A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

1/2009. (I. 30.) Főv. Kgy. rendelet indokolása

a lakossági távhő-szolgáltatási díjakról, az áralkalmazási és díjfizetési feltételekről, valamint a távhő-szolgáltatási csatlakozási díjakról szóló 84/2005. (XII. 16.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról

Általános indokolás

A távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény 60. § (3) bekezdése, illetve az árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. törvény 7. § (5) bekezdése és melléklete Budapest Főváros Közgyűlése hatáskörébe utalta a Budapest főváros területén érvényesülő távhő-szolgáltatási csatlakozási díj, a lakossági távhő-szolgáltatási díj, valamint az áralkalmazási és díjfizetési feltételek önkormányzati rendeletben történő megállapítását.

A Fővárosi Közgyűlés a törvényi felhatalmazásoknak eleget téve 2005. novemberi ülésén megalkotta a lakossági távhő-szolgáltatási díjakról, az áralkalmazási és díjfizetési feltételekről, valamint a távhő-szolgáltatási csatlakozási díjakról szóló 84/2005. (XII. 16.) Főv. Kgy. rendeletét (a továbbiakban: R.), amely 2006. január 1-jén lépett hatályba. A Fővárosi Közgyűlés legutóbb 2008. január 1-jei hatállyal állapított meg új lakossági (háztartási) célú alapdíjakat és induló (bázis) hődíjakat, s ezzel egyidejűleg megállapította a hődíjak kiszámítására vonatkozó előírásokat (díjképleteket) is.

A Fővárosi Önkormányzat és a FŐTÁV Zrt. között 2008. január 1-jétől új Együttműködési Megállapodás lépett érvénybe. Az Együttműködési Megállapodás melléklete tartalmazza a lakossági (háztartási) célú távhő-szolgáltatási díjak meghatározására szolgáló számítási módszert (a továbbiakban: díjmechanizmust), amely szerint az alapdíjak meghatározására minden év február 1-jétől, legközelebb 2009. február 1-jétől kerül sor.

Az új lakossági (háztartási) célú távhő-szolgáltatási díjak megállapítását - az előzőn túlmenően - a következők indokolják:

A FŐTÁV Zrt.-nél végrehajtott hatékonyságnövelési program eredményeként a társaság 2009. évi működési (energia nélküli) költségei az inflációs hatások ellenére is csökken. A működési költségek terén elért megtakarítások lehetővé teszik - a 2008. évi inflációs hatások kigazdálkodásán túl - az alapdíjtételek kismértékű, 2009. február 1-jétől történő csökkentését. A társaság működési költségeiben elért megtakarítások ezen felül fedezik még az ÖKO-programhoz csatlakozó felhasználók részére a 10%-os alapdíj-árengedményt is.

A FŐTÁV Zrt. és a Budapesti Erőmű Zrt. (a továbbiakban: BE Zrt.) közötti tárgyalások eredményeként lehetővé válik egy újfajta hődíjárengedmény nyújtása is a lakossági felhasználóknak. Ez az újfajta hődíjárengedmény a 2009. január 1-je utáni hőfogyasztás után, a számlában külön soron kerül feltüntetésre, amely ezáltal csökkenti a felhasználók távhőköltségeit. Az újfajta árengedmény nyújtása egyrészt szükségessé teszi a 2008. február 1-jétől valamennyi lakossági felhasználónak nyújtott 2,5%-os mértékű energetikai korszerűsítési árengedmény megszüntetését, másrészt ezzel egyidejűleg az alap- és hődíjak csökkentését.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A javaslat szerint az R. 1-3. számú mellékletei helyébe új 1-3. számú mellékletek lépnek. Az új 1. számú melléklet az új lakossági (háztartási) célú alapdíj-tételeket, a 2. számú melléklet a lakossági (háztartási) célú hődíjak új induló (bázis) értékeit határozza meg.

A javasolt alapdíjtételek egységesen 5%-kal, míg a javasolt induló (bázis) hődíjtételek egységesen 3,5%-kal csökkennek a jelenleg érvényes díjtételekhez képest. A díjtételek csökkentését a FŐTÁV Zrt. működési hatékonyságának javítása, a BE Zrt. által 2009. január 1-jétől kezdődően a lakossági hőfelhasználóknak nyújtott újfajta hődíj-árengedmény érvényesítésével összefüggésben megszüntetendő 2,5%-os mértékű energetikai korszerűsítési árengedmény indokolja.

Az átlagos méretű (52 m2 alapterületű, 135 légm3 térfogatú, 43,1 GJ/év hőfelhasználású), fűtéssel és melegvízzel ellátott lakásra jutó éves szintű nettó távhőköltség alakulását - a legáltalánosabban alkalmazott, a közüzemi szerződésben meghatározott légtérfogat alapján fizetendő díjtételek esetében - a BE Zrt. által nyújtott hődíjárengedmény, illetve a távhőfelhasználás szociális támogatása nélkül az alábbi táblázat mutatja:

A javasolt új díjak és a megszüntetésre kerülő 2,5%-os energetikai korszerűsítési kedvezmény együttes hatásaként a felhasználók

- éves szintű alapdíjköltsége 2,6%-kal,

- éves szintű hődíjköltsége átlagos hőfelhasználás mellett, a BE Zrt. által nyújtott hődíjárengedmény, illetve a távhőfelhasználás szociális támogatása nélkül 1%-kal,

- éves szintű távhőköltsége összességében 1,5%-kal csökken.

Az átlaglakás éves szintű távhőköltsége a BE Zrt. által nyújtott hődíjárengedmény, a távhőfelhasználók szociális támogatása, illetőleg áfa nélkül 3312 Ft-tal, áfával együtt 3974 Ft-tal lesz kevesebb.

Az R. új 3. számú melléklete a lakossági (háztartási) célú hődíjak meghatározására vonatkozó előírásokat, a hődíjképleteket tartalmazza. A hődíj-képletek mindössze két helyen változnak a 2008. január 1-jétől érvényes hődíjképletekhez képest. A változások technikai jellegűek, így a számítási alapelv és módszer nem változik.

A hődíjtételek kiszámítására vonatkozó díjképletek egyik változása az, hogy a díjtételek csökkentésével egyidejűleg a 2,5%-os energetikai korszerűsítési kedvezmény megszűnik. Ennek során az ún. elsődleges hődíjképletekből azonos módon törlésre kerülnek az energetikai korszerűsítési kedvezmény és számításának leírásai, vagyis a díjképletek tagjainak (összetevőinek) száma eggyel, a legutolsó taggal csökken.


Megnevezés
Jelenleg
érvényes
Energetikai kedvezménnyel csökkentett 2009.
február
1-jétől javasolt
Index (%)
e./d.
díjakkal számolva
a. b. c. d. e. f.
Közüzemi szerződésben meghatározott légtérfogat esetén alkalmazott díjtételekkel
Hőközponti hőmennyiségmérés esetén
Éves fogyasztói teher
Alapdíj Ft/év 68 429 66 718 65 011 97,4
Hődíj Ft/év 161 625 157 584 155 979 99,0
Összesen Ft/év 230 054 224 302 220 990 98,5
Alapdíj-hődíj arány
Alapdíj % 29,7 29,7 29,4 -
Hődíj % 70,3 70,3 70,6 -
Összesen % 100,0 100,0 100,0 -

A másik változás szerint a hődíjképletekben szereplő „Vg” jelű változó (a hőszállítóktól megvásárolt hőmennyiség adott három hónapra lekönyvelt hődíj költsége) megállapítása során figyelmen kívül kell hagyni a BE Zrt. által a lakossági távhő-felhasználók részére nyújtott hődíjárengedmény összegét. Erre azért van szükség, mert a hődíj-árengedmény - a transzparens érvényesítése érdekében - a távhőszámlán külön soron kerül feltüntetésre.

A 2. §-hoz

Az (1) bekezdés a rendelet 2009. február 1-jétől történő hatálybalépéséről rendelkezik.

A (2) bekezdés arról rendelkezik, hogy a rendelet 2. sz. melléklete szerinti új hődíjak bázis (induló) díjait e rendelet hatálybalépését követő távhőfogyasztásra kell alkalmazni. E bekezdés arról is rendelkezik, hogy a hődíjakat első ízben 2009. május első napjától lehet változtatni az R. 4/A. § (2) bekezdésében foglaltak szerint.

A (3) bekezdés alapján e rendeletet a hatálybalépésekor fennálló - az R. hatálya alá tartozó - jogviszonyokra is alkalmazni kell.


  Vissza az oldal tetejére