A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

TÁMASZ Alapítvány közleménye

2007. évi közhasznúsági jelentése * 

1. A szervezet alapadatai

1. Elnevezés: TÁMASZ Alapítvány

2. Képviselő: Karikás György, Mészáros Izabella

3. Székhely: 1052 Budapest, Városház u. 9-11.

4. Levelezési cím: 1052 Budapest, Városház u. 9-11.

5. Adószám: 18002681-1-41

6. Közhasznúsági fokozat: kiemelkedően közhasznú szervezet

7. Nyilvántartásba vételi végzés száma, kelte: 8.Pk.64.677/2., 1991. 01. 16.

8. Közhasznúsági végzés száma, hatálya: 12.Pk.64.677/7., 2000. 05. 10.

9. A szervezet céljának rövid leírása: gyermekvédelmi gondoskodásban részesülő, illetve korábban gyermekvédelmi gondoskodásban részesült 18-30 év közötti fiatalok önálló életkezdésének elősegítése pénzbeli támogatás, életvezetési tanácsadás nyújtásával, önálló szálláshelyek fenntartásával.

2. Számviteli beszámoló

1 8 0 0 2 6 8 1 1 1
Statisztikai számjel vagy adószám
A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója
2 0 0 7
Támasz Alapítvány
egyéb szervezet megnevezése
1052 Budapest, Városház u. 9-11.
címe
„A közzétett adatokat könyvvizsgáló nem ellenőrizte!”
Keltezés: Budapest, 2008. március 4.
az egyéb szervezet vezetője képviselője
P. H.
1 8 0 0 2 6 8 1 1 4 1
Statisztikai számjel vagy adószám
Az egyéb szervezet megnevezése: Támasz Alapítvány
Az egyéb szervezet címe: 1052 Budapest, Városház u. 9-11.
KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK MÉRLEGE
2 0 0 7 ÉV
adatok E Ft-ban
Sor-
szám
A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) helyesbítése Tárgyév
a b c d e
1 A. Befektetett eszközök (2.-5. sorok) 44 32
2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK
3 E. TÁRGYI ESZKÖZÖK 44 32
4 III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK
5 IV. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÉRTÉKHELYESBÍTÉS
6 B. Forgóeszközök (7.-10. sorok) 66 715 103 054
7 I. KÉSZLETEK
8 II. KÖVETELÉSEK
9 III. ÉRTÉKPAPÍROK 92 153
10 IV. PÉNZESZKÖZÖK 66 715 10 901
11 C. Aktív időbeli elhatárolások 82 256
12 ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN
(1.+6.+11. sor))
66 841 103 342
13 D. Saját tőke (14.-19. sorok) 33 199 46 943
14 I. INDULÓ TŐKE / JEGYZETT TŐKE 3 770 3 770
15 II. TŐKEVÁLTOZÁS / EREDMÉNY 30 186 29 429
16 III. LEKÖTÖTT TARTALÉK
17 IV. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK
18 V. TÁRGYÉVI EREDMÉNY ALAPTEVÉKENYSÉGBŐL (KH. TEV.BŐL) - 757 13 744
19 VI. TÁRGYÉVI EREDMÉNY VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGBŐL
20 E. Céltartalékok 0 0
21 E. Céltartalékok
22 I. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK
23 II. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 56 57
24 G. Passzív időbeli elhatárolások 33 586 56 342
25 FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN
(13.+20.+21.+24. sor)
66 841 103 342
Keltezés: Budapest, 2008. március 4.
Az egyéb szervezet vezetője
(képviselője)
1 8 0 0 2 6 8 1 1 4 1
Statisztikai számjel vagy adószám
Az egyéb szervezet megnevezése: Támasz Alapítvány
Az egyéb szervezet címe: 1052 Budapest, Városház u. 9-11.
KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYKIMUTATÁSA
2 0 0 7 ÉV
adatok E Ft-ban
Sor-
szám
A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) helyesbítése Tárgyév
a c d e
1 A. Összes közhasznú tevékenység bevétele
(1.+2.+3.+4.+5.)
10 253 34 347
2 1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás 8 316 18 411
3 a) alapítótól
4 b) központi költségvetéstől
5 c) helyi önkormányzattól
6 d) egyéb, ebből 1%......161........................ 8 316 18 411
7 2. Pályázati úton elnyert támogatás
8 3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel 442 476
9 4. Tagdíjból származó bevétel
10 5. Egyéb bevétel 1 495 15 460
11 B. Vállalkozási tevékenység bevétele 0 0
12 C. Összes bevétel (A + B) 10 253 34 347
13 D. Közhasznú tevékenység ráfordításai
(1.+2.+3.+4.+5.+6.)
11 010 20 603
14 1. Anyagjellegű ráfordítások 2 073 1 617
15 2. Személyi jellegű ráfordítások 489 650
16 3. Értékcsökkenési leírás 12 12
17 4. Egyéb ráfordítások 8 436 18 324
18 5. Pénzügyi műveletek ráfordításai
19 6. Rendkívüli ráfordítások
20 E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai
(1.+2.+3.+4.+5.+6.)
0 0
21 1. Anyagjellegű ráfordítások
22 2. Személyi jellegű ráfordítások
23 3. Értékcsökkenési leírás
24 4. Egyéb ráfordítások
25 5. Pénzügyi műveletek ráfordításai
26 6. Rendkívüli ráfordítások
Keltezés: Budapest, 2008. március 4.
Az egyéb szervezet vezetője
(képviselője)
1 8 0 0 2 6 8 1 1 4 1
Statisztikai számjel vagy adószám
Az egyéb szervezet megnevezése: Támasz Alapítvány
Az egyéb szervezet címe: 1052 Budapest, Városház u. 9-11.
KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYKIMUTATÁSA
2 0 0 7 ÉV
adatok E Ft-ban
Sor-
szám
A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) Tárgyév
a b c d e
27 F. Összes ráfordítás (D.+E.) 11 010 20 603
28 G. Adózás előtti eredménye (B.-E.) 0 0
29 H. Adófizetési kötelezettség 0
30 0 0
31 -757 13 744
32 -757 13 744
TÁJÉKOZTATÓ ADATOK
33 A. Személyi jellegű ráfordítások 650
34 1. Bérköltség
35 ebből: - megbízási díjak
36 - tiszteletdíjak
37 2. Személyi jellegű egyéb kifizetések 650
38 3. Bérjárulékok
39 B. A szervezet által nyújtott támogatások 18 324
Keltezés: Budapest, 2008. március 4.
Az egyéb szervezet vezetője
(képviselője)

3. Kimutatás költségvetési támogatások felhasználásáról

A TÁMASZ Alapítvány a 2007. évben az alábbi költségvetési támogatásban részesült:

Költségvetési szerv Támogatás összege
Budapest Főváros Önkormányzatának Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálata 1 000 000 Ft

A támogatás felhasználása: az alapítvány a támogatást a lakásotthon fenntartásának költségeire fordította (közüzemi díjak, közös költség).

4. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás

Pénzügyi kimutatás 2007. 01. 01.-2007. 12. 31.

2007. 01. 01. Nyitó
Erste Bank 35 267 643 Ft
Erste Pénzpiaci Alap 26 368 368 Ft
Pénztár 78 706 Ft
Lekötött betét 5 000 000 Ft
Kötelezettségek - 272 005 Ft
Követelések 82 500 Ft
OTP támogatás fel nem használt része - 33 370 000 Ft
Nyitó összesen 33 155 212 Ft
Bevételek
OTP támogatás (a felhasználás arányában) 17 239 992 Ft
TEGYESZ támogatás 1 000 000 Ft
Támogatás magánszemélyektől 10 000 Ft
Lakáshasználati díjak 476 000 Ft
SZJA 1% 161 475 Ft
Bankkamat 269 995 Ft
Befektetett pénzügyi eszközök kamata 15 189 772 Ft
Közhasznú bevételek összesen 34 347 234 Ft
Bevételek összesen 34 347 234 Ft
Működési költségek
Közüzemi díjak 399 856 Ft
Nyomtatvány, irodaszer 37 558 Ft
Karbantartási költségek 17 190 Ft
Hirdetési díj 30 000 Ft
Postaköltség 231 970 Ft
Könyvelési díj 662 400 Ft
Egyéb szolgáltatások 19 790 Ft
Biztosítási díj 33 284 Ft
Bankköltség 185 185 Ft
Gépkocsi költség térítés 581 456 Ft
Reprezentációs költség 68 504 Ft
Működési költségek összesen 2 267 193 Ft
Közhasznú kiadások
Magánszemélyek támogatása 12 624 084 Ft
Regens Wagner Otthon támogatása 5 700 000 Ft
Közhasznú kiadások összesen 18 324 084 Ft
Kiadások összesen 20 591 277 Ft
Kötelezettségek
Szállító tartozások 55 200 Ft
Erste letéti számla egyenlege 2 000 Ft
2007-ben kapott SZJA 1% 185 461 Ft
Tárgyévet terhelő, 2008-ban számlázott költségek 26 505 Ft
OTP támogatás fel nem használt része 56 130 008 Ft
Kötelezettségek összesen 56 399 174 Ft
Követelések
2007-re jutó, 2008-ban realizált lekötött betét kamat 206 833 Ft
2007-ben számlázott 2008. évi költség 48 802 Ft
Követelések összesen 255 635 Ft
Kötelezettségek - követelések 56 143 539 Ft
Nyitó 33 155 212 Ft
Bevételek 34 347 234 Ft
Kiadások - 20 591 277 Ft
Kötelezettségek 56 143 539 Ft
Záró 103 054 708 Ft
2007. 12. 31. Záró
Erste Bank 5 752 862 Ft
Pénztár 148 687 Ft
Erste Konzervatív Alap 92 153 159 Ft
Lekötött betét 5 000 000 Ft
Záró összesen 103 054 708 Ft

5. Cél szerinti juttatások kimutatása

A TÁMASZ Alapítvány a 2007. évben az alábbi cél szerinti juttatásokat nyújtotta:

Tanulmányi ösztöndíjak (91 fő): 11 920 000 Ft
Támogatás szociális intézménybe kerüléshez (4 fő): 5 700 000 Ft
Nyelvvizsga támogatás (3 fő) 104 992 Ft
Egyszeri támogatás (9 fő): 599 092 Ft
Összesen: 18 324 084 Ft

6. A központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától, az egészségbiztosítási önkormányzattól és mindezek szerveitől kapott támogatás mértékének kimutatása

A TÁMASZ Alapítvány a 2007. évben jelen jelentés 3. pontjában felsoroltakon kívül nem részesült támogatásban költségvetési szervtől, elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától, az egészségbiztosítási önkormányzattól és mindezek szerveitől.

7. A vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások értékének, illetve összegének kimutatása

A TÁMASZ Alapítvány a 2007. évben nem nyújtott sem pénzbeli, sem természetbeni juttatást vezető tisztségviselőinek.

8. A közhasznú tevékenység rövid tartalmi beszámolója

Az alapítványról

A TÁMASZ Alapítvány olyan 18-30 év közötti fiatalok önálló életkezdését segíti elő, akik gyermekotthonokban vagy nevelőszülőknél élnek, illetve a gyermekvédelmi gondoskodás rendszeréből már kikerültek. Mindezek keretében segíti a fiatalok továbbtanulását és átképzését, folyamatos támogatást nyújt súlyos életkezdési nehézségek megoldására, valamint támogatja a fiatalok ideiglenes szálláshelyeinek fenntartását.

Az alapítvány 1988-ban alakult, a Fővárosi Bíróság 1991. január 16-án vette nyilvántartásba, majd a 2000. év folyamán a Közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény alapján közhasznú szervezetté, 2005. évben kiemelkedően közhasznú szervezetté minősítette át.

Az alapítvány létrejöttekor a Kuratórium tagjai úgy döntöttek, hogy a tevékenységi körön belül - pályázat útján - elsősorban a nappali tagozaton felsőfokú tanulmányokat folytató fiatalokat támogatja ösztöndíjjal.

Az alapítvány 1992-től egy 5-8 férőhelyes lakásotthont tart fenn, ahol szintén a gyermekvédelmi gondoskodásból kikerült fiatal felnőttek tanulmányaik befejezéséig, illetve azt követően két évig tartózkodhatnak kedvezményes lakáshasználati díjfizetési kötelezettséggel. A lakásotthonba szintén pályázat útján lehet elhelyezést nyerni.

A 2005-ös évtől az alapítvány bevételei megnövekedtek, így a lehetőségei tovább bővültek, és az ösztöndíj jellegű juttatások megemelésére, és azon kívül további két támogatási formára vált lehetőség, a fiatal felnőttek bentlakásos szociális intézménybe kerülésének és lakhatásának támogatására.

Működésünk óta fontosnak tartjuk, hogy támogatottjaink részére igényeik szerint személyre szóló tanácsadással is szolgáljunk. Jelentős részükkel a diplomájuk megszerzését, a támogatás folyósítását követően is kapcsolatban maradunk, figyelemmel kísérjük pályafutásukat.

Az alapítvány eddig közel 500 fiatalt részesített támogatásban, ennek majdnem fele diplomát szerzett vagy záróvizsgát tett támogatásunk segítségével. 96 fő átképzését segítettük elő, kb. 60 fiatal idegen nyelv tanuláshoz kapott támogatást, és nagyon sokan vannak, akiknél egyszeri támogatás biztosításával súlyos életkezdési nehézségeket hidaltunk át.

Az alapítvány tevékenységét Budapest Főváros Önkormányzatának Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálatától évente rendszeresen kapott támogatásból, a pályázatokon elnyert pénzeszközökből, az egyéb támogatói adományokból, a személyi jövedelemadóból származó 1%-os részesedésből valamint a banki kamatokból biztosítja. 2005., 2006. és 2007. években az OTP Bank Nyrt.-től évente 30 000 000 Ft támogatást kapott az alapítvány 18 és 24 év közötti fiatal felnőttek tanulmányai folytatásának, lakáshoz jutásának, súlyosan fogyatékos vagy tartósan beteg fiatal felnőttek bentlakásos szociális intézménybe kerülésének támogatására.

Az alapítvány 2007-ben sem törekedett a teljes bevétel felhasználásra, hanem a következő évekre tartalékolt. Az alapítvány számlavezető bankjánál, az ERSTE Bank Befektetési Zrt.-nél ERSTE KONZERVATÍV ALAP-ból vásároltunk befektetési jegyeket, amely minimális kockázattal jár, a fel nem használt összeg kamatozik, és folyamatos pénzfelhasználás is lehetséges az értékpapírszámláról.

A 2007. ÉV TEVÉKENYSÉGE

A 2006. év pályázata

A 2006/2007-es tanév ösztöndíjpályázata

Az alapítvány ösztöndíj-pályázati kiírása 2006. júniusában megjelent a Fővárosi Önkormányzat honlapján, és elérhetővé vált Magyarország összes területi gyermekvédelmi szakszolgálatánál. A pályázat benyújtási határideje 2006. szeptember 30-a volt. Ez idő alatt összesen 174 pályázat érkezett, ebből 14 nem felelt meg a pályázati feltételeknek (általánosságban: életkor, levelező tagozat, nem gyermekvédelmi gondoskodásban eltöltött idő miatt). Az Alapítvány Kuratóriuma 2006. október 25-én megtartott ülésén úgy döntött, hogy a II-III-IV. vagy V. évfolyamon tanulókat részesíti ösztöndíj-támogatásban, amennyiben az előző tanévben elért tanulmányi átlageredményük meghaladja a 3,5-t. (3,51-3,99 tanulmányi átlag esetén: havi 15 000 Ft; 4,01-4,70 tanulmányi átlag esetén: havi 20 000 Ft; 4,71-t meghaladó tanulmányi átlag esetén: 25 000 Ft).

A Kuratórium a 2006/2007-es tanévben a pályázók közül 46 fiatal felnőttet részesített ösztöndíjban, és a korábbi évek támogatottjai közül további 9 fő részére állapított meg ösztöndíjat. A nyertes pályázókkal és a korábbi támogatottakkal a Kuratórium tanulmányi ösztöndíj szerződést kötött. A szerződésben rögzítésre került, hogy az ösztöndíjas 12 hónapra kapja a támogatást, a második félévtől akkor, ha az első félévet lezáró indexmásolatot és a második félévre vonatkozó hallgatói jogviszony igazolást beküldi az alapítvány részére.

A 2006/2007-es tanév II. félévétől 52 fiatal folytatta tanulmányait az alapítvány támogatásával, amelyből tanulmányi átlageredményük alapján 20 fő havi 15 000 Ft, 27 fő havi 20 000 Ft, 5 fő havi 25 000 Ft ösztöndíjat kap.

Mindezek alapján a 2007. augusztus 15-ig, a 2006/2007-es tanév második félévére vonatkozóan 6 870 000 Ft ösztöndíj került kifizetésre beleszámolva azt, hogy egy fiatal májusban abbahagyta tanulmányait és júniustól már nem kapott támogatást, két fiatal pedig az első félévi támogatását is a második félévben kapta meg.

A 2006/2007-es tanévben támogatásunk segítségével 16 fő fejezte be tanulmányait, 22 fő folytatta tanulmányait és a következő tanévben is pályázott ösztöndíjért alapítványunkhoz.

A 2007. év pályázatai

1. A 2007/2008. év ösztöndíjpályázata

A korábbi évekhez hasonlóan 2007. júniusában is pályázatot írtunk ki a fiatal felnőttek felsőfokú oktatási intézményben történő továbbtanulásának támogatására. Az elmúlt évek tapasztalataiból kiindulva szűkítettük a pályázati feltételeket, és csak azok a fiatalok pályázhattak, akik II., III., IV. vagy V. évfolyamon folytatták tanulmányaikat és az előző évi súlyozott tanulmányi átlageredményük meghaladta a 3,5-t. Összesen 74 pályázat érkezett, ebből 55 felelt meg a pályázati feltételeknek, közülük 6 fő részére havi 25 000 Ft, 22 fő részére havi 20 000 Ft, 27 fő részére havi 15 000 Ft ösztöndíj került megállapításra. Egy fiatal, aki a tanulmányi átlaga miatt nem felelt meg a pályázati feltételeknek, méltányossági alapon kapott havi 15 000 Ft támogatást. A fiatal már korábban is az alapítvány ösztöndíjasa volt, két gyermeket nevel, és az utolsó évfolyamot végzi a főiskolán. A 2007/2008-as tanév ösztöndíjasaival a Kuratórium támogatási szerződést kötött, amelyben rögzítésre kerültek az ösztöndíjak folyósításának feltételei, időpontjai, a támogatottak kötelezettségei. A korábbi évek gyakorlatának megfelelően 2007. decemberében kerültek kifizetésre az ösztöndíjak a teljes első félévre, tehát 5 hónapra vonatkozóan.

Mindezek alapján 2007. decemberében a 2007/2008-as tanév első félévére 5 050 000 Ft ösztöndíj került kifizetésre.

2. Szociális intézménybe kerülés támogatása

2007. júniusában másodjára került kiírásra a bentlakásos szociális intézményben fizetendő egyszeri hozzájárulás részben vagy egészben történő kifizetésére szóló pályázat, amely szintén a Fővárosi Önkormányzat hivatalos honlapján jelent meg, valamint elérhetővé vált az összes területi gyermekvédelmi szakszolgálatnál. A pályázat benyújtásának feltétele az volt, hogy a tartósan beteg vagy fogyatékos fiatal felnőtt a gyermekvédelem rendszerében vált nagykorúvá, továbbá valamely bentlakásos szociális intézménybe várja felvételét, ahol egyszeri hozzájárulás kifizetése szükséges.

A kiírásra összesen hat pályázat érkezett, amelyből mind megfelelt a pályázati feltételeknek.

A nyertes pályázók közül a kuratóriumi döntés értelmében 5 fő 1 500 000 Ft, 1 fő 1 200 000 Ft egyszeri támogatást kapott, amely megegyezett a bentlakásos szociális intézményben fizetendő egyszeri hozzájárulási díj összegével. A pályázókkal a Kuratórium támogatási szerződést kötött, amelyben rögzítésre került az egyszeri támogatás kifizetése, célja, visszafizetésének kötelezettsége. Az alapítványi támogatás időarányos részét akkor kell visszafizetni, ha a támogatott intézményi jogviszonya olyan időpontban szűnik meg, amikor az egyszeri hozzájárulás intézmény részéről való visszatérítésének van helye.

2007. decemberében háromszor 1 500 000 Ft és egyszer 1 200 000 Ft került kifizetésre. Egy fő részére csak januárban utaltuk a támogatást, egy fő pedig még a támogatás kifizetése előtt kiköltözött a szociális otthonból, így a továbbiakban nem vált jogosulttá a támogatásra.

Mindezek alapján 2007-ben 5 700 000 Ft kerül kifizetésre a fiatal felnőttek bentlakásos szociális intézménybe kerülésének támogatására.

3. Nyelvtanulás támogatása

A korábbi évekhez képest új pályázat az első diplomához szükséges nyelvvizsga megszerzésének támogatása. A pályázat kidolgozása előtti években sok fiatalt segítettünk hozzá a nyelvtanuláshoz egyszeri támogatás biztosításával a kuratórium egyedi döntései alapján. Ezért döntött úgy a Kuratórium, hogy kidolgozza ennek pályázati feltételeit. A pályázatra azok a fiatal felnőttek jelentkezhetnek, akik felsőfokú oktatási intézményben II., III., IV. vagy V. évfolyamon tanulmányokat folytatnak, és az első diplomához szükséges nyelvvizsga megszerzése érdekében Magyarországon nyilvántartásba vett nyelvtanfolyam szervezésére jogosult nyelviskolába beiratkoztak. Az elnyerhető támogatás a nyelvtanfolyam díjának 80%-a, de maximum 60 000 Ft. A támogatási összeg első fele, de maximum 30 000 Ft, a nyelvtanfolyam díjáról kiállított számla alapítvány részére történő megküldését követően, a második részlet pedig a nyelvvizsga bizonyítvány alapítvány részére történő megküldését követően kerül kifizetésre. A nyelvvizsgát az első támogatási részlet kifizetését követő egy éven belül kell megszerezni. A nyertes pályázókkal a Kuratórium minden esetben támogatási szerződést köt.

Az alapítvány nyelvvizsga pályázata folyamatos, a Kuratórium három havonta összesíti a beérkezett pályázatokat és dönt a nyertesekről.

A pályázat először 2007. júniusában jelent meg, a kuratórium először 2007. augusztus 31-ével bezárólag, majd 2007. november 30-ával bezárólag összesítette a pályázatokat. A kiírásra összesen 11 pályázat érkezett, ebből 9 felelt meg a pályázati feltételeknek. 3 fő már beiratkozott nyelviskolába, amely alapján már 104 992 Ft kifizetésre került a 2007. évben nyelvvizsga támogatás címen.

4. Lakhatás támogatása

Az alapítvány életében először került kiírásra a fiatal felnőttek lakáshoz jutásának támogatására szóló pályázat, mely szerint, ha a fiatal az első lakásának megvásárlásához banki hitelt kíván igényelni, az alapítvány az ehhez szükséges önrészt részben vagy egészben megtéríti. Az OTP Bank Nyrt.-vel való együttműködés keretében kidolgoztuk az erre vonatkozó pályázati kiírást. Az együttműködés értelmében az alapítvány elbírálja a beérkezett pályázatokat, a nyertes pályázóknak kötelezettségvállalási nyilatkozatot állít ki az önrész kifizetéséről, amely nyilatkozattal a fiatal beadja hiteligénylési kérelmét a bankhoz.

A pályázati kiírás 2007. decemberben került megjelenítésre, a pályázati határidő 2008. március 30., tehát ez alapján nem történt kifizetés a 2007. év folyamán.

Egyéni kérelmek

A pályázataink mellett sok gyermekvédelmi gondoskodásban élő vagy korábban abban élt fiatal keresi meg alapítványunkat, hogy egyszeri támogatás biztosításával segítsük meg őket tanulmányaik folytatásában, rendkívüli élethelyzetük megoldásában. Ők olyan fiatalok, akik korábban az alapítvány ösztöndíjasai voltak, vagy csak valahonnan értesültek az alapítvány támogatásairól, de nem felelnék meg a pályázati kiírások feltételeinek. Ilyen egyéni kérelmek esetén a Kuratórium a soron következő ülésen határoz a támogatásokról. Ezekben az esetekben az alapítvány önkéntes segítője vagy titkára segítségével mindig igyekszik utánajárni a kérelmek indokoltságának, valóságtartalmának. A gyermekvédelmi gondoskodást, a tanulmányok folytatását igazolással kérjük alátámasztani, nagyobb összegű egyszeri támogatások esetén támogatási szerződést kötünk.

A 2007. év folyamán összesen 599 092 Ft egyösszegű támogatást biztosítottunk. A 2007. június 15-i kuratóriumi ülésen egy fiatal részére 40 000 Ft támogatást ítéltünk meg tanulmányok folytatására. A 2007. július 19-i kuratóriumi ülésen egy korábbi ösztöndíjasunk részére 264 092 Ft egyszeri támogatást biztosítottunk a fővárosi albérlők házába fizetendő öt éves bérleti díjhoz. A 2007. szeptember 13-i döntésekkel két fő részére nyelvtanuláshoz járultunk hozzá 60 000, illetve 80 000 Ft-tal, amelyből az utóbbi csak 2008-ban került folyósításra. A 2007. szeptember 26-i kuratóriumi ülésen 60 000 Ft egyszeri támogatás került megítélésre egy korábbi ösztöndíjasunk számára másoddiploma megszerzésének támogatására, amelyből 30 000 Ft került folyósításra a 2007. év folyamán. A 2007. december

7-i ülésen egy fiatalnak 60 000 Ft támogatást biztosítottunk nyelvtanuláshoz, és az alapítvány lakásotthonának 5 lakója számára biztosítottunk egyenként 20 000 Ft egyszeri támogatást. A 2006-os év kuratóriumi döntései alapján a 2007. év folyamán 45 000 Ft egyszeri támogatás került kifizetésre.

A támogatottakkal való kapcsolattartás tapasztalatai

Az alapítvány működése óta fontosnak tartja, hogy az anyagi támogatásban részesülő fiatalokkal személyesen is kapcsolatot tartson, szükség szerint vagy az igényeiknek megfelelően személyes tanácsadással is szolgáljon számukra. A támogatottak jelentős részével az alapítvány diplomájuk megszerzését követően is kapcsolatban marad, így a későbbiek folyamán is lehetőség van életvezetési problémáikban segítségükre lenni.

Az alapítvány ezen feladatát kezdetektől fogva az alapítvány titkára látta el, 2006. augusztus 1-jétől, a titkári tisztségéről történő lemondását követően, már mint önkéntes segítő végzi feladatát. A kapcsolattartás levelezés útján, telefonon (az alapítvány saját előfizetéses telefonkészülékkel rendelkezik erre a célra), és személyesen bonyolódik le. Mivel a támogatottak jelentős része vidéken él, önkéntes segítőnk saját gépkocsijával látogatja őket rendszeresen (melyért havi gépjármű költségtérítésben részesül).

A fiatalokkal való személyes kapcsolat felvétele komoly erőfeszítéseket igényel, hiszen az esetek többségében a fiatalok csak az anyagi támogatásért fordulnak az alapítvány felé, és a problémák már csak akkor derülnek ki, amikor azok nehezen orvosolhatóak. A személyes kapcsolattartás, tanácsadás jelentősége abból adódik, hogy a fiatal felnőttek önállósága nem alakul ki a 24. életév betöltésével. Sem mentálisan nincsenek felkészülve erre, sem az anyagi erőforrások nem állnak rendelkezésükre, és a mindennapi életvitel gyakorlati kérdéseivel sincsenek tisztában.

Az alapítvány jelenlegi támogatottjainál a legtöbb gondot a nevelőszülőknél élő fiatalok nevelőszülőkkel szemben felmerült konfliktusai, valamint az albérletben élők anyagi nehézségi jelentik. Egyébként is jellemző, hogy ösztöndíjasaink alkalmi munkákból igyekeznek megélhetésüket biztosítani. Még ha utógondozói ellátásban részesül is a fiatal, akkor sem tudja a gyermekvédelmi intézmény azt az anyagi hátteret biztosítani a tanulónak, amelyet egy család. A különösen nagy anyagi problémával küzdő, méltányolható helyzetben élő fiatalok nehézségeit a Kuratórium döntése alapján egyszeri összegű támogatás biztosításával próbáljuk megoldani.

A legtöbb segítséget az alapítvány volt ösztöndíjasai igénylik, hisz ők már nem részesülnek a gyermekvédelmi intézmények utógondozói ellátásában, az utógondozók személyes támogatásában. Elhelyezkedésükben, gyakorlati életvitelük kialakításában, személyes kapcsolataikban, anyagi gondjaikban Önkéntesünk rendkívül nagy erőfeszítéseket igénylő munkával igyekszik - az esetek túlnyomó részében sikerrel - segítségükre lenni.

Az alapítvány „lakásotthona”

A lakás Budapesten, a VIII. kerületben található, a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában áll, melyet ingyenes használatba vételi szerződés alapján ideiglenes szálláshelyként működtetünk.

A lakás tágas, lakhatásra teljesen felszerelt, négy hálóval, két fürdőszobával, egy nagy nappalival, konyhával, előszobával rendelkezik. A lakásotthonban 2007. folyamán 6 fiatal tartózkodott.

Egy fiatal fiú a Semmelweis Egyetem Orvostudományi Karán tanul, mellette alkalmi munkákat vállal. Egy fő az ELTE tanító szakán folytat tanulmányokat, egy fő pedig a Pécsi Tudományegyetem igazságügyi ügyintézői szakán tanul, amely mellet ügyvédi irodában munkát vállal. Mindhárman tanulmányaikat eredményesen folytatják.

Egy fiatal - korábbi ösztöndíjasunk - orvoslátogatóként dolgozik, december végén kiköltözött a lakásotthonból, megkezdte önálló életét.

Egy fiatal lakónk informatikusként vállalt munkát, a nyár folyamán azonban ő is kiköltözött, külföldön helyezkedett el és telepedett le.

2007. szeptemberétől egy új lakó költözött a lakásotthonba, aki a óvodapedagógusnak készül nappali tagozaton, amely mellett alkalmi munkákat vállal. Az új lakóhelyet pályázat útján töltöttük be.

Általánosságban elmondható, hogy a fiatalok együttműködőek, a lakásotthont - kisebb-nagyon ellenőrzés mellett - rendben tartják, tanácsainkat, iránymutatásainkat igénylik, rendszerint megfogadják. Önfenntartóak, önállóak, kiegyensúlyozott magánélettel rendelkeznek, közös programokat viszonylag nehéz velük kialakítani.

Kelt Budapesten, 2008. év március hó 27. napján.

A TÁMASZ Alapítvány Kuratóriuma 2008. április 3-i ülésén elfogadta a 2007. év tevékenységéről készült közhasznúsági jelentést.

...................................................................
a TÁMASZ Alapítvány képviselője


  Vissza az oldal tetejére