A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány

2007. évi közhasznúsági jelentése * 

Ernst & Younq Kft.

H-1132 Budapest, Váci út 20.

1399 Budapest 62 Pf. 632, Hungary

Tel: +36 1 451 8100, Fax: +36 1 451 8199

www.ey.com/hu

Cg. 01-09-267553

Független Könyvvizsgálói Jelentés

A Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány Kuratóriuma részére

1. Elvégeztük a Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány („Közalapítvány”) mellékelt 2007. évi közhasznú egyszerűsített éves beszámolójának a könyvvizsgálatát, amely közhasznú egyszerűsített éves beszámoló a 2007. december 31-i fordulónapra elkészített mérlegből - melyben az eszközök és források egyező végösszege 1 533 679 E Ft, az alaptevékenységből származó eredmény 38.509 E Ft veszteség, a vállalkozási tevékenységből származó eredmény 0 E Ft -, az ezen időponttal végződő évre vonatkozó eredménykimutatásból és a számviteli politika meghatározó elemeit és az egyéb magyarázó megjegyzéseket tartalmazó kiegészítő mellékletből áll.

2. A Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány 2006. évi közhasznú egyszerűsített éves beszámolójáról 2007. április 6-án korlátozás nélküli véleményt bocsátottunk ki.

A vezetés felelőssége az éves beszámolóért

3. A közhasznú egyszerűsített éves beszámolónak a számviteli törvényben foglaltak és a Magyarországon elfogadott általános számviteli elvek szerint történő elkészítése és valós bemutatása az ügyvezetés felelőssége. Ez a felelősség magában foglalja az akár csalásból, akár hibából eredő, lényeges hibás állításoktól mentes közhasznú egyszerűsített éves beszámoló elkészítése és valós bemutatása szempontjából releváns belső ellenőrzés kialakítását, bevezetését, fenntartását, a megfelelő számviteli politika kiválasztását és alkalmazását, valamint az adott körülmények között ésszerű számviteli becslések elkészítését.

A Könyvvizsgáló felelőssége

4. A mi felelősségünk a közhasznú egyszerűsített éves beszámoló véleményezése az elvégzett könyvvizsgálat alapján, valamint a közhasznúsági jelentés és a közhasznú egyszerűsített éves beszámoló összhangjának megítélése. A könyvvizsgálatot a magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok és a könyvvizsgálatra vonatkozó - Magyarországon érvényes - törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottuk végre. A fentiek megkövetelik, hogy megfeleljünk bizonyos etikai követelményeknek, valamint hogy a könyvvizsgálatot úgy tervezzük meg és végezzük el, hogy kellő bizonyosságot szerezzünk arról, hogy a közhasznú egyszerűsített éves beszámoló nem tartalmaz lényeges hibás állításokat.

5. A könyvvizsgálat magában foglalja olyan eljárások végrehajtását, amelyek célja könyvvizsgálati bizonyítékot szerezni a közhasznú egyszerűsített éves beszámolóban szereplő összegekről és közzétételekről. A kiválasztott eljárások, beleértve a közhasznú egyszerűsített éves beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő, lényeges hibás állításai kockázatának felméréseit, a könyvvizsgáló megítélésétől függnek. A kockázatok ilyen felmérésekor a könyvvizsgáló a közhasznú egyszerűsített éves beszámoló ügyvezetés általi elkészítése és valós bemutatása szempontjából releváns belső ellenőrzést azért mérlegeli, hogy olyan könyvvizsgálati eljárásokat tervezzen meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy a vállalkozás belső ellenőrzésének hatékonyságára vonatkozóan véleményt mondjon. A könyvvizsgálat magában foglalja továbbá az alkalmazott számviteli alapelvek megfelelőségének és az ügyvezetés számviteli becslései ésszerűségének, valamint a közhasznú egyszerűsített éves beszámoló átfogó bemutatásának értékelését. A közhasznúsági jelentéssel kapcsolatos munkánk a közhasznúsági jelentés és a közhasznú egyszerűsített éves beszámoló összhangjának megítélésére korlátozódik, és nem tartalmazza egyéb, a Társaság nem auditált számviteli nyilvántartásaiból levezetett információk áttekintését.

6. Meggyőződésünk, hogy a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt a könyvvizsgálói véleményünk megadásához.

Vélemény

7. A könyvvizsgálat során a Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány közhasznú egyszerűsített éves beszámolóját, annak részeit és tételeit, azok könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes magyar nemzeti könyvvizsgálati standardokban foglaltak szerint felülvizsgáltuk, és ennek alapján elegendő és megfelelő bizonyosságot szereztünk arról, hogy a közhasznú egyszerűsített éves beszámolót a magyar számviteli törvényben foglaltak és a Magyarországon alkalmazott általános számviteli elvek szerint készítették el. Véleményünk szerint a közhasznú egyszerűsített éves beszámoló a Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány 2007. december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről megbízható és valós képet ad. A közhasznúsági jelentés a közhasznú egyszerűsített éves beszámoló adataival összhangban van.

Budapest, 2008. április 2.

Ernst & Young Kft. Virágh Gabriella
Nyilvántartásba-vételi szám: 001165 Bejegyzett könyvvizsgáló
Kamarai tagsági szám: 004245

Statisztikai számjel vagy adószám: 18052851-9133-561-01

Az egyéb szervezet megnevezése: Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány

Az egyéb szervezet címe: 1072 Budapest, Rákóczi u. 18.

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK MÉRLEGE
2007. ÉV

adatok E Ft-ban
Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző évek módosítása Tárgyév
a b c d e
1. A. Befektetett eszközök 353 969 431 085
2. I. Immateriális javak 4 062 3 136
3. II. Tárgyi eszközök 43 866 40 543
4. III. Befektetett pénzügyi eszközök 3 200 3 200
5. IV. Befektetett eszközök értékhelyesbítése 302 841 384 206
6. B. Forgóeszközök 1 259 957 1 096 677
7. L Készletek
8. II. Követelések 144 019 12 113
9. III. Értékpapírok 100 007 30 007
10. TV. Pénzeszközök 1 015 931 1 054 557
11. C. Aktív időbeli elhatárolások 8 845 5 917
12. ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 1 622 771 1 533 679
Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző évek módosítása Tárgyév
a b c d e
13. D. Saját tőke 1 385 426 1 428 282
14. I. Indulótőke 10 000 10 000
15. II. Tőkeváltozás 1 059 881 1 072 585
16. III. Lekötött tartalék
17. IV. Értékelési tartalék 302 841 384 206
18. V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből 12 704 - 38 509
19. VI. Tárgyévi eredmény váll. tevékenységből - -
20. E. Céltartalék
21. F. Kötelezettségek 229 086 98 646
22. L Hosszú lejáratú kötelezettségek 80 167 80 167
23. II. Rövid lejáratú kötelezettségek 148 919 18 479
24. G. Passzív időbeli elhatárolások 8 259 6 751
25. FORRÁSOK ÖSSZESEN 1 622 771 1 533 679

Keltezés: Budapest, 2008. április 02.

P. H.

az egyéb szervezet vezetője
(képviselője)

Statisztikai számjel vagy adószám: 18052851-9133-561-01

Az egyéb szervezet megnevezése: Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány

Az egyéb szervezet címe: 1072 Budapest, Rákóczi u. 18.

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYKIMUTATÁSA
2007. ÉV

adatok E Ft-ban
Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző évek módosítása Tárgyév
a b c d e
1. A. Összes közhasznú tevékenység bevétele 375 326 313 426
2. 1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás 60 002 46 799
3. a) alapítótól 60 000 46 799
4. b) központi költségvetéstől
5. c) helyi önkormányzattól
6. d) egyéb, ebből 1%............1.............. 2
7. 2. Pályázati úton elnyert támogatás 232 912 186 513
8. 3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel 76 730 79 983
9. 4. Tagdíjból származó bevétel
10. 5. Egyéb bevétel 5 682 131
11. B. Vállalkozási tevékenység bevétele - -
12. C. Összes bevétel 375 326 313 426
13. D. Közhasznú tevékenység ráfordításai 362 622 351 935
14. 1. Anyagjellegű ráfordítások 245 064 241 794
15. 2. Személyi jellegű ráfordítások 110 952 99 180
16. 3. Értékcsökkenési leírás 6 532 6 762
17. 4. Egyéb ráfordítások 31 3 817
18. 5. Pénzügyi műveletek ráfordításai 8 337
19. 6. Rendkívüli ráfordítások 35 45
20. E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai - -
21. 1. Anyagjellegű ráfordítások
22. 2. Személyi jellegű ráfordítások
23. 3. Értékcsökkenési leírás
24. 4. Egyéb ráfordítások
25. 5. Pénzügyi műveletek ráfordításai
26. 6. Rendkívüli ráfordítások

Keltezés: Budapest, 2008. április 02.

P. H.

az egyéb szervezet vezetője
(képviselője)

Statisztikai számjel vagy adószám: 18052851-9133-561-01

Az egyéb szervezet megnevezése: Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány

Az egyéb szervezet címe: 1072 Budapest, Rákóczi u. 18.

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYKIMUTATÁSA
2007. ÉV

adatok E Ft-ban
Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző évek módosítása Tárgyév
a b c d e
27. F. Összes ráfordítás (D+E) 362 622 351 935
28. G. Adózás előtti eredmény (B-E) - -
29. H. Adófizetési kötelezettség
30. I. Tárgyévi vállalkozási eredmény (G-H) - -
31. J. Tárgyévi közhasznú eredmény (A-D) 12 704 - 38 509
TÁJÉKOZTATÓ ADATOK
32. A. Személyi jellegű ráfordítások 99 180
33. 1. Bérköltség 67 217
34. ebből: - megbízási díjak -
35. - tiszteletdíjak -
36. 2. Személyi jellegű egyéb kifizetések 8 575
37. 3. Bérjárulékok 23 388
38. B. A szervezet által nyújtott támogatások
39. ebből: A Korm. rend. 16. § (5) bekezdése szerint kötelezettségként elszámolt és továbbutalt, illetve átadott támogatás

Keltezés: Budapest, 2008. április 02.

P. H.

az egyéb szervezet vezetője
(képviselője)

BUDAPESTI VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI KÖZALAPÍTVÁNY 2007. ÉVES KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE

Budapest Főváros Közgyűlése a Budapesti Vállalkozásfejlesztési Alapítványt 1993-ban alapította, majd az 1999. szeptember 21-én kelt - egységes szerkezetbe foglalt - alapító okirattal közalapítvánnyá alakította át. A Fővárosi Bíróság 1999. október 13-i végzése szerint a Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány (BVK) kiemelten közhasznú szervezetként működik.

A közalapítvány alapító okirat szerinti feladata többek között a főváros gazdaságfejlesztési programjaihoz kapcsolódóan a mikro-, kis- és középvállalkozások számára az európai integrációs folyamatban való részvételhez felkészítő programok kialakítása, szervezése és megvalósítása.

A közalapítvány legfőbb döntéshozó szerve, vagyonának kezelője a kuratórium. A közalapítvány tevékenységét a Felügyelő Bizottság ellenőrzi, beszámolóját az alapító által választott független könyvvizsgáló - az Ernst & Young Kft. - auditálja.

A közalapítvány számvitelét az AM-RI Könyvelő, Könyvszakértő és Tanácsadó Kft. vezeti. A könyvelésért Ribling Ferenc bejegyzett könyvvizsgáló felelős (Kamarai száma: 004142).

A közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. tv. előírásai szerint a közhasznú szervezet az éves beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg közhasznúsági jelentést köteles készíteni, amelynek elfogadása a legfőbb döntéshozó szerv hatáskörébe tartozik.

A közhasznúsági jelentést az alábbi szerkezetben és tartalommal kell elkészíteni:

I. Számviteli beszámoló (egyszerűsített mérleg, eredménykimutatás, kiegészítő melléklet)

II. A költségvetési támogatás felhasználása

III. A vagyon felhasználásának bemutatása

IV. A cél szerinti juttatások és azok felhasználása

V. Más szervezetektől kapott támogatás felhasználása

VI. A közhasznú tevékenységről szóló beszámoló

VII. A vezető tisztségviselők juttatásai

I. Számviteli beszámoló

A közalapítvány a számviteli törvény, valamint a számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek beszámoló készítésének és könyvvezetésének sajátosságairól szóló kormányrendelet előírásainak megfelelően kialakította számviteli politikáját, megalkotta a kapcsolódó számviteli szabályzatokat. A szabályzatokat a 2007. évben a törvényi változásoknak megfelelően aktualizálta.

A BVK számviteli politikája rögzíti azokat a fő szabályokat, amelyekkel meghatározza, mit kell tekinteni a számviteli elszámolás szempontjából lényegesnek, jelentősnek, továbbá a törvényben biztosított választási lehetőségek közül melyeket, milyen feltételek fennállása esetén kell alkalmazni.

A közalapítvány számviteli politikájának főbb elemei:

- A BVK állami közfeladatot ellátó közhasznú szervezet, amelynek cél szerinti tevékenysége a fővárosban működő mikro-, kis- és közepes méretű vállalkozások létrejöttének, működésének segítése, az erre irányuló szervező, oktató és tanácsadó tevékenység végzése.

- A közalapítvány a számviteli alapelvek sajátos értelmezése mellett meghatározta a lényegesség elvét, amely szerint a különböző elszámolásokban lényeges minden olyan különbözet, értékváltozás, amely az eredeti adatot 10%-ot meghaladó arányban módosítja. A számviteli elszámolás szempontjából jelentős összegű a hiba, ha eredményt, saját tőkét növelő- csökkentő hatásának együttes (előjeltől független) összege meghaladja a 20 millió forintot, illetőleg az ellenőrzött üzleti év mérleg-főösszegének 2%-át.

- A BVK kettős könyvvitelt vezet és a közhasznúsági jelentés részeként egyszerűsített éves beszámolót készít. A beszámolót a december 31-i fordulónapot követő február 28-i zárlat alapján március 31-ig kell elkészíteni, majd a könyvvizsgálói auditálás után a Felügyelő Bizottság és a kuratórium elé terjeszteni. A közhasznúsági jelentést és ennek részeként a számviteli beszámolót május 31-ig közzé kell tenni.

- A közalapítvány a mérleg eszközeinek és forrásainak részletezésében, valamint értékelésében a számviteli törvény, illetőleg a kormányrendelet előírásaitól nem tért el.

- A számviteli politikában meghatározta a közhasznú szervezet cél szerinti, illetőleg vállalkozási tevékenysége körébe sorolható bevételeket és költségeket, ezek elszámolásának szabályait. Vállalkozási tevékenysége szűk körű.

- A BVK a számvitelében a pénzügyi instrumentumokra a valós értéken történő értékelést nem alkalmazza.

A 2007. éves mérleghez kapcsolódó kiegészítések

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolójának mérlegét a kormányrendeletben előírt tagolásnak megfelelően készült el. A mérleg minden tétele könyv szerinti leltárral alátámasztott. A mérleg kiemelt sorai az előző év adataihoz viszonyítva az alábbi változást mutatják:

Előző év
(ezer Ft)
Tárgyév
(ezer Ft)
Változás
(ezer Ft)
Befektetett eszközök 353 969 431 085 +77 116
Forgóeszközök 1 259 957 1 096 677 -163 280
Aktív időbeli elhatárolás 8 845 5 917 -2 928
Eszközök összesen 1 622 771 1 533 679 -89 092
Saját tőke 1 385 426 1 428 282 +42 856
Kötelezettségek 229 086 98 646 -130 440
Passzív időbeli elhatárolás 8 259 6 751 -1 508
Források összesen 1 622 771 1 533 679 -89 092

A fő mérlegsorok adatainak tartalmáról, az év folyamán bekövetkezett változásairól az alábbi kiegészítéseket tesszük.

A. Befektetett eszközök

A befektetett eszközök közül az immateriális javak és a tárgyi eszközök állománya az alábbiak szerint alakult:

Nyitó érték
(ezer Ft)
Növekedés
(ezer Ft)
Csökkenés
(ezer Ft)
Záró érték
(ezer Ft)
Immateriális javak
Bruttó érték 23 245 335 23 580
Értékcsökkenés 19 183 1 261 20 444
Nettó érték 4 062 335 1 261 3 136
Ingatlanok
Bruttó érték 45 391 - - 45 391
Értékcsökkenés 18 763 3 238 - 22 001
Nettó érték 26 628 - 3 238 23 390
Műszaki gépek, berendezései
Bruttó érték 31 437 2 012 - 33 449
Értékcsökkenés 29 162 1 932 31 094
Nettó érték 2 275 2 012 1 932 2 355
Egyéb gépek, berendezések
Bruttó érték 18 417 - - 18417
Értékcsökkenés 17 695 165 - 17 860
Nettó érték 722 - 165 557
Beruházások 14 241 - 14 241
Tárgyi eszközök összesen 43 866 2 012 5 335 40 543
Ingatlanok értékhelyesbítése 302 841 81 365 - 384 206

Az egyes eszközcsoportok értékének változását az alábbiak okozták:

Az immateriális javak nettó értéke mindössze az évi értékcsökkenési leírással, 1261 E Ft-tal csökkent, valamint 335 E Ft-tal növekedett.

Az ingatlanok értékét növelő beruházás a lezárt üzleti évben nem volt. Az elszámolt értékcsökkenési leírás 3 238 E Ft volt, a nettó érték 23 390 E Ft.

A Rákóczi út 18. alatti irodaépület értékhelyesbítését szakértői vélemény alapján aktualizáltuk. A BVK tulajdonában lévő ingatlan piaci forgalmi értéke 407 596 E Ft, amely az alábbi értékeket tartalmazza:

- épület nettó értéke 17 501 E Ft
- idegen ingatlanon végzett beruházás 5 889 E Ft
- értékhelyesbítés 384 206 E Ft
407 596 E Ft

A műszaki gépek, berendezések bruttó értékét mindössze 2012 E Ft összegű beszerzés növelte. Az elszámolt amortizáció 1 932 E Ft. A nettó érték így egyenlegében 2355 E Ft. A számítástechnikai eszközök legnagyobb része nulla értéken szerepel a nyilvántartásban.

Az egyéb gépek, berendezések értéke 165 E Ft amortizációval csökkent. Az összesen 18 417 E Ft bruttó értékű eszköz nettó értéke mindössze 557 E Ft.

A folyamatban lévő beruházások között tartottuk nyilván a Társasháztól megvásárolt ingatlanrészt és a székház felújítási tanulmány tervét.

A tárgyi eszközök nettó értéke - az értékhelyesbítést leszámítva - 3323 E Ft-tal csökkent.

A befektetett pénzügyi eszközök 3200 E Ft záró értékét az Enterprise ’94 Kft-ben lévő 100%-os tulajdoni hányadot jelentő 3000 E Ft üzletrész, valamint az Magyar Vállalkozásfejlesztési Hálózat Konzorcium Nonprofit Kft.-ben lévő 200 E Ft befektetés teszi ki. A mérlegérték 2007-ben nem változott.

B. Forgóeszközök

A forgóeszközök értéke az előző év végihez képest 163 280 E Ft-tal csökkent.

A követelések értéke 12 113 E Ft, amiből

- áthúzódó áfa követelés 123 E Ft

- belföldi szállítók túlfizetése 326 E Ft

- előlegek és elszámolások 514 E Ft

- pályázati elszámolások 6944 E Ft

- a mikrohitel követelés 4206 E Ft

A pályázatok év végéig elszámolt összegeit az irányító hatóságoktól megigényeltük. A kiutalás az elszámolás elfogadását követően esedékes.

A mikrohitel lejárt és a finanszírozó bankok által kimutatott összegeire az előző évi 10 408 E Ft-on felül további 3198 E Ft értékvesztést számoltunk el. Ennek figyelembevételével a nettó kinnlevőség 4206 E Ft.

Az értékpapírok - diszkont kincstárjegyek - értéke 30 007 E Ft, 70 000 E Ft-tal kevesebb a nyitó értéknél. Az értékpapírok éves hozama 1361 E Ft volt, 5 083 E Ft-tal alacsonyabb a megelőző évinél.

A pénzeszközök mérlegfordulónapi értéke 1 054 557 E Ft, 38 626 E Ft-tal magasabb a nyitó értéknél. A pénzkészlet összetétele:

- pénztár 3 E Ft
- valutapénztár 658 E Ft
- elszámolási betétszámla 14 030 E Ft
- devizabetét számla 4 668 E Ft
- kamatozó és óvadéki számlák (hitelalapok) 1 035 198 E Ft
- összesen: 1 054 557 E Ft

A pénzkészlet az év folyamán lehetővé tette a közhasznú tevékenységek, a pályázati feladatok és a hitelprogramok finanszírozását.

C. Aktív időbeli elhatárolások

Az értékpapírok időarányos kamatának elszámolása 69 E Ft, a 2007. évet illető árbevételek és kamatok lekönyvelése 5 848 E Ft elhatárolást tett indokolttá.

A mérleg eszköz oldalának főösszege 1 533 679 E Ft.

D. Saját tőke

A saját tőke 1 428 282 E Ft összege 42 856 E Ft-tal magasabb az előző évinél. Ez az alaptevékenység veszteségének (38 509 E Ft) és az értékelési tartalék növekményének (81 365 E Ft) a különbsége.

Az induló tőke 10 000 E Ft összege az év folyamán nem változott.

A tőkeváltozás a megelőző évi alaptevékenységi eredmény átvezetésével 1 072 585 E Ft-ra nőtt. A tőkeváltozást keletkezési jogcímenként megbontva tartjuk nyilván.

Az értékelési tartalék a Rákóczi út 18. alatti ingatlan értékhelyesbítésének aktualizálása folytán 81 365 E Ft-tal nőtt. Az új érték 384 206 E Ft, egyezően a befektetett eszközök között kimutatott összeggel.

A tárgyévi alaptevékenységi eredmény 38 509 E Ft-tal csökkenti a saját tőkét.

E. Céltartalékok ø
F. Kötelezettségek

A kötelezettségek mérlegértéke 98 646 E Ft, az előző évihez képest 130 440 E Ft-tal kevesebb.

A hosszú lejáratú kötelezettség - egyezően a korábbi évben szereplő összeggel - 80 167 E Ft. Újabb információ hiányában továbbra is nyilvántartjuk a Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány által kimutatott, de a BVK által el nem ismert 1997. évi 62 743 E Ft kötelezettséget.

A hosszú lejáratú kötelezettség további része (17 424 E Ft) a kincstári forrásból kapott hitelalap fedezetét mutatja (tőke és kamat).

A rövid lejáratú kötelezettség 18 479 E Ft, amely az alábbi tételeket tartalmazza:

- vevők túlfizetése 3 E Ft
- belföldi szállítók 7 902 E Ft
- pályázatra kapott előleg 7 275 E Ft
- rövid lejáratú kölcsön 30 E Ft
- 2008-ban esedékes adók és járulékok, jövedelemelszámolás 3 269 E Ft
összesen: 18 479 E Ft

A szállító folyószámlák rendezettek, a fordulónapon kiegyenlítetlen tételek átutalása 2008-ban megtörtént.

Az adófolyószámlák egyeztetését az adóhatóság adataival folyamatosan elvégezzük, fizetési határidőn túli adótartozás nincs.

A pályázatokra kapott előleg legnagyobb része 2007. évben elszámolásra került. Összesen 7275 E Ft elszámolási kötelezettség húzódik át a 2008. évre.

G. Passzív időbeli elhatárolások

A pályázati bevételekből beszerzett tárgyi eszközök miatti elhatárolás 3168 E Ft, a térítés nélkül átvett eszközök miatti halasztott bevétel 1 253 E Ft. Ezeket a tételeket - a számviteli előírások szerint - az évenként elszámolt amortizációval azonos összegben szüntetjük meg.

A mérlegfordulónap után felmerült, de a lezárt évet terhelő költségek miatti passzív elhatárolás 2 330 E Ft (auditköltség, telefon, fizetendő kamatok stb.).

A mérleg forrás oldalának főösszege 1 533 679 E Ft.

A 2007. éves eredmény-kimutatáshoz tartozó kiegészítések

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolójának eredmény-kimutatása szerint a BVK a 2007. évben 313 426 E Ft bevételt ért el. Az összes elszámolt költség 351 935 E Ft. Az eredmény 38 509 E Ft veszteség, amely teljes egészében a közhasznú tevékenységből származott. A BVK ebben az évben sem folytatott vállalkozási tevékenységet.

A közhasznú tevékenységből származó bevétel - összehasonlítva a 2006. évivel - alábbi jogcímeken keletkezett:

Megnevezés 2006. év 2007. év
Alapítótól kapott támogatás 60 000 E Ft 46 799 E Ft
Pályázati támogatások 232 912 E Ft 186 513 E Ft
Egyéb közhasznú bevételek 6 338 E Ft 5 526 E Ft
Mikrohitel és Budapest Kisvállalkozói Hitel költségtérítés és jutalékai 5 783 E Ft 6 190 E Ft
Egyéb bevételek 5 682 E Ft 130 E Ft
Kapott kamatok 64 469 E Ft 68 128 E Ft
Rendkívüli bevételek 140 E Ft 140 E Ft
Összes közhasznú bevétel 375 326 E Ft 313 426 E Ft

Az alapítói támogatás a 2006. évben csak működési célokat szolgált. A 2007. évben a működési támogatás 22 787 E Ft-ra csökkent. A támogatás további 24 012 E Ft összegét „Budapest Innopolisz Fejlesztési Pólus Program” működtetésével kapcsolatos feladatok ellátására folyósították.

A pályázati úton elnyert támogatásból származó bevétel a 2007. évben jelentősen visszaesett. A legmagasabb összegű támogatást a GVOP 2.2.1. Alapszintű tanácsadási program jelentette, amelyre 174 466 E Ft-ot számoltunk el, ez a program azonban az év második felében megszűnt.

Az alaptevékenység 2007. évi veszteségét legnagyobb részben az alapítói és a pályázati támogatás visszaesése okozta.

A pályázati támogatásokról projektenként elkülönített számviteli- és egyéb nyilvántartásokat vezettünk. Ezekről a közhasznúsági jelentés szakmai fejezetében adunk részletes tájékoztatást.

Az egyéb közhasznú tovább hárított szolgáltatás bevétele (5526 E Ft) amely a szakmai tevékenységhez kapcsolódó tájékoztató füzet és a Budapest Innopolisz Fejlesztési Pólus programmal kapcsolatos külföldi misszió megtérítéséből származott.

A mikrohitel költségtérítés (69 E Ft) a behajtási tevékenységekkel, a jutalék (5714 E Ft) a hitelfolyósításokkal függ össze.

A kamatokból származó bevétel 68 128 E Ft, 3 659 E Ft-tal magasabb az előző évinél. Ezen belül az értékpapírok hozama jelentősen csökkent, a mikrohitel-alapok banki kamata pedig növekedett.

Az egyéb bevétel jelentős csökkenése a 2007. évben nem ismétlődő egyes gazdasági eseményekkel függ össze.

A rendkívüli bevétel a halasztott bevételek megszüntetésével kapcsolatos (140 E Ft).

A közhasznú tevékenység összes ráfordítása 351 935 E Ft, amely 10 687 E Ft-tal alacsonyabb az előző évinél. A költségek csökkenése a tanácsadói tevékenység szűkülésével függött össze.

A támogatásokból eredő bevétel a nagyobb összegű visszaesés miatt nem volt elegendő a költségek fedezetére, így 38 509 E Ft veszteség keletkezett. Ezt a veszteséget a beváltott értékpapírokból származó pénzkészlet fedezte.

Az összes költség tevékenységenkénti bontása:

Megnevezés 2006. év 2007. év
Működési költségek 79 286 82 636
Hitelezés költségei 39 574 49 268
Pályázatok költségei 233 424 214 685
FMH támogatottak költségei 3 047 -
Pályázatok önrésze 7 260 1 148
Egyéb ráfordítások 31 4 198
Összesen 362 622 351 935

A tevékenységenkénti részletezés azt mutatja, hogy a költségcsökkenés döntően a pályázati feladatok visszaesésével függött össze. Ezzel szemben számottevően nőtt a hitelezés költsége és kisebb mértékben a működési költség.

Az összes bevétel és ráfordítás különbözeteként a közhasznú eredmény 38 509 E Ft veszteség, amely a közalapítvány vagyonát csökkentette.

II. A költségvetési támogatás felhasználása

A közalapítvány az alapító, Budapest Főváros Önkormányzatától 46 799 E Ft-ot kapott működési költségeinek, valamint a Budapest Innopolisz Fejlesztési Pólus Program működtetésének támogatására. Ennek felhasználásáról külön pénzügyi beszámolók készültek.

III. A vagyon felhasználásának bemutatása

A közalapítványi vagyon 2007. évi változását az alábbi táblázat szemlélteti.

2006. XII. 31. 2007. XII. 31. Változás
A. Befektetett eszközök 353 969 431 085 +77 116
I. Immateriális javak 4 062 3 136 - 926
II. Tárgyi eszközök 43 866 40 543 - 3 323
III. Befektetett pénzügyi eszközök 3 200 3 200 0
IV. Befektetett eszközök értékhelyesbítése 302 841 384 206 +81 365
B. Forgóeszközök 1 259 957 1 096 677 - 163 280
I. Készletek 0 0 0
II. Követelések 144 019 12113 - 131 906
III. Értékpapírok 100 007 30 007 - 70 000
IV. Pénzeszközök 1 015 931 1 054 557 + 38 626
C. Aktív időbeli elhatárolások 8 845 5 917 - 2 928
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 1 622 771 1 533 679 - 89 092
D. Saját tőke 1 385 426 1 428 282 +42 856
I. Indulótőke 10 000 10 000 0
II. Tőkeváltozás 1 059 881 1 072 585 +12 704
III. Lekötött tartalék 0 0 0
IV. Értékelési tartalék 302 841 384 206 +81 365
V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből 12 704 - 38 509 - 51 213
VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből 0 0 0
E. Céltartalékok 0 0 0
F. Kötelezettségek 229 086 98 646 - 130 440
I. Hosszú lejáratú kötelezettség 80 167 80 167 -
II. Rövid lejáratú kötelezettség 148 919 18 479 - 130 440
G. Passzív időbeli elhatárolások 8 259 6 751 - 1 508
FORRÁSOK ÖSSZESEN 1 622 771 1 533 679 - 89 092

A BVK saját vagyona a 2007. évben elsősorban a jelentős eredményromlás miatt csökkent. A 2006. évben 12 704 E Ft alaptevékenységi nyereséggel szemben a 2007. évben 38 509 E Ft vesztesége keletkezett. Az ok a támogatások jelentős csökkenése, amivel szemben a költségeket nem sikerült azonos mértékben mérsékelni. A veszteség fedezetét az értékpapír készletek felhasználásával teremtették meg.

A vagyoncsökkenést mérsékelte a Rákóczi úti irodaház tulajdonrészének érték-helyesbítéssel történő növelése.

Emellett jelentősen csökkent a követelés-állomány és a kötelezettség, ami a pályázati elszámolások nagyobb részének lezárása folytán pozitívan értékelhető.

A hitelalapok pénzkészlete továbbra is meghaladja az 1 Mrd Ft-ot.

IV. A cél szerinti juttatások és azok felhasználása

A BVK a 2007. évben - az alapítói támogatáson túl - ilyen juttatást nem kapott.

V. Más szervektől kapott támogatás felhasználása

A BVK a pályázati támogatásokkal kapcsolatosan az alábbi bevételeket, illetőleg költségeket számolta el a könyveiben:

- pályázati bevételek 186 513 E Ft

- alapítótól kapott forrás 46 799 E Ft

- pályázatok költségei 214 685 E Ft

- pályázatok önrésze 1148 E Ft

A támogatási projektek bevételeinek és költségeinek összhangja megteremthető volt.

A pályázatok szakmai tartalmáról a VI. fejezetben számolunk be.

VI. Beszámoló a Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány közhasznú tevékenységéről

1. Hitelprogramok

A hitelprogramok lebonyolítása 2007. évben három pénzintézet, az Erste Bank Hungary Nyrt. (Postabank Rt. jogutódja), a Polgári Takarékszövetkezet és az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság (MFB Zrt.). közreműködésével valósult meg. A BVK mindhárom pénzintézettel érvényes együttműködési megállapodással rendelkezik, munkakapcsolata jó.

2007. január 1-jén a BVK Hitel Alapjának nagysága 1 007 145 053 Ft volt, a záró állomány 2007. december 31-én a bankszámlán 1 013 985 636 Ft, és követelésként 17 811 661 Ft, összesen 1 031 797 297 Ft. Ezen felül a bankszámlánkon található 21 212 157 Ft COP96 WP3 forrás, amely elhatárolt, külön alapként funkcionál.

Megnevezés Összes forrás
Bevételek
Nyitó egyenleg 1 007 145 053
Befolyt késedelmi kamat 612 249
Betét után kapott kamat 65 751 430
Ebből: - látra szőlő kamat 81 519
- lekötött betét kamata 58 189 897
- óvadék utáni kamat 7 480 014
Egyéb bevétel 0
Összes bevétel 1 073 508 732
Adminisztrációs költségek összesen 2 213 280
Ebből: - folyósított hitelek utáni jutalék 940 875
- a befizetett kamat utáni jutalék 912 103
- állománykezelési díj 360 302
Bankköltségek 142 820
Behajtási költségek 7 675 335
Egyéb kiadás * 31 680 000
Összes kiadás 41 711 435
Egyenleg 1 031 797 297
Hitelalap folyószámlák egyenlege 1 013 985 636
Ebből: - alapszámlán 79 374 672
- lekötött betétben 868 000 000
- tőke- és kamatfedezeti számlákon 66 610 964
Vállalkozói tartozások 17 811 661
Alap nagysága 2007. december 31-én 1 031 797 297

A fenti adatok megegyeznek a 2007. december 31-i főkönyv forgalmi adataival.

* Egyéb kiadás: működési költség.

2007-ben a BVK Hitel Alapja két fő részből állt. A jelentősebb része a BVK saját vagyonát képező 1 031 797 297 Ft összegű régi forrásokból, a másik része pedig a 21 212 157 Ft nagyságrendű Phare COP96 WP3 forrásból áll.

A hitelprogramokkal kapcsolatos általános megállapítások:

2007. évben a Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány hitelezési tevékenysége az előző évhez képest mérsékelt eredményt ért el. Ezt elsősorban a kereskedelmi bankoknál is tapasztalható hitelfelvevői készség, szándék okozta. A konvergencia program hatása érezhető volt, mivel a vállalkozások jövőképe negatív irányba mozdult el.

A BVK marketing tevékenysége, amely a költségtakarékosság jegyében valósult meg, nem tudta ellensúlyozni azt a tényt, hogy a tanácsadási program megszűnt. A kapcsolat a tanácsadókkal fennmaradt, de aktivitásukat erősen befolyásolta a tanácsadási munka anyagi kompenzációjának elmaradása.

2007. december 20-án aláírásra került az MFB Zrt. és a BVK között az ügynöki megállapodás, amely a BVK hitel-portfoliójában a negyedik hitelprogramként belépő kisvállalkozások beruházásait segítő hitelprogramban történő részvétel feltétele volt.

KEDVEZMÉNYES FORRÁSOK A FŐVÁROSI VÁLLALKOZÁSOKNAK
KISVÁLLALKOZÁSOKNAK MIKROVÁLLALKOZÁSOKNAK
Megnevezés Új Magyarország
Kisvállalkozói Hitel
Budapest
Kisvállalkozói Hitel
Mikrohitel Mikrohitel Plusz
Maximálisan igényelhető hitelösszeg
50 000 000 Ft

15 000 000 Ft

6 350 000 Ft
15 000 000 Ft agrár vállalkozások számára
5 000 000 Ft

Maximális futamidő

180 hónap

60 hónap

96 hónap
120 hónap agrárvállalkozások számára 84 hónap
Futamidőből türelmi idő a tőketörlesztésre legfeljebb 24 hónap legfeljebb 6 hónap legfeljebb 6 hónap legfeljebb 24 hónap

Kamat mértéke

3 havi EURIBOR + 4%
jegybanki alapkamat
+ 3%
változó, mindenkor érvényes jegybanki alapkamat változó, mindenkor érvényes jegybanki alapkamat

Hitelgarancia díj
garancia díja a garantált összeg évi 1%-a, megfizetését
az MFB Zrt. átvállalja
garancia díja a garantált összeg évi 1%-a, megfizetése a vállalkozót terheli opcionális: a garancia díja a garantált összeg évi 1%-a, megfizetése a vállalkozót termeli garancia díja a garantált összeg évi 1%-a, megfizetését
az MFB Zrt. átvállalja

Minimális saját erő
a beruházás visszaigényelhető áfa nélküli bekerülési értékének 15%-a
az igényelt hitelösszeg 20%-a

az igényelt hitelösszeg
20%-a
a beruházás visszaigényelhető áfa nélküli bekerülési értékének 15%-a

Hitelcél

beruházás finanszírozás
beruházás, fejlesztés, forgóeszköz finanszírozás beruházás, fejlesztés, forgóeszköz, finanszírozás
beruházás finanszírozás

Pozitív eredményként könyvelhető el, hogy a hitelkihelyezések minősége nem romlott.

A hitelprogramok kezdete, 1994. óta 156 db Hitel Bizottsági ülést volt, amelyen 1 210 kérelem tárgyalására került sor. A pályázatok 78%-a, összesen 1 630 522 E Ft összegben elfogadásra kerültek.

2007. év folyamán a hitelprogramokkal kapcsolatban mintegy 6 275 ügyfele volt a BVK-nak. 2007. év folyamán két ügyfél volt, aki a Hitel Bizottság döntésével nem értett egyet. A Hitel Bizottság az újból benyújtott kérelmeket nem tudta támogatni.

Budapest Kisvállalkozói Hitel

A BVK folytatta a Budapest Kisvállalkozói Hitelkonstrukcióban a hitelezési tevékenységét, a Polgári Takarékszövetkezettel és a Garantiqa Hitelgarancia Zrt.-vel kötött együttműködési megállapodás alapján. A BVK forrását képező hitelrész óvadéki konstrukcióban kerül folyamatosan felhasználásra.

A Budapest Kisvállalkozói Hitelkonstrukció keretében eddig a BVK 251 245 E Ft fejlesztési forrásán kívül a Polgári Takarékszövetkezet 426 708 E Ft hitelt nyújtott, amely segítségével közel 680 000 E Ft fejlesztési forráshoz jutottak a fővárosi vállalkozások. Ezzel a forrástöbblettel a budapesti vállalkozások kb. 930 M Ft értékű beruházást, fejlesztést valósítottak meg.

2007. december 31-én a BVK saját forrásából történt kihelyezéseinek hitel portfoliója az alábbiak szerint alakult:


Minősítési kategória

Nem lejárt tőketartozás

Lejárt, felmondott tőketartozás

Összes
tőkekintlévőség
Összes követelés aránya a teljes kihelyezéshez viszonyítva
Visszafizetettek 802 035 366 0
A minősítésű ügyfelek tartozásának összege 41 588 467 0 41 588 467 5%
B minősítésű ügyfelek tartozásának összege 7 840 972 0 7 840 972 1%
C minősítésű ügyfelek tartozásának összege 0 7 347 944 7 347 944 1%
D minősítésű ügyfelek tartozásának összege 0 80 348 80 348 0%
E minősítésű ügyfelek tartozásának összege 0 9 087 690 9 087 690 1%
Összesen: 49 429 439 16 515 982 65 945 421 100%

C, D és E minősítésű ügyfelek által fennálló követelés aránya (óvadék beváltása miatt) a teljes kihelyezéshez 2%.

Valamennyi D és E minősítésű ügyfél felé fennálló követelés behajtása érdekében a végrehajtási eljárás folyamatban van.

Mikrohitel Program

2005. január 17-én aláírásra került az a megállapodás, amelynek keretében a BVK visszakapta a mikrohitelezés jogát Budapest területén.

A Hitel Bizottság az Országos Mikrohitel Program keretében 9 db kérelmet hagyott jóvá 35 337 000 Ft összegben, melyből 26 612 040 Ft került folyósításra. Szerződéskötés előtt több vállalkozó elállt hitelfelvételi szándékától, a lebonyolításban közreműködő bank nehézkes, hosszadalmas ügyintézésére panaszkodva. Az év közepén változott meg a helyzet, amikor is a szerződéskötések és folyósítások a BVK hatáskörébe kerültek.

Mikrohitel Plusz Program

A BVK 2004. évben megkezdett tárgyalásai - amelyek az MFB Zrt. kedvezményes forrásainak mikrovállalkozói körben történő bevonására irányultak - eredményeként működik a Mikrohitel Plusz Program. A feltételrendszer kidolgozása a BVK szakemberei részvételével történt, amely feltételrendszer a mikrohitelezés és a Budapest Kisvállalkozói Hitelprogram eddigi működésének tapasztalatára támaszkodik.

A programban, a BVK tulajdonában lévő Enterprise ’94 Kft. volt az első PSZÁF engedéllyel rendelkező közvetítő, így az országban elsőként és hosszú ideig egyedüliként tudta a Mikrohitel Plusz Program hitel kérelmeit befogadni, feldolgozni.

Mikrohitel Plusz Hitelkonstrukcióra benyújtott pályázatok közül 2005-től 206 db kérelem esetében született döntés, ebből 151 db kérelmet 1 469 432 230 Ft összegben hagyott jóvá az MFB Zrt.

Új Magyarország Kisvállalkozói Hitelkonstrukció

A Mikrohitel Plusz Program tapasztalataira építve az MFB Zrt. elindította a kisvállalkozók számára kedvezményes hitelkonstrukcióját, az Új Magyarország Kisvállalkozói Hitelt. Ennek keretében hosszúlejáratú (15 éves), alacsony kamatozású, 50 M Ft hitelösszegig nyújt beruházási forrást a kisvállalkozók számára. A BVK tulajdonában lévő Enterprise ’94 Kft. 2007. december 20-án aláírta az együttműködés alapját képező ügynöki megállapodást az MFB Zrt.-vel.

A BVK az ország egyetlen olyan pontja, ahol az MFB Zrt. Mikrohitel Plusz és Kisvállalkozói hitelterméke egyaránt elérhető a vállalkozások számára.

2. A BVK pályázati tevékenysége

A BVK az elmúlt év során részben a 2004-2005. évben elnyert, a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium (GKM), a Közép-Magyarország Fejlesztési Tanács (KMRFT), illetve az Európai Unió által meghirdetett támogatási programok végrehajtása által valósította meg pályázati tevékenységét.

A fentieken kívül folytatta a Nemzeti Fejlesztési Terv (NFT) és annak részét képező Gazdasági Versenyképesség Operatív Program (GVOP) célkitűzéseiben megfogalmazott alapszintű tanácsadási programot és új, sikeres pályázatok megvalósításával bővítette ki a meglévő szolgáltatási tevékenységét a budapesti vállalkozások számára.

Az alábbiakban felsorolt pályázatok a támogatások mellett részben a BVK saját önrész vállalásával valósultak meg:

1. GVOP 2.2.1. - Alapszintű tanácsadás nyújtása

2. INNOREG Közép-Magyarországi Regionális Innovációs Ügynökség

3. ROP 3.3.1. „Felsőoktatási intézmények és a helyi szereplők együttműködésének erősítése”

4. WELCOME (Web alapú eLearning oktatás a Modern Európa Kis- és Középvállalkozói részére)

5. Budapest Innopolisz Fejlesztési Pólus Program előkészítése

6. Baross Gábor Közép-Magyarországi Regionális Innovációs Program

7. HEFOP 1.3.1-06 Vállalkozó nők Regionális Fóruma (VERA)

2.1. GVOP 2.2.1. Alapszintű tanácsadás nyújtása

A hazai kis- és középvállalkozások versenyképességének megőrzése és fejlesztése, valamint az egységes európai piac lehetőségeinek minél nagyobb hatékonyságú kihasználásának érdekében elengedhetetlen a mindenkor érvényes KKV törvénynek megfelelően kezdő és/vagy már működő mikro-, kis- és középvállalkozások (továbbiakban ügyfél) sikeres üzletviteléhez, gazdálkodásához szükséges információkhoz való hozzájutásának elősegítése.

A GVOP 2.2.1. Alapszintű tanácsadás központi program célja volt, hogy az ügyfelek minél szélesebb csoportja jusson hozzá a napi működésükhöz szükséges általános alapinformációkhoz oly módon, hogy az információhoz, ismerethez való hozzájutás ne rójon rájuk jelentős pénzügyi terheket.

A közalapítvány a program lezárultáig a budapesti kis- és középvállalkozások szakmai felkészítése érdekében térítésmentes alapszintű tanácsadási szolgáltatást biztosított.

A BVK átlagosan 32 főt foglalkoztatott teljes munkaidőben, amelyből 29 fő 100%-ig az alapszintű tanácsadási programban dolgozott. Ez a létszám a program befejezését követően 5 főre csökkent.

A tanácsadói feladatokat a közalapítvány 590 regisztrált tanácsadója közül 402 szerződött tanácsadójával látta el, akiknek közreműködésével 2007. év folyamán a program zárásáig - 2007. július 15-ig - 3 704 db tanácsadást nyújtottak budapesti vállalkozásoknak. A legnagyobb érdeklődés a finanszírozás, a pályázatok, a piaci és versenyhelyzet elemzése iránt mutatkozott.

A tanácsadói hálózat tagjai évente több alkalommal a BVK szervezésében továbbképzési programokon vettek részt.

A BVK az alapszintű tanácsadási programot az ügyfelekkel történő napi kapcsolattartással és ügyfélközpontú végrehajtással, EU kompatibilis módon egységes, szabványosított formában, az EU esélyegyenlőségi alapelvének érvényesítésével hajtotta végre 2004. április 15. és 2007. július 15. között.

A program 100%-os mértékben támogatta a rendelkezésre állás költségeit és az alapszintű tanácsadással kapcsolatban felmerült költségeket.

Támogatási szerződésben rögzített összeg a program megvalósítása során felhasználásra került. A 2006. év keretösszegéből átcsoportosítás történt 2007. évre.

Év Rendelkezésre állás támogatási összege Alapszintű tanácsadó támogatási összege Összesen
2004 6 000 000 Ft 101 799 060 Ft 107 799 060 Ft
2005 17 000 000 Ft 134 558 030 Ft 151 558 030 Ft
2006 50 000 000 Ft 182 794 134 Ft 232 794 134 Ft
Összesen 73 000 000 Ft 419 151 224 Ft 492 151 224 Ft

A 2007. év során benyújtott elszámolások költségenkénti részletezését az alábbi két táblázat tartalmazza.

adatok Ft-ban
Rendelkezésre állás keretében elszámolható költségek megnevezése 2007.
január
2007.
február
2007.
március
2007.
április
2007.
május
2007.
június-július
Összesen
nyomtatás, nyomdaköltség, irodaszer 46 719 0 147 528 316 982 123 360 0 634 589
szakkönyvek, kiadványok elkészítésének, előállításának és beszerzésének költségei 50 213 0 0 0 17 331 7 623 75 167
kommunikációs költségek: (vezetékes és mobil telefon, fax stb.) 0 0 0 0 0 0 0
nyomtatott és on-line anyagok, adatbázisok előfizetési díjai 0 58 695 55 026 89 130 78 659 40 633 322 143
tanácsadáshoz kapcsolódó informatikai fejlesztés költségei (számítógépes szoftverfejlesztés, karbantartás, Internet használat) 0 367 644 204 959 181 059 189 791 30 000 973 453
Internet használat 0 0 0 0 0 0 0
utazási költség (vállalkozókhoz, alirodákba) 0 0 0 0 0 0 0
a HVK általános működési költségei, közüzemi díjak 0 0 0 0 0 0 0
szellemi termékek 0 0 0 0 0 0 0
a HVK-k GVOP 2.2.1 tanácsadási programban foglalkozó munkatársak (ebben az adminisztratív munkatársak is) munkabére és ennek járulékai 1 874 305 2 281 781 2 000 571 1 739 300 1 466 161 2 319 040 11 681 158
egyéb 0 0 0 0 0 0 0
terem- és eszközbérlet költségei 0 0 0 0 0 610011 610 011
hálózati ügyviteli szoftver üzemeltetési költségei 69 600 69 600 69 600 139 200 0 104 400 452 400
fordítás, lektorálás díjai 0 0 0 0 0 0 0
marketing és PR költségek 0 0 0 0 117 600 828 763 946 363
Összesen 2 040 837 2 777 720 2 477 684 2 465 671 1 992 902 3 940 470 15 695 284
adatok Ft-ban
Alapszintű tanácsadáshoz kapcsolódó elszámolható költség megnevezése 2007.
január
2007.
február
2007.
március
2007.
április
2007.
május
2007.
június-július
Összesen
marketing és PR költségek 6 890 400 67 200 0 100 800 2 880 000 3 952 037 13 890 437
fordítás, lektorálás díja 0 0 0 0 0 0 0
nyomtatás, nyomdaköltség 126 851 0 0 0 0 0 126 851
szakkönyvek, kiadványok elkészítésének, előállításának és beszerzésének költségei 98 619 48 823 39 842 50 540 0 0 237 824
kommunikációs költségek: vezetékes és mobil telefon 351 623 394 164 332 471 353 970 347 145 0 1 779 373
utazási költség 0 0 0 0 0 0 0
tanácsadói díjak a HVK tanácsadói regiszterében szereplő tanácsadókkal - vállalkozásokkal és /vagy magánszemélyekkel - kötött szerződések alapján 53 689 600 126 000 0 2 875 200 20 213 100 17 432 300 94 336 200
GVOP-2.2.1 tanácsadással, multiplikátori tanácsadással foglalkozó munkatársak munkabére és ennek járulékai (amely nem került elszámolásra a rendelkezésre állás keretében) 5 396 107 5 222 513 4 671 387 4 218 190 3 673 755 5 053 663 28 235 615
egyéb 0 0 0 0 0 0 0
terem- és eszközbérlet költségei (ezen belül IT eszközök bérlete) 7 252 800 7 224 300 5 688 300 2 880 300 0 0 23 045 700
Összesen 73 806 000 13 083 000 10 732 000 10479 000 27 114 000 26 438 000 161 652 000

Az elszámolások benyújtása 2006. szeptemberéig negyedévente, majd azt követően havonta történt.

A támogatások finanszírozása több lépcsőben, de komoly késéssel valósult meg. Az alábbiakban bemutatjuk a program teljes időtartamára vonatkozó pénzügyi elszámolásokat.

A pénzügyi elszámolásaink késedelmes kifizetése likviditási nehézségeket okozott. A finanszírozási problémák ellenére a program szakmai és pénzügyi teljesítése 100%-ban megtörtént.

GVOP 2.2.1. Tanácsadói program összesített lehívások 2004-2007. július 15-ig

2004-2007. évi költségek alakulása

R
benyúj-
tott

Benyújtás
dátuma

R kifizetett

R el nem
fogadott
összeg
R közre-
működő általi kifizetés dátuma

Alapszintű
benyújtott

benyújtás
dátuma

A el nem fogadott összeg

A kifizetett
A közre-
működő általi kifizetés dátuma

R+A benyújtott

R+A kifizetett
R+A el nem fogadott összeg
2004. 6 000 000 2005. 02. 28. 5 985 577 14 423 2005. 12. 22. 1 700 000 2005. 02. 28. 80 000 1 620 000 2006. 10. 09. 7 700 000 7 605 577 94 423
2005. I. 4 623 582 2005. 04. 30. 3 127 753 1 495 829 2006. 03. 14. 2 240 000 2005. 04. 30. 45 162 2 194 838 2006. 10. 09. 6 863 582 I 5 322 591 1 540 991
2005. II. 2 596 675 2005. 07. 31. 2 195 419 401 256 2006. 03. 14. 10 150 000 2005. 07. 31. 218 596 9 931 404 2006. 10. 09. 12 746 675 12 126 823 619 852
2005. III. 4 800 463 2005. 10. 30. 3 949 086 851 377 2006. 07. 05. 21 040 000 2005. 10. 30. -23 758 21 063 758 2006. 10. 09. 25 840 463 25 012 844 827 619
2005. IV. 4 797 240 2006. 01. 31. 4 797 240 0 2006. 07. 05. 60 520 000 2006. 01. 31. 2 400 000 58 120 000 2006. 07. 10. 65 317 240 62 917 240 2 400 000
2006. I. 7 655 170 2006. 04. 30. 7 655 170 0 2006. 11. 21. 9 440 000 2006. 04. 30. 503 508 8 936 492 2006. 11. 21. 17 095 170 16 591 662 503 508
2006. II. 10 780 331 2006. 07. 28. 10 771 351 8 980 2006. 12. 06. 50 690 000 2006. 07. 28. 98 996 50 591 004 2006. 12. 06. 61 470 331 61 362 355 107 976
2006. III. 8 567 695 2006. 10. 31. 8 567 695 0 2007. 01. 31. 48 320 000 2006. 10. 31. -1 48 320 001 2007. 01. 31. 56 887 695 56 887 696 -1
2006. okt. 4 364 614 2007. 01. 15. 4 364 614 0 2007. 05. 04. 11 850 000 2007. 01. 15. 0 előleg - 16214614 4 364 614 0
2006.nov 3 256 971 2007. 01. 29. 3 096 971 160 000 2007. 05. 04. 33 775 000 2007. 01. 29. 0 előleg - 37 031 971 3 096 971 0
2006. dec 3 821 438 2007. 02. 06. 3 481 438 340 000 2007. 05. 04. 13 290 000 2007. 02. 06. maradék előlegre 11 899 755 2007. 05. 04. 17 111 438 15 381 193 500 001
előlegelszámolás KSZ részéről 0 0 0 0 47 015 244 0 47 015 244 0
2007. jan 2 040 837 2007. 03. 20. 2 040 837 0 2007. 07. 06. 73 806 000 2007. 03. 20. 0 előleg 2007. 07. 06. 75 846 837 2 040 837 0
2007. febr. 2 777 720 2007. 04. 20. 2 617 720 160 000 2007. 07. 06. 13 083 000 2007. 04. 20. 0 előleg 2007. 07. 06. 15 860 720 2 617 720 0
2007. márc. 2 477 684 2007. 05. 10. 2 466 164 11 520 2007. 07. 06. 10 732 000 2007. 05. 10. maradék előlegre 21 598 438 2007. 07. 06. 13 209 684 24 064 602 171 520
előlegelszámolás KSZ részéről 0 0 0 0 76 022 562 0 76 022 562 0
2007. ápr 2 396 071 2007. 05. 31. 2 396 071 0 2007. 12. 19. 10 479 000 2007. 05. 31. 0 10 479 000 2007. 12. 19. 12 875 071 12 875 071 69 600
2007. máj. 1 992 902 2007. 07. 12. 1 992 902 0 2007. 12. 19. 27 114 000 2007. 07. 12. 0 27 114 000 2007. 12. 19. 29 106 902 29 106 902 0
2007. jún. 1 840 336 2007. 09. 04. 1 840 336 0 2007. 12. 19. 0 2007. 09. 04. 0 0 2007. 12. 19. 1 840 336 1 840 336 0
2007. júl. 2 100 134 2007. 09. 04. 1 602 056 498 078 2007. 12. 19. 26 438 000 2007. 09. 04. 2 211 274 24 226 726 2007. 12. 19. 28 538 134 25 828 782 0
végelszámolás 2008. 01. 31. 2008. 01. 31. 69 601
ELSZÁMOLT KIADÁS 76 889 863 72 948 400 3 941 463 424 667 000 5 533 777 419 133 222 601 556 863 492 151 223 6 835 489
Költségek alakulása
73 000 000 419 151 224 492 151 224
72 948 400 419 133 222 492 081 622
2.2. INNOREG Közép-Magyarországi Regionális Innovációs Ügynökség projekt
(INNOREG RIÜ)

A projekt tervezett időtartama 2004. november 1.-2007. október 31. volt, amely 2007. december 31-ig meghosszabbításra került.

A program megvalósítása három munkaszakaszban történt. A harmadik munkaszakasz 2006. november 1-jétől - 2007. december 31-ig tartott, amely feladatait és azok megvalósítását az alábbiakban foglaljuk össze:

INNOCSEKK pályázati rendszer működtetése

A BVK az INNOCSEKK pályázati rendszerben információs pontként működött, melynek keretében igény szerinti (elektronikus, telefonos és/vagy személyes), átlagban havi 8-10 db nyertes pályázathoz kapcsolódó tájékoztatást, tanácsadást (szerződéskötés, elszámolás stb.) nyújtott.

A 2006-ban meghirdetett decentralizált források elosztására kialakított pályázati rendszer működtetése

A decentralizált pályázati rendszerben a BVK információs pontként működött, amelynek keretében igény szerinti (elektronikus, telefonos és/vagy személyes), átlagban heti 3-4 db, pályázathoz kapcsolódó tájékoztatást, tanácsadást nyújtott.

A RIÜ céljainak, stratégiájának és szolgáltatásainak kommunikálása:

A BVK a RIÜ-s programokat, rendezvényeket, saját programjait az elektronikus (KOINE innovációs hírlap, BVK honlap) és nyomtatott (Világgazdaság, Budapesti Piac) sajtóban folyamatosan meghirdette.

A harmadik munkaszakaszban a BVK a következő rendezvényeket tartotta meg:

- 2007. május 8-11-ig a MACH-TECH és ELECTROSALON nemzetközi kiállítás és vásár,

- A HUNGEXPO Budapesti Vásárközpont EU Központjában 2007. május 11-én, „Innováció a Városért, Város az Innovációért”című Fórum,

- „Budapest az élhető világváros a XXI. század elején” júniusban megrendezett Város- és Gazdaságfejlesztési Fórum.

Nemzetközi kapcsolatok kiépítése, kapcsolatépítés:

Több mint három éve a BVK az INNOREG KMR - RIÜ tagjaként fontos tudástranszfer szerepet tölt be az innovációs kutatóműhelyek, valamint a vállalkozások között. Ennek a programnak a keretében biztosítja a vállalkozások nemzetközi transzparenciáját, külföldi megjelenésüket, számos nemzetközi fórumon, testvérvárosi üzletember-találkozókon.

- A WELCOME projekt megvalósításában 9 partner, 7 európai uniós országból vett részt.

- Az innovatív vállalkozói körök (hálózatok) számára többször is szervezett nemzetközi megjelenést, a Magyar Évad keretében Kína nagy városaiban: Peking, Hanghzhou, Sanghai, Shenzhen, Hong Kong, valamint az Orosz Föderációban, Moszkvában, Örményország fővárosában, továbbá a jövőre megrendezésre kerülő Magyar Évad (Olaszország) rendezvény-sorozathoz is csatlakoztatta az innovatív vállalkozásokat (Campagnia régió, Nápoly).

- Budapesten több nemzetközi delegáció ismerkedett meg az említett innovatív magyar vállalkozói hálózatok céljaival, üzleti elképzeléseivel (Dél-Korea, Törökország, Mongólia, Macedónia stb.).

Az év során több sikeres üzletember-találkozót megszervezésére került sor, melynek célja külföldi partnerek megkeresése volt. A partnerek jordán, kínai, koreai, román, macedón, tajvani, török cégek képviselői voltak.

Innovatív tanácsadás

A BVK tanácsadói tevékenységének egyik sarokpontja az innováció. Ebben a témakörben az elszámolási időszak során és azt követően is számos esetben nyújtottak tanácsadást a BVK szakemberei.

A tanácsadásban részt vevő vállalkozások 98%-a gazdasági társaság volt, egyéni vállalkozások 1%-a volt, további 1% természetes személyként képviseltette magát.

A BVK innovatív tevékenysége a hitelezés területén:

A Mikrohitel Plusz Hitelprogram kidolgozása, és az eljárási rend folyamatos alakítása az igényekhez erre az időszakra tehető.

A Budapest Kisvállalkozói Hitelprogram korszerűsítése, egyszerűsítése is kidolgozásra került.

Az új programban a vállalkozásoknak lehetőségük nyílt arra is, hogy interneten keresztül nyújtsák be hitelkérelmeiket.

Kifejlesztésre került az ügyfél-akvizíciós szoftver is, amely segítségével lehetőség nyílt arra, hogy interneten keresztül is lehessen konzultációs időpontot rögzíteni.

A BVK a faktoring programmal, konkrét üzleti kapcsolatok kiépítésével segíti azokat a vállalkozásokat, amelyek szállításaik ellenértékéhez halasztott fizetési móddal jutottak, elősegítve ezzel a napi likviditási gondok és a későbbi kifizetések okozta finanszírozási gondok enyhítését.

A BVK a működése során szerzett tapasztalatait felhasználva újabb vállalkozásfejlesztési tervek kialakításában és hitelprogramok terveinek készítésében vett és vesz részt a jövőben is.

A harmadik munkaszakasz működtetésére vonatkozó költségeket (2006. november 1-jétől -2007. december 31-ig) az alábbi táblázat mutatja be:

Harmadik munkaszakasz teljesítésének ráfordításai forrásonként és jogcímenként
Költségtípusok Támogatás
(Ft)
Saját forrás
(Ft)
Egyéb forrás
(Ft)
Összesen
(Ft)
Működési költségek
(1+2+3+4)
Személyi juttatások (1) 2 116 000 300 000 0 2 416 000
Munkaadókat terhelő járulékok (2) 676 000 96 000 0 772 000
Külső megbízás (3) 3 600 000 528 000 0 4 128 000
Egyéb dologi kiadás (4) 510 000 222 000 0 732 000
Működési költségekből (1+2+3+4) rezsiköltség1 6 902 000 1 146 000 8 048 000
Felhalmozási költségek
(5+6)
Immateriális javak beszerzése (5) 0 0 0 0
Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése (6) 0 0 0 0
Költségek összesen:
(1+2+3+4+5+6)
6 902 000 1 146 000 0 8 048 000

A harmadik munkaszakasz befejezésével lezárult a projekt három évre tervezett tevékenysége.

2.3. A ROP 3.3.1. - 2005 - 02 - 0009/35 számú projekt

A projekt időtartama 2005. november 16. - 2007. november 14.

A központi régió szellemi potenciáljának erősítése a friss diplomások munkaerő-piaci beilleszkedését segítő programokkal, szolgáltatásokkal című pályamunkában a Szent István Egyetem, a Pest Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány, a Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány, a Pest Megyei és a Fővárosi Munkaügyi Központ és a Pest Megyei Agrárkamara együttműködésére alapozott komplex képzési, képességfejlesztési programok, és munkaerő-piaci beilleszkedést segítő szolgáltatások valósultak meg. A 2007. november 14-én zárult program keretében a projektmenedzsment ismereteken 285 fő, a vállalkozói ismereteken 294 fő és a készségfejlesztő tréningen 101 fő vett részt, s kapott oklevelet a sikeres vizsgákat követően.

Az alábbi célkitűzések valósultak meg a program során:

- Állásbörzék lebonyolítása két egymást követő évben

- Információs Iroda létrehozása a hallgatók számára

- Elhelyezkedést segítő konferenciák lebonyolítása

- Mindhárom képzéshez tananyagok kifejlesztése, tankönyvek, tanulmányok készítése

- Hallgatók számára térítésmentesen elérhető tankönyvek és órai jegyzetek

- Elkészült egy állást keres-kínál adatbázis, amely az Információs Irodán elérhető, később a www.pmva.hu internetes oldalon

A BVK által felhasznált teljes projektköltség a három év alatt 6 063 135 Ft.

2.4. WELCOME projekt

A projekt időtartama: 2005. április 1. - 2007. január 31.

Tervezett összköltsége: 107 559 EUR (27 159 723 Ft), ennek 50%-a saját forrás. A WELCOME projekt megvalósításában 9 partner, 7 európai uniós országból vett részt (BBZ - Hellweg, Keller GmbH, INGENATIC - Németország, bit média - Ausztria, DIDAgroup - Olaszország, EuroPACE - Belgium, Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány (BVK) - Magyarország, AGH-UST - Lengyelország, LRA - Litvánia).

A WELCOME távoktatási csomagot 5 EU-s tagországban lett leteszteltelve. A projekt 2007. január 31-ével zárult.

Az Európai Unió projektért felelős Főigazgatósága (DG Information Society and Media) a projektet 2007. januárjában sikeresnek értékelte. Az értékelés lehetőséget biztosít arra, hogy a WELCOME folytatását jelentő WELCOME 2 Market projekt mint egy nemzetközi piaci termék jelenjen meg az európai Egységes Piacon. A termék EU szinten elismert CNC oktatócsomag lesz (eLearning: blended solution). Az oktatócsomag iránt már most több magyar oktatással foglalkozó cég is érdeklődik.

A projekt végleges lezárásának dokumentációja az EU weblapján lesz olvasható.

2.5. Budapest Innopolisz Fejlesztési Pólus Program

A projekt időtartama 2007. február 7-től folyamatos

Az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében, a kis- és közép vállalkozások fejlődését célzó gazdaságfejlesztési program. Ennek keretében Budapesten a környezetipari, az egészségipari, valamint az információs társadalom technológiák területén kialakuló üzleti projektek, valamint a társas vállalkozásokban megjelenő, az ezeket létrehozó vállalati együttműködések jelentős pályázati támogatásban részesülhetnek. Ezeken a területeken a támogatások által eredményezett nagyarányú magántőke bevonás lehetővé teszi majd, hogy a fővárosi vállalkozások közösen létrehozott, működőképes üzleti projektjeikkel hatékony szereplőivé váljanak a hazai és külföldi piacoknak egyaránt. A projektek kialakításában kiemelt szerepet kap az innováció, a kutatás-fejlesztés. A pólusban megjelenő projektek köré, egy erős jogi személyiségű együttműködésben szerveződött vállalkozói hálózatnak (klaszternek) kell kialakulnia. A vállalatok együttműködésének célja, egy olyan gazdasági kritikus tömeg elérése, mely biztosítja nemzetközi láthatóságukat, és segíti őket abban, hogy pozícionálják magukat a nemzetközi piacokon. A projektek eredményei innovatív-, az új, feltörő piacokon értékesíthető termékek, szolgáltatások.

Budapest Főváros Önkormányzata a Fővárosi Közgyűlés 25/2007. (V. 27.) határozata alapján a Budapest Innopolisz Fejlesztési Pólus Program koordinációját a Budapesti Vállalkozásfejlesztési Központ látja el 2007. február 7-től folyamatosan. A BVK-nak a program működtetésének ellátására a főváros 24 012 E Ft egyszeri vissza nem térítendő támogatást biztosított.

A BVK feladata többek között a megjelölt három ágazatban érdekelt vállalkozásokkal, kutatóintézetekkel, egyetemekkel együttműködve olyan ötletek, projektek felkutatása, amelyek piacéretté válását - a szükséges magántőke bevonása mellett - a pályázati támogatások is segíteni tudják. A program keretében lehetőség nyílik a vállalkozások egyedi problémáinak áttekintésére és megoldási javaslatok feltérképezésére is.

2.6. Baross Gábor Közép-Magyarországi Regionális Innovációs Program

A projekt időtartama 2007. október 3. - 2008. február 28. (Folyamatban van a szerződés meghosszabbítása 2008. október 31-ig.)

A Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány a Baross Gábor Közép-Magyarországi Regionális Innovációs Program keretében 2006. október 27-én „Az Innovatív, Intelligens, Interaktív Informatikai Tanácsadói Rendszer” elnevezésű pályázatát nyújtotta be a Pro Régió Kht-hez.

A pályázati támogatás keretében a BVK Információs és Kommunikációs Technológiára (IKT) épülő, komplex, intelligens, interaktív, innovációs tanácsadó szoftvert kíván kifejleszteni és bevezetni, mint a tanácsadási szolgáltatást kiegészítő, egyben program-értékelő tanácsadói elemet. A program megvalósítása 2007. novemberében kezdődött el.

A projekt tervezett összköltsége 10 215 000 Ft, támogatási igény 8 172 000 Ft, saját forrás 2 043 000 Ft volt. A Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács 2006. december 20-i ülésén 4 100 000 Ft csökkentett mértékű, vissza nem térítendő támogatásban részesítette a pályázatot.

A Támogatási Szerződés 2007. október 3-án került megkötésre, a program megvalósítása 2007. novemberében elkezdődött 2 db Notebook és 1 db szerver beszerzésével összesen 2 319 480 Ft összegben.

2.7. HEFOP-1.3.1-06/1.-2006-11-0020/2.0 számú projekt

A projekt időtartama 2007. április 1. - 2008. április 30.

A VERA - Vállalkozó nők Regionális FóRumA - komplex kompetencia fejlesztő és kapcsolatépítő program megvalósítása e-learning és e-mentoring támogatással a Közép-Magyarországi Régióban címmel indított programot a Pest Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány, a Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány és a Térerő Alapítvány a Közép-Magyarországi Régióban 2007-ben. A Humán Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (HEFOP) által 100 %-ban támogatott program célcsoportja a Közép-Magyarországi Régióban élő inaktív, de a munkaerő-piacra vállalkozóként visszakerülni szándékozó nők, valamint a már működő vállalkozások női vezetői, tulajdonosai. Az e-learninges képzések egyrészt hozzájárulnak az infokommunikációs technikák megfelelő szintű alkalmazásának elsajátításához, másrészt gyakorlatias felkészülést, ismereteket biztosítanak a vállalkozóvá váló és már vállalkozó nők számára a sikeres induláshoz, működéshez. Továbbá lehetővé teszik a kisgyermekes anyák és vállalkozó nők rugalmasabb programba való bekapcsolódását, részvételét, mivel a tananyag elsajátítása állandó e-mentoring támogatás mellett egyéni ütemezés szerint zajlik. A távoktatási programba kontakt konzultációs napok kerültek beiktatásra.

Témák:

1. Vállalkozói ismeretek 2. EU projektmenedzsment 3. Vállalkozói informatika

A BVK elszámolható pályázati támogatási kerete: 2 482 200 Ft. 2007-ben 307 482 Ft került elszámolásra a program keretén belül. Ebből a támogatás összege: 298 800 Ft.

3. Egyéb közhasznú tevékenységek

3.1. Felnőttképzés

A közalapítványt a Felnőttképzési Akkreditáló Testület (FAT) AL-1041-es lajstromszámon bejegyezte, a Közép-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ (KMRMK) 01-0726-05 nyilvántartási számon regisztrálta, mint felnőttképzést folytató intézményt. A képzések, támogatott programok keretében kerültek lebonyolításra, így a BVK térítésmentesen biztosította a résztvevők számára a tanfolyamokat. Az elmúlt években (2006-2007) a pályázati lehetőségek számának csökkenése miatt a képzési programok száma is visszaesett. 2007-ben egy képzési program megtartására került sor. Marketing hiány miatt a képzéseknek hirdetéssel, piaci alapon történő megvalósítására nem volt lehetőség.

A BVK a 2007-es Belső Képzési Tervében és a Humánerőforrás Tervben megfogalmazott képzéseket a munkatársak részvételével megvalósította. Két nyelvi szinten lebonyolított angol nyelvi képzésekre a működési költségből a BVK 774 900 Ft-ot fordított. A BVK munkatársai az év folyamán szakmai képzéseken vettek részt, amelynek összköltsége 84 732 Ft volt. A 15 db személyi számítógéppel felszerelt informatikai terem hasznosítására a BVK pályázatot nyújtott be a GKM NetreKész programjára 2007. decemberében 5 638 000 Ft értékben, azonban a pályázat nem nyert.

3.2. Tanácsadás

A GVOP 2.2.1. Alapszintű tanácsadási program lezárulta után a BVK munkatársai folyamatos térítésmentes tanácsadási szolgáltatást nyújtanak a közalapítványt személyesen, telefonon, vagy elektronikus úton megkereső vállalkozások számára.

Fő tanácsadási területek:

- vállalkozás indításával kapcsolatos üzleti, pénzügyi, jogi, számviteli és egyéb alapinformációk nyújtása (elsősorban kezdő vállalkozások részére),

- finanszírozási tanácsadás,

- pályázati tanácsadás,

- innováció, szabadalmi ügyek.

3.3. A BVK minőségirányítása

A BVK 2000. novembere óta a DNV Magyarország Kft. által ISO 9001 minőségügyi rendszer szerint tanúsított szervezet. 2003. decemberétől a közalapítvány ISO 9001:2000 szabvány előírásainak megfelelően működtetett és tanúsított minőségirányítási rendszerrel rendelkezik. A tanúsítvány 3 évig érvényes, megújítására 2007. februárban került sor és 2010. március 29-ig van érvényben.

A tanúsítvány az alábbi tevékenységi körökre érvényes:

- tanácsadás,

- felnőttképzés,

- rendezvényszervezés,

- vállalkozások finanszírozása, hitel ügyintézés,

- szolgáltatási termék fejlesztése.

3.4. Rendezvényszervezés

2007-ben a BVK által szervezett rendezvényeinken közel 2 000 fő vett részt. A rendezvények célja: a magyar kis- és középvállalkozások támogatása az EU csatlakozással előállt új kihívásokhoz való alkalmazkodásban, üzletember-találkozók szervezésével, új partnerkapcsolatok építésével, tanácsadással és marketing lehetőségekkel. Rendezvények az INNOREG-RIÜ, valamint a WELCOME és a Budapest Innopolisz Fejlesztési Pólus programokhoz kapcsolódóan kerültek megrendezésre.

A BVK vállalkozó nők számára negyedévenként rendezvényt szervez, ezzel is erősítve a vállalkozások egymás közötti tapasztalatcseréinek átadási lehetőségét.

Évente több konferencia, üzletember-találkozó kerül megrendezésre nemzetközi és hazai társ partnereink megkeresésére. A BVK 1999. óta minden évben nemzetközi a kiállítások kísérő rendezvényeként szervez a beszállítói és innovációs fórumokat a kis- és középvállalkozók részére. Sikeres üzletember-találkozókat bonyolít le angol, német, francia, kazah, kirgiz, kínai, koreai partnereinkkel együttműködve.

3.5. Nemzetközi kapcsolatok

A BVK széles körű nemzetközi kapcsolatokkal rendelkezik mind az Európai Unióban, mind az USA-ban, a FÁK országaiban, illetve az Ázsiai régióban (Japán, Kína, Korea) működő hasonló tevékenységű intézményekkel. Piacorientációs missziókat szervez az Európai Unión kívül Ázsiában, a Távol-Keleten, Belső-Ázsiában, balkáni fővárosok térségeiben. Együttműködött Budapest főváros testvérvárosainak partner intézményeivel, valamint magyar kormányzati, gazdasági és vállalkozásfejlesztési intézményekkel.

Belföldön számos nemzetközi üzletember találkozó megszervezésében vett részt a BVK.

3.6. A BVK részvétele a budapesti vállalkozásfejlesztési koncepció stratégiájának kidolgozásában

A kuratórium elnöke tagja a Fővárosi Foglalkoztatáspolitikai Kollégiumnak. Az ügyvezető igazgató az alábbi szervezetek munkájában vesz részt:

- Budapesti Agglomerációs Fejlesztési Tanács Operatív Fejlesztési Bizottsága (BAFT OFB)

- Gazdálkodási és Tudományos Társaságok Szövetsége (GTTSZ)

- Közép-magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács Innovációs és Vállalkozásfejlesztési Bizottsága (KMRFTIVB)

- Szent István Egyetem Gazdasági Tanácsa (SZBE GT)

- Közép-magyarországi Regionális Innovációs Ügynökség Közhasznú Egyesület

3.7. A közalapítvány irodaházának üzemeltetése és működtetése

A BVK feladata egy korszerű, multifunkcionális vállalkozásfejlesztési központ kialakítása, amely egyszerre ad helyet információs rendezvényeknek, termékbemutatóknak, kisebb szakkiállításoknak, hazai és nemzetközi vállalkozói találkozóknak, tanácsadási és hitelezési tevékenységeknek, képzési programoknak, valamint a közalapítvány működési feltételeinek.

Az épület működtetése a társasház keretein belül 2007. évben, forrás hiányában csak a legszükségesebb karbantartási munkákra korlátozódott. Ezek közül a lift folyamatos karbantartása, a tűz- és vagyonvédelmi rendszerek zavartalan működtetésének biztosítása volt az elsődleges feladat.

Az épület Rákóczi úti homlokzatának tisztítására a társasház által elnyert pályázat - a rendkívül magas költségek és a csekély önerő miatt - csak részben valósult meg.

4. Jövőbeni feladatok meghatározása

4.1. A Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány 2008. évi tervkoncepciója

A 2008. évi működési lehetőségeket alapvetően meghatározza, hogy a 2007-2013 időszakra vonatkozó Új Magyarország Fejlesztési Terv (ÚMFT) és annak ágazati és területi (Közép-Magyarországi Operatív Program - KMOP) Operatív Programjai (OP-ok) mikor és milyen feltételekkel indulhatnak el. Ezen belül kérdés, hogy az EU-s finanszírozású programokból a Helyi Vállalkozói Központok (HVK-k) hálózata mely programok megvalósításában vehet majd részt.

A BVK által javasolt, a megyei és fővárosi vállalkozásfejlesztési alapítványok által megvalósítandó országos programok:

- tanácsadási program

- Mikrofinanszírozási programok - kisvállalkozói finanszírozási program

Egyelőre mindkettő szerepel az OP-okban, de ezeknek vagy megvalósítási módja, vagy végrehajtó szervezete ma még részleteiben nem ismert.

4.2. Mikrofinanszírozási programok

A 2007-2013-as EU-s költségvetésből finanszírozva 2007. év végén a Magyar Vállalkozásfinanszírozási Zrt. kiírta az Új Magyarország Mikrohitel program végrehajtására vonatkozó pályázatát, amelyre a BVK 2,8 milliárd forint összegű pályázatot nyújtott be, amely összeg a Közép-Magyarországi Régióban felhasználható teljes forrást lefedi. A BVK közreműködése igen pozitív hatással lehet a fővárosi mikrovállalkozások forrásszerzésére. Tekintettel arra, hogy a benyújtott pályázatra vonatkozó támogatási szerződés aláírásának szakmai akadályai vannak, így a 2008. évi tervezést nem lehet olyan pozitív várakozások között elvégezni, mint az elmúlt évben. A BVK a 2007. év utáni jelentősen nagyobb pénzügyi keretekből, ha nem is közvetlenül, de közvetett módon jelentős finanszírozású programokat tud elnyerni és megvalósítani. Ehhez rendelkezésre állnak a szükséges szakmai, infrastrukturális és pénzügyi kapacitások.

4.3. Innováció

2009-ben kerül megrendezésre az Magyar Évad Olaszországban. A BVK az ehhez kapcsolódó rendezvényeken biztosítja a budapesti innovatív kis- és középvállalkozások részvételét. Az évaddal kapcsolatban már megkezdődtek az előzetes egyeztető tárgyalások. Az olaszországi magyar nagykövetség, a magyarországi Kereskedelmi Kamara és ITDH Római, milánói és nápolyi kirendeltségének vezetőivel.

4.4. Nemzetközi kapcsolatok továbbfejlesztése

A BVK kiemelten kezeli - fenntartva integrált szolgáltatási struktúráját - a budapesti gazdaság húzóágazatainak környezet-, egészség és információs társadalom technológiai területein működő innovatív vállalkozások nemzetközi láthatóságának megteremtését. Így teremtődik meg a vállalkozások export volumenének növekedése.

A Budapest Innopolisz Fejlesztési Pólus Program innovatív projektjei megjelennek Európában, Ázsiában és Amerikában. Ennek érdekében nemzetközi K+F konferenciák és üzletember-találkozókat szervez. Ösztönzi a nemzetközi hálózatfejlesztést, klaszteresedést, innovatív projekteket generál. Támogatja a hálózatok nemzetközi pályázatokon történő indulását. Nemzetközi partnereket szervez a pályázatokhoz.

Brüsszel Fővárosi Régióval, valamint az EU Enterprise & Industry Főigazgatóságával folyamatosan tartja a kapcsolatot. A BVK maga is részt vesz elsősorban EU-s pályázatokon (INTERREG III/C, IV/C). A BVK szorosan együttműködve a fővárossal, Budapest testvérvarosainak partnerszervezeteivel, a kormányzati partnerekkel, mindenekelőtt az ITD Hungary-val üzleti missziókat szervez - igény és lehetőségek szerint - az Európai Unióba és más országokba, a nyugat-balkáni, a FÁK országokba, Kínába és a dél-kelet-ázsiai térségbe.

Technikai asszisztenciát nyújt a nyugat-balkáni térség és az újonnan csatlakozott két EU-s tagország számára.

A BVK partnerként részt vesz a Phare Business Support Program egyik projektjének végrehajtásában, mint a Magyar Vállalkozásfejlesztési Hálózat Konzorcium tagja.

Az főváros EU Ügyek Irodájával - a közgyűlés jóváhagyásával - pályázatot nyújt be az INTERREG IVC program keretében a „Városok és Klaszterek” elnevezésű projektre. A főpályázó Lyon, amelynek klasztere nemzetközileg is elismert.

4.5. INNOREG RIÜ

A BVK az INNOREG RIÜ tagja. Alapvető feladatai a projektben a forráskoordináció, valamint az innovációs pályázatokkal kapcsolatban információs pont működtetése az innovatív budapesti KKV-k számára. Tervei között szerepel az új RIÜ-ben való részvétel, mint tudástranszfert nyújtó tag.

4.6. Tervezett munkálatok és költségeik 2008. évben a BVK ingatlanán

A BVK informatikai és kommunikációs rendszerében jelenleg két fő terület vár mielőbbi megoldásra: a jelenlegi elavult alközpont helyett szükséges egy korszerű telefonközpont kiépítése, ami hosszabb távon is megbízhatóan biztosítja a BVK telekommunikációs igényeit. A tervek között szerepel egy korszerű informatikai rendezőszekrény elhelyezése, amely egységesen foglalhatná magába mind a hálózati eszközöket, mind a kommunikációs eszközöket is. Ez nagymértékben javítaná a hálózat működését, átláthatóságát, a szerverszoba rendezettségét. A fenti rendszerek meghibásodása felbecsülhetetlen károkat okozhat a BVK-nak.

Távlati terv V. emeleti ingatlanrész földhivatali nyilvántartásba történő bejegyeztetése, felújítása, az ingatlan exkluzív tárgyalóvá, bemutatóteremmé alakítása. 2008-ban az ingatlan kisebb rendbetétele, felújítása szükséges.

További feladat a klimatizálás, szellőztetés az első szinten (galéria): oktatóterem, tárgyaló, előtér. A nyári időszakban az épület tájolása és kialakítása miatt nagyon kedvezőtlen hőmérsékleti viszonyok alakulnak ki, amelyek indokolttá teszik a klimatizáció kiépítését.

Ablaktisztítás (üvegburkolatok és keretek) az épület oldalain.

Világító BVK felirat elhelyezése a Rákóczi úti homlokzaton az előzetes tervek szerint.

VII. A vezető tisztségviselők juttatásai

A közalapítvány kuratóriumának és Felügyelő Bizottságának tagjai tiszteletdíjban, vagy egyéb más juttatásban nem részesültek.

Budapest, 2008. április 2.

Dr. Nagy Ákos
a kuratórium elnöke


  Vissza az oldal tetejére