIII. kerület, 195858 hrsz.-ú ingatlan eladásának felkínálását tartalmazó ajánlat.

40. Javaslat a Fővárosi Tűzoltóparancsnokság alapító okiratának módosítására.

41. Javaslat a FSZEK, Bp. IX., Boráros tér 2. fiókkönyvtár felújítás engedélyokiratának jóváhagyására.

42. Javaslat a Vidám Színpad Kht. törlesztési kötelezettségének és tartozásának elengedésére.

43. Javaslat átutalás kezdeményezésére a „8211 Idegenforgalmi célú bizottsági keretből”.

44. Beszámoló az építési törvény 30. §-a alapján indult kártalanítási ügyekben hozott bizottsági határozatokról.

45. Fővárosi Közgyűlés 2008. év II. félévi munkaterv javaslata.

46. Javaslat „a Legfelsőbb Bíróság Gfv. XI. 30.387/2006/8. sz. felülvizsgálati ítéletében foglaltak végrehajtásával kapcsolatos, valamint a Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága által üzemeltetett egyes ingatlanok forgalomképességét érintő önkormányzati döntések” (az Estivo Kft. kártalanítása) címet viselő előterjesztés - Fővárosi Közgyűlés általi 2008. júniusi rendes közgyűlésen való - megtárgyalása során meghozott határozatok felülvizsgálatára.

47. Kerékbilincs alkalmazásának kizárása egészségügyi intézmények környékén.

48. dr. Dombos Csaba gondnok fellebbezése Dombos Gézáné személyi térítési díj ügyében.

49/a. Jelentés a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról.

Ebédszünet utáni 5. napirend:

a) Javaslat a Fővárosi Szabályozási Kerettervről szóló 46/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet módosítására. (Budapest III. kerület, Északi Városkapu területének keretövezet módosítása)

b) Javaslat a Fővárosi Szabályozási Kerettervről szóló 46/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet módosítására (Budapest IX. kerület, Gubacsi dűlő. Soroksári út-Illatos út tengelye-Ráckevei Duna-ág-kerülethatár által határolt terület)

Ebédszünet utáni 6. napirend:

a) Javaslat a Fővárosi Közgyűlés 48/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelete 7. § (1) bekezdésében rögzített egyetértési jog gyakorlására - Budapest V. kerület, Belváros-Lipótváros Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzata és Szabályozási Terve.

b) Javaslat a Fővárosi Közgyűlés egyetértési jogának gyakorlására a 48/1998. (X. 15.). Főv. Kgy. rendelet 7. § (1) bekezdés alapján: Budapest Főváros VII. kerület Belső Erzsébetváros, Károly krt.-Király utca-Erzsébet krt.-Rákóczi út által határolt terület rehabilitációs szabályozási tervére vonatkozóan.

c) Javaslat a Fővárosi Közgyűlés 48/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelete 7. § (1) bekezdésében rögzített egyetértési jog gyakorlására. Budapest XIII. kerület, Duna-folyam-Újpesti vasúti híd- Váci út-Meder utca által határolt terület.

A napirend 1/a. pontja: Gazdasági Bizottsági tagcsere.

Előadó: John Emese

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1241/2008. (VIII. 28.) Főv. Kgy. h.

a Gazdasági Bizottság tagjává - a 2008. augusztus 19-i hatállyal lemondott dr. Dancs Gábor helyett - Szabadai Viktort választja meg 2008. szeptember 1-jétől.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 1/b. pontja: Javaslat bizottsági és kuratóriumi tagcserére.

Előadó: Hock Zoltán

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1242/2008. (VIII. 28.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy 2008. szeptember 1-jei hatállyal Szilassy Gábor Cézárt a városfejlesztési és városképvédelmi bizottsági, Huber Szebasztiánt az oktatási bizottsági és a Közoktatásfejlesztési Közalapítvány kuratóriumi tagságából visszahívja, egyidejűleg Szilágyi Antalt a Városfejlesztési és Városképvédelmi Bizottság, Horváth Tibornét az Oktatási Bizottság és Seiben Ferencet a Közoktatásfejlesztési Közalapítvány Kuratóriuma tagjává megválasztja.

Határidő: 2008. szeptember 1.

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 2. pontja: Javaslat speciális lakásotthon létesítésére a Béke Gyermekotthon és Általános Iskola bócsai telephelyén.

Előadó: Horváth Csaba

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1243/2008. (VIII. 28.) Főv. Kgy. h.

egyetért azzal, hogy a Béke Gyermekotthon és Általános Iskola (1021 Budapest, Hárshegyi u. 9.) részére a Pax Vobis Alapítvány tulajdonát képező, 6235 Bócsa, IV. körzet 156. sz., valamint a 6235 Bócsa, 147. sz. alatt található ingatlanon telephely létesüljön oly módon, hogy az intézmény vezetője - a régi bérleti szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetése mellett - az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti bérleti szerződést köt az átmeneti vagy tartós nevelésbe vett gondozottak, illetve utógondozói ellátottak speciális ellátása céljából.

Határidő: 2008. szeptember 1.

Felelős: dr. Demszky Gábor

1244/2008. (VIII. 28.) Főv. Kgy. h.

Kötelezettséget vállal arra, hogy Budapest Főváros Önkormányzatának Béke Gyermekotthona és Általános Iskolája (1021 Budapest, Hárshegyi út 9.) a Pax Vobis Alapítvánnyal kötött bérleti szerződéshez biztosítja a költségvetési fedezetet az alábbi szerint:

A „9136 Évközben belépő gyermekvédelmi intézmények működési többletköltségei” cím 2008. évi előirányzatának 2000 E Ft-tal történő csökkentésével egyidejűleg tartós jelleggel - a szerződés fennállásáig - megemeli a „4220 Budapest Főváros Önkormányzatának Béke Gyermekotthona és Általános Iskolája (1021 Budapest, Hárshegyi út 9.)” cím 2008. évi támogatási és dologi kiadások kiemelt előirányzatát - 4 hónapra - 2000 E Ft-tal.

1245/2008. (VIII. 28.) Főv. Kgy. h.

Kötelezettséget vállal arra, hogy Budapest Főváros Önkormányzatának Béke Gyermekotthona és Általános Iskolája (1021 Budapest, Hárshegyi út 9.) 6 fő szakellátói létszám személyi juttatások és munkaadói járulékainak fedezetére 2008. augusztus 1-jétől a „9146 Gyermek- és Ifjúságvédelmi ágazat létszám-tartaléka” cím 2008. évi előirányzatának 4007 E Ft-tal történő csökkentésével egyidejűleg tartós jelleggel - a szerződés fennállásáig - megemeli a „4220 Budapest Főváros Önkormányzatának Béke Gyermekotthona és Általános Iskolája (1021 Budapest, Hárshegyi út 9.)” cím 2008. évi támogatási és kiadási előirányzatát 4007 E Ft-tal, 4 hóra az alábbiak szerint:

Személyi juttatások 3000 E Ft

Munkaadói járulékok 1007 E Ft.

1246/2008. (VIII. 28.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Fővárosi Önkormányzat Béke Gyermekotthona és Általános Iskolája (1021 Budapest, Hárshegyi u. 9.) gyermekintézmény alapító okiratát a 4. számú melléklet szerinti tartalommal, új telephely (Bócsa, IV. körzet 147. szám, hrsz.: 0304/43) létesítése miatt.

Felkéri a főpolgármestert a bérleti szerződés megkötését követően az alapító okirat módosítás 4. sz. melléklet szerinti aláírására, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat 5. számú melléklet szerinti tartalommal történő aláírására és kiadására.

Határidő: a bérleti szerződés megkötését követő harminc napon belül

Felelős: dr. Demszky Gábor

1247/2008. (VIII. 28.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a 1244-1245/2008. (VIII. 28.) Főv. Kgy. határozatokra vonatkozó költségvetési rendeletmódosítási javaslatot terjessze a Közgyűlés elé.

Határidő: a Közgyűlés 2008. szeptemberi ülése, illetve a mindenkori költségvetési rendeletben

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 3. pontja: A Károlyi Sándor Kórház és Rendelőintézet önkormányzati biztosi átvilágítása és javaslatai a kórház tartozásának rendezése érdekében.

Előadó: Horváth Csaba

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1248/2008. (VIII. 28.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a napirend vitáját újból megnyitja.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1249/2008. (VIII. 28.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el, dr. Pesti Imre módosító indítványát, mely szerint:

„A Károlyi Kórház tartozásának rendezéséhez feltétlenül szükséges a kórház menedzsmentje által elkészített intézkedési terv végrehajtása. 2006. júniusában az Egészségügyi Bizottság már elfogadott egy intézkedési tervet, de a főpolgármester akkor azt nem hajtotta végre. Akkor egyszeri 80 M Ft-os intézkedési csomag 250 M Ft megtakarítást eredményezett volna. Most 285 M Ft kölcsönt kíván adni a főváros, de ez csak akkor lesz hatékony, ha konkrét intézkedésekkel párosul. Ezért javaslom, az egészségügyi modell terhére további 100 M Ft vissza nem térítendő támogatást kapjon a Károlyi Kórház az elkészített intézkedési csomag végrehajtásához.”

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1250/2008. (VIII. 28.) Főv. Kgy. h.

a Károlyi Sándor Kórház és Rendelőintézet átvilágításáról szóló önkormányzati biztosi jelentést tudomásul veszi.

1251/2008. (VIII. 28.) Főv. Kgy. h.

A Károlyi Sándor Kórház és Rendelőintézet helyzetének stabilizálása érdekében a kórház számára 285 M Ft visszatérítendő kamatmentes támogatást nyújt 2010 januárjától, 36 havi egyenlő részletekben történő törlesztési kötelezettség mellett, egyben jóváhagyja, megköti a 4. sz. melléklet szerinti megállapodást és felkéri a főpolgármestert a megállapodás aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

1252/2008. (VIII. 28.) Főv. Kgy. h.

A támogatás forrásának biztosítása érdekében a „9114 Céltartalék az önkormányzati szerkezet-átalakításhoz kapcsolódó kiadásokra” cím előirányzatát csökkenti 285 000 E Ft-tal, egyidejűleg ugyanezen összeggel megemeli az „1102 Károlyi Sándor Kórház és Rendelőintézet” cím támogatási és dologi kiadási előirányzatát.

1253/2008. (VIII. 28.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a döntéshez kapcsolódó költségvetési rendeletmódosítási javaslatot terjessze a Fővárosi Közgyűlés elé.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés szeptemberi rendes ülése

Felelős: dr. Demszky Gábor

1254/2008. (VIII. 28.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy készíttessen intézkedési tervet a Károlyi Kórház rendbetétele érdekében és a Közgyűlés biztosítson forrást a szükséges mértékig az intézkedési terv végrehajtásához.

Határidő: 2008. szeptember 30.

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 4. pontja: Javaslat a Segély Helyett Esély Alapítvány támogatására, Budapest XXII. ker., Jókai Mór u. 21. ingatlan felújításához pénzeszköz-átadás.

Előadó: Horváth Csaba

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1255/2008. (VIII. 28.) Főv. Kgy. h.

a Segély Helyett Esély Alapítvány ingyenes használatában, a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő Bp. XXII. kerület, Jókai Mór u. 21-23. ingatlan főépületének lépcsőháza - alapítvány által lebonyolítandó - lefolyó és víznyomócső vezetékek felújításához az engedélyt megadja és ehhez támogatási kötelezettséget vállal 3000 E Ft összegben.

1256/2008. (VIII. 28.) Főv. Kgy. h.

A „8402 Intézményi felújítások céljellegű felújítási kerete - Egészségügyi ágazat tartalékkeret” előirányzatát csökkenti 3000 E Ft-tal és egyidejűleg azonos összeggel megemeli az új „........... Segély Helyett Esély Alapítvány” cím kiadási, azon belül felhalmozási célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kívülre előirányzatát.

1257/2008. (VIII. 28.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja az előterjesztés 1. számú mellékleteként csatolt pénzeszköz végleges átadási megállapodást a Segély Helyett Esély Alapítvánnyal és felhatalmazza a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 2008. október 30.

Felelős: dr. Demszky Gábor

1258/2008. (VIII. 28.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a döntéshez kapcsolódó költségvetési rendelet módosítására vonatkozó javaslatot terjessze a Közgyűlés elé.

Határidő: 2008. szeptember havi rendeletmódosítás

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 5. pontja: Javaslat a fővárosi drogfogyasztás visszaszorítását célzó pályázaton nyertes szervezetek támogatására.

Előadó: Horváth Csaba

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1259/2008. (VIII. 28.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el dr. Rétvári Bence módosító indítványát, mely szerint:

„3. A Fővárosi Közgyűlés úgy dönt, hogy az általános tartalék terhére átcsoportosít 25 000 E Ft-ot a „8428 Fővárosi Drogellenes program” címkódra. Az összegből a 2008. évben második körös pályázatot ír ki civil szervezetek számára drogmegelőzési programok támogatására.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor”

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1260/2008. (VIII. 28.) Főv. Kgy. h.

a „8428 Fővárosi Drogellenes Program” címkód terhére 23 529 E Ft-tal támogatja az alábbi szervezetek szakmai programját.

Szervezet neve Szakmai program neve Támogatás összege
(E Ft)
Jövőbarát Alapítvány KRÉM (KReatív Élő Műhely) alternatív napközbeni ellátás 2 100
Magadért Drogmentességet Védő Alapítvány Programok Magadért - absztinencia megtartása hosszú távon 2 080
Emberbarát Alapítvány Szenvedélybetegek komplex képzési programja 2 250
Kék Pont Drogkonzultációs
Kp. és Drogambulancia
Alapítvány
Dzsumbuj program 2 100
Civil Rádiózásért
Alapítvány
Drogok nélkül - drogprevenciós és menthálhigiénés média
program a Civil Rádióban
1 400
Ébredések Alapítvány Józsefváros és környéke drogfogyasztás visszaszorítása. 2 100
Józsefvárosi Szabadidős
Egyesület
Komplex segítségnyújtás a drogproblémában veszélyeztetett
fiatalok és családjaik számára.
850
Magyar Máltai Szeretet-
szolgálat Egyesület
A drogprobléma KIMONDHATÓ 1 100
Kortárs Segítő Műhely
Alapítvány
Fiatalok a fiatalokért megkereső program 1 150
Segély Helyett Esély
Alapítvány
„Tiétek a Ház!” Ifjúságvédelmi civil összefogás 2 100
Sziget Droginformációs
Alapítvány
Pozitív énkép és reklámok II. drogprevenciós program
kidolgozása, fejlesztése
650
Megálló Csoport
Alapítvány
Ebben a körben van helyed! 2 149
Szenvedélybetegekért
Magyar Ökumenikus
Segélyszervezet
A Soroksári Addiktológiai Centrumban zajló, a fővárosi
drogfogyasztás visszaszorítására irányuló szolgáltatások
támogatása.
2 500
Iránytű Ifjúsági és Mentál-
higiénés Alapítvány
Prevent-ART-turné 1 000
23 529

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

1261/2008. (VIII. 28.) Főv. Kgy. h.

A mellékletben foglalt támogatási szerződés mintát jóváhagyja, és egyben felkéri a főpolgármestert, hogy az alábbi szervezetek szakmai programjainak támogatására vonatkozó támogatási szerződést a javasolt költségek módosításával kösse meg.


Szervezet neve

Szakmai program neve
Támogatás összege
(E Ft)
Költségmódosítás
(E Ft)

Jövőbarát Alapítvány
KRÉM (KReatív Élő Műhely) alternatív napközbeni
ellátás

2 100
-400
(személyi költségek
csökkentése)
Magadért Drogmentességet Védő Alapítvány Programok Magadért - absztinencia megtartása
hosszú távon
2 080 0

Emberbarát Alapítvány
Szenvedélybetegek komplex képzési programja
2 250
-250
(arányos költségvetés-
csökkentés)
Kék Pont Drogkonzultációs Kp. és Drogambulancia Alapítvány Dzsumbuj program 2 100 -400
(arányos költségvetés-
csökkentés)
Civil Rádiózásért
Alapítvány
Drogok nélkül - drogprevenciós és menthálhigiénés
média program a Civil Rádióban

1 400
-390
(helyiségbérlet nem
támogatható)

Ébredések Alapítvány
Józsefváros és környéke drogfogyasztás visszaszorítása. 2 100 -400
(arányos költségvetés-
csökkentés)
Józsefvárosi Szabad-
idős Egyesület
Komplex segítségnyújtás a drogproblémában
veszélyeztetett fiatalok és családjaik számára.
850 -650
(arányos költségvetés-
csökkentés)

Magyar Máltai
Szeretetszolgálat

Egyesület A drogprobléma KIMONDHATÓ

1 100
-595
(honlap karbantartás,
e-mail tanácsadás,
kiadvány újranyom-
tatása nem támogatható)
Kortárs Segítő Műhely
Alapítvány
Fiatalok a fiatalokért megkereső program 1 150 0
Segély Helyett Esély
Alapítvány
„Tiétek a Ház!” Ifjúságvédelmi civil összefogás 2 100 -400
(laptop, honlap fejlesztés
nem támogatható)
Sziget Droginformációs Alapítvány Pozitív énkép és reklámok II. drogprevenciós
program kidolgozása, fejlesztése
650 0
Megálló Csoport
Alapítvány
Szenvedélybetegekért
Ebben a körben van helyed! 2 149 -323,72
(arányos költségvetés
csökkentés)
Magyar Ökumenikus
Segélyszervezet
A Soroksári Addiktológiai Centrumban zajló,
a fővárosi drogfogyasztás visszaszorítására
irányuló szolgáltatások támogatása.
2 500 0
Iránytű Ifjúsági
és Mentálhigiénés
Alapítvány

Prevent-ART-turné
1 000 -15
23 529

Határidő: 2008. szeptember 30.

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 6. pontja: Javaslat az „Élhető város” kulturált ebtartás program pályázatok összegzésére, befejezett pályázatok elszámolására.

Előadó: Horváth Csaba

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1262/2008. (VIII. 28.) Főv. Kgy. h.

elfogadja a jelen előterjesztésben elszámoló szervezet részére a 2005. évi Kulturált ebtartás programból nyújtott támogatásról szóló beszámolóját.

Szervezet neve Támogatás összege
Józsefváros Közbiztonságáért Szolgáltató Kht. 5 000 000
Összesen: 5 000 000

1263/2008. (VIII. 28.) Főv. Kgy. h.

Elfogadja a jelen előterjesztésben elszámoló szervezetek részére a 2006. évi Kulturált ebtartás programból nyújtott támogatásokról szóló beszámolóját.

Szervezet neve Támogatás összege
Cinkotai Polgárőr Egyesület 2 311 000
Budapest Főváros Terézváros Önkormányzata 9 660 000
Ferencvárosi Kutyatartók Érdekvédelmi Civil Szervezete 9 609 000
Budapest Józsefvárosi Önkormányzat 8 400 000
Árpádföld Kertváros Ingatlantulajdonosainak Egyesülete 3 074 000
Józsefváros Közbiztonságáért Szolgáltató Kht. 1 500 000
Budapest XVIII. kerület, Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat 400 000
Ferencvárosi Kutyatartók Érdekvédelmi Civil Szervezete 1 531 000
Budapest Főváros Terézváros Önkormányzata 940 000
Rákosszentmihály Árpádföld Ház, Telek és Lakástulajdonosok Egyesülete 1 399 000
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2 311 000
Összesen: 41 135 000

Határidő: 2008. szeptember 30.

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 7. pontja: Javaslat az egészségügyi intézményekben történő létszámleépítés engedélyezésére.

Előadó: Horváth Csaba

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1264/2008. (VIII. 28.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a „1112 Nyírő Gyula Kórház”-ban 2004. évben bekövetkezett takarítási feladat megszűnése miatt, valamint a 2008. évben a struktúraváltásból fakadó Sebészeti Osztály megszűnése miatt 2009. augusztus 1-jei hatállyal 2 álláshelyet véglegesen megszüntet.


Címkód

Intézmény megnevezése
Megszűnő létszám
(fő)
Álláshelyek megszüntetése utáni létszámkeret
(fő)
1112 Nyírő Gyula Kórház 2 764
Összesen: 2

Felkéri a főpolgármestert a további szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: 2009. április 30.

Felelős: dr. Demszky Gábor

1265/2008. (VIII. 28.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a döntéshez kapcsolódó költségvetési rendeletmódosításra vonatkozó javaslatot terjessze a Fővárosi Közgyűlés elé.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés 2009. évi júniusi rendes ülése

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 8. pontja: Javaslat az Eftv. végrehajtása során a Fővárosi Önkormányzat intézményeibe történő feladat átadások kapcsán ingatlan és ingó vagyon tulajdonjogának megszerzésére.

Előadó: Horváth Csaba

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1266/2008. (VIII. 28.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy az 512/2008. (III. 27.) Főv. Kgy. határozat alapján kezdeményezett, a Péterfy Sándor utcai Kórház-Rendelőintézet és Baleseti Központ (2007. október 1-jéig volt Országos Baleseti és Sürgősségi Intézet) 1087 Budapest, Fiumei út 17., hrsz.: 34720 telephelyének a Fővárosi Önkormányzat részére történő ingyenes tulajdonba adásával kapcsolatos költségek fedezetére 1000 E Ft előirányzatot biztosít a „9114 Céltartalék az önkormányzati szerkezetátalakításhoz kapcsolódó kiadásokra” cím terhére.

Határidő: 2008. szeptember 30.

Felelős: dr. Demszky Gábor

1267/2008. (VIII. 28.) Főv. Kgy. h.

Esetileg magához vonja a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló többször módosított 7/1992. (III. 26.) Főv. Kgy. rendelet „II. A KÖZGYŰLÉS ÁLTAL A BIZOTTSÁGOKRA ÁTRUHÁZOTT HATÁSKÖRÖK JEGYZÉKE Valamennyi bizottságra vonatkozó általános hatáskör” címe 6. pontjában a Gazdasági Bizottságnak és az Egészségügyi Bizottságnak [75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 41. § a) pontja] biztosított jogkörét, és kezdeményezi az Egészségügyi Minisztérium és a Fővárosi Önkormányzat között létrejött - a 2007. április 26-i Fővárosi Közgyűlésen elfogadott - megállapodásokban foglaltak szerint az Országos Pszichiátriai és Neurológiai Intézet használatából

- a Fővárosi Önkormányzat Szent János Kórháza és Észak-budai Egyesített Kórházai,

- a Fővárosi Önkormányzat Heim Pál Gyermekkórház-Rendelőintézete,

- a Fővárosi Önkormányzat Szent Imre Kórház-Rendelőintézet,

- a Fővárosi Önkormányzat Egyesített Szent István és Szent László Kórház-Rendelőintézet,

- a Fővárosi Önkormányzat Nyírő Gyula Kórháza számára a korábban ingyenes használatra átadott, leltár szerinti ingó vagyon Fővárosi Önkormányzat részére történő ingyenes tulajdonba adását azzal, hogy vállalja a tulajdonba adás érdekében felmerülő költségeket.

A felmerülő költségeket a „9114 Céltartalék az önkormányzati szerkezet-átalakításhoz kapcsolódó kiadásokra” cím terhére biztosítja.

Határidő: 2008. szeptember 30.

Felelős: dr. Demszky Gábor

1268/2008. (VIII. 28.) Főv. Kgy. h.

Esetileg magához vonja a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló többször módosított 7/1992. (III. 26.) Főv. Kgy. rendelet „II. A KÖZGYŰLÉS ÁLTAL A BIZOTTSÁGOKRA ÁTRUHÁZOTT HATÁSKÖRÖK JEGYZÉKE Valamennyi bizottságra vonatkozó általános hatáskör” címe 6. pontjában a Gazdasági Bizottságnak és az Egészségügyi Bizottságnak [75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 41. § a) pontja] biztosított jogkörét, és kezdeményezi az Egészségügyi Minisztérium és a Fővárosi Önkormányzat között létrejött - a 2007. április 26-i Fővárosi Közgyűlésen elfogadott - megállapodásokban foglaltak szerint az Országos Gyógyintézeti Központ használatából a Fővárosi Önkormányzat Egyesített Szent István és Szent László Kórház Rendelőintézete számára csontvelő-transzplantációs és haematológiai ellátási kapacitásokkal és feladatokkal egyidejűleg átadott, leltár szerinti ingó vagyon Fővárosi Önkormányzat részére történő ingyenes tulajdonba adását azzal, hogy vállalja a tulajdonba adás érdekében felmerülő költségeket.

A felmerülő költségeket a „9114 Céltartalék az önkormányzati szerkezetátalakításhoz kapcsolódó kiadásokra” cím terhére biztosítja.

Határidő: 2008. szeptember 30.

Felelős: dr. Demszky Gábor

1269/2008. (VIII. 28.) Főv. Kgy. h.

Esetileg magához vonja a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló többször módosított 7/1992. (III. 26.) Főv. Kgy. rendelet „II. A KÖZGYŰLÉS ÁLTAL A BIZOTTSÁGOKRA ÁTRUHÁZOTT HATÁSKÖRÖK JEGYZÉKE Valamennyi bizottságra vonatkozó általános hatáskör” címe 6. pontjában a Gazdasági Bizottságnak és az Egészségügyi Bizottságnak [75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 41. § a.) pontja] biztosított jogkörét, és kezdeményezi az Egészségügyi Minisztérium és a Fővárosi Önkormányzat között létrejött - a 2007. április 26-i Fővárosi Közgyűlésen elfogadott - megállapodásokban foglaltak szerint a Svábhegyi Országos Gyermek-allergológiai, Pulmonológiai és Fejlődés-neurológiai Intézettől a Fővárosi Önkormányzat Szent János Kórháza és Észak-budai Egyesített Kórházai számára fejlődés-neurológiai kapacitásokkal és feladatokkal egyidejűleg átadott, leltár szerinti ingó vagyon Fővárosi Önkormányzat részére történő ingyenes tulajdonba adását azzal, hogy vállalja a tulajdonba adás érdekében felmerülő költségeket.

A felmerülő költségeket a „9114 Céltartalék az önkormányzati szerkezetátalakításhoz kapcsolódó kiadásokra” cím terhére biztosítja.

Határidő: 2008. szeptember 30.

Felelős: dr. Demszky Gábor

1270/2008. (VIII. 28.) Főv. Kgy. h.

Esetileg magához vonja a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló többször módosított 7/1992. (III. 26.) Főv. Kgy. rendelet „II. A KÖZGYŰLÉS ÁLTAL A BIZOTTSÁGOKRA ÁTRUHÁZOTT HATÁSKÖRÖK JEGYZÉKE Valamennyi bizottságra vonatkozó általános hatáskör” címe 6. pontjában a Gazdasági Bizottságnak és az Egészségügyi Bizottságnak [75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 41. § a) pontja] biztosított jogkörét, és kezdeményezi az Egészségügyi Minisztérium és a Fővárosi Önkormányzat között létrejött - a 2007. április 26-i Fővárosi Közgyűlésen elfogadott - megállapodásokban foglaltak szerint az Országos Baleseti és Sürgősségi Intézet által ellátott feladatokkal a Fővárosi Önkormányzat Péterfy Sándor utcai Kórház Rendelőintézete számára ellátási kapacitásokkal és feladatokkal egyidejűleg átadott, leltár szerinti ingó vagyon Fővárosi Önkormányzat részére történő ingyenes tulajdonba adását azzal, hogy vállalja a tulajdonba adás érdekében felmerülő költségeket.

A felmerülő költségeket a „9114 Céltartalék az önkormányzati szerkezetátalakításhoz kapcsolódó kiadásokra” cím terhére biztosítja.

Határidő: 2008. szeptember 30.

Felelős: dr. Demszky Gábor

1271/2008. (VIII. 28.) Főv. Kgy. h.

A felszámolás alatt lévő Országos Pszichiátriai és Neurológiai Intézet 1121 Budapest, Szilassy utca 6., 10513 hrsz.-ú Tündérhegyi Telephelye szakmai feladata ellátásához az ingatlant, valamint az ott lévő ingóságokat ingyenes használatba kívánja venni azzal, hogy amennyiben az ingatlan tulajdonosa más célra kívánja azt hasznosítani, akkor a szakmai feladat más telephelyen történő ellátásához szükséges infrastruktúra kialakításhoz a szükséges forrást a Fővárosi Önkormányzat részére biztosítja, és az infrastruktúra kialakítása idejére a Fővárosi Önkormányzat jogosult a jelenlegi telephely ingyenes használatára. Felkéri a főpolgármestert, hogy járjon el a használatra vonatkozó szerződés előkészítése érdekében, és a szerződést terjessze a Fővárosi Közgyűlés soron következő ülésére.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

1272/2008. (VIII. 28.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy haladéktalanul kezdjen tárgyalást a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.-vel a felszámolás alatt lévő Országos Pszichiátriai és Neurológiai Intézet 1121 Budapest, Szilassy u. 6., 10513 hrsz.-ú Tündérhegyi Telephelye és az ott lévő ingóságok tulajdonjogi helyzete végleges megoldását illetően.

Határidő: 2008. szeptember 30.

Felelős: dr. Demszky Gábor

1273/2008. (VIII. 28.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy amennyiben a felszámolás alatt lévő Országos Pszichiátriai és Neurológiai Intézet 1121 Budapest, Szilassy u. 6., 10513 hrsz.-ú Tündérhegyi Telephelyén folyó ellátáshoz a szükséges vagyoni feltételek nem kerülnek biztosításra, felkéri a főpolgármestert, hogy vizsgálja meg a feladat visszaadásának lehetőségét.

Határidő: 2008. október 30.

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 9. pontja: Javaslat a Fővárosi Önkormányzat fenntartásában lévő személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi intézmények által biztosított ellátások formáiról, igénybevételének módjáról és a térítési díjról szóló 22/1999. (V. 21.) Főv. Kgy. rendelet módosítására.

Előadó: Horváth Csaba

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 42/2008. (IX. 10.) Főv. Kgy. rendeletét a Fővárosi Önkormányzat fenntartásában lévő személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi intézmények által biztosított ellátások formáiról, igénybevételének módjáról és a térítési díjról szóló 22/1999. (V. 21.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról a melléklet szerinti tartalommal.

A napirend 10. pontja: Javaslat egyes közoktatási intézmények alapító okiratainak módosítására, ingatlanok rendezésére.

Előadó: Horváth Csaba

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1274/2008. (VIII. 28.) Főv. Kgy. h.

2008. szeptember 1-jei hatállyal módosítja az 584/2008. (IV. 24.) Főv. Kgy. határozatát oly módon, hogy az átruházott hatáskörben döntésre jogosult Gazdasági Bizottságtól a hatáskört eseti jelleggel magához vonja, és a Bp. XI., Fehérvári út 159. szám alatti 3170/49 hrsz.-ú ingatlant ismét korlátozottan forgalomképessé minősíti át.

Határidő: 2008. augusztus 31.

Felelős: dr. Demszky Gábor

1275/2008. (VIII. 28.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a 716/2008. (IV. 24.) Főv. Kgy. határozatát oly módon, hogy annak mellékleteként szereplő - a 2096/2007. (XII. 20.) Főv. Kgy. határozattal jóváhagyott és BFVK Zrt.-vel megkötött vagyongazdálkodási keretszerződés 4/B. mellékletét érintő - szerződésmódosításból törli a Bp. XI. ker., 3170/49 hrsz.-ú ingatlant. Felhatalmazza a főpolgármestert, hogy írja alá a szerződésmódosítást a 7.2. számú melléklet szerinti tartalommal.

Határidő: 2008. augusztus 31.

Felelős: dr. Demszky Gábor

1276/2008. (VIII. 28.) Főv. Kgy. h.

A Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/1992. (III. 26.) Főv. Kgy. rendelet 49. § (9) bekezdése értelmében átruházott hatáskörben döntésre jogosult Gazdasági Bizottságtól, illetve az Oktatási és Ifjúságpolitikai Bizottságtól a hatáskört eseti jelleggel magához vonja, és 2008. augusztus 31-i határidővel kivonja az intézményi körből, és forgalomképessé minősíti a jelenleg korlátozottan forgalomképes Budapest II., Csalogány u. 43. szám alatti 13723/1 hrsz.-ú és a Budapest XIX., Zrínyi utca 2. szám alatti 164350/14 hrsz.-ú ingatlanokat.

Határidő: 2008. augusztus 31.

Felelős: dr. Demszky Gábor

1277/2008. (VIII. 28.) Főv. Kgy. h.

A 2096/2007. (XII. 20.) Főv. Kgy. határozattal jóváhagyott és BFVK Zrt.-vel megkötött vagyongazdálkodási keretszerződés 4/B. mellékletét 2008. augusztus 31-i hatállyal aképpen módosítja, hogy azt a Bp. II. ker., 13723/1, Bp. IV. ker., 70028 és a Bp. XIX. ker., 164350/14 helyrajzi számú ingatlanokkal egészíti ki.

Felhatalmazza a főpolgármestert, hogy írja alá a szerződésmódosítást a 7.3. számú melléklet szerinti tartalommal.

Határidő: 2008. augusztus 31.

Felelős: dr. Demszky Gábor

1278/2008. (VIII. 28.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet (Budapest VIII., Vas utca 8-10.) alapító okiratát a 3.1. számú melléklet szerinti tartalommal.

Határidő: 2008. augusztus 31.

Felelős: dr. Demszky Gábor

1279/2008. (VIII. 28.) Főv. Kgy. h.

Módosítja az Öveges József Gyakorló Középiskola és Szakiskola (Budapest XI., Beregszász út 10.) alapító okiratát a 3.2. számú melléklet szerinti tartalommal.

Határidő: 2008. augusztus 31.

Felelős: dr. Demszky Gábor

1280/2008. (VIII. 28.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Trefort Ágoston Kéttannyelvű Fővárosi Gyakorló Szakközépiskola (Budapest XIX., Kossuth tér 12.) alapító okiratát a 3.3. számú melléklet szerinti tartalommal.

Határidő: 2008. augusztus 31.

Felelős: dr. Demszky Gábor

1281/2008. (VIII. 28.) Főv. Kgy. h.

Módosítja az Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Diákotthon és Gyermekotthon (Budapest II., Csalogány u. 43.) alapító okiratát a 3.4. számú melléklet szerinti tartalommal.

Határidő: 2008. augusztus 31.

Felelős: dr. Demszky Gábor

1282/2008. (VIII. 28.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a 4. sz. Fővárosi Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság és Gyógypedagógiai Szolgáltató Központ (Budapest II., Csalogány u. 43.) alapító okiratát a 3.5. számú melléklet szerinti tartalommal.

Határidő: 2008. augusztus 31.

Felelős: dr. Demszky Gábor

1283/2008. (VIII. 28.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Magyar Gyula Kertészeti Szakközépiskola és Szakiskola (Budapest X., Maglódi út 8.) alapító okiratát a 3.6. számú melléklet szerinti tartalommal.

Határidő: 2008. augusztus 31.

Felelős: dr. Demszky Gábor

1284/2008. (VIII. 28.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Teleki Blanka Közgazdasági Szakközépiskola (Budapest IX., Mester u. 23.) alapító okiratát a 3.7. számú melléklet szerinti tartalommal.

Határidő: 2008. augusztus 31.

Felelős: dr. Demszky Gábor

1285/2008. (VIII. 28.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Vakok Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye, Diákotthona és Gyermekotthona (Budapest XIV., Ajtósi Dürer sor 39.) alapító okiratát a 3.8. számú melléklet szerinti tartalommal.

Határidő: 2008. augusztus 31.

Felelős: dr. Demszky Gábor

1286/2008. (VIII. 28.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Zrínyi Miklós Gimnázium és Szakközépiskola (Budapest X., Mádi u. 173.) alapító okiratát a 3.9. számú melléklet szerinti tartalommal.

Határidő: 2008. augusztus 31.

Felelős: dr. Demszky Gábor

1287/2008. (VIII. 28.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Terézvárosi Középfokú Kollégium (Budapest VI., Hegedű u. 1.) alapító okiratát a 3.10. számú melléklet szerinti tartalommal.

Határidő: 2008. augusztus 31.

Felelős: dr. Demszky Gábor

1288/2008. (VIII. 28.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Deák Ferenc Középiskolai Kollégium (Budapest XI., Rimaszombati út 2.) alapító okiratát a 3.11. számú melléklet szerinti tartalommal.

Határidő: 2008. augusztus 31.

Felelős: dr. Demszky Gábor

1289/2008. (VIII. 28.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Széchenyi István Gimnázium (Budapest XI., Rimaszombati út 2-4.) alapító okiratát a 3.12. számú melléklet szerinti tartalommal.

Határidő: 2008. augusztus 31.

Felelős: dr. Demszky Gábor

1290/2008. (VIII. 28.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Budai Középiskola (Budapest XII., Márvány u. 32.) alapító okiratát a 3.13. számú melléklet szerinti tartalommal.

Határidő: 2008. augusztus 31.

Felelős: dr. Demszky Gábor

1291/2008. (VIII. 28.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert a 3.1-3.13. mellékletekben található alapító okirat módosítások aláírására és a 4.1-4.13. számú melléklet szerinti egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratok aláírására és kiadására.

Határidő: 2008. október 31.

Felelős: dr. Demszky Gábor

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 43/2008. (IX. 10.) Főv. Kgy. rendeletét a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/1992. (III. 26.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról az előterjesztés 6. számú melléklete szerinti tartalommal.

A napirend 11. pontja: Javaslat a Budapest Ösztöndíj Program bevezetésére.

Előadó: dr. Demszky Gábor

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1292/2008. (VIII. 28.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a napirend vitáját újból megnyitja.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1293/2008. (VIII. 28.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el dr. György István módosító indítványát, mely szerint

2. § (1) d) „a rendelet hatálya arra a büntetlen előéletű, felsőfokú tanulmányait folytató, első diplomás képzésben résztvevő, nappali tagozatos, hallgatóra terjed ki, aki” angol, német, vagy francia legalább középfokú államilag elismert nyelvvizsgával, vagy a feladatkör ellátásához szükséges mértékű magyar nyelvismerettel rendelkezik.

- 3. § (2) Az ösztöndíj odaítéléséről a Bizottság dönt. Az ösztöndíjakat a főpolgármester adja át.

- 7. § (2) A Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/1992. (III. 26.) Főv. Kgy. rendelet (a továbbiakban SZMSZ) 5. sz. mellékletének II. fejezetében az Oktatási és Ifjúságpolitikai Bizottságra vonatkozó hatáskörök jegyzéke a következő 39. ponttal egészül ki:

„39. A Budapest Ösztöndíj Programhoz kapcsolódóan kiírja a pályázatot, tartalmilag és formailag értékeli a beérkező pályázati anyagokat, dönt az ösztöndíjak odaítéléséről.”

- 7. § (3) Az SZMSZ-nek „A Közgyűlés által a főpolgármesterre átruházott hatáskörök jegyzéke” című 7. sz. melléklet VI. fejezet a következő 21. ponttal egészül ki: 21. A Budapest ösztöndíj Programmal kapcsolatban: átadja az ösztöndíjakat, megköti a Fővárosi Önkormányzat és a pályázatot elnyerő személy között létrejövő megállapodást.”

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 44/2008. (IX. 10.) Főv. Kgy. rendeletét a Budapest Ösztöndíj Programról a módosított 1. sz. melléklet szerinti tartalommal.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1294/2008. (VIII. 28.) Főv. Kgy. h.

felkéri a főpolgármestert, hogy tegyen meg mindent annak érdekében, hogy a programban résztvevő ösztöndíjasok kérelmükre, a jogi és pénzügyi lehetőségek függvényében a Program lezárulását követően is foglalkoztatásra kerülhessenek a Fővárosi Önkormányzatnál.

Határidő: folyamatos

Felelős: dr. Demszky Gábor

1295/2008. (VIII. 28.) Főv. Kgy. h.

Előzetes kötelezettséget vállal a Budapest Ösztöndíj Program pénzügyi fedezetének 2009. évi költségvetésben történő biztosítására.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

1296/2008. (VIII. 28.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy Budapest Főváros Önkormányzatának 2009. évi költségvetése tervezésekor vegye figyelembe a Fővárosi Közgyűlés kötelezettségvállalását.

Határidő: 2009. évi költségvetés tervezése

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 12. pontja: Javaslat a fővárosi kitüntető díjak alapításáról és adományozásáról szóló 28/1992. (X. 1.) Főv. Kgy. rendelet módosítására.

Előadó: Ughy Attila

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 45/2008. (IX. 10.) Főv. Kgy. rendeletét a fővárosi kitüntető díjak alapításáról és adományozásáról szóló 28/1992. (X. 1.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról az 1. sz. melléklet szerinti tartalommal.

A napirend 13. pontja: A Budapesti Tavaszi Fesztivál megrendezésének 2013-ig szóló pénzügyi támogatására jóváhagyott megállapodás módosítása.

Előadó: Ikvai-Szabó Imre

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1297/2008. (VIII. 28.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el Csomós Miklós módosító indítványát, mely szerint:

„A Fővárosi Közgyűlés úgy dönt, hogy felkéri a főpolgármestert, hogy készítsen új előterjesztést a Budapesti Tavaszi Fesztivál megrendezésének 2010-ig szóló pénzügyi támogatására, amelyben a Fővárosi Közgyűlés kötelezettséget vállal arra, hogy a 2009-2010. években az adott évet követő Budapesti Tavaszi Fesztivál megrendezéséhez szükséges önkormányzati támogatást az éves költségvetésekben a „9120 Nagyrendezvények céltartaléka” cím adott évi előirányzatából biztosítja.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés következő rendes ülése

Felelős: dr. Demszky Gábor”

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1298/2008. (VIII. 28.) Főv. Kgy. h.

hatályon kívül helyezi a 748/2008. (IV. 24.) Főv. Kgy. határozatát és ezzel egyidejűleg jóváhagyja, megköti a Budapesti Tavaszi Fesztivál megrendezésével összefüggő feladatok összehangolásáról, megosztásáról, a fesztivál finanszírozásáról szóló együttműködési megállapodást az Oktatási és Kulturális Minisztériummal, valamint az Önkormányzati Minisztériummal a 2. sz. melléklet szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert a megállapodás aláírására.

Határidő: 2008. augusztus 31.

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 14. pontja: A „3 sz. városi főforgalmi út menti lakóterületek zaj elleni védelme” projekt Végrehajtási Szerződése módosításának jóváhagyása.

Előadók: Ikvai-Szabó Imre, Hagyó Miklós

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1299/2008. (VIII. 28.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja a „3 sz. városi főforgalmi út menti lakóterületek zaj elleni védelme” című projekt Végrehajtási Szerződésének „0011/2005-1/ÖP-1 számú Végrehajtási Szerződés 1. számú módosítása” című szerződés módosítását az 1. sz. melléklet szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 2008. augusztus 31.

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 15. pontja: Társtulajdonosi hozzájárulás módosítása a „Szépművészeti Múzeum térszint alatti bővítése” című európai uniós forrásból megvalósítandó projekthez.

Előadók: Ikvai-Szabó Imre, Hagyó Miklós

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1300/2008. (VIII. 28.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy Budapest Főváros Önkormányzata „A Szépművészeti Múzeum térszint alatti bővítése” című európai uniós projekt megvalósításához és tízéves üzemeltetéséhez a társtulajdonosi hozzájárulást megadja és felhatalmazza a főpolgármestert az 1. számú melléklet szerinti társtulajdonosi hozzájárulás aláírására.

Határidő: 2008. augusztus 31.

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 16. pontja: „Budapest és vonzáskörzete zajtérképe” című projekt Támogatási Szerződésének 2. számú és Engedélyokiratának 3. számú módosítása.

Előadó: Hagyó Miklós

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1301/2008. (VIII. 28.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a stratégiai zajtérkép intézkedési tervéhez beérkezett javaslatok műszaki tartalmára, továbbá a KvVM Fejlesztési Igazgatóság által aláírt és az 1. sz. mellékletben csatolt Támogatási Szerződés tartalmára, lemond az európai uniós és hazai központi költségvetés által nyújtott 117,8 M Ft támogatásról.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

1302/2008. (VIII. 28.) Főv. Kgy. h.

Csökkenti a 8403-as, „Önkormányzati fejlesztések” címen belül a „Budapest és vonzáskörzete zajtérképe” feladat előirányzatát 117,8 M Ft-tal, ezzel egyidejűleg azonos összeggel csökkenti a 8536-os, „Támogatásértékű felhalmozási bevétel” előirányzatát (ebből az ERFA támogatást 88,387 M Ft-tal, a GKM-től kapott támogatást 29,461 M Ft-tal). Ennek megfelelően a projekt összköltsége 562,998 M Ft-ra módosul.

Határidő: a Közgyűlés soron következő rendes ülése

Felelős: dr. Demszky Gábor

1303/2008. (VIII. 28.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a döntéshez kapcsolódó költségvetési rendeletmódosításra vonatkozó javaslatot terjessze a Fővárosi Közgyűlés elé.

Határidő: a Közgyűlés soron következő rendes ülése

Felelős: dr. Demszky Gábor

1304/2008. (VIII. 28.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti az 1. sz. melléklet szerinti Támogatási Szerződés 2. számú módosítását, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: a döntést követő 20 munkanapon belül

Felelős: dr. Demszky Gábor

1305/2008. (VIII. 28.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a „Budapest és vonzáskörzete zajtérképe” beruházás engedélyokiratának 3. számú módosítását az előterjesztés 2. sz. melléklete szerint, és felkéri a főpolgármestert az Engedélyokirat mellékletben szereplő tartalommal való aláírására.

Határidő: a döntést követő 20 munkanapon belül

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 17. pontja: Javaslat a sportintézmények alapító okiratának módosítására.

Előadó: Hagyó Miklós

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1306/2008. (VIII. 28.) Főv. Kgy. h.

az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 89. § (1) bekezdése alapján módosítja a Margitszigeti Atlétikai Centrum intézmény alapító okiratát a 4. sz. melléklet szerinti tartalommal, egyben felkéri a főpolgármestert az alapító okirat módosítás és a 6. számú melléklet szerinti egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására és kiadására.

Határidő: 60 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

1307/2008. (VIII. 28.) Főv. Kgy. h.

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 89. § (1) bekezdése alapján módosítja a Városligeti Műjégpálya intézmény alapító okiratát a 3. sz. melléklet szerinti tartalommal, egyben felkéri a főpolgármestert az alapító okirat módosítás és az 5. számú melléklet szerinti egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására és kiadására.

Határidő: 60 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 18. pontja: Javaslat a Városligeti Műjégpálya hűtőcsőhálózat és betonpályatest javítási munkáit tartalmazó engedélyokirat jóváhagyására.

Előadó: Hagyó Miklós

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1308/2008. (VIII. 28.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja a „Városligeti Műjégpálya francia udvar és feljáró lépcső felújítása” megnevezésű, 5529 azonosító számú engedélyokiraton szereplő felújítási feladat leállítását és a felmerült költségek elszámolását az alábbiak szerint:

Előirányzat: 5400 E Ft

Felmerült költségek: 0000 E Ft

Maradvány: 5400 E Ft

Ezzel egyidejűleg hatályon kívül helyezi az 5529 azonosító számú „Városligeti Műjégpálya francia udvar és feljáró lépcső felújítása” megnevezésű engedélyokiratot.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

1309/2008. (VIII. 28.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a „Városligeti Műjégpálya pálya körüli betonszerkezetek felújítása” megnevezésű, 5530 azonosító számú engedélyokiraton szereplő felújítási feladat leállítását és a felmerült költségek elszámolását az alábbiak szerint:

Előirányzat: 7500 E Ft

Felmerült költségek: 0000 E Ft

Maradvány: 7500 E Ft

Ezzel egyidejűleg hatályon kívül helyezi az 5530 azonosító számú „Városligeti Műjégpálya pálya körüli betonszerkezetek felújítása” megnevezésű engedélyokiratot.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

1310/2008. (VIII. 28.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a „Városligeti Műjégpálya vízelvezető rendszer gépészeti felújítása” megnevezésű, 5535 azonosító számú engedélyokiraton szereplő felújítási feladat leállítását és a felmerült költségek elszámolását az alábbiak szerint:

Előirányzat: 2400 E Ft

Felmerült költségek: 0000 E Ft

Maradvány: 2400 E Ft

Ezzel egyidejűleg hatályon kívül helyezi az 5535 azonosító számú „Városligeti Műjégpálya pálya körüli betonszerkezetek felújítása” megnevezésű engedélyokiratot.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

1311/2008. (VIII. 28.) Főv. Kgy. h.

Eseti jelleggel magához vonja a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/1992. (III. 26.) Főv. Kgy. rendelet 5. sz. melléklet „II. a Közgyűlés által a bizottságokra átruházott hatáskörök jegyzéke Valamennyi bizottságra vonatkozó általános hatáskörök” 4. pontjában az Egészségügyi és Szociálpolitikai Bizottságra és a Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottságra átruházott hatásköröket és úgy dönt, hogy jóváhagyja a „Városligeti Műjégpálya hűtőcsőhálózat és betonpályatest javítása” megnevezésű engedélyokiratot a 4. számú melléklet szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés döntését követő 30 munkanapon belül.

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 19. pontja: Javaslat Budapest Főváros Levéltárának az elektronikus levéltár ÚMFT EKOP kiemelt projektben történő részvételével összefüggő fenntartói nyilatkozat kibocsátására.

Előadók: Ikvai-Szabó Imre, Hagyó Miklós

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1312/2008. (VIII. 28.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy többletforrásként biztosítja a projekt megvalósulása utáni, 5 éves kötelező fenntartási időszakra, 2011-2015-re az évi 25 millió forintot Budapest Főváros Levéltára számára.

Határidő: 2011-2015-ig az éves költségvetések

Felelős: dr. Demszky Gábor

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1313/2008. (VIII. 28.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja az 1. számú melléklet szerinti szándéknyilatkozatot, amely „Az Új Magyarország Fejlesztési Terv Elektronikus Közigazgatás Operatív Program „Elektronikus levéltár” kiemelt projekt keretében létrejövő Elektronikus Levéltári Rendszer szolgáltatásainak kölcsönös biztosítására, fenntartására és igénybevételére” vonatkozik, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 2008. szeptember 5.

Felelős: dr. Demszky Gábor

1314/2008. (VIII. 28.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a 2. számú melléklet szerinti fenntartói nyilatkozatot, amely „Az Új Magyarország Fejlesztési Terv (ÚMFT) Elektronikus Közigazgatás Operatív Program (EKOP) „Elektronikus levéltár” kiemelt projekt keretében létrejött beruházás működési többletköltség igényének befogadásáról” rendelkezik, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 2008. szeptember 5.

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 20. pontja: Budapest III. ker., 18910/143 hrsz.-ú ingatlan (bölcsőde) felújítására irányuló pályázat.

Előadók: Ikvai-Szabó Imre, Hagyó Miklós

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1315/2008. (VIII. 28.) Főv. Kgy. h.

a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 23. § (2) bekezdése alapján hatályon kívül helyezi a Gazdasági Bizottság 466/2008. (VI. 24.) számú döntését.

Határidő: 2008. augusztus 29.

Felelős: dr. Demszky Gábor

1316/2008. (VIII. 28.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/1992. (III. 26.) Főv. Kgy. rendelet 49. § (9) bekezdése alapján a döntésre jogosult Gazdasági Bizottságtól, illetve a Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottságtól a hatáskört esetileg magához vonja és az Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata által a Fővárosi Önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező, az ingatlan-nyilvántartásban Budapest III. kerület, 18910/143 hrsz. alatt felvett, természetben Budapest III. kerület, Szérűskert utca 35. szám alatti bölcsőde felújítására benyújtott pályázat elnyerése érdekében a felújítási és bővítési munkálatok elvégzéséhez a tulajdonosi hozzájárulást megadja.

Felhatalmazza a főpolgármestert, hogy az 1. számú melléklet szerinti tulajdonosi hozzájárulást írja alá.

Határidő: 2008. augusztus 29.

Felelős: dr. Demszky Gábor

1317/2008. (VIII. 28.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja, megköti a 2. számú melléklet szerinti megállapodást és felhatalmazza a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 2008. augusztus 29.

Felelős: dr. Demszky Gábor

1318/2008. (VIII. 28.) Főv. Kgy. h.

Biztosítja, hogy a fejlesztendő ingatlan a megállapodás időtartama alatt, de legalább 10 évig, szociális vagy gyermekjóléti ellátást szolgáló intézményként működik.

Határidő: 2008. augusztus 29.

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 21. pontja: Javaslat a FÁNK rekonstrukció II. ütem beruházás kapcsán elkészült létesítmények működtetéséhez szükséges többlettámogatás biztosítására.

Előadó: Ikvai-Szabó Imre

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1319/2008. (VIII. 28.) Főv. Kgy. h.

a Fővárosi Állat- és Növénykert költségvetési intézmény részére a rekonstrukció II. ütem befejeződéséhez kapcsolódóan, az elemi működéssel kapcsolatosan 2008. szeptembertől felmerülő többletköltségek fedezetére 43 182 E Ft tartós jellegű működési többlettámogatást biztosít az alábbiak szerint:

- létszámbővítési kiadásokhoz (8 főre vonatkozóan járulékokkal)

- közüzemi díjakra

- takarmányozási kiadásokhoz.

1320/2008. (VIII. 28.) Főv. Kgy. h.

A pénzügyi fedezet biztosítása érdekében csökkenti a „9300 Általános tartalék” cím előirányzatát 43 182 E Ft-tal, és ezzel egyidejűleg tartós jelleggel megemeli az „5701 Fővárosi Állat- és Növénykert” támogatási, illetve kiadási előirányzatát az alábbiak szerint:

- személyi juttatások (3 hó) 2492 E Ft

- munkaadókat terhelő járulékok (3 hó) 844 E Ft

- dologi kiadások (4 hó) 39 846 E Ft

1321/2008. (VIII. 28.) Főv. Kgy. h.

2008. szeptember 1-jétől tartósan megemeli a Fővárosi Állat- és Növénykert közalkalmazotti létszámkeretét 8 fővel.

1322/2008. (VIII. 28.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a költségvetési rendelet 1319-1320/2008. (VIII. 28.) Főv. Kgy. határozatok szerinti módosítására vonatkozó javaslatot terjessze a Fővárosi Közgyűlés elé.

Határidő: 2008. szeptember 30.

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 22. pontja: Beszámoló a Pro Cultura Urbis Közalapítvány 2007. évi működéséről, valamint a 2008. évi közszolgáltatási szerződés megkötése.

Előadó: Horváth Csaba

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1323/2008. (VIII. 28.) Főv. Kgy. h.

a felügyelőbizottság véleményét figyelembe véve elfogadja a Pro Cultura Urbis Közalapítvány 2007. évi tevékenységéről szóló közhasznúsági jelentését és beszámolóját az 1. és 2. sz. mellékletek szerinti tartalommal.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

1324/2008. (VIII. 28.) Főv. Kgy. h.

A Pro Cultura Urbis Közalapítvány 2008. évre szóló közszolgáltatási szerződését jóváhagyja és megköti az 5. sz. melléklet szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert a szerződés aláírására.

Határidő: 2008. szeptember 15.

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 23. pontja: Javaslat a BETISZK Kht.-val kölcsönszerződés módosítására.

Előadó: Horváth Csaba

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1325/2008. (VIII. 28.) Főv. Kgy. h.

módosítja az 1. sz. mellékletben található „Kölcsönszerződést” a helyesbített 2. sz. melléklet szerinti tartalommal a Belvárosi Térségi Integrált Szakképző Központ Közhasznú Társasággal és felhatalmazza a főpolgármestert a szerződés módosításának aláírására és kiadására.

Határidő: döntést követő 30 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

Képviselői kérdések, interpellációk

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1326/2008. (VIII. 28.) Főv. Kgy. h.

Németh Szilárd interpellációjára adott választ elfogadja.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1327/2008. (VIII. 28.) Főv. Kgy. h.

Németh Szilárd interpellációjára adott választ elfogadja.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1328/2008. (VIII. 28.) Főv. Kgy. h.

Ughy Attila interpellációjára adott választ elfogadja.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1329/2008. (VIII. 28.) Főv. Kgy. h.

Szatmáryné Jähl Angéla interpellációjára adott választ elfogadja.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1330/2008. (VIII. 28.) Főv. Kgy. h.

Tarlós István interpellációjára adott választ nem fogadja el.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1331/2008. (VIII. 28.) Főv. Kgy. h.

Németh Szilárd interpellációjára adott választ elfogadja.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1332/2008. (VIII. 28.) Főv. Kgy. h.

Wintermantel Zsolt interpellációjára adott választ elfogadja.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1333/2008. (VIII. 28.) Főv. Kgy. h.

Orbán Gyöngyi és Földesi Gyula interpellációjára adott választ elfogadja.

A napirend 24. pontja: Tájékoztató a 4-es metró projekt 2008. II. negyedévi előrehaladásáról.

Előadó: Hagyó Miklós

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1334/2008. (VIII. 28.) Főv. Kgy. h.

Tarlós István módosító indítványát - hogy a Közgyűlés a tájékoztatót ne fogadja el - nem fogadja el.

A napirend 25. pontja: Javaslat „Budapest Közlekedési Rendszerének Fejlesztési Terve” koncepciójának jóváhagyására.

Előadó: Hagyó Miklós

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1335/2008. (VIII. 28.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja Budapest Közlekedési Rendszerének Fejlesztési Terve koncepcióját és elfogadja azt a részletes tervezés alapjának az alábbi kiegészítésekkel:

- a koncepció III/15. oldalán, a központi elővárosi vasúttársaságról szóló bekezdés után beilleszti: „Az integráció (például a központi elővárosi vasúttársaság létrejöttének) feltétele a tarifarendszer egységesítése, a regionális tarifaközösség létrejötte.”

- a koncepció III. fejezetének 34. oldalán a 33. oldalon kezdődő felsorolás negyedik pontja az alábbiakkal egészül ki: „...a városi és elővárosi rendszer közötti kapcsolatot alapvetően az intermodalitásra építi, de egyes hálózati elemek esetén az átjárható elemek kialakítására, az interperabilitás megvalósítására törekszik.”

- a koncepció III. fejezetének 37. oldalán az alábbiakkal egészül ki: „...a metróhálózatba integrálható hálózati elemek a fejlesztés módjának eldöntéséig a metróhálózattal közös tulajdoni és szervezeti keretek között működjenek.”

A napirend 26. pontja: Hozzájárulás a XI. kerület 3583 hrsz.-ú ingatlant terhelő egyéb átjárási szolgalmi jog törléséhez.

Előadó: Hagyó Miklós

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1336/2008. (VIII. 28.) Főv. Kgy. h.

a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 103. § (4) bekezdésében foglaltak alapján úgy dönt, hogy a kiépített közterületek által határolt tömbben fekvő, a Mohai út 45-43. szám alatti 3583 hrsz.-ú ingatlan tulajdoni lapjának III. részén 2. sorszám alatt, a 1392/1899. sz. határozattal a Fővárosi Tanács V. B. javára bejegyzett, mára már kiüresedett, egyéb átjárási szolgalmi jog törléséhez hozzájárul és felhatalmazza a főpolgármestert a törlési hozzájárulás aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 27. pontja: Javaslat a dél-budai konzorcium új együttműködési célját tartalmazó megállapodás és a Budaörssel kötendő együttműködési és finanszírozási szerződés jóváhagyására.

Előadó: Hagyó Miklós

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1337/2008. (VIII. 28.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti megállapodást, és felkéri a főpolgármestert a megállapodás aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

1338/2008. (VIII. 28.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja az előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti együttműködési és finanszírozási szerződést, és felkéri a főpolgármestert a szerződés aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 28. pontja: Javaslat pénzeszköz átadás-átvételi megállapodás megkötésére az IL-NET Kht. 2008. évi működési támogatására.

Előadók: Hagyó Miklós, Ikvai-Szabó Imre

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1339/2008. (VIII. 28.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja és megköti az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti pénzeszköz átadás-átvételi megállapodást és felkéri a főpolgármestert a megállapodás aláírására.

Határidő: 30 nap.

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 29/a. pontja: Javaslat a Fővárosi Szabályozási Kerettervről szóló 46/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet módosítására. (Budapest III. kerület, Északi városkapu területének keretövezet módosítása)

Előadók: Ikvai-Szabó Imre, Hagyó Miklós

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1340/2008. (VIII. 28.) Főv. Kgy. h.

elfogadja a Fővárosi Szabályozási Kerettervről szóló 46/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendeletének módosításáról szóló 46/2008. (IX. 10.) Főv. Kgy. rendeletének a Budapest III. kerület, Északi városkapu területére (Ország út-Barát-patak-Királyok útja-Hadrianus utca által határolt terület) vonatkozó 1/A és 1/B számú mellékleteit.

A Fővárosi Közgyűlés

a 2. sz. mellékletnek megfelelő tartalommal megalkotja 46/2008. (IX. 10.) Főv. Kgy. rendeletét a Fővárosi Szabályozási Kerettervről szóló 46/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1341/2008. (VIII. 28.) Főv. Kgy. h.

felkéri a főpolgármestert, hogy a módosítás fővárosi nyilvántartáson történő átvezetéséről gondoskodjon.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

1342/2008. (VIII. 28.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy a Budapest III. kerület, Északi városkapu területére készült kerületi szabályozási tervre vonatkozó egyetértési jog gyakorlásával egyidejűleg a településrendezési szerződést is elő kell terjeszteni jóváhagyásra.

1343/2008. (VIII. 28.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a Budapest III. kerület, Északi városkapu területére készülő Kerületi Szabályozási Terv államigazgatási eljárása és a vonatkozó településrendezési szerződés előkészítése során a 3. sz. mellékletben szereplő szempontokat tekintse irányadónak.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 29/b. pontja: Javaslat a Fővárosi Szabályozási Kerettervről szóló 46/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet módosítására. (Budapest IX. kerület Gubacsi dűlő Soroksári út-Illatos út tengelye-Ráckevei Duna-ág- kerülethatár által határolt terület)

Előadók: Ikvai-Szabó Imre, Hagyó Miklós

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1344/2008. (VIII. 28.) Főv. Kgy. h.

elfogadja a Fővárosi Szabályozási Kerettervről szóló 46/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendeletének módosításáról szóló 47/2008. (IX. 10.) Főv. Kgy. rendeletének a Budapest IX. kerület Gubacsi dűlő (Soroksári út-Illatos út tengelye-Ráckevei Duna-ág-kerülethatár) területére vonatkozó 1. sz. mellékletét.

A Fővárosi Közgyűlés

a mellékletnek megfelelő tartalommal megalkotja 47/2008. (IX. 10.) Főv. Kgy. rendeletét a Fővárosi Szabályozási Kerettervről szóló 46/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1345/2008. (VIII. 28.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a Budapest IX. kerület Gubacsi dűlő területére készült Kerületi Szabályozási Tervre vonatkozó egyetértési jog gyakorlásával egyidejűleg a településrendezési szerződést is elő kell terjeszteni jóváhagyásra.

1346/2008. (VIII. 28.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a módosítás fővárosi nyilvántartáson történő átvezetéséről gondoskodjon.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 30/a. pontja: Javaslat a Fővárosi Közgyűlés 48/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelete 7. § (1) bekezdésben rögzített egyetértési jog gyakorlására - Budapest V. kerület, Belváros-Lipótváros Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzata és Szabályozási Terve.

Előadók: Ikvai-Szabó Imre, Hagyó Miklós

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1347/2008. (VIII. 28.) Főv. Kgy. h.

a 48/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet 7. § (1) bekezdésével összhangban a Budapest V. kerület, Belváros-Lipótváros Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzata és Szabályozási Tervével egyetért.

1348/2008. (VIII. 28.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy döntéséről az érintett fővárosi kerületi önkormányzatot tájékoztassa.

Határidő: 30 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 30/b. pontja: Javaslat a Fővárosi Közgyűlés egyetértési jogának gyakorlására a 48/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet 7. § (1) bekezdés alapján: Budapest főváros VII. kerület Belső-Erzsébetváros, Károly körút-Király utca-Erzsébet körút-Rákóczi út által határolt terület rehabilitációs szabályozási tervére vonatkozóan.

Előadók: Ikvai-Szabó Imre, Hagyó Miklós

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1349/2008. (VIII. 28.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy nem biztosít hozzászólási jogot Perczel Anna, az Óvás Egyesület, és dr. Kolonai Enikő, a Nagydiófa Egyesület, illetve a Szindikátus Egyesület képviselőjének.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1350/2008. (VIII. 28.) Főv. Kgy. h.

Budapest VII. kerület Belső-Erzsébetváros területére készült Szabályozási Terv kapcsán a Fővárosi Közgyűlés hatáskörébe tartozó FSZT-s területek vonatkozásában - úgymint a Király utca-Rumbach Sebestyén utca-Dob utca-Károly krt. által határolt terület, továbbá Erzsébet krt.-Rákóczi út-Klauzál utca-Dohány utca által határolt terület, összesen 4 tömb vonatkozásában - a VII. kerületi Belső-Erzsébetváros Szabályozási Tervével egyetért.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1351/2008. (VIII. 28.) Főv. Kgy. h.

felkéri a főpolgármestert, hogy a fenti határozatról a Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatát írásban tájékoztassa.

Határidő: 30 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1352/2008. (VIII. 28.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el Hunvald György módosító indítványát, mely szerint:

„A Fővárosi Közgyűlés úgy dönt, hogy amennyiben Erzsébetváros képviselő-testülete a rá nézve szigorúbb, II. ütemet is magában foglaló változatot fogadja el, akkor a módosító határozati javaslathoz mellékelt megállapodást Budapest főváros VII. kerület Erzsébetváros önkormányzatával megköti.”

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1353/2008. (VIII. 28.) Főv. Kgy. h.

hangsúlyozni kívánja, hogy a Belső-Erzsébetváros Károly körút-Király utca-Erzsébet körút-Rákóczi út által határolt területére készült rehabilitációs szabályozási terv alátámasztó munkarészében megfogalmazott tervjavaslat egységes rendszerét, céljait és programját támogatja.

1354/2008. (VIII. 28.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy átérezve a főváros és az érintett kerületek fejlesztési problémáit - különös tekintettel az UNESCO Világörökségi Bizottság 2008. július 2-ai döntéseire -, a VII. kerülettel közösen az Ötv.-ben biztosított felterjesztési jog alapján olyan törvényi módosításokat, kezdeményezést tesz, melyek a gazdaságosság figyelembevételével a világörökségi területek, a világörökség ütközőzónái, valamint az MJT területeken gazdasági és egyéb ösztönző rendszereikkel a bontás és újépítés helyett a felújítást és megtartást helyezik előtérbe. A fenti témában készüljön a Fővárosi Közgyűlés elé konkrét javaslatokat tartalmazó előterjesztés.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés 2008. szeptemberi rendes ülése

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 30/c. pontja: Javaslat a Fővárosi Közgyűlés 48/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelete 7. § (1) bekezdésben rögzített egyetértési jog gyakorlására. Budapest XIII. kerület, Duna-folyam-Újpesti vasúti híd - Váci út-Meder utca által határolt terület.

Előadók: Ikvai-Szabó Imre, Hagyó Miklós

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1355/2008. (VIII. 28.) Főv. Kgy. h.

Nahari Diána részére hozzászólási jogot biztosít.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1356/2008. (VIII. 28.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el Ughy Attilának az előterjesztés - következő ülésre történő - elnapolására irányuló ügyrendi indítványát.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1357/2008. (VIII. 28.) Főv. Kgy. h.

elfogadja a jelen előterjesztés 1. sz. mellékletében foglalt településrendezési szerződést és felhatalmazza a főpolgármestert a szerződés aláírására, egyidejűleg felkéri, hogy intézkedjen a szerződés közjegyzői okiratba foglalásáról.

Határidő: 30 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

1358/2008. (VIII. 28.) Főv. Kgy. h.

A 48/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet 7. § (1) bekezdésével összhangban a jelen előterjesztés 2. sz. mellékletében foglalt Budapest XIII. kerület, Duna-folyam-Újpesti vasúti híd-Váci út-Meder utca által határolt terület Szabályozási Tervével egyetért.

1359/2008. (VIII. 28.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy döntéséről az érintett fővárosi kerületi önkormányzatot tájékoztassa.

Határidő: 30 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 31. pontja: Javaslat pénzeszköz átadás-átvételi megállapodás megkötésére az FTSZV Kft. 2008. évi működési támogatására.

Előadók: Hagyó Miklós, Ikvai-Szabó Imre

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1360/2008. (VIII. 28.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja és megköti az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti pénzeszköz átadás-átvételi megállapodást és felkéri a főpolgármestert a megállapodás aláírására.

Határidő: 30 nap.

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 32. pontja: A Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. alapszabályának módosítása.

Előadók: Hagyó Miklós, Ikvai-Szabó Imre

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1361/2008. (VIII. 28.) Főv. Kgy. h.

a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 52. § (1) bekezdés a) pontjában foglaltak alapján úgy dönt, hogy a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. soron következő rendkívüli közgyűlésén Budapest Főváros Önkormányzata, mint részvényes képviseletében eljáró személy - a főpolgármester, vagy az általa meghatalmazott személy - kötött mandátummal eljárva „igen” szavazatával támogassa a társaság alapszabályának módosítását az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal.

Határidő: 60 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 33. pontja: A Fővárosi Vízművek Zrt. alapszabályának módosítása.

Előadók: Hagyó Miklós, Ikvai-Szabó Imre

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1362/2008. (VIII. 28.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el dr. Bagdy Gábor módosító indítványát, mely szerint: „A Fővárosi Közgyűlés felkéri a főpolgármestert, hogy a Fővárosi Közgyűlés őszi szokásos ármegállapító ülésén vizsgálja meg annak lehetőségét, hogy az osztalékfizetés csökkentésével hogyan lehet a vízdíjat csökkenteni, avagy reálértékben csökkenteni”.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1363/2008. (VIII. 28.) Főv. Kgy. h.

a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 52. § (1) bekezdés a) pontjában foglaltak alapján úgy dönt, hogy a Fővárosi Vízművek Zrt. soron következő rendkívüli közgyűlésén Budapest Főváros Önkormányzata, mint részvényes képviseletében eljáró személy - a főpolgármester, vagy az általa meghatalmazott személy - kötött mandátummal eljárva „igen” szavazatával támogassa a társaság alapszabályának módosítását az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal, azzal a kitétellel, hogy az alapszabály módosítás 16.3. pontja a társaság felügyelőbizottságának 135/2008. számú határozatában foglaltak szerint a következők szerint módosul:

„16.3. A jelen alapszabály kifejezetten úgy rendelkezik, hogy a társaságnál két egymást követő számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása közötti időszakban osztalékelőleg fizetésére a Közgyűlés döntése alapján lehetőség van, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvényben meghatározott feltételek szerint.”

Határidő: 60 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 34. pontja: Javaslat egyedi kérelmek támogatására a „8413 Sportcélú támogatás” cím előirányzata terhére.

Előadó: Hagyó Miklós

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1364/2008. (VIII. 28.) Főv. Kgy. h.

a „8413 Sportcélú támogatás” cím 2008. évi előirányzata (ezen belül a működési célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre sorának) terhére 2500 E Ft támogatást biztosít a Barone BR Kft. számára a 2008. október 9-12. között megrendezésre kerülő Tennis Classic Budapest elnevezésű esemény támogatására. Jóváhagyja, megköti a mellékelt támogatási szerződést és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: a Közgyűlés döntését követő 25 munkanapon belül

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 35. pontja: Javaslat a Magyar Közigazgatási Kar Sporttagozata részére jóváhagyott támogatás visszavonására.

Előadó: Hagyó Miklós

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1365/2008. (VIII. 28.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a 980/2008. (V. 29.) Főv. Kgy. határozatában a Magyar Közigazgatási Kar Sporttagozata részére, a kerületi sportvezetők szakmai konferenciájának költségeire jóváhagyott 500 E Ft támogatást a Magyar Közigazgatási Kar Sporttagozata kérésére visszavonja. A határozatban szereplő további támogatások változatlan összeggel és tartalommal érvényben maradnak.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 36. pontja: Javaslat a Budapest XX. kerület 182640 és a 182648 hrsz.-ú ingatlanok egyesítésére és megosztására a T-81826 ttsz.-ú vázrajz szerint.

Előadó: Hagyó Miklós

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1366/2008. (VIII. 28.) Főv. Kgy. h.

a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 17. § b) pontja és a 45. § (2) bekezdésének a) pontja alapján úgy dönt, hogy hozzájárul a Budapest XX. kerület 182640 és a 182648 hrsz.-ú ingatlanok határrendezéséhez, művelési ág változásához és megosztásához a T-81826 ttsz.-ú változási vázrajz szerint.

1367/2008. (VIII. 28.) Főv. Kgy. h.

Hozzájárul, hogy az Országos Vérellátó Központ részére a 64397/1/2001. számú határozattal bejegyzésre került használat joga a 182640/1 hrsz.-ú ingatlanra átjegyzésre kerüljön.

1368/2008. (VIII. 28.) Főv. Kgy. h.

Felhatalmazza a főpolgármestert a T-81826 ttsz.-ú vázrajz aláírására.

Határidő: testületi döntést követő 90 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 37. pontja: A Fővárosi Szociális Közalapítvány 2007. évi pénzügyi és szakmai beszámolója és alapító okiratának módosítása.

Előadó: Ikvai-Szabó Imre

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1369/2008. (VIII. 28.) Főv. Kgy. h.

a Fővárosi Szociális Közalapítvány 2007. évi beszámolójában foglaltakat az 1. számú melléklet szerinti tartalommal elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

1370/2008. (VIII. 28.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a Fővárosi Szociális Közalapítvány 2007. évi tevékenysége legfontosabb adatainak a Fővárosi Közlönyben történő nyilvánosságra hozataláról gondoskodjon.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

1371/2008. (VIII. 28.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Fővárosi Szociális Közalapítvány alapító okiratát a 3. sz. melléklet szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert a módosítás, illetőleg a 4. sz. melléklet szerinti módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat Budapest Főváros Önkormányzata képviseletében történő aláírására és kiadására, illetve a bírósági nyilvántartásba vételi eljárás megindítására.

Határidő: a Közgyűlés döntését követő 30 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

1372/2008. (VIII. 28.) Főv. Kgy. h.

Elrendeli a Fővárosi Szociális Közalapítvány egységes szerkezetbe foglalt módosított alapító okiratának a Fővárosi Közlönyben történő közzétételét.

Határidő: a Fővárosi Bíróság jogerős döntését követő 30 napon belül

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 38. pontja: Javaslat a FŐSZINFORM elhelyezésére és alapító okiratának módosítására.

Előadó: Ikvai-Szabó Imre

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1373/2008. (VIII. 28.) Főv. Kgy. h.

a Fővárosi Önkormányzat Közigazgatás-szervezési és Informatikai Szolgálat elhelyezését határozatlan időre, térítésmentesen a Budapest V., Akadémia u. 1. sz. alatt biztosítja, egyúttal a Fővárosi Közgyűlés Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/1992. (III. 26.) Főv. Kgy. rendelet 1. § (5) bekezdés alapján eseti jelleggel magához vonja a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 42. § a) pontjában foglalt átruházott hatáskört, jóváhagyja és megköti a vonatkozó helyiséghasználati szerződést a 4. számú melléklet szerinti tartalommal, egyben felkéri a főpolgármestert a helyiséghasználati szerződés aláírására.

Határidő: 2008. szeptember 20.

Felelős: dr. Demszky Gábor

1374/2008. (VIII. 28.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Fővárosi Közterület-felügyelettel kötött használatba adási szerződést az 5. számú melléklet szerinti tartalommal, felkéri a főpolgármestert a használatba adási szerződés módosítás aláírására.

Határidő: 2008. szeptember 20.

Felelős: dr. Demszky Gábor

1375/2008. (VIII. 28.) Főv. Kgy. h.

Az ingyenes elhelyezésre tekintettel a „6007 Fővárosi Önkormányzat Közigazgatás-szervezési és Informatikai szolgálat (FŐSZINFORM)” cím támogatási és dologi kiadások előirányzatát 3 M Ft-tal csökkenti, egyidejűleg a „6001 Fővárosi Közterület-felügyelet” cím támogatási és dologi kiadások előirányzatát 3 M Ft-tal megemeli.

1376/2008. (VIII. 28.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a kapcsolódó költségvetési rendeletmódosító javaslatot terjessze a Közgyűlés elé.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés szeptemberi rendes ülése

Felelős: dr. Demszky Gábor

1377/2008. (VIII. 28.) Főv. Kgy. h.

A Fővárosi Önkormányzat Közigazgatás-szervezési és Informatikai Szolgálat (FŐSZINFORM) költségvetési szerv (Budapest VI., Eötvös u. 10.) alapító okiratát 2008. szeptember 1-jétől a jelen előterjesztés 7a.) számú mellékletében foglaltak szerint módosítja.

Határidő: 2008. szeptember 20.

Felelős: dr. Demszky Gábor

1378/2008. (VIII. 28.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert a mellékelt alapító okirat módosítás aláírására, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat jelen előterjesztés 7b.) számú melléklete szerinti tartalommal történő kiadására.

Határidő: 2008. szeptember 20.

Felelős: dr. Demszky Gábor

1379/2008. (VIII. 28.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy intézkedjen a jelen alapító okirat módosításával összefüggésben a Szervezeti és Működési Szabályzat módosításának előkészítéséről és jóváhagyásra az Informatikai Bizottság elé terjesztéséről.

Határidő: 2008. november 30.

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 39. pontja: Javaslat egyes környezetvédelmi feladatok lezárására és indítására.

Előadó: Hagyó Miklós

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1380/2008. (VIII. 28.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy befejezettnek tekinti a 9245 egyedi azonosító számú „Kerületi zöldfelület-fejlesztés 2005. évi támogatása” című és a 9254 egyedi azonosító számú „Kerületi önkormányzatok 2006. évi zöldfelület-fejlesztés támogatása” című feladatokat. Az előirányzatok felhasználása az alábbiak szerint alakult:

2005. évi támogatás
lekötött keret: 191,999 M Ft
felhasználás 2007. dec. 31-ig: 161,933 M Ft
felhasználás 2008. évben: 18,807 M Ft
maradvány: 11,259 M Ft
2006. évi támogatás
lekötött keret: 231,446 M Ft
felhasználás 2007. dec. 31-ig: 135,766 M Ft
felhasználás 2008. évben: 85,088 M Ft
maradvány: 10,592 M Ft

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

1381/2008. (VIII. 28.) Főv. Kgy. h.

Csökkenti a „8403 Önkormányzati fejlesztések” cím támogatás értékű felhalmozási kiadás előirányzatait, ezen belül a „Kerületi zöldfelület-fejlesztés 2005. évi támogatása” című feladat előirányzatát 11,259 M Ft-tal, valamint a „Kerületi önkormányzatok 2006. évi zöldfelület-fejlesztés támogatása” című feladat előirányzatát 10,592 M Ft-tal, ezzel egyidejűleg a „9112 Évközi indítású beruházások” címen belül tervbe veszi az új, „Közterületi faállomány megújításának fejlesztési koncepciója” című feladatot 10,259 M Ft-tal, valamint az új „Deák tér burkolatcsere és parkrekonstrukció keretkiegészítés” című feladatot 1,00 M Ft-tal, továbbá betervezi címen belül az új, „Feneketlen-tó vízszintbiztosításával kapcsolatos feladatok” című feladatot 10,592 M Ft-tal.

1382/2008. (VIII. 28.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a döntéshez kapcsolódó költségvetési rendeletmódosításra vonatkozó javaslatot terjessze a Fővárosi Közgyűlés elé.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés soron következő rendes ülése

Felelős: dr. Demszky Gábor

1383/2008. (VIII. 28.) Főv. Kgy. h.

Eseti jelleggel magához vonja a Fővárosi Közgyűlés Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/1992. (III. 26.) Főv. Kgy. rendelet szerint hatáskörrel rendelkező Városüzemeltetési és Környezetgazdálkodási Bizottság jóváhagyási, valamint a Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottság egyetértési hatáskörét a célokmány jóváhagyására vonatkozóan, és jóváhagyja „Feneketlen-tó vízszintbiztosításával kapcsolatos feladatok” célokmányát az előterjesztés 2. sz. melléklete szerint.

Felkéri a főpolgármestert a célokmány 2. sz. melléklet szerinti tartalommal való aláírására.

Határidő: a forrást tartalmazó költségvetési rendelet hatálybalépését követő 20 munkanapon belül

Felelős: dr. Demszky Gábor

1384/2008. (VIII. 28.) Főv. Kgy. h.

Eseti jelleggel magához vonja a Fővárosi Közgyűlés Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/1992. (III. 26.) Főv. Kgy. rendelet szerint hatáskörrel rendelkező Városüzemeltetési és Környezetgazdálkodási Bizottság jóváhagyási, valamint a Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottság egyetértési hatáskörét a célokmány jóváhagyására vonatkozóan, és jóváhagyja a „Közterületi faállomány megújításának fejlesztési koncepciója” című feladat engedélyokiratát az előterjesztés 3. sz. melléklete szerint. Felkéri a főpolgármestert az engedélyokirat 3. sz. melléklet szerinti tartalommal való aláírására.

Határidő: a forrást tartalmazó költségvetési rendelet hatálybalépését követő 20 munkanapon belül

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 40. pontja: Budapest XXII. ker., 232317 hrsz.-ú „kivett lakóház udvar” megjelölésű, 25 ha 9467 m2 területű ingatlan, valamint a Bp. XXII. ker., 232321 hrsz.-ú „kivett beépítetlen terület” megjelölésű, 6 ha 9480 m2 területű, természetben Budapest XXII. kerület, Kastélypark utca 8. sz. alatti ingatlanok elővásárlási jog gyakorlása.

Előadó: Hagyó Miklós

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1385/2008. (VIII. 28.) Főv. Kgy. h.

a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 47. § (1) bek. értelmében a 18. § b) pontja alapján úgy dönt, hogy a Bp. XXII. ker., 232317 hrsz.-ú „kivett lakóház udvar” megjelölésű, 25 ha 9467 m2 területű ingatlan, valamint Bp. XXII. ker., 232321 hrsz.-ú „kivett beépítetlen terület” megjelölésű, 6 ha 9480 m2 területű, természetben Budapest XXII. kerület, Kastélypark utca 8. szám alatt fekvő ingatlan teljes bruttó 1 962 000 000 Ft (5964 Ft/m2) vételáron - mely bruttó 1 800 000 000 Ft alapvételárból, valamint bruttó 162 000 000 Ft prémium felárból tevődik össze - a BD Park Ingatlanfejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság részére történő elidegenítése során elővásárlási jogával élni nem kíván.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

1386/2008. (VIII. 28.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert a lemondó nyilatkozat aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 41. pontja: Budapest XXIII. kerület 195858 hrsz.-ú ingatlan eladásának felkínálását tartalmazó ajánlat.

Előadó: Hagyó Miklós

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1387/2008. (VIII. 28.) Főv. Kgy. h.

a 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 8. § (7) bekezdésében foglalt rendelkezés alapján úgy dönt, hogy Pintér Gyula ajánlatát, melyben a tulajdonát képező - Budapest XXIII. kerületében a Nagykőrösi út mellett elhelyezkedő 195858 hrsz.-ú - ingatlant 330 260 000 Ft vételáron eladásra kínálja fel a Fővárosi Önkormányzatnak, elutasítja.

Határidő: 30 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 42. pontja: Javaslat a Fővárosi Tűzoltóparancsnokság alapító okiratának módosítására.

Előadó: dr. Tiba Zsolt

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1388/2008. (VIII. 28.) Főv. Kgy. h.

módosítja a Fővárosi Tűzoltóparancsnokság alapító okiratát az 1. számú melléklet szerinti tartalommal.

1389/2008. (VIII. 28.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert a módosító alapító okirat, valamint az egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására.

Határidő: 2008. szeptember 15.

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 43. pontja: Javaslat a „FSZEK, Bp. IX., Boráros tér 2. fiókkönyvtár felújítás” engedélyokiratának jóváhagyására.

Előadó: Ikvai-Szabó Imre

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1390/2008. (VIII. 28.) Főv. Kgy. h.

az 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet 21. § (2) bekezdése alapján jóváhagyja a „Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár, XIV. ker., Rákosfalva park 1-3. fiókkönyvtár felújítása” megnevezésű 5512 azonosítószámú engedélyokiraton szereplő felújítási feladat leállítását és a felmerült költségek elszámolását az alábbiak szerint:

Előirányzat: 18 000 E Ft

Felmerült költségek: 0 000 E Ft

Maradvány: 18 000 E Ft

Ezzel egyidejűleg hatályon kívül helyezi az 5512 azonosítószámú „Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár, XIV. ker., Rákosfalva park 1-3. fiókkönyvtár felújítása” megnevezésű engedélyokiratot.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

1391/2008. (VIII. 28.) Főv. Kgy. h.

Eseti jelleggel magához vonja a Fővárosi Közgyűlés Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/1992. (III. 26.) Főv. Kgy. rendelet szerint a beruházási, felújítási tevékenységgel kapcsolatban az illetékes Kulturális Bizottság és a Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottságokra átruházott hatáskört és jóváhagyja a „Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár, Bp. IX., Boráros tér 2. fiókkönyvtár felújítás” tárgyú engedélyokiratot a 2. sz. melléklet szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert az engedélyokirat aláírására.

Határidő: 2008. szeptember 30.

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 44. pontja: Javaslat a Vidám Színpad Kht. törlesztési kötelezettségének és tartozásának elengedésére.

Előadó: dr. Bőhm András

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1392/2008. (VIII. 28.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy eseti jelleggel magához vonja a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 43. §-ban a Gazdasági Bizottságra és az illetékes szakmai bizottságra ruházott hatáskört.

1393/2008. (VIII. 28.) Főv. Kgy. h.

Elengedi a Vidám Színpad Kht. 2008. évi törlesztő részlet (7195 E Ft) megfizetését és ennek érdekében a „9114 Céltartalék az önkormányzati szerkezetátalakításhoz kapcsolódó kiadásokra” címről 7195 E Ft-ot átcsoportosít a „8108 Vidám Színpad Kht.” cím működési célú pénzeszköz átadás Áht.-n kívülre című előirányzatra, valamint eltekint a Kht. részére négy éves visszapótlási kötelezettséggel biztosított támogatás fennmaradó részének megfizetésétől (7195 E Ft).

1394/2008. (VIII. 28.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a Vidám Színpad Kht. közszolgáltatási szerződésének módosítását az 1. sz. melléklet szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert a módosítás melléklet szerinti tartalommal történő aláírására.

Határidő: a határozathozatalt követő 30 napon belül

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 45. pontja: Javaslat átutalás kezdeményezésére a „8211 Idegenforgalmi célú bizottsági keretből”.

Előadó: Somlyódy Csaba

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1395/2008. (VIII. 28.) Főv. Kgy. h.

a Gazdasági Bizottság 409/2008. (VI. 10.) határozata alapján a „9211 Idegenforgalmi célú bizottsági keret céltartalék” - címről történt átcsoportosítást követően a „8211 Idegenforgalmi célú bizottsági keret” terhére 1500 E Ft összegű támogatás átutalását engedélyezi a Duna Művészeti Társaság számára.

Határidő: az engedélyezésre: azonnal, az utalványozásra: szerződés szerint.

Felelős: a Gazdasági Bizottság elnöke

A napirend 46. pontja: Beszámoló az építési törvény 30. §-a alapján indult kártalanítási ügyekben hozott bizottsági határozatokról.

Előadó: Somlyódy Csaba

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1396/2008. (VIII. 28.) Főv. Kgy. h.

a Gazdasági Bizottságnak az 1997. évi LXXVIII. tv. 30. §-a alapján indult kártalanítási ügyekben 2008. első félévében hozott határozatokról szóló beszámolóját elfogadja.

A napirend 47. pontja: Fővárosi Közgyűlés 2008. év II. félévi munkaterv javaslata.

Előadó: dr. Demszky Gábor

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1397/2008. (VIII. 28.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el Csomós Miklós módosító indítványát, mely szerint:

„1. Szolgáltatástervezési koncepció felülvizsgálata.

2. Javaslat az Aquincumi-híd beruházási célokmányának elfogadására.

3. A 4-es metró Bosnyák téri végállomáshoz az Észak-pesti felszíni közlekedés úthálózata és a tömegközlekedés illeszkedése, figyelemmel a Városkapu szereppel bíró M3-M0 csomópontra és az M0 körgyűrű kiépülésére.

4. Az FSZKT 2006. VI. 19-i módosítása a Körvasútsori körút kiépítését célozza. Ennek kapcsán szükséges az egész program ütemezése, finanszírozása, szanálás feltételrendszerének elfogadása és nyilvánosságra hozatala a szükséges hatósági intézkedés megtételével.

5. Elővárosi vasút-hálózat kiépítésének végleges, program szerinti tervezése, megépítése, tekintettel a közúti kapcsolatok meghatározására, parkolás kialakítására.

6. Fővárosi és agglomerációs települések közötti közúthálózat kapcsolati rendszerének jóváhagyása, az ebben érintett kerületekre eső fejlesztési programok részletezése, egyeztetése.

7. Pesti külső kerületeket összekötő főút kiépítése a Külső Fóti út-Rákospalotai határút között (Mogyoród útja), felüljáró szélesítésével, amely az Észak-pesti kerületek közti újabb, haránt irányú útként csökkentené a Szentmihályi út túlterheltségét.

8. Az ÉK-i szektor (IV-XV-XVI. kerületekkel és az érdekelt agglomerációs településekkel egyeztetve) felszíni vizeinek (patakok és környezetük) revitalizációja.

9. Kerületi kerékpárút-hálózat fejlesztése az elkészült tervek alapján.

10. Fővárosi tulajdonban levő, használaton kívüli sínpályák felszámolása az érintett útszakaszok egyidejű felújításával. (A BKV Zrt. elzárkózik, a közútkezelő FKF Rt. a magas költségek miatt nem vállalja a bontást.) A bontások javasolt időpontja:

Bácska utca 2008.

Beller I. utca 2008.

Szentkorona utca 2008.

11. Régifóti út-Cserba Elemér utca-Epres sor forgalmi csomópont jelzőlámpás forgalomirányításának kiépítése.

12. Fővárosi útfelújítások folytatása a XV. kerületben.

Javasolt útszakaszok:

Erdőkerülő utca

Pozsony utca

Rákos út befejezése

Bácska utca (Hubay tér-Epres sor között)

13. A kijelölt városrehabilitációs célterületekhez pályázati forrás biztosítása, tervezésekhez anyagi hozzájárulás megadása.

14. Tömegközlekedés előnyben részesítése a közúti villamos - közúti keresztezésekben, illetve a közlekedési jelzőlámpák programberendezéseinek felújítása.

15. Beszámoló az 5-ös metró előkészítésének állásáról.

16. Beszámoló a Bp. XX. kerületi Határ út 2x2 sávosra történő bővítéséről, illetve az úgynevezett körvasút menti körút megépítésének sürgősséggel történő vizsgálatáról, továbbá a Határ úr-Munkáskörút XIX.-XX. kerületi szakasza építésének előkészítéséről.

17. Javaslat a Lázár Vilmos és Stromfeld Aurél Általános Iskola, valamint a Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Logopédiai Intézet előtt lámpás kereszteződés kiépítésére (a tanulók biztonsága érdekében).

18. Javaslat a fővárosi kerületek részére pályázat indítására a mellékútvonalak fasor-rekonstrukciójának elvégzéséhez.

19. Javaslat a jelenlegi szelektív hulladékgyűjtési rendszer kiterjesztésére, bővítésére, pl. többféle újrahasznosítható anyag különgyűjtésére.

20. Javaslat a központi szennyvíztisztító tisztított szennyvizének másodlagos célú felhasználásának kidolgozására (pl. ipari célra, esetlegesen öntözésre).

21. Javaslat a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő XX. kerületi Mártírok útján található volt mosodaépület hasznosítására.

22. „Élhető város” kulturált ebtartás program költségvetésbe emelése.

23. Agglomeráció csatornázottságának és közlekedésének helyzete.

24. Főváros ivóvíz ellátottságának minősége, vezetékrendszerek műszaki állapota, várható felújítási és beruházási igények.

25. A fővárosi költségvetés tervezési metodikája.

26. A fővárosi tömegközlekedés változásai 1990-2007.

27. A fővárosi közmű privatizáció hatásai.

28. Javaslat a Fővárosi Vízművek management szerződésének felülvizsgálatára.

29. Javaslat Budapest bevezető útszakaszain történő egységes forgalomirányítási rendszer kiépítésére.

30. Javaslat az M5 autópálya soroksári bevezető szakasz zajvédelmére. (Kossuth Ferenc-telep)

31. Javaslat a parkolójegy váltás előtti türelmi idő bevezetésére.

32. Javaslat a Ferihegyi repülőtérre vezető út Szemere telep menti szakaszának zajvédelmére.

33. Javaslat Budapest Főváros Önkormányzatával szerződést kötők alvállalkozóinak nyilvánosságra hozatalára.

34. A Fővárosi Önkormányzattal közszolgálati szerződéses viszonyban lévő alapítványi és non profit szervezetek tevékenységének vizsgálata.

35. A fővárosi közműcégek 2002-2006 közötti időszakra vonatkozó gazdasági, pénzügyi helyzetének feltárásáról szóló vizsgálat kezdeményezése az Állami Számvevőszéknél.

36. Felterjesztési joggal élni: az Ötv. módosítása (azokban a bizottságokban, ahol a Közgyűlés által átruházott döntési jogosítványok vannak, ott a választási eredményeket tartani kell a bizottság összetételénél)”

című napirendeket a Fővárosi Közgyűlés 2008. évi II. félévi munkatervébe, a konkrét határidő nélküli napirendek közé felveszi.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1398/2008. (VIII. 28.) Főv. Kgy. h.

2008. év II. félévi munkatervét - irányadóként elfogadja, az alábbi kiegészítésekkel:

- Tájékoztató a Körvasútsori Körút déli szakasza (Soroksári út-Üllői út) beruházásának előkészítéséről és megvalósításának lehetőségeiről.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés novemberi ülése

- A fővárosi színházak finanszírozási koncepciója.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés decemberi ülése

- Az előterjesztés 39. oldalán a 124. pontban az előterjesztő helyesen: Horváth Csaba főpolgármester-helyettes

A napirend 48. pontja: Javaslat „a Legfelsőbb Bíróság Gfv. XI. 30.387/2006/8. sz. felülvizsgálati ítéletében foglaltak végrehajtásával kapcsolatos, valamint a Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága által üzemeltetett egyes ingatlanok forgalomképességét érintő önkormányzati döntések” (az Estivo Kft. kártalanítása) címet viselő előterjesztés - Fővárosi Közgyűlés általi 2008. júniusi rendes közgyűlésen való - megtárgyalása során meghozott határozatok felülvizsgálatára.

Előadók: Ikvai-Szabó Imre, Hagyó Miklós

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1399/2008. (VIII. 28.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el dr. György István módosító indítványát, mely szerint:

„A Fővárosi Közgyűlés úgy dönt, hogy visszavonja 2008. június 26-i ülésén az Estivo Kft. kártalanításával kapcsolatban meghozott 1158/2008. (VI. 26.) Főv. Kgy. határozatát.

Kinyilvánítja azon szándékát, hogy a III. ker., Bogdáni út menti autóbusz pályaudvarként használt területek tulajdonjogának megszerzése érdekében az Estivo Kft.-vel további tárgyalások lefolytatását látja szükségesnek. Felkéri a főpolgármestert, hogy az Estivo Kft. kártalanításával kapcsolatos tárgyalásokon a Fővárosi Önkormányzat nevében tárgyalók a III. ker., 19241 hrsz.-ú és 19242 hrsz.-ú ingatlanok értékének megállapításakor a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság által megismert, a Magyar Ingatlanszövetségtől megrendelt előzetes értékbecslésben szereplő értékeket (270 000 000 Ft), a használati díj és kamatainak számításakor a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság részére készült előterjesztésben foglaltakat (202 500 000 Ft + 370 000 000 Ft tekintsék kiindulási alapnak.

Felkéri a főpolgármestert, hogy az Estivo Kft. kártalanításával kapcsolatos tárgyalások lefolytatásával párhuzamosan vizsgálja meg, hogy milyen feltételek mellett oldható meg, hogy a III. kerület Bogdáni út menti BKV végállomás az Auchan Aquincum Áruház (Budapest III. ker.) térségben kerüljön kialakításra, vizsgálja meg továbbá a Budapest III. ker., 19241 hrsz.-ú és Budapest III. ker., 19242 hrsz.-ú ingatlanok tekintetében a buszállomás céljára történő kisajátítási eljárás lefolytatásának jogi aspektusait.

Felkéri a főpolgármestert, hogy az Estivo Kft.-vel és az Auchan Magyarország Kft.-vel lefolytatott tárgyalások eredményéről, valamint a kisajátítási eljárás lehetősége vizsgálatának eredményéről 2008. október 15-ig tájékoztassa, és egyben tegyen új határozati javaslatot (javaslatokat) az Estivo Kft. ügyének és az ezzel összefüggő fővárosi ügyek (Bogdáni út menti buszállomás stb.) lezárására.

Úgy dönt, hogy a tulajdonában lévő Tétényi úti és Etele úti ingatlanok (Budapest XI. ker., 3475/57 hrsz.-ú ingatlan 1/1 arányú tulajdonát és a Budapest XI. ker., 3475/52/A/1 és a 3475/52/A/2 hrsz.-ú ingatlanok 5742/10000 tulajdoni hányadát nyílt versenyeztetés útján értékesíti. Felkéri a főpolgármestert, hogy az ingatlanok nyílt versenyeztetés útján történő értékesítéséről a XI. kerület, Újbuda Önkormányzatát Molnár Gyula polgármester úr személyén keresztül értesítse.

Úgy dönt, hogy a tulajdonában lévő 36820 hrsz.-ú ingatlan és a 36821 hrsz.-ú Rádai utca 10. 12. sz. alatti ingatlanokat nyílt versenyeztetés útján értékesíti, amennyiben a nyílt versenyeztetés útján történő értékesítés sikeres lesz, az értékesítésből származó forrást az Estivo Kft.-vel történő kártalanítási megállapodás mértékéig, az ahhoz szükséges források pótlására kívánja felhasználni.

Határidő: 2008. október 15.

Felelős: dr. Demszky Gábor.”

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1400/2008. (VIII. 28.) Főv. Kgy. h.

módosítja az 1158/2008. (VI. 26.) Főv. Kgy határozat végrehajtására vonatkozó határidőt 90 napról 150 napra.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

1401/2008. (VIII. 28.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy vizsgálja meg, hogy milyen feltételek mellett oldható meg, hogy a III. kerület, Bogdáni út menti BKV végállomás az Auchan Aquincum Áruház (Budapest III. kerület) térségében kerüljön kialakításra és tegyen javaslatot a Fővárosi Közgyűlésnek.

Határidő: 60 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 49. pontja: Kerékbilincs alkalmazásának kizárása egészségügyi intézmények környékén.

Előadók: Wertán Zsolt Zoltán, dr. Rétvári Bence

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1402/2008. (VIII. 28.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el a Budapest főváros közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen járművek tárolásának szabályozásáról szóló 19/2005. (IV. 22.) Főv. Kgy. rendelet módosítására vonatkozó javaslatot.

(A Fővárosi Közgyűlés zárt ülésen folytatja munkáját.

Az ülésen elhangzottakat külön jegyzőkönyv rögzíti.)

A napirend 51/a. pontja: Jelentés a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról.

Előadók: dr. Demszky Gábor

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1405/2008. (VIII. 28.) Főv. Kgy. h.

a lejárt határidejű közgyűlési határozatokról szóló jelentést elfogadja.

- A 11/2004. (I. 15.) sz. határozat végrehajtási határidejét 2008. december 15-re módosítja;

- az 1312/2006. (VI. 29.) határozatot hatályon kívül helyezi;

- az 1011/2007. (VI. 28.) határozat végrehajtási határidejét 2008. december 31-re módosítja;

- az 1012/2007. (VI. 28.) határozat végrehajtási határidejét 2008. december 31-re módosítja;

- az 1013/2007. (VI. 28.) határozat végrehajtási határidejét 2008. december 31-re módosítja;

- az 1014/2007. (VI. 28.) határozat végrehajtási határidejét 2008. december 31-re módosítja;

- az 1018/2007. (VI. 28.) határozat végrehajtási határidejét 2008. december 31-re módosítja;

- az 1019/2007. (VI. 28.) határozat végrehajtási határidejét 2008. december 31-re módosítja;

- az 1167/2007. (VI. 28.) határozat végrehajtási határidejét 2009. június 30-ra módosítja;

- az 1272/2007. (VIII. 30.) határozat végrehajtási határidejét 2008. október 30-ra módosítja;

- az 1306/2007. (VIII. 30.) határozat végrehajtási határidejét 2008. október 30-ra módosítja;

- az 1311/2007. (VIII. 30.) határozat végrehajtási határidejét 2008. október 30-ra módosítja;

- az 1381/2007. (VIII. 30.) határozat végrehajtási határidejét 2009. augusztus 31-re módosítja;

- az 1564/2007. (IX. 27.) határozat végrehajtási határidejét 2008. december 31-re módosítja;

- az 1567/2007. (IX. 27.) határozat végrehajtási határidejét 2009. január 31-re módosítja;

- az 1568/2007. (IX. 27.) határozat végrehajtási határidejét 2008. december 31-re módosítja;

- az 1817/2007. (XI. 29.) határozat végrehajtási határidejét 2008. december 31-re módosítja;

- az 1980/2007. (XI. 29.) határozat végrehajtási határidejét 2008. szeptember 30-ra módosítja;

- a 2150/2007. (XII. 20.) határozat végrehajtási határidejét 2008. október 31-re módosítja;

- a 223/2008. (II. 28.) határozatot hatályon kívül helyezi;

- a 275/2008. (III. 10.) határozat végrehajtási határidejét 2009. május 31-re módosítja;

- a 440-441/2008. (III. 27.) határozatokat hatályon kívül helyezi;

- a 849/2008. (V. 29.) határozat végrehajtási határidejét 2008. október 1-jére módosítja.

Kelt a Fővárosi Közgyűlés 2008. augusztus 28-i ülésén.

dr. Tiba Zsolt s. k. dr. Demszky Gábor s. k.
főjegyző főpolgármester

  Vissza az oldal tetejére