A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

24/2009. (V. 11.) Főv. Kgy. rendelet indokolása

Budapest főváros közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen járművek tárolásának szabályozásáról

Általános indokolás

A Fővárosi Közgyűlés 1993-ban határozatban deklarálta, hogy a fővárosban egységes parkolás gazdálkodást szükséges kialakítani, a gépjárművek tárolását elsődlegesen a közterületen kívül kell megoldani, a P+R parkolóhelyek bővítésével párhuzamosan a városközpontban tarifális parkolás szabályozást kell bevezetni, illetve a bevételek fővárost illető hányadát a parkolás fejlesztésére kell fordítani. Ezen határozatok alapján elfogadásra került a „Budapest főváros közterületein és erdőterületein a várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen járművek tárolásának szabályozásáról” szóló 38/1993. (XII. 27.) Főv. Kgy. rendelet.

A gépjárművek számának emelkedésével szemben a belső városrészek közterületi fejlesztése, a gyalogos zónák terjedése, terek, kertek alakítása a közterületi parkolóhelyek csökkenésével járt, amelyek 2005-ben a parkolás gazdálkodás határozottabb megfogalmazását indokolták. Ennek részeként készült el az „Egységes parkolási rendszer kialakításának stratégiája Budapesten” című tanulmány valamint az erre alapozott „Budapest főváros közigazgatási területén a várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen járművek tárolásának szabályozásáról” szóló 19/2005. (IV. 22.) Főv. Kgy. rendelet.

Az elmúlt években a parkolási stratégiából gyakorlatilag nem valósult meg semmi, ezért szükség volt a stratégia újragondolására. Budapest Közlekedési Rendszerének Fejlesztési Tervével összhangban elkészült Budapest Parkolási Rendszerének Fejlesztési Terve, amelynek gyakorlati megvalósítására készült jelen rendelet.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A rendelet területi, személyi és tárgyi hatályát szabályozza. A rendelet hatálya nem terjed ki a közterületen létesített taxiállomások, mivel az ott történő várakozást a „Budapest főváros közterületein a taxiállomások létesítéséről, használatának és üzemeltetésének rendjéről” szóló 59/1999. (XI. 18.) Főv. Kgy. rendelet szabályozza.

A 2. §-hoz

A rendeletben használt fogalmakat határozza meg.

A 3. §-hoz

Az egységes parkolási rendszer érdekében indokolt annak előírása, hogy a négyszáz várakozóhely felett csak a 6. számú mellékletben előírt parkolás üzemeltetési rendszer felállítása és működtetése mellett szedhető várakozási díj. Az előírások területi, jogi, pénzügyi és műszaki feltételeket tartalmaznak.

Amennyiben a várakozási övezetben a várakozóhelyek száma a kétezret meghaladja, úgy a kerületi önkormányzatok számára a korábbi lehetőség helyett kötelezettség az övezet további zónákra osztása.

A 4. §-hoz

A várakozási övezetek kijelölésekor kötelezően megjelenítendő adatokat határozza meg.

Az 5. §-hoz

Az általános, munkanapokon 8 órától 18 óráig tartó üzemidőtől eltérő feltételeket határozza meg.

A 6-8. §-okhoz

A várakozási övezetek területén való várakozás feltételeit határozza meg. A várakozási övezetben csak díjfizetéssel vagy hozzájárulással szabad várakozni. A rendelet meghatározza a járművek azon körét is, amelyekkel díjfizetés nélkül lehet várakozni: a betegszállító járművel [KRESZ 41. § (3) bekezdés], a mozgáskorlátozott (illetőleg az őt szállító személy) járművével [KRESZ 41. § (3) bekezdés] és a megkülönböztető fény- és hangjelzéssel jogszerűen felszerelt gépjárművel [KRESZ 49. § (2) bekezdés].

Várakozási díjfizetés esetén - amely történhet a parkolójegy kiadó automatánál váltott parkolójeggyel, mobiltelefonos fizetési rendszer használatával vagy kézi beszedésű parkolójeggyel - a legfeljebb 3 és 4 órás várakozási idejű övezetekben csak az időtartam korlátozásnak megfelelő ideig lehet várakozni.

A 9. §-hoz

A várakozási övezetek díjtétel szerinti besorolását határozza meg. A várakozási övezetekben fizetendő díjak alapja a BKV Zrt. egy utazásra érvényes vonaljegy árának megfelelő összeg, amelyet a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság hatósági árformába tartozó viteldíjainak legmagasabb hatósági árként való megállapításáról és azok alkalmazási feltételeiről szóló 76/2008. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelet határoz meg.

A 10-12. §-okhoz

A várakozási övezetekben érvényes hozzájárulásokat határozza meg.

A lakossági várakozási hozzájárulás időtartam korlátozás nélküli várakozásra jogosít. A korábbiaktól eltérően a kiadható hozzájárulások száma lakásonként is korlátozva van. A hozzájárulásokért várakozási díjat kell fizetni, amelyből a rendeletben meghatározott kedvezmény adható.

A gazdálkodói várakozási hozzájárulás legfeljebb 50%-os díjkedvezményt - amelynek értékét a kerületi önkormányzat rendeletében állapíthatja meg - és időtartam korlátozás nélküli várakozást biztosít. A hozzájárulásokra való jogosultság feltételeit a rendelet részletezi, továbbá indokolt annak szabályozása is, hogy a gazdálkodói kedvezmény a gyakorlatban miként érvényesíthető.

Az egészségügyi várakozási hozzájárulás lehetővé teszi a várakozási övezetben területi kötelezettséget vállaló háziorvosok, gyermekorvosok, ezek asszisztense, az önkormányzattal szerződéses viszonyban az adott területen a szociális házi gondozásban részt vevő személyek, továbbá az otthoni szakápolási szolgálatok, illetve támogató szolgáltatásokat ellátó szervezetek részére, hogy gépjárműveikkel 2 óra hosszan várakozzanak díjfizetés nélkül.

A 13. §-hoz

A várakozási hozzájárulások kiadásáról és a hozzájárulások időbeli hatályáról rendelkezik.

A 14-15. §-okhoz

A védett övezetekbe való behajtás, illetve az ott történő várakozás feltételeit tartalmazza. A védett övezetekbe csak behajtási vagy behajtási-várakozási hozzájárulással szabad behajtani, illetve ott várakozni. Ez alól csak a felsőbb szintű jogszabályokban meghatározottak számára adható felmentés. Ilyen az út és közmű építésére vagy fenntartására, köztisztasági és közegészségügyi feladat, vagy postai gyűjtő- és kézbesítőszolgálat ellátására szolgáló jármű [KRESZ 14. § (12) bekezdés], a mozgásában korlátozott személy (illetőleg az őt szállító személy) járműve [KRESZ 14. § (13) bekezdés], a megkülönböztető fény- és hangjelzéssel jogszerűen felszerelt gépjármű [KRESZ 49. § (2) bekezdés] és a figyelmeztető jelzést használó jármű [KRESZ 50. § (2) bekezdés e) pont].

A 16-23. §-okhoz

Meghatározza a védett övezet területére történő behajtáshoz és az ott várakozáshoz szükséges hozzájárulások fajtáit. A hozzájárulásokra való jogosultság feltételeit a rendelet részletezi.

A lakossági és gazdálkodói behajtási hozzájárulások csak a védett övezet területén lévő közterületen kívüli várakozóhely vagy közterületi kizárólagos használatú várakozóhely megközelítésére és elhagyására jogosítanak. A lakossági és gazdálkodói behajtási-várakozási hozzájárulások a rendeletben meghatározott díj ellenében a behajtás mellett a védett övezetben való időtartam korlátozás nélküli várakozásra is jogosítanak.

Az egészségügyi behajtási-várakozási hozzájárulás lehetővé teszi a védett övezetekben területi kötelezettséget vállaló háziorvosok, gyermekorvosok, ezek asszisztense, az önkormányzattal szerződéses viszonyban az adott területen a szociális házi gondozásban részt vevő személyek, továbbá az otthoni szakápolási szolgálatok, illetve támogató szolgáltatásokat ellátó szervezetek részére, hogy gépjárművükkel a védett övezetbe behajtsanak és ott 2 óra hosszan várakozzanak.

Az áruszállítási és közhasznú áruszállítási behajtási hozzájárulást a védett övezet területén rendszeres áruszállítási tevékenységet végző magánszemélyek és gazdálkodók kaphatnak. Az áruszállítási behajtási hozzájárulás a 18 óra és 10 óra közötti időszakban - a közhasznú áruszállítási behajtási hozzájárulás a fentieken túl a 13 óra és 15 óra közötti időszakban is - a védett övezetbe való behajtásra és ott legfeljebb 20 percig várakozásra jogosít.

Lakossági vagy közterületi hibaelhárítás esetén a szervizszolgáltatási behajtási-várakozási hozzájárulás a 18 óra és 12 óra időtartamon belül 1 óra hosszú várakozásra jogosít.

Az eseti behajtási-várakozási hozzájárulás a nem rendszeres igények kielégítésére szolgál (pl. építkezések, költözések lebonyolítása). A hozzájárulás az érvényessége alatt a védett övezet területére való behajtásra és ott időtartam korlátozás nélküli várakozásra jogosít.

A 24. §-hoz

A védett övezetekbe érvényes behajtási-várakozási hozzájárulások után fizetendő várakozási díjakat és az adható kedvezményeket határozza meg. A várakozási díjak kiszámításának alapja a várakozási övezetekhez hasonlóan a BKV Zrt. egy utazásra érvényes vonaljegy árának megfelelő összeg.

A 25-26. §-okhoz

A behajtási és a behajtási-várakozási hozzájárulások kiadásáról és a hozzájárulások időbeli hatályáról rendelkezik.

A 27-29. §-okhoz

A Budavári Önkormányzat polgármesterével folytatott tárgyalások eredményeként a rendelet a Budai Vár védett övezetére vonatkozó különleges szabályokat állapít meg, amely két esetben is megengedi a hozzájárulás nélküli behajtást:

- Személygépkocsival behajthat, akinek úti célja a védett övezet területén van, azonban a behajtás és a kihajtás közti időtartam legfeljebb 30 perc lehet. Ezen idő túllépése esetén pótdíjat kell fizetni.

- Személygépkocsival behajthat, akinek úti célja a rendelet 5. számú mellékletében megjelölt szervezeteknél van. A szervezet a gépjármű tulajdonosa számára igazolást ad ki, amely alapján kell a rendeletben meghatározott várakozási díjat megfizetni.

A 30-31. §-okhoz

A védett övezetek és a várakozási övezetek területén kívül eső fizető várakozóhelyek kialakításának és a várakozási díj megfizetésének feltételeit írja elő.

A 32-33. §-okhoz

Az őrzött, fizető P+R várakozóhelyek kialakításáról és a várakozási díj megfizetéséről rendelkezik.

A 34-36. §-okhoz

A kizárólagos használatú várakozóhely létesítésével és megszüntetésével kapcsolatos eljárást szabályozza. A kedvezményezettek körét az utak forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések elhelyezéséről szóló 20/1984. KM rendelet Forgalomszabályozási Műszaki Szabályzatának 35.13. a) pontja tartalmazza.

A kizárólagos használatú várakozóhelyekért várakozási megváltási díjat kell fizetni, amelynek mértékét a rendelet szabályozza.

A 37. §-hoz

A Rendvédelmi szervek és a Fővárosi Közterület-felügyeletnek kiadható, maximált darabszámú behajtási és várakozási hozzájárulást szabályozza. A hozzájárulás a várakozási övezetekben díjfizetés és időtartam korlátozás nélküli várakozásra, a védett övezetekbe való behajtásra és ott időtartam korlátozás nélküli várakozásra jogosít. Felhatalmazást kapnak a Közterület-felügyeletet fenntartó és üzemeltető kerületi önkormányzatok arra, hogy saját rendeletükben szabályozzák a Közterület-felügyelet részére kiadható hozzájárulásokat. A kerületi Közterület-felügyeletek részére maximum tíz hozzájárulás adható ki.

A 38-46. §-okhoz

A hozzájárulások kiadásának és visszavonásának eljárási rendjét határozza meg. A Fővárosi Önkormányzat hatáskörébe tartozó hozzájárulások kiadását a rendelet részletesen szabályozza, míg a kerületi önkormányzat képviselő-testülete hatáskörébe tartozó hozzájárulások kiadása esetében azt írja elő, hogy a részletes eljárási szabályokat a kerületi önkormányzatoknak rendeletükben kell meghatározniuk.

A 47-48. §-okhoz

A várakozási övezetben a területtulajdonos önkormányzat felhatalmazásával rendelkező parkolás üzemeltető jogosult a rendeletben meghatározott díjfizetési feltételekkel történő várakozást ellenőrizni, a díjat, a díjkülönbözetet és a pótdíjat beszedni. A rendelet meghatározza az ellenőrzés rendjét, a várakozási díjkülönbözet és a pótdíj megfizetésének szabályait, illetve azok mértékét.

A 49-50. §-okhoz

A közterület-felügyelő intézkedési jogköreit a Közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény szabályozza. A törvény 20. §-a felhatalmazást ad az önkormányzatoknak a kerékbilincs alkalmazásával kapcsolatos eljárások rendeleti szabályozására, amely - a rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény felhatalmazása alapján megalkotott - a kerékbilincs alkalmazásával és a járművek elszállításával kapcsolatos szabályokról szóló 143/1995. (XI. 30.) Korm. rendelet előírásaira figyelemmel került szabályozásra.

A közterület-felügyelő intézkedése ellen a Közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény 23. §-a alapján panasznak van helye, amelyet az intézkedés napjától számított 8 napon belül - a Fővárosi Önkormányzat és a kerületi önkormányzatok között a Közterület-felügyeleti feladatok átadás-átvételéről, eljárásáról szóló megállapodások alapján - a Fővárosi Önkormányzat feladat- és hatáskörében eljáró közterület esetében a főjegyzőhöz, kerületi önkormányzat esetében pedig az illetékes jegyzőhöz kell benyújtani.

Az 51-54. §-okhoz

Indokolt az üzemképtelen járművek közterületei tárolását és az azzal kapcsolatos szabályszegő magatartás esetén teendő intézkedéseket egységes szerkezetben kezelni. A Fővárosi Önkormányzat 1984-ben, 1993-ban majd 2005-ben rendeletben szabályozta az üzemképtelen járművek közterületen való tárolását. Az utóbbi rendelet a mai napig helyes előírásokat tartalmaz az ilyen járművekkel kapcsolatban, ezért - kisebb módosításokkal - ezen szabályok kerültek a rendeletbe.

Az egyik kisebb módosítás, hogy üzemképtelen járművet közterület-használati hozzájárulás nélkül az eddigi 90 nap helyett csak 10 napig lehet tárolni.

Az 55. §-hoz

A közúti jelzőtáblák megtervezésének, alkalmazásának és elhelyezésének követelményeiről szóló 83/2004. (VI. 4.) GKM rendelet műszaki szabályzata 18.3 a) pontja szerint „korlátozott várakozási övezet”-nek csak olyan területet szabad kijelölni, amelynek egész területén tilos a várakozás, de lehetővé teszi, hogy a rendelet hatálybalépését (2004. szeptember 1.) megelőzően létesített, a rendelettől eltérő jelzőtáblák 2010. december 31-éig használhatók.

Az 56. §-hoz

A gépjárművezetők részéről jogos igény egy olyan internetes parkolási oldal, amelyen megtalálhatók a parkolási információk, valamint üzemeltetőtől függetlenül lekérdezhetők a parkolási események és ezek fényképei. A paragrafus előírása egy kötelezettség, amelyben a Fővárosi Önkormányzat 2011. január 1-jétől biztosítaná az internetes oldalt, míg a parkolás üzemeltetők a szükséges adatokat.

Az 57. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.


  Vissza az oldal tetejére